Rozporządzenie 398/2000 zmieniające rozporządzenia (WE) nr 659/97 i (WE) nr 921/1999 w odniesieniu do obliczania ilości wprowadzonej do obrotu przez organizacje producentów, cen produkcyjnych i wykazu rynków reprezentatywnych oraz ustaleń o swobodnej dystrybucji w sektorze owoców i warzyw oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1559/70

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.50.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 398/2000
z dnia 22 lutego 2000 r.
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 659/97 i (WE) nr 921/1999 w odniesieniu do obliczania ilości wprowadzonej do obrotu przez organizacje producentów, cen produkcyjnych i wykazu rynków reprezentatywnych oraz ustaleń o swobodnej dystrybucji w sektorze owoców i warzyw oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 1559/70

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1257/1999(2), w szczególności jego art. 30 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/97 z dnia 16 kwietnia 1997 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w zakresie ustaleń interwencyjnych w sektorze owoców i warzyw(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 729/1999(4), może zostać pożytecznie zmienione w świetle studium oceniającego programy pomocy żywnościowej wykonywane pod auspicjami Komisji.

(2) W celu dostosowania rozporządzenia (WE) nr 659/97 do innych przepisów obowiązujących w sprawie wspólnej organizacji rynków składniki produkcji wprowadzonej do obrotu przez organizacje producentów powinny zostać zmienione celem wykluczenia ilości do sprzedaży bezpośredniej, jako że te nie obejmują żadnej pracy ze strony organizacji producentów.

(3) Z uwagi na dużą liczbę produktów i rynków reprezentatywnych, które mają zostać włączone w cotygodniowe powiadomienia o cenach produkcyjnych, należy korzystać wyłącznie z systemu IDES w celu zapewnienia szybkiego i skutecznego przetwarzania danych.

(4) Z uwagi na złożoność ustaleń o swobodnej dystrybucji, jak wykazało doświadczenie zdobyte w ostatnich latach, oraz w celu poprawy skuteczności monitorowania należy uprościć przepisy wykonawcze i wymagane informacje Państw Członkowskich.

(5) Ustalone muszą zostać minimalne odstępy czasu, w jakich Państwa Członkowskie muszą powiadamiać Komisję o wykazach zatwierdzonych organizacji charytatywnych.

(6) Z uwagi na rozdysponowanie dodatkowych ilości produktów wycofanych z rynku poprzez swobodną dystrybucję określoną w art. 30 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze i trzecie rozporządzenia (WE) nr 2200/96 należy ustanowić ustalenia w odniesieniu do ich przetwarzania. Dodatkowo, w przypadku działań swobodnej dystrybucji, określonej we wspomnianym powyżej tiret pierwszym, należy przewidzieć w odniesieniu do zaproszenia do przetargu przepis z możliwością dokonania przetwórcom płatności w naturze, tak by uniknąć wydatków na przetwórstwo. Państwa Członkowskie powinny same wybrać, czy rozpocząć taki przetarg, czy też nie. Tam gdzie to właściwe, organizacje charytatywne powinny powiadomić Komisję o swych wymaganiach w odniesieniu do produktów przetwarzanych ze świeżych owoców i warzyw. Wybranym oferentem powinien być ten, kto wnioskuje o jak najmniejszą ilość świeżych produktów w celu dostarczenia podanej ilości produktu przetworzonego. Nadmierna ilość świeżych produktów ponad ilość wymaganą do produkcji produktów przetworzonych, przeznaczonych do swobodnej dystrybucji, powinna stanowić płatność w naturze dla oferenta. Oferent musi również dokonać przetwórstwa tej ilości.

(7) Należy uprościć ustalenia dotyczące pokrycia kosztów transportu, sortowania i opakowań zbiorczych i podwyższyć kwoty.

(8) W celu wyraźnego wskazania, że zaangażowany jest wspólnotowy środek działania swobodnej dystrybucji, na opakowaniu zbiorczym powinno znajdować się godło Unii Europejskiej.

(9) Należy uaktualnić wykaz rynków reprezentatywnych.

