Rozporządzenie 3988/87 zmieniające niektóre środki w odniesieniu do stosowania wspólnej organizacji rynków w sektorze wołowiny na skutek wprowadzenia Nomenklatury Scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1987.376.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3988/87
z dnia 22 grudnia 1987 r.
zmieniające niektóre środki w odniesieniu do stosowania wspólnej organizacji rynków w sektorze wołowiny na skutek wprowadzenia Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3985/87 (2), w szczególności jego art. 15 ust. 1 akapit drugi,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3905/87 z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 805/68 w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny (3), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z art. 15 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 dostosowania natury technicznej aktów wspólnotowych stosujących Nomenklaturę Scaloną mają być dokonywane przez Komisję; zmiany merytoryczne mają być dokonywane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 27 rozporządzenia Rady (EWG) nr 805/68 (4), na mocy art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3905/87;

liczne środki w sektorze wołowiny i cielęciny muszą być dostosowane pod względem technicznym, jak również w odniesieniu do niektórych kwestii w celu uwzględnienia wykorzystania nowej Nomenklatury Scalonej opartej na zharmonizowanym systemie oznaczania i kodowania towarów, mającej zastąpić Konwencję z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie nomenklatury do klasyfikacji towarów w taryfach celnych;

z powodu liczby i zawartości tekstów wymagających takiej modyfikacji wskazane jest ponowne zebranie w jednym rozporządzeniu wszystkich koniecznych zmian;

niektóre pozycje do wyliczeń nadal występujące w przedmiotowych środkach w jednostkach rozliczeniowych powinny być wyrażone w ecu, przy zastosowaniu współczynnika 1,208953, przewidzianego w art. 13 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1676/85 (5), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1636/87 (6);

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu na podstawie art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3905/87 są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 586/77 z dnia 18 marca 1977 r. ustanawiającym zasady stosowania opłat w sektorze wołowiny i cielęciny oraz zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 950/68 w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (7), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 3114/83 (8), wprowadza się następujące zmiany:

1. Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

W odniesieniu do mięsa mrożonego objętego podpozycjami 0202 10 i 0202 20 10 oraz określonego w lit. b) Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 805/68:

a) współczynnik określony w art. 11 ust. 2 lit a) przywołanego rozporządzenia wynosi 1,69;

b) ryczałtowa stawka określona w art. 11 ust. 2 lit. b) przywołanego rozporządzenia wynosi 6,65 ECU na 100 kilogramów."

2. W art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do celów opłat,

a) 'tusze wołowe' do celów podpozycji 0201 10 i 0202 10 Nomenklatury Scalonej oznaczają całe tusze ubitych zwierząt po upuszczeniu krwi, wypatroszeniu i oskórowaniu, przywożone z głowami lub bez nich z racicami lub bez, oraz z dołączonymi podrobami lub bez. Jeśli tusze przywożone są bez głów, głowa musi być odcięta od tuszy na złączu potylicznym. Jeśli tusze przywożone są bez racic, muszą one być odcięte w stawie nadgarstkowo-śródręcznym lub stępowo-śródstopnym; 'tusza' obejmuje w przedniej części wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę z większą ilością niż 10 par żeber;

b) 'półtusze wołowe', do celów podpozycji 0201 10 i 0202 10 Nomenklatury Scalonej są produktem powstałym z symetrycznego podziału całej tuszy cięciem wzdłużnym przez środek kręgów szyjnych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych, a także przez środek mostka i spojenia kulszowo-łonowego; 'półtusza' obejmuje przednią część półtuszy, zawierającą wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę, z większą ilością niż 10 żeber;

c) 'ćwierci kompensowane' do celów podpozycji 0201 20 11, 0201 20 19 i 0202 20 10 Nomenklatury Scalonej są to porcje utworzone albo:

- z ćwierci przednich posiadających wszystkie kości i kark, szyję oraz łopatkę, powstałych z półtuszy przez cięcie na dziesiątym żebrze oraz z ćwierci tylnych posiadających wszystkie kości, udo i krzyżową powstałych przez cięcie na trzecim żebrze, albo

- z ćwierci przednich posiadających wszystkie kości, kark, szyję i łopatkę, powstałych przez cięcie na piątym żebrze z przyłączoną całą pachwiną i piersią oraz z ćwierci tylnych posiadających wszystkie kości, udo i krzyżową, powstałych przez cięcie na ósmym żebrze.

Ćwierci przednie i tylne stanowiące 'ćwierci kompensowane' muszą być przywożone w tym samym czasie i w równych ilościach, a całkowita masa ćwierci przednich musi być równa całkowitej masie części tylnych; jednakże dopuszcza się różnicę między masami obu części w przesyłce, pod warunkiem że różnica ta nie przekracza 5% masy części cięższej (ćwierci przednich i tylnych);

d) 'ćwierci przednie nierozdzielone' do celów podpozycji 0201 20 31, 0201 20 39 i 0202 20 30 Nomenklatury Scalonej są to przednie części tuszy posiadające wszystkie kości oraz szyję, kark i łopatkę, z minimum czterema parami żeber, a maksymalnie z 10 parami żeber (cztery pierwsze pary muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte), łącznie lub bez cienkiej pachwiny;

e) 'ćwierci przednie rozdzielone' do celów podpozycji 0201 20 31, 0201 20 39 i ex 0202 20 30 Nomenklatury Scalonej, są to przednie części półtuszy posiadające wszystkie kości oraz szyję, kark i łopatkę, z minimalnie czterema żebrami, a maksymalnie z 10 żebrami (cztery pierwsze muszą być w całości, pozostałe mogą być przecięte), łącznie lub bez cienkiej pachwiny;

f) 'ćwierci tylne nierozdzielone' do celów podpozycji 0201 20 51, 0201 20 59 i 0202 20 50 Nomenklatury Scalonej są to tylne części tuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową, łącznie z polędwicą, z minimalnie trzema parami żeber w całości lub przeciętych, z goleniem lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez;

g) 'ćwierci tylne rozdzielone' do celów podpozycji 0201 20 51, 0201 20 59 i 0202 20 50 Nomenklatury Scalonej są to tylne części tuszy posiadające wszystkie kości, udo i krzyżową, łącznie z polędwicą, z minimalnie trzema żebrami całymi lub przeciętymi, z goleniem lub bez oraz z cienką pachwiną lub bez;

h) 'rostbef' i 'antrykot', cięte w kawałki, do celów podpozycji 0202 30 50 Nomenklatury Scalonej są to części grzbietowe ćwierci przedniej łącznie z częścią górną ćwierci przedniej, łącznie z górną częścią łopatki, powstałe z ćwierci przedniej z minimum czterema żebrami, a maksymalnie 10 żebrami, przez przecięcie wzdłuż linii prostej od punktu, gdzie pierwsze żebro łączy się z pierwszym segmentem mostku, do punktu na przeponie na wysokości dziesiątego żebra;

i) 'szponder', cięty w kawałki, do celów podpozycji 0202 30 50 Nomenklatury Scalonej oznacza część dolną ćwierci przedniej obejmującą szponder, od pępka do mostka;

j) 'pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso lub podroby, zawierające mięso lub podroby wołowe, niegotowane' do celów podpozycji 1602 50 10 i 1602 90 61 Nomenklatury Scalonej są to produkty, które nie zostały poddane obróbce cieplnej lub które zostały poddane obróbce cieplnej niewystarczającej w celu zapewnienia koagulacji białek mięsa w całym produkcie i na których dlatego widnieją ślady różowawego płynu na powierzchni cięcia, jeśli produkt jest przecięty przez jego najgrubszą część."

3. Skreśla się art. 14.

4. Załączniki I i II zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2182/77 z dnia 30 września 1977 r. ustanawiającego szczegółowe zasady sprzedaży wołowiny mrożonej pochodzącej z zapasów interwencyjnych, przeznaczonej do przetworzenia na terytorium Wspólnoty oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1687/76 (9), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1809/87 (10), otrzymuje brzmienie:

"b) innych produktów określonych w art. 2 ust. 6 przywołanego rozporządzenia lub produktów objętych podpozycją 0210 20 90 Nomenklatury Scalonej."

Artykuł  3

Punkt 1 załącznika II do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2226/78 z dnia 25 września 1978 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania środków interwencyjnych w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 1896/73 i (EWG) nr 2630/75 (11), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3350/87 (12), otrzymuje brzmienie:

"1. Mięso z dorosłego bydła, świeże lub chłodzone (pozycja 0201 Nomenklatury Scalonej) w formie tusz, półtusz lub ćwierci kompensowanych, ćwierci przednich i ćwierci tylnych pochodzących ze zwierząt z uboju przeprowadzonego nie wcześniej niż przed sześcioma dniami."

Artykuł 4

W art. 2 ust. 5 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1136/79 z dnia 8 czerwca 1979 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania specjalnych ustaleń dotyczących przywozu niektórych rodzajów mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 572/78 (13), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1121/87 (14), otrzymuje brzmienie:

"5. Dla celów art. 14 ust 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 805/68 'konserwy' są to produkty objęte podpozycją 1602 50 90 Nomenklatury Scalonej, zawierające w masie 20% lub więcej wołowiny, z wyłączeniem podrobów i tłuszczów, w których wołowina i galareta stanowią co najmniej 85% całkowitej wagi netto.

Jednakże nie uważa się za 'konserwy' produktów przetworzonych w zakładach detalicznych lub gastronomicznych i oferowane do sprzedaży konsumentowi końcowemu."

Artykuł  5

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1544/79 z dnia 24 lipca 1979 r. w sprawie przyznania refundacji wywozowych dla bydła hodowlanego czystej krwi (15), wprowadza się następujące zmiany:

1. Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Do celów przyznania refundacji wywozowej za bydło uważa się zwierzęta hodowlane czystej krwi objęte podpozycją 0102 10 00 Nomenklatury Scalonej, w przypadku gdy odpowiadają definicji podanej w art. 1 dyrektywy Rady 77/504/EWG."

2. W art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W trakcie przywozowych formalności celnych w odniesieniu do zwierząt objętych podpozycją 0102 10 00 Nomenklatury Scalonej przedstawia się świadectwo rodowodu lub równoważny dokument zawierający nazwę (nazwisko) i adres hodowcy.

Jeśli hodowca prowadzi działalność we Wspólnocie, należy ponadto udowodnić, że nie korzystał on z innych refundacji lub że przyznana refundacja została spłacona. W przypadku niemożności przedstawienia takiego dowodu uważa się, że zwierzęta korzystały z refundacji wywozowej równej najwyższej opłacie przywozowej stosowanej w dniu powrotnego przywozu do Wspólnoty bydła objętego podpozycjami 0102 90 31, 0102 90 33 i 0102 90 35 Nomenklatury Scalonej."

Artykuł 6

W art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 988/80 z dnia 23 kwietnia 1980 r. w sprawie stosowania najniższej stawki refundacji wywozowej na niektóre produkty z wołowiny i cielęciny (16) pierwsza część zdania otrzymuje brzmienie:

"Fakt, że nie została ustalona refundacja na produkty objęte pozycją 0201 i podpozycją 0206 10 95 Nomenklatury Scalonej wywożone do Stanów Zjednoczonych, nie jest brany pod uwagę."

Artykuł  7

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2377/80 z dnia 4 września 1980 r. w sprawie specjalnych szczegółowych zasad stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz w sektorze wołowiny i cielęciny (17), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 3893/87 (18), wprowadza się następujące zmiany:

1. Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

1. Wymagane jest pozwolenie na przywóz do Wspólnoty i wywóz poza jej obszar, produktów określonych w art. 1 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 805/68, jak również produktów objętych podpozycjami 1602 50 90 i 1602 90 96 Nomenklatury Scalonej.

2. Wymagane jest pozwolenie na wywóz ze Wspólnoty produktów objętych podpozycją 0102 10 00 Nomenklatury Scalonej."

2. W art. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) Pozwolenia na przywóz z wcześniej ustaloną opłatą:

(i) na 30 dni od daty ich wystawienia w rozumieniu art. 21 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3183/80 w odniesieniu do produktów objętych pozycją 0201 00 i podpozycją 0206 10 95 Nomenklatury Scalonej, pochodzących lub sprowadzanych z Argentyny lub Urugwaju;

(ii) na 60 dni od tej daty w odniesieniu do produktów objętych pozycją 0202 i podpozycją 0206 29 91 Nomenklatury Scalonej, pochodzących lub sprowadzanych z Argentyny, Australii, Nowej Zelandii lub Urugwaju;

(iii) na 45 dni dla produktów objętych pozycją 0202 i podpozycją 0206 29 91 Nomenklatury Scalonej, pochodzących lub sprowadzanych z Rumunii."

3. Artykuł 8 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 8

1. Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz określają produkty pod względem:

- jednej z podpozycji Nomenklatury Scalonej,

- jednej z grup podpozycji Nomenklatury Scalonej,

wybranych z tych samych tiret zawartych w załączniku III.

Te same oznaczenia podpozycji lub grup podpozycji podaje się w pozwoleniu na wywóz.

2. Bez uszczerbku dla innych przepisów składa się wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w odniesieniu do produktów objętych:

- jedną z podpozycji Nomenklatury Scalonej,

- jedną z grup podpozycji Nomenklatury Scalonej,

wybranych z tych samych tiret zawartych w załączniku IV.

Te same oznaczenia podpozycji lub grup podpozycji podaje się w pozwoleniu na przywóz.

3. Jednakże w przypadku gdy wcześniejsze ustalenie refundacji dla wszystkich bądź dla niektórych miejsc przeznaczenia jest możliwe jedynie w odniesieniu do produktów objętych niektórymi podpozycjami lub grupami podpozycji określonymi w ust. 1, sekcja 12 wniosku o wydanie pozwolenia oraz samego pozwolenia zawiera opis produktów kwalifikujących się do wcześniejszego ustalenia refundacji, a w sekcji 8 wprowadza się podpozycję lub grupę podpozycji. Pozwolenie ważne jest jedynie w odniesieniu do produktów oznaczonych w ten sposób."

