Rozporządzenie 401/2004 wprowadzające, ze względu na przystąpienie Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowacji i Słowenii, szczególne tymczasowe środki rekrutacji urzędników Wspólnot Europejskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.67.1

Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE, EURATOM)) NR 401/2004
z dnia 23 lutego 2004 r.
wprowadzające, ze względu na przystąpienie Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowacji i Słowenii, szczególne tymczasowe środki rekrutacji urzędników Wspólnot Europejskich.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 283,

uwzględniając wniosek Komisji, przedłożony po konsultacji z Komitetem ds. Regulaminu Pracowniczego,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości(2),

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego(3)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ze względu na przyszłe przystąpienie Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowacji i Słowenii powinny zostać przyjęte szczególne środki tymczasowe stanowiące odstępstwa od regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich (regulamin pracowniczy).

(2) Biorąc pod uwagę liczbę państw przystępujących i liczbę osób potencjalnie zainteresowanych, środki te, choć o charakterze tymczasowym, powinny obowiązywać przez znaczny okres. Data 31 grudnia 2010 wydaje się być odpowiednim terminem ich wygaśnięcia.

(3) Biorąc pod uwagę wyjątkowość sytuacji i przewidywane przyszłe ogólne potrzeby, powinny być przeprowadzane konkursy w celu rekrutacji urzędników posługujących się jednym z 11 obecnych języków urzędowych jako językiem podstawowym. Będzie to miało na celu zapewnienie poszanowania zasad określonych w art. 27 regulaminu pracowniczego, włączając zasadę rekrutacji na możliwie najszerszej podstawie geograficznej.

(4) Biorąc pod uwagę wyjątkowy rozmiar zbliżającego się przystąpienia, niniejsze rozporządzenie powinno zostać przyjęte przed przewidywanym terminem przystąpienia, by mogły zostać przeprowadzone wszystkie niezbędne prace przygotowawcze umożliwiające planowaną rekrutację tak szybko, jak to możliwe po przystąpieniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Nie naruszając przepisów art. 4 akapit drugi i trzeci, art. 7 ust. 1, art. 27 akapit trzeci i art. 29 ust. 1 lit. a), b) i c) regulaminu pracowniczego, do dnia 31 grudnia 2010 r. wolne stanowiska mogą być obsadzane, w ramach przyznanego limitu, uwzględniając dyskusje budżetowe, przez powołanie obywateli Cypru, Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji po dacie rzeczywistego przystąpienia tych państw.
2.
Powołania dotyczą:

a) wszystkich grup zaszeregowania, po dacie rzeczywistego przystąpienia,

b) z wyłączeniem grup zaszeregowania A1 i A2, w następstwie konkursów w oparciu zarówno o świadectwa posiadanych kwalifikacji, jak i przeprowadzane testy zgodnie z przepisami załącznika III do regulaminu pracowniczego.

Artykuł  2

Do dnia 31 grudnia 2010 r. przeprowadza się ogólne konkursy w celu rekrutacji urzędników posługujących się jednym z 11 obecnych języków urzędowych jako językiem podstawowym; konkursy takie obejmują jednocześnie wszystkie te języki.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lutego 2004.

W imieniu Rady
B. COWEN
Przewodniczący

______

(1) Opinia wydana dnia 18 listopada 2003 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia wydana dnia 18 listopada 2003.

(3) Opinia wydana dnia 29 lipca 2003 (Dz.U. C 224, z 19.9.2003, str. 11).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.