Rozporządzenie 4160/87 zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 391/68 i nr 2764/75 w wyniku wprowadzenia Nomenklatury Scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1987.392.46

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 4160/87
z dnia 29 grudnia 1987 r.
zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 391/68 i nr 2764/75 w wyniku wprowadzenia Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3985/87 (2), w szczególności jego art. 15 ust. 1 akapit drugi,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3906/87 (4), w szczególności jego art. 4 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

z mocą od 1 stycznia 1988 r. rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustanawia, na podstawie Zharmonizowanego Systemu, scaloną nomenklaturę towarową, która spełniać będzie zarówno wymagania Wspólnej Taryfy Celnej, jak i danych statystycznych w dziedzinie handlu zagranicznego Wspólnoty;

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 391/68 z dnia 1 kwietnia 1968 r. ustanawiające szczegółowe zasady interwencyjnego skupu wieprzowiny (5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 912/71 (6), oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 2764/75 z dnia 29 października 1975 r. ustanawiające zasady obliczania składnika opłaty wyrównawczej w przypadku tusz wieprzowych (7), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1475/86 (8), muszą zostać dostosowane w celu uwzględnienia stosowania nowej Nomenklatury Scalonej opartej na Zharmonizowanym Systemie;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 391/68 zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Artykuł 3a rozporządzenia (EWG) nr 2764/75 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3a

Za 'tusze wieprzowe' uznaje się tusze lub półtusze świń domowych, które zostały wykrwawione i wypatroszone i z których usunięto szczecinę i racice. Półtusze pozyskane są z całych tusz wskutek podziału poprzez środek kręgów szyjnych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych, lub przez środek mostka i spojenia kulszowo -łonowego. Takie tusze i półtusze mogą być pozbawione lub nie, głowy, nóg, sadła, nerek, ogona lub przepony. Półtusze mogą być z kręgosłupem, mózgiem lub językiem, albo bez tych organów. Tusze i półtusze macior mogą być z wymionami (gruczołami mlecznymi) lub bez."

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 grudnia 1987 r.

W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

________

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 376 z 31.12.1987, str. 1.

(3) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1.

(4) Dz.U. L 370 z 30.12.1987, str. 11.

(5) Dz.U. L 80 z 2.4.1968, str. 5.

(6) Dz.U. L 98 z 1.5.1971, str. 42.

(7) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 21.

(8) Dz.U. L 133 z 21.5.1986, str. 39.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK

Produkty, które mogą być objęte skupem

1. Tusze lub półtusze, świeże lub schłodzone (podpozycja ex 0203 11 10 Nomenklatury Scalonej);

a) pochodzące od zwierząt ubitych nie więcej niż 4 dni wcześniej i wykrwawionych;

b) podzielone symetrycznie wzdłuż kręgosłupa;

c) oferowane bez głowy, podgardla, sadła, nerek, racic przednich, ogona, boku i rdzenia kręgowego.

2. Boczek (chudy) świeży lub schłodzony (podpozycja ex 0203 19 15 Nomenklatury Scalonej);

a) pochodzący od zwierząt poddanych ubojowi nie więcej niż 8 dni wcześniej;

b) o maksymalnej wadze nie przekraczającej 8 kg na kawałek;

c) mający co najmniej 8 żeber i uciętych od łopatki pod kątem prostym między trzecim i czwartym żebrem,

d) oferowany 'ze skórą lub bez' lecz bez części bocznej, bez śladów tłuszczu, bez wymion.

3. Podskórny tłuszcz wieprzowy świeży lub schłodzony (podpozycja ex 0209 00 11 Nomenklatury Scalonej):

a) pochodzący od zwierząt poddanych ubojowi nie więcej niż 8 dni wcześniej;

b) cięty pod kątem prostym;

c) oferowany 'ze skórą lub bez', ale bez mięsa;

d) o minimalnej grubości 2 cm i minimalnej grubości między grzbietem i częścią przednią 15 cm.

4. Produkty, określone w pkt 1, 2 i 3 muszą być schładzane od momentu uboju aż do momentu ich przejęcia, przy czym w momencie przejęcia ich temperatura wewnętrzna nie może przekraczać 4ºC."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.