(10) W załącznikach III i IV do rozporządzenia (WE) nr 659/97 znaleziono błędy. Należy je poprawić.

(11) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/1999 z dnia 30 kwietnia 1999 r. przewidujące specjalne środki w celu dystrybucji owoców i warzyw wycofanych z rynku dla uchodźców z Kosowa(5), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2134/1999(6), odnosi się do rozporządzenia (WE) nr 659/97. Odniesienia te powinny zostać uaktualnione w celu uwzględniania zmian do rozporządzenia, o którym mowa.

(12) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1559/70 z dnia 31 lipca 1970 r. ustanawiające warunki dostaw owoców i warzyw wycofanych z rynku do przemysłu pasz dla zwierząt(7), ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 771/95(8), stało się przestarzałe i powinno zostać uchylone.

(13) Komitet Zarządzający ds. Świeżych Owoców i Warzyw nie wydał opinii w terminie ustanowionym przez swojego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 659/97 wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 3 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) w akapicie pierwszym skreśla się lit. b);

b) akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Ilość wprowadzona do obrotu, określona w akapicie pierwszym, nie obejmuje produkcji wprowadzonej do obrotu członków organizacji producentów zgodnie z art. 11 ust. 1 lit. c) pkt 3 tiret pierwsze, drugie i trzecie rozporządzenia (WE) nr 2200/96.".

2) W art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla produktów i w trakcie okresów wymienionych w załączniku III Państwa Członkowskie przesyłają Komisji w każdą środę, nie później niż do godziny 12.00 w południe (czasu brukselskiego), informacje dotyczące, dla każdego dnia handlowego, cen zanotowanych na ich reprezentatywnych rynkach. Komisja przesyła tę informację Państwom Członkowskim.

Informacja zostaje przesłana Komisji z wykorzystaniem Interaktywnego Systemu Wprowadzania Danych (IDES).".

3) W art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Produkty te mogą być przetwarzane na warunkach ustanowionych w art. 14a lub 14b;"

b) w ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Od marca 2000 r. i w trzyletnich odstępach czasu Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o wykazach zatwierdzonych organizacji charytatywnych, określonych w lit. b) i c), która to przesyła te wykazy wszystkim Państwom Członkowskim.".

4) W art. 13 skreśla się akapit drugi.

5) W art. 14 ust. 3:

a) tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"- nazwy organizacji charytatywnych zaangażowanych w te działania i ich odpowiednie role,"

b) tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"- istota ustaleń między organizacją producentów, która wycofuje produkty z rynku, oraz organizacją charytatywną odpowiedzialną za dokonanie ich dostawy,"

c) tiret piąte otrzymuje brzmienie:

"- gdzie właściwe, nazwa przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za przetwórstwo świeżych produktów zgodnie z art. 14a,".

6) Dodaje się art. 14a i 14b w brzmieniu:

"Artykuł 14a

Organizacje charytatywne mogą dokonywać przetwórstwa lub zlecać dokonanie na własny koszt przetwórstwa produktów wycofanych z rynku w celu ich swobodnej dystrybucji albo osobom uznanym za uprawnione do pomocy publicznej w ramach ustawodawstwa krajowego, albo potrzebującym w państwach trzecich. Wszystkie powstałe w tym procesie produkty muszą być rozdysponowane nieodpłatnie.

Artykuł 14b

1. Zgodnie z wymogami organizacji charytatywnych, wskazanych zgodnie z ust. 3, Państwa Członkowskie mogą zorganizować jedno lub więcej zaproszeń do przetargu na przetwórstwo, dokonywane przez wybranego oferenta na produkty wycofane z rynku.

Wybrany oferent musi przetworzyć wszystkie wycofane z rynku i oferowane mu produkty. Ilości produktów wycofanych z rynku ponad wymagane ilości do produkcji produktów przetworzonych do celów swobodnej dystrybucji tworzą płatność w naturze w celu wyrównania mu kosztów produkcji, jakie musi ponieść.

Produkty przetworzone do swobodnej dystrybucji następnie zostają rozdysponowane przez organizacje charytatywne osobom uznanym za uprawnione do pomocy publicznej w ramach przepisów prawnych Państw Członkowskich.

