Rozporządzenie 485/2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 w zakresie szczególnego działania mającego na celu... - OpenLEX

Rozporządzenie 485/2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 w zakresie szczególnego działania mającego na celu transfer statków do państw dotkniętych tsunami w 2004 roku

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.81.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 485/2005
z dnia 16 marca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 w zakresie szczególnego działania mającego na celu transfer statków do państw dotkniętych tsunami w 2004 roku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 26 grudnia 2004 r. silne tsunami na Oceanie Indyjskim uderzyło w wiele państw trzecich, niszcząc wybrzeża i przemysł oraz powodując znaczne straty w ludziach. Wiele statków rybackich zatonęło na morzu lub zostało zniszczonych w portach.

(2) W ramach wspólnej polityki rybołówstwa statki rybackie mogą być wycofywane z floty rybackiej Wspólnoty z udziałem pomocy publicznej, jedynie jeśli są one złomowane lub przeznaczone na działalność nienastawioną na przynoszenie zysków, inną niż rybołówstwo.

(3) Należy rozszerzyć na statki przekazywane na rzecz odpowiednich społeczności rybackich do państw dotkniętych tsunami możliwość wycofywania statków rybackich z floty rybackiej Wspólnoty z wykorzystaniem pomocy publicznej.

(4) Pomogłoby to tym społecznościom w szybkim odbudowaniu floty rybackiej, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby określone przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

(5) Aby spełnić potrzeby tych społeczności, jedynie statki w pełni zdatne do żeglugi i nadające się do działalności połowowej, których całkowita długość jest mniejsza niż 12 metrów, mogą kwalifikować się do środków przewidzianych niniejszym rozporządzeniem.

(6) Należy przewidzieć przyznanie dodatkowej premii w celu pokrycia wydatków poniesionych przez organizacje publiczne lub prywatne na transport statków do państw trzecich oraz w celu zrekompensowania właścicielom kosztów wyposażenia statków i uczynienia ich w pełni zdatnymi do żeglugi.

(7) Należy określić procedurę regulującą transfer statków.

(8) Państwa Członkowskie i Komisja powinny przedłożyć sprawozdania dotyczące działań podjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w celu zapewnienia przejrzystości Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR) przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych(2).

(9) Szczególnie przydatne jest przeprowadzenie oceny transferów, w celu zapewnienia, by wdrażane środki przyniosły korzyści dotkniętym społecznościom rybackim, zapewnienia spójności z ogólnymi zasadami wspólnej polityki rybołówstwa, promowania długoterminowo zrównoważonej działalności połowowej oraz by uniknąć negatywnego wpływu na lokalną gospodarkę.

(10) Biorąc pod uwagę pilność tej sprawy, konieczne jest odstąpienie od sześciotygodniowego okresu określonego w ust. I pkt 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2792/1999(3),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 2792/1999 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Środki polegające na zatrzymaniu nakładów połowowych mogą być zastosowane wyłącznie do jednostek pływających, których wiek wynosi 10 lat bądź więcej.

Jednakże do dnia 30 czerwca 2006 r. statki, których wiek wynosi pięć lat bądź więcej, nieużywające narzędzi ciągnionych, mogą kwalifikować się do trwałego transferu zgodnie z ust. 3 lit. d).";

b) w ust. 3 dodaje się następującą literę:

"d) do dnia 30 czerwca 2006 r., trwałego transferu statku do państwa trzeciego dotkniętego tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 roku, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

i) statek ma całkowitą długość nieprzekraczającą 12 metrów i nie jest starszy niż 20 lat;

ii) Państwo Członkowskie, które zezwala na transfer, gwarantuje, że statek jest w pełni zdatny do żeglugi i nadaje się do działalności połowowej, jest przekazywany do regionu dotkniętego tsunami na rzecz społeczności rybackich, które ucierpiały wskutek tego kataklizmu, oraz że uniknięto negatywnych skutków dla zasobów rybołówstwa i gospodarki lokalnej;

iii) transfer spełnia potrzeby określone w ocenie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa oraz jest zgodny z zapotrzebowaniem państwa trzeciego.";

c) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"6. W drodze odstępstwa od ust. 5 lit. a), pomoc finansowa ze środków publicznych na trwały transfer statków zgodnie z ust. 3 lit. d) jest obliczana w następujący sposób:

i) premię, o której mowa w ust. 5 lit. a) pkt i), stosuje się do statków, których wiek wynosi od 5 do 15 lat, a premię, o której mowa w ust. 5 lit. a) pkt ii), do statków, których wiek wynosi od 16 do 20 lat;

ii) premia, o której mowa w ust. 5 lit. a), może zostać podwyższona o nie więcej niż 20 % w następujących celach:

- na pokrycie wydatków poniesionych przez organizacje publiczne lub prywatne wyznaczone przez Państwa Członkowskie jako odpowiedzialne za transfer statku do państwa trzeciego,

- na zwrot właścicielowi statku korzystającemu z premii kosztów wyposażenia statku i uczynienia go w pełni zdatnym do żeglugi i nadającym się do działalności połowowej w danym państwie trzecim.

Statki będące przedmiotem wniosku o trwałe zaprzestanie działalności złożonego do właściwych władz Państwa Członkowskiego przed 2 kwietnia 2005 r. mogą także korzystać z premii zgodnie z niniejszym ustępem.";

2) w art. 10 ust. 4 dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do statków przekazanych zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. d).";

3) dodaje się artykuły w brzmieniu:

"Artykuł 18 a

Procedura dotycząca transferu statków zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. d)

1. Państwa Członkowskie zawiadamiają Komisję o statkach, których transfer jest przewidziany zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. d), oraz o ich miejscu przeznaczenia.

2. W okresie dwóch miesięcy od takiego zawiadomienia Komisja może poinformować dane Państwo Członkowskie, że transfer nie jest zgodny z kryteriami określonymi w art. 7 ust. 3 lit. d), w szczególności w jego pkt iii).

Jeżeli dane Państwo Członkowskie nie otrzymało takiej informacji od Komisji w okresie dwóch miesięcy od przekazania zawiadomienia, może ono przeprowadzić transfer.

Artykuł 18 b

Sprawozdanie z transferu statku zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. d)

1. Do dnia 30 września 2005 r. i co trzy miesiące od tej daty Państwa Członkowskie przekazują Komisji wszelkie dostępne informacje na temat transferu statków zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. d).

2. Na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, oraz wszelkich innych informacji Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co sześć miesięcy sprawozdanie z transferu statków zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. d).

3. Państwa Członkowskie zawierają w rocznym sprawozdaniu z wykonania interwencji IFOR przewidzianym w art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999, składanym Komisji w 2007 r., rozdział o transferze statków zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. d) niniejszego rozporządzenia.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2005 r.

W imieniu Rady
J. ASSELBORN
Przewodniczący

______

(1) Opinia wydana dnia 24 lutego 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 173/2005 (Dz.U. L 29 z 2.2.2005, str. 3).

(3) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1421/2004 (Dz.U. L 260 z 6.8.2004, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.