4. W art. 8a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Dla produktów objętych pozycjami 0201 i 0202 oraz podpozycjami 0206 10 95 i 0206 29 91 Nomenklatury Scalonej wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz i samo pozwolenie zawierają w sekcji 13 nazwę kraju przeznaczenia produktu.

2. Dla produktów objętych pozycją 0201 i 0202 oraz podpozycjami 0206 10 95 i 0206 29 91 Nomenklatury Scalonej pozwolenie na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji, określonej w art. 3 lit. a), wystawiane jest piątego dnia roboczego od dnia złożenia wniosku, chyba że w tym okresie zostają podjęte specjalne środki."

5. W art. 16 ust. 1, wyrazy "z podpozycji 0201 A II Wspólnej Taryfy Celnej" zastępuje się wyrazami "z pozycji nr 0201, 0202 i podpozycji 0206 10 95 i 0206 29 91 Nomenklatury Scalonej."

6. W załączniku I sekcja I pkt 1, 2 i 3 zastępuje się załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

7. W załącznika I sekcję II zastępuje się załącznikiem IV do niniejszego rozporządzenia.

8. Do niniejszego rozporządzenia dodaje się załącznik III zastąpiony w załączniku V.

9. Do niniejszego rozporządzenia dodaje się załącznik IV zastąpiony w załączniku VI.

Artykuł 8

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 139/81 z dnia 16 stycznia 1981 r. określającym warunki objęcia niektórych rodzajów mrożonej wołowiny i cielęciny podpozycją 0201 A II b) 4 bb) 22 Wspólnej Taryfy Celnej (19), zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 1652/87 (20), wprowadza się następujące zmiany:

1. W tytule podpozycję "0201 A II b) 4 bb) 22 Wspólnej Taryfy Celnej" zastępuje się podpozycją "0202 30 50 Nomenklatury Scalonej".

2. Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Zaliczenie do podpozycji 0202 30 50 Nomenklatury Scalonej, mrożonego mięsa (rostbef, antrykot i szponder - kawałki) z państw trzecich uzależnione jest od przedstawienia świadectwa autentyczności spełniającego wymogi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu."

Artykuł  9

W art. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 74/84 z dnia 12 stycznia 1984 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych rodzajów wołowiny z kością (21), zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 3169/87 (22), akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"Świeże lub chłodzone mięso z kością w kawałkach objęte podpozycjami 0201 20 90 Nomenklatury Scalonej, z tusz, półtusz, ćwierci 'kompensowanych', ćwierci przednich i tylnych, pochodzące ze sztuk dorosłego bydła płci męskiej może kwalifikować się do specjalnych refundacji wywozowych, z zastrzeżeniem warunków niniejszego rozporządzenia."

Artykuł 10

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2388/84 z dnia 14 sierpnia 1984 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny (23), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 3425/86 (24), wprowadza się następujące zmiany:

1. Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Konserwy z podpozycji 1602 50 90 Nomenklatury Scalonej spełniające warunki określone w niniejszym rozporządzeniu i wywożone do państw trzecich korzystają ze specjalnej refundacji w przypadku wytworzenia w ramach procedury, przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 565/80."

2. Artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Jeśli konserwy z podpozycji 1602 50 90 Nomenklatury Scalonej przygotowane zgodnie z art. 2 są powrotnie przywożone na obszar celny Wspólnoty i niezgłaszane do wolnego obrotu na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 754/76, właściwe władze zezwalają na dopuszczenie tych konserw do wolnego obrotu jedynie w przypadku, gdy niezależnie od uiszczenia opłat obowiązujących w przywozie, przedstawiony jest dowód, że kwota przyznanej refundacji w związku z wywozem została zwrócona. W przypadku gdy kwota przyznana nie może zostać ustalona w sposób zadowalający wymienione władze, uważa się, że kwota ta jest równa najwyższej kwocie refundacji stosowanej w dniu przyjęcia zgłoszenia o dopuszczenie do wolnego obrotu, w odniesieniu do przedmiotowych towarów."

Artykuł  11

Załącznik I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 588/86 z dnia 28 lutego 1986 r. w sprawie ustanowienia specjalnych opłat w handlu wołowiną i cielęciną w odniesieniu do Portugalii (25), zastępuje się załącznikiem VII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1695/86 z dnia 30 maja 1986 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania premii ubojowej dla niektórych rodzajów dorosłego bydła rzeźnego w Zjednoczonym Królestwie (26), wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 10 ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) w odniesieniu do każdego 10-dniowego okresu powiadamiają Komisję, nie później niż w ciągu 15 dni po zakończeniu takiego okresie, o ilościach produktów objętych podpozycjami 1602 50 90 i 1602 90 69 Nomenklatury Scalonej."