2. Państwa Członkowskie pragnące wykonać procedurę zaproszenia do przetargu, określoną w ust. 1, podejmują właściwą reklamę i informują Komisję o rodzaju odnośnych owoców lub warzyw oraz okresie objętym procedurą. Okres ten nie może przekroczyć roku gospodarczego w odniesieniu do danych produktów.

3. Nie później niż w dniu ustalonym przez właściwy organ krajowy zaangażowane organizacje charytatywne powiadamiają go o swoich wymaganiach w odniesieniu do produktów przetworzonych ze świeżych owoców i warzyw, określonych w ust. 2, i podają przedsiębiorstwo, które ma je przejąć i rozdzielić je wszystkie bezpłatnie. Przejęcie musi zostać zakończone nie później niż jeden miesiąc po okresie przetwórstwa objętego procedurą określoną w ust. 2.

4. Państwa Członkowskie, gdzie właściwe, grupują swoje wymagania, jak to wyrażono w ust. 3, w partie produktów przetworzonych i opracowują projekt zaproszenia do przetargu.

Zawiera on w odniesieniu do każdej partii przynajmniej następujące informacje:

- odnośne produkty świeże i okres, w trakcie którego produkty wycofane z rynku mogą być dostępne,

- obszary geograficzne, w których będą prawdopodobnie składowane,

- szczegółowy opis produktu przetworzonego z owoców i warzyw, który ma być dostarczany oraz jego opakowanie zbiorcze, termin dostawy wraz z ilością, do produkcji której oferent musi się podjąć, jeżeli dostępne są produkty wycofane z rynku.

Wadium wynosi 20 EUR/tonę wagi netto ostatecznego produktu przetworzonego.

5. Projekt zaproszenia do przetargu, określony w ust. 4, zostaje przesłany Komisji do zatwierdzenia. Zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Po podjęciu przez Komisję korzystnej decyzji, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, należy rozpocząć procedurę zaproszenia do przetargu. W odpowiedzi na każde zaproszenie do przetargu muszą zostać przedłożone przynajmniej dwie oferty dla każdej partii. Partię uzyskuje ten oferent, który złożył wniosek o najmniejszą ilość produktów świeżych w stosunku do dostaw produktu przetworzonego. Jeżeli dwóch lub więcej oferentów dąży do tej samej ilości, zwycięzcę wybiera się przez losowanie. Jeżeli wszyscy oferenci przedstawili nadmiernie wysokie ilości produktów świeżych, Państwo Członkowskie może zadecydować o nieogłaszaniu wybranego oferenta w ramach przetargu na daną partię.

Państwo Członkowskie informuje Komisję o przeprowadzeniu zaproszenia do przetargu. Komisja publikuje tę informację w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Może ona poprosić o szczegóły ofert od oferentów.

6. Państwo Członkowskie informuje wybranego oferenta w odniesieniu do każdej partii, przy dokonywaniu wycofywania z rynku, o organizacjach producentów, od których może on otrzymać dostawy produktów świeżych wycofywanych z rynku, z pierwszeństwem przed innymi beneficjentami, określonymi w art. 11 i 12 niniejszego rozporządzenia.

7. Po wyprodukowaniu produkty przetworzone zostają udostępnione organizacjom charytatywnym przy najbliższej możliwej okazji proporcjonalnie do ilości produktów świeżych udostępnionych przez wybranego oferenta.

8. W celu zapewnienia wykonania oferty zwycięski oferent musi złożyć zabezpieczenie. Powinno ono opierać się na wadze netto produktów świeżych wymaganych wobec wyprodukowanych produktów przetworzonych. Powinno być ono być równoważne:

- w przypadku produktów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2200/96 pięciokrotności wspólnotowej rekompensaty za wycofanie z rynku, określonej w art. 26 tego rozporządzenia,

- w przypadku pozostałych produktów kwocie ustalonej w ogłoszeniu o zaproszeniu do przetargu.

Zabezpieczenie zostaje zwolnione po dostarczeniu ilości produktów przