Rozporządzenie 534/2010 zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.154.11

Akt utracił moc
Wersja od: 19 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 534/2010
z dnia 18 czerwca 2010 r.
zawieszające składanie wniosków o pozwolenia na przywóz w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi(2), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ilości objęte wnioskami o pozwolenia na przywóz, przedłożonymi właściwym organom od dnia 1 do 7 czerwca 2010 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 891/2009, są równe ilości dostępnej pod numerem porządkowym 09.4319.

(2) Składanie kolejnych wniosków o pozwolenia w odniesieniu do numeru porządkowego 09.4319 należy zawiesić do końca roku gospodarczego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 891/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Do końca roku gospodarczego 2009/2010 zawiesza się składanie kolejnych wniosków o pozwolenia w odniesieniu do numerów porządkowych wskazanych w załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 czerwca 2010 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82.

ZAŁĄCZNIK 

Cukier wymieniony w koncesji CXL

Rok gospodarczy 2009/2010

Wnioski złożone od dnia 1.6.2010 r. do dnia 7.6.2010 r.

Nr porządkowyKrajWspółczynnik przydziału (w %)Kolejne wnioski
09.4317Australia-
09.4318Brazylia-
09.4319Kuba(1)Zawieszone
09.4320Każdy kraj trzeci-Zawieszone
09.4321Indie-Zawieszone
"-": Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała wniosku o wydanie pozwolenia.

(1) Nie dotyczy: wnioski nie przekraczają dostępnych ilości i zostają w pełni pozytywnie rozpatrzone.

Cukier z krajów bałkańskich

Rok gospodarczy 2009/2010

Wnioski złożone od dnia 1.6.2010 r. do dnia 7.6.2010 r.

Nr porządkowyKrajWspółczynnik przydziału (w %)Kolejne wnioski
09.4324Albania-
09.4325Bośnia i Hercegowina-
09.4326Serbia, Czarnogóra oraz Kosowo(*)(1)
09.4327Była Jugosłowiańska Republika Macedonii-
09.4328Chorwacja(1)
"-": Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała wniosku o wydanie pozwolenia.

(*) Kosowo zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244/1999.

(1) Nie dotyczy: wnioski nie przekraczają dostępnych ilości i zostają w pełni pozytywnie rozpatrzone.

Cukier pozakwotowy i przemysłowy z przywozu

Rok gospodarczy 2009/2010

Wnioski złożone od dnia 1.6.2010 r. do dnia 7.6.2010 r.

Nr porządkowyRodzajWspółczynnik przydziału (w %)Kolejne wnioski
09.4380Pozakwotowy-
09.4390Przemysłowy-
"-": Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała wniosku o wydanie pozwolenia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.