Rozporządzenie 468/74 zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1767/68 w sprawie systemu cen minimalnych w wywozie do państw trzecich bulw kwiatowych, cebulek i bulw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1974.56.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 1974 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 468/74
z dnia 26 lutego 1974 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1767/68 w sprawie systemu cen minimalnych w wywozie do państw trzecich bulw kwiatowych, cebulek i bulw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/68(1) z dnia 27 lutego 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku żywych drzew i innych roślin, bulw, korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych, w szczególności jego art. 7 ust. 2;

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1767/68(2) z dnia 6 listopada 1968 r. w sprawie systemu cen minimalnych w wywozie do państw trzecich bulw kwiatowych, cebulek i bulw, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 688/72(3), przewiduje, że minimalne ceny wywozowe są ustalane każdego roku nie później niż do dnia 31 stycznia, z wyjątkiem cen na begonie, sinningie, mieczyki, dalie i gatunki lilii, ustalanych nie później niż do dnia 31 marca; zgodnie z ust. 3 tego artykułu każde Państwo Członkowskie jest zobowiązane do przekazywania, przed dniem 1 marca każdego roku, w odniesieniu do begonii, sinningii, mieczyków, dalii i gatunków lilii oraz przed dniem 1 stycznia każdego roku, w odniesieniu do innych produktów objętych systemem minimalnych cen wywozowych, wszystkich informacji koniecznych do oceny tendencji kształtowania się cen na rynkach międzynarodowych i poziomu, na jakim powinny być ustalone ceny minimalne;

zmiany w metodach uprawy cebul lilii w ciągu ostatnich kilku lat przyczyniły się do przyśpieszenia terminów zbiorów i sprzedaży; w interesie producentów, dla dobra handlu i w interesie nabywców, należy ustanowić, by data ustalania minimalnej ceny eksportowej była przesunięta na wcześniejszy termin; dzień 31 stycznia wydaje się odpowiednią datą dla tego celu;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Żywych Drzew i Innych Roślin, Bulw, Korzeni i Tym Podobnych, Kwiatów Ciętych i Liści Ozdobnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

1. W art. 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1767/68 skreśla się wyrazy "i lilii".

2. W ust. 3 powyższego artykułu skreśla się wyrazy "i lilii".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia od jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lutego 1974 r.

W imieniu Komisji
Francois- Xavier ORTOLI
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 55 z 2.3.1968, str. 1.

(2) Dz.U. L 271 z 7.11.1968, str. 7.

(3) Dz.U. L 82 z 6.4.1972, str. 12.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.