Rozporządzenie 486/2002 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2848/98 w sprawie sektora surowca tytoniowego w odniesieniu do ustalania niektórych terminów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.76.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 486/2002
z dnia 18 marca 2002 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2848/98 w sprawie sektora surowca tytoniowego w odniesieniu do ustalania niektórych terminów

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1336/2000(2), w szczególności jego art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wobec braku decyzji Rady w odniesieniu do wniosku Komisji(3) mającej na celu ustalenie maksymalnych progów gwarantowanych dla zbiorów 2002, 2003 i 2004 r. dla zbiorów 2002 r. Państwa Członkowskie nie mogą dotrzymać terminów dla wydania producentom deklaracji kwot produkcyjnych ani terminów zawierania umów kontraktacji ustalonych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2848/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w zakresie systemu premii, określania kwot produkcyjnych i przyznawania specjalnej pomocy grupom producentów w sektorze surowca tytoniowego(4), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1441/2001(5). Dlatego terminy te muszą zostać odroczone.

(2) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 55 rozporządzenia (WE) nr 2848/98 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 55

1. Dla zbiorów 2002 r., nie naruszając art. 22 ust. 3, Państwa Członkowskie wydają deklaracje kwot produkcyjnych indywidualnym producentom, którzy nie są członkami grupy oraz grupom producentów do dnia 30 kwietnia 2002 r.

2. Dla zbiorów 2002 r., nie naruszając art. 10 ust. 1, umowy kontraktacji muszą być zawierane do dnia 30 czerwca 2002 r. z wyjątkiem przypadku siły wyższej".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 marca 2002 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70.

(2) Dz.U. L 154 z 27.6.2000, str. 2.

(3) COM(2001) 684 końcowy.

(4) Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 17.

(5) Dz.U. L 193 z 17.7.2001, str. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.