Rozporządzenie 4159/87 zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 121/65, nr 564/68, nr 998/68, nr 2260/69 oraz nr 1570/71 w sprawie niewyznaczania stawki dodatkowej na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w wyniku wprowadzenia Nomenklatury Scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1987.392.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 4159/87
z dnia 29 grudnia 1987 r.
zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 121/65, nr 564/68, nr 998/68, nr 2260/69 oraz nr 1570/71 w sprawie niewyznaczania stawki dodatkowej na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w wyniku wprowadzenia Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3985/87(2), w szczególności jego art. 15 ust. 1 akapit drugi,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3906/87(4), w szczególności jego art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

z mocą od dnia 1 stycznia 1988 r., rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 ustanawia na podstawie Zharmonizowanego Systemu, Nomenklaturę Scaloną towarów, która spełniać będzie wymagania zarówno Wspólnej Taryfy Celnej, jak i statystyk w dziedzinie handlu zewnętrznego Wspólnoty;

niektóre rozporządzenia w sprawie nieustalania stawki dodatkowej na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny muszą zostać dostosowane, aby wziąć pod uwagę stosowanie nowej Nomenklatury Scalonej opartej na Zharmonizowanym Systemie;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji nr 121/65/EWG z dnia 16 września 1965 r. zwalniającego przywóz trzody chlewnej z Austrii z dodatkowej kwoty opłaty wyrównawczej(5) otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Opłaty wyrównawcze wyznaczone zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2759/75(*) nie zostają zwiększone o stawkę dodatkową na przywóz następujących produktów, pochodzących i przywożonych z Austrii:

Kod CN

Wyszczególnienie

0103

Trzoda chlewna żywa:

- Pozostałe:

ex 0103 92

- - O masie 50 kg lub większej:

- - - Gatunki domowe:

0103 92 19

- - - - Pozostałe

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

- Świeże lub chłodzone:

ex 0203 11

- - Tusze i półtusze:

0203 11 10

- - - Ze świń domowych:

- Mrożone:

ex 0203 21

- - Tusze lub półtusze:

0203 21 10

- - - Ze świń domowych

_______

(*) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1."

Artykuł 2

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 564/68 z dnia 24 kwietnia 1968 r. w sprawie niewyznaczania stawki dodatkowej na przywóz żywej trzody chlewnej i tusz wieprzowych z Polski(6) otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Opłaty wyrównawcze ustalone zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2759/75(*) nie zostają zwiększone o stawkę dodatkową na przywóz następujących produktów, pochodzących i przywożonych z Polski:

Kod CN

Wyszczególnienie

0103

Trzoda chlewna żywa:

- Pozostałe:

ex 0103 92

- - O masie 50 kg lub większej:

- - - Gatunki domowe:

0103 92 19

- - - - Pozostałe

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

- Świeże lub chłodzone:

ex 0203 11

- - Tusze lub półtusze:

0203 11 10

- - - Ze świń domowych

- Mrożone:

ex 0203 21

- - Tusze i półtusze:

0203 21 10

- - - Ze świń domowych

_______

(*) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1."

Artykuł  3

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 998/68 z dnia 18 lipca 1968 r. w sprawie niewyznaczania stawki dodatkowej na przywóz tusz wieprzowych i niektórych kawałków wieprzowiny z Węgier(7), zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 328/83(8), otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Opłaty wyrównawcze ustalone zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2759/75(*) nie zostają zwiększone o stawkę dodatkową na przywóz następujących produktów, pochodzących i przywożonych z Węgier:

Kod CN

Wyszczególnienie

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

- Świeże lub chłodzone:

ex 0203 11

- - Tusze lub półtusze:

0203 11 10

- - - Ze świń domowych

ex 0203 12

- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi

- - - Ze świń domowych:

0203 12 11

- - - - Szynki i ich kawałki

0203 12 19

- - - - Łopatki i ich kawałki

ex 0203 19

- - Pozostałe:

- - - Ze świń domowych:

0203 19 11

- - - - Przodki i ich kawałki

0203 19 13

- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi

- Mrożone:

ex 0203 21

- - Tusze lub półtusze:

0203 21 10

- - - Ze świń domowych

ex 0203 22

- - Szynki, łopatki, ich kawałki, z kośćmi:

- - - Ze świń domowych

0203 22 11

- - - - Szynki i ich kawałki

0203 22 19

- - - - Łopatki i ich kawałki

ex 0203 29

- - Pozostałe:

- - - Ze świń domowych:

0203 29 11

- - - - Przodki i ich kawałki

0203 29 13

- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi

_______

(*) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1."