2. Załącznik zastępuje się załącznikiem VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  13

W art. 1 ust. 1 decyzji Rady 82/530/EWG z dnia 19 lipca 1982 r. upoważniającej Zjednoczone Królestwo do zezwolenia władzom wyspy Man na stosowanie systemu specjalnych pozwoleń na przywóz mięsa baraniego oraz wołowiny i cielęciny (27), zmienionej decyzją 84/363/EWG (28), otrzymuje brzmienie:

"1. W celu ograniczenia przywozu Zjednoczone Królestwo może upoważnić rząd wyspy Man do wprowadzenia systemu specjalnych pozwoleń na przywóz produktów sektora mięsa baraniego oraz wołowiny i cielęciny objętych pozycjami i podpozycjami 0102 10, 0102 90 10, 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37, 0104, 0201, 0204, 0206 10 95 i 0206 29 91 Nomenklatury Scalonej."

Artykuł 14

W art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2670/85 z dnia 23 września 1985 r. w sprawie sprzedaży po cenach ustalonych z góry na standardowym poziomie niektórych rodzajów wołowiny z kośćmi przechowywanej przez niektóre agencje interwencyjne i przeznaczonych do wywozu (29), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2405/87 (30), otrzymuje brzmienie:

"1. Mięso musi być wywiezione do jednego z miejsc przeznaczenia, w stosunku do których ustalona jest refundacja w odniesieniu do produktów objętych podpozycją 0202 30 90 Nomenklatury Scalonej."

Artykuł  15

W art. 2 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1055/87 z dnia 14 kwietnia 1987 r. w sprawie sprzedaży po cenach ustalonych z góry na standardowym poziomie niektórych rodzajów wołowiny z kośćmi przechowywanej przez niektóre agencje interwencyjne i przeznaczonej do wywozu oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1687/76 (31), zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1416/87 (32), otrzymuje brzmienie:

"1. Mięso musi być wywiezione do jednego z miejsc przeznaczenia, w stosunku do których ustalona jest refundacja w odniesieniu do produktów objętych podpozycją 0202 30 90 Nomenklatury Scalonej".

Artykuł 16

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1988 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 1987 r.

W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.09.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 376 z 31.12.1987, str. 1.

(3) Dz.U. L 370 z 30.12.1987, str. 7.

(4) Dz.U. L 148 z 28.06.1968, str. 24.

(5) Dz.U. L 164 z 24.06.1985, str. 1.

(6) Dz.U. L 153 z 13.06.1987, str. 1.

(7) Dz.U. L 75 z 23.03.1977, str. 10.

(8) Dz.U. L 303 z 5.11.1983, str. 16.

(9) Dz.U. L 251 z 1.10.1977, str. 60.

(10) Dz.U. L 170 z 30.06.1987, str. 23.

(11) Dz.U. L 261 z 26.09.1978, str. 5.

(12) Dz.U. L 317 z 7.11.1987, str. 33.

(13) Dz.U. L 141 z 9.06.1979, str. 10.

(14) Dz.U. L 109 z 24.04.1987, str. 12.

(15) Dz.U. L 187 z 25.07.1979, str. 8.

(16) Dz.U. L 106 z 24.04.1980, str. 27.

(17) Dz.U. L 241 z 13.09.1980, str. 5.

(18) Dz.U. L 365 z 24.12.1987, str. 48.

(19) Dz.U. L 15 z 17.01.1981, str. 4.

(20) Dz.U. L 153 z 13.06.1987, str. 33.

(21) Dz.U. L 10 z 13.01.1984, str. 32.

(22) Dz.U. L 301 z 24.10.1987, str. 21.

(23) Dz.U. L 221 z 18.08.1984, str. 28.

(24) Dz.U. L 316 z 11.11.1986, str. 9.

(25) Dz.U. L 57 z 1.03.1986, str. 45.

(26) Dz.U. L 146 z 31.05.1986, str. 56.

(27) Dz.U. L 234 z 9.08.1982, str. 7.

(28) Dz.U. L 191 z 19.07.1984, str. 30.

(29) Dz.U. L 253 z 24.09.1985, str. 8.

(30) Dz.U. L 219 z 8.08.1987, str. 12.

(31) Dz.U. L 103 z 15.04.1987, str. 10.

(32) Dz.U. L 135 z 23.05.1987, str. 18.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK I
Kod CNWyszczególnienieWspółczynnik do obliczania opłat
0201Mięso wołowe świeże lub chłodzone:
0201 10- Tusze i półtusze1,90
0201 20- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:
0201 20 11- - Ćwierci "kompensowane"1,90
0201 20 19
0201 20 31- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone1,52
0201 30 39
0201 20 51- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone2,28
0201 20 59
0201 20 90- - Pozostałe2,85
0201 30- Bez kości3,26
ex0206 10Jadalne podroby wołowe, świeże lub chłodzone
0206 10 95- - - Gruba przepona i cienka przepona3,26
0210Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone
lub wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub
podrobów:
0210 20- Mięso wołowe
0210 20 10- - Z kośćmi2,85
0210 20 90- - Bez kości3,26
ex0210 90- Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki z mięsa
lub podrobów:
- - Podroby:
- - - Wołowe:
0210 90 41- - - - Gruba przepona i cienka przepona3,26
0210 90 90- - Jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów3,26
ex1602 50Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso,)
podroby lub krew wołowa:)
1602 50 10- - Niegotowane, mieszanki gotowanego mięsa lub)
podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami}3,26"
1602 90 61- - Niegotowane, mieszanki gotowanego mięsa lub)
podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami)
zawierające mięso lub podroby wołowe)

ZAŁĄCZNIK  II

"ZAŁĄCZNIK II
Kod CNWyszczególnienieWspółczynnik do obliczania opłat
0202Mięso wołowe, mrożone:
0202 20- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:
0202 20 30- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone0,80
0202 20 50- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone1,25
0202 20 90- - Pozostałe1,50
0202 30- Bez kości:
0202 30 10- - Ćwierci przednie, całe lub pokrojona na
maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi
pojedynczy blok; ćwierci "kompensowane" w dwóch
blokach, z których jeden zawiera ćwierć przednią
całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a
drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez
polędwicy1,25
0202 30 50- - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki (1)1,25
0202 30 90- - Pozostałe1,72
0206 29Jadalne podroby wołowe, mrożone:
0206 29 91- - - Gruba przepona i cienka przepona1,72
(1) Włączenie do tej podpozycji podlega przedstawieniu świadectwa wydanego

zgodnie z warunkami przewidzianymi w odnośnych przepisach wspólnotowych."

ZAŁĄCZNIK  III

"1. Pozwolenie obejmujące produkty AKP/OCT

(określone w rozporządzeniu (EWG) nr 486/85)

(w tonach)
Kod CNPrzywożone z
MadagaskarBostwanaSuaziKeniaZimbabwe
Kod370391393346382
0201

0206 10 95

110
0202

0206 29 91

120

2. Pozwolenia z opłatą ustaloną z góry

(określone w art. 16 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 805/68( 1 ))

(w tonach)
Kod CNPrzywożone z
ArgentynaUrugwajAustraliaNowa ZelandiaRumunia
Kod528524800804066
0201

0206 10 95

210
0202

0206 29 91

220

3. Pozostałe

(Zgodnie z:

a) kontyngent GATT na mrożoną wołowinę i cielęcinę objęte pozycją 0202 Nomenklatury Scalonej;

b) młode bydło przeznaczone do tuczenia, określone w art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 805/68;

c) art. 14 ust. 1 lit a) rozporządzenia (EWG) nr 805/68: stanowiące przywóz wołowiny, przeznaczony do produkcji konserw;

d) art. 14 ust. 1 lit b) rozporządzenia (EWG) nr 805/68: stanowiące przywóz wołowiny, przeznaczony do produkcji innych produktów;

e) wołowina i cielęcina pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i z Kanady i określona w art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (EWG) nr 263/81;

f) pozostałe pozwolenia nieobjęte w ust. 1 i 2 lub 3 lit. a)-e) powyżej (1).

(w tonach)
Kod CNGATTMłode bydłoArtykuł 14 ust. 1 lit. a)Artykuł 14 ust. 1 lit. b)Wołowina

z USA

Pozostałe
Kod301302303304305306
0102 90 10 do 0102 90 37

(sztuki)

310----
0201 10, 0201 20 11 i 19

0201 20 31 i 39

0201 20 51 i 59

0201 20 90

0201 30 i 0206 10 95

311

312

313

314

315

-
0202 10 i 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10, 50, 90 i 0206 29 91

316

317

318

319

320

-
0210 20 10

0210 20 90, 0210 90 41 i 0210 90 90

321

322

-
1602 50 10 i 1602 90 61

1602 50 90 i 1602 90 69

323

324

-"

__________

(1) Nie stanowi części zeznania podatkowego.

ZAŁĄCZNIK  IV

"SEKCJA II: POZWOLENIA NA WYWÓZ

Państwo Członkowskie: ........................................

Zastosowanie art. 16 rozporządzenia (EWG) nr 2377/80

Ilości produktów, na które zostały wydane pozwolenia na wywóz

Z: ....................................................... do:

1. Z wcześniejszym ustaleniem refundacji

(Określone w art. 18 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 805/68; z wyłączeniem pozwoleń określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 2973/79 (1))

(w tonach)
Kod CNMiejsce przeznaczenia
Kod(1)
0102 90 10 do 0102 90 37

(sztuki)

410
0201 10

0201 20 11, 19, 31, 39, 51 i 59

0201 20 90

0201 30 i 0206 10 95

411

412

413

414

0202 10

0202 20 10, 0202 20 30 i 0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 90 i 0206 29 91

415

416

417

418

419

0210 20 10

0210 20 90 i 0210 90 41

0210 90 90

420

421

422

1602 50 10 i 1602 90 61

1602 50 90 i 1602 90 69

423

424

(1) Kod miejsca przeznaczenia, taki jak w Załączniku do rozporządzenia

(EWG) nr 2566/79 (Dz. U. L 294 z 21.11.1979, str. 5), z wyjątkiem

przypadku gdy brak odnośnego kodu odpowiadającego miejscu

przeznaczenia; miejsce przeznaczenia powinno być wtedy wykazane bez

kodu.

2. Specjalny wywóz do Stanów Zjednoczonych Ameryki

(Określony w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2973/79 ( SYMBOL 49 \f "Symbol" \s 12 ))

(w tonach)
Kod CNZ wcześniejszym ustaleniem refundacjiBez zaliczkowych refundacji podatku
Kod500502
0201 10

0201 20 11, 19, 31, 39, 51 i 59

0201 20 90

0201 30 i 0206 10 95

510

512

513

514

0202 10

0202 20 10, 30 i 50

0202 20 90

0202 30 10, 90 i 0206 29 91

515

516

517

518

3. Pozostałe

(Nieobjęte w ust. 1 i 2 powyżej (1))

(w tonach)
Kod CNMiejsce przeznaczenia
Kod(1)
0102 90 10 do 0102 90 37

(sztuki)

610
0201 10

0201 20 10, 0202 20 30 i 0202 20 50

0201 20 90

0201 30 i 0206 10 95

611

612

613

614

0202 10

0202 20 11, 19, 31, 39, 51 i 59

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 90 i 0206 29 91

615

616

617

618

619

0210 20 10

0201 20 90 i 0210 90 41

0210 90 90

620

621

622

1602 50 10 i 1602 90 61

1602 50 90 i 1602 90 69

623

624

(1) Kod miejsca przeznaczenia, taki jak w Załączniku do rozporządzenia

(EWG) nr 2566/79 (Dz. U. nr L 294 z 21.11.1979, str. 5)

z wyjątkiem przypadku, gdy brak jest odnośnego kodu

odpowiadającego miejscu przeznaczenia, miejsce przeznaczenia

powinno być wtedy wykazane bez kodu.

_________

(1) Nie stanowi części zeznania podatkowego".

ZAŁĄCZNIK  V

"ZAŁĄCZNIK III

Wykaz określony w art. 8 ust. 1

– 0102 10 00

– 0102 90 10, 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37

– 0201 10 10, 0102 10 90

– 0201 20 11, 0201 20 19, 0201 20 31, 0201 20 39, 0201 20 51, 0201 20 59

– 0201 20 90

– 0201 30, 0206 10 95

– 0202 10

– 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50

– 0202 20 90

– 0202 30 10

– 0202 30 90, 0206 29 91

– 0210 20 10

– 0210 20 90, 0210 90 41

– 0210 90 90

– 1602 50 10, 1602 90 61

– 1602 50 90, 1602 90 69"

ZAŁĄCZNIK  VI

"ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz określony w art. 8 ust. 2

– 0102 90 10, 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37

– 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11, 0201 20 19

– 0201 20 31, 0201 20 39

– 0201 20 51, 0201 20 59

– 0201 20 90

– 0201 30, 0206 10 95

– 0202 10, 0202 20 10

– 0202 20 30

– 0202 20 50

– 0202 20 90

– 0202 30 10

– 0202 30 50

– 0202 30 90, 0206 29 91

– 0202 20 10

– 0210 20 90, 0210 90 41

– 0210 90 90

– 1602 50 10, 1602 90 61

– 1602 50 90, 1602 90 69"

ZAŁĄCZNIK  VII

"ZAŁĄCZNIK I

Współczynniki do obliczania specjalnych opłat stosowanych w handlu z Portugalią

Kod CNWyszczególnienieWspółczynniki do obliczania opłat specjalnych
0102 90 10Bydło żywe gatunków domowych inne niż0,53
dozwierzęta hodowlane czystej krwi
0102 90 37
0201Mięso wołowe, świeże lub chłodzone:
0201 10- Tusze lub półtusze1,00
0201 20- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:
0201 20 11Ćwierci "kompensowane"1,00
0201 20 19
0201 20 31Ćwierci przednie nierozdzielone lub0,80
0201 20 39rozdzielone
0201 20 51- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub1,20
0201 20 59rozdzielone
0201 20 90- - Pozostałe1,50
0201 30- Bez kości
0206 10Jadalne podroby wołowe, świeże lub1,72
chłodzone:
0206 10 95- - - Gruba przepona i cienka przepona1,72
0202Mięso wołowe mrożone:0,90
0202 10- Tusze lub półtusze
0202 20- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:
0202 20 10- - Ćwierci "kompensowane"0,90
0202 20 30- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub
rozdzielone0,72
0202 20 50- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub
rozdzielone1,12
0202 20 90- - Pozostałe1,35
0202 30- Bez kości
0202 30 10- - Ćwierci przednie, całe lub pokrojone na
maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka
stanowi pojedynczy blok; ćwierci
"kompensowane" w dwóch blokach, z których
jeden zawiera ćwierć przednią całą lub
pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, a
drugi ćwierć tylną w jednym kawałku, ale bez
polędwicy1,12
0202 30 50- - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki(1)1,12
0202 30 90- - Pozostałe1,55
0206 29Jadalne podroby wołowe, świeże lub chłodzone:
0206 29 91- - - - Gruba przepona i cienka przepona1,55
0210Mięso i podroby jadalne, solone, w solance,
suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki z
mięsa lub podrobów:
0210 20- Mięso wołowe:
0210 20 10- - Z kośćmi1,50
0210 20 90- - Bez kości1,72
ex0210 90- Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki
z mięsa lub podrobów:
- - Podroby:
- - - Z wołowiny:
0210 90 41- - - - Gruba przepona i cienka przepona1,72
0210 90 90Jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów
wołowych1,72
ex1602 50Pozostałe przetwory lub konserwy wołowe:
1602 50 10- - Niegotowane, mieszanki gotowanego mięsa lub
podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami1,72
- Zawierające mięso lub podroby wołowe,
1602 90 61 niegotowane1,72
(1) Włączenie do tej podpozycji podlega przedstawieniu świadectwa wydanego

zgodnie z warunkami przewidzianymi w odnośnych przepisach wspólnotowych."

ZAŁĄCZNIK  VIII

"ZAŁĄCZNIK

Współczynniki do obliczania kwot określonych w art. 7 ust. 3

Kod CNWyszczególnienieWspółczynnik
0201Mięso wołowe, świeże lub chłodzone:
0201 10- Tusze lub półtusze1,00
0201 20- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:
0201 20 11- - Ćwierci 'kompensowane'1,00
0201 20 19
0201 20 31- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub
0201 20 39rozdzielone0,80
0201 20 51- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub
0201 20 59rozdzielone1,20
0201 20 90- - Pozostałe0,80
0201 30- Bez kości1,37
ex0206 10Jadalne podroby wołowe, świeże lub
chłodzone:
0206 10 95- - - Gruba przepona i cienka przepona1,37
0202Mięso wołowe, mrożone:
0202 10- Tusze lub półtusze1,00
0202 20- Pozostałe kawałki mięsa z kośćmi:
0202 20 10- - Ćwierci 'kompensowane'1,00
0202 20 30- - Ćwierci przednie nierozdzielone lub
rozdzielone0,80
0202 20 50- - Ćwierci tylne nierozdzielone lub1,20
rozdzielone
0202 20 90- - Pozostałe0,80
0202 30- Bez kości1,37
ex0206 29Jadalne podroby wołowe, mrożone:
0206 29 91- - - - Gruba przepona i cienka przepona1,37
0210Mięso i podroby jadalne, solone, w
solance, suszone lub wędzone; jadalne maki
i mączki z mięsa lub podrobów:
0210 20- Mięso wołowe:
0210 20 10- - Z kośćmi0,80
0210 20 90- - Bez kości1,14
ex0210 90- Pozostałe, włączając jadalne mąki i
mączki z mięsa lub podrobów:
- - Podroby:
- - - Z wołowiny
0210 90 41- - - - Gruba przepona i cienka przepona1,14
ex1602 50Pozostałe przetwory lub konserwy wołowe:
1602 50 10- - Niegotowane, mieszanki gotowanego
mięsa lub podrobów z niegotowanym mięsem
lub podrobami:
- Zawierające w masie 80% lub więcej mięsa1,14
wołowego, z wyłączeniem podrobów i
tłuszczu
- Pozostałe0,80"
1Nie stanowi części zeznania podatkowego.
SYMBOL 49 \f "Symbol" \s 12Nie stanowi części zeznania podatkowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.