Artykuł 4

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2260/69 z dnia 13 listopada 1969 r. w sprawie niewyznaczania stawki dodatkowej na przywóz żywej trzody chlewnej i tusz wieprzowych z Rumunii(9), zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 328/83 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Opłaty wyrównawcze ustalone zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2759/75(*) nie zostają zwiększone o stawkę dodatkową na przywóz następujących produktów, pochodzących i przywożonych z Rumunii:

Kod CN

Wyszczególnienie

0103

Trzoda chlewna żywa:

- Pozostałe:

ex 0103 92

- - O masie 50 kg lub większej:

- - - Gatunki domowe:

0103 92 11

- - - - Maciory mające prosiaki, co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż 160 kg

0103 92 19

- - - - Pozostałe

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

- Świeże lub chłodzone:

ex 0203 11

- - Tusze lub półtusze:

0203 11 10

- - - Ze świń domowych

- Mrożone:

ex 0203 21

- - Tusze lub półtusze:

0203 21 10

- - - Ze świń domowych

_______

(*) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1."

Artykuł  5

Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1570/71 z dnia 22 lipca 1971 r. w sprawie niewyznaczania stawki dodatkowej na przywóz żywej trzody chlewnej, tusz wieprzowych i niektórych kawałków wieprzowiny z Bułgarii(10), zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 328/83 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Opłaty wyrównawcze ustalone zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2759/75(*) nie zostają zwiększone o stawkę dodatkową na przywóz następujących produktów, pochodzących i przywożonych z Bułgarii:

Kod CN

Wyszczególnienie

0103

Trzoda chlewna żywa:

- Pozostałe:

ex 0103 92

- - O masie 50 kg lub większej:

- - - Gatunki domowe:

0103 92 19

- - - - Pozostałe

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

- Świeże lub chłodzone:

ex 0203 11

- - Tusze lub półtusze:

0203 11 10

- - - Ze świń domowych

ex 0203 12

- - Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

- - - Ze świń domowych:

0203 12 11

- - - - Szynki i ich kawałki

0203 12 19

- - - - Łopatki i ich kawałki

ex 0203 19

- - Pozostałe:

- - - Ze świń domowych:

0203 19 11

- - - - Przodki i ich kawałki

0203 19 13

- - - - Schaby i ich kawałki

- Mrożone:

ex 0203 21

- - Tusze lub półtusze:

0203 21 10

- - - Ze świń domowych

ex 0203 22

- - Schaby i ich kawałki, z kośćmi:

- - - Ze świń domowych:

0203 22 11

- - - - Szynki i ich kawałki

0203 22 19

- - - - Łopatki i ich kawałki

ex 0203 29

- - Pozostałe:

- - - Ze świń domowych:

0203 29 11

- - - - Przodki i ich kawałki

0203 29 13

- - - - Schaby i ich kawałki

_______

(*) Dz.U. nr L 282 z 1.11.1975, str. 1."

Artykuł 6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 grudnia 1987 r.

W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.09.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 376 z 31.12.1987, str. 1.

(3) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1.

(4) Dz.U. L 370 z 30.12.1987, str.11.

(5) Dz.U. 155 z 18.09.1965, str. 2560/65.

(6) Dz.U. L 107 z 8.05.1968, str. 6.

(7) Dz.U. L 170 z 19.07.1968, str. 14.

(8) Dz.U. L 38 z 10.02.1983, str.12.

(9) Dz.U. L 286 z 14.11.1969, str. 22.

(10) Dz.U.L 165 z 23.07.1971, str. 23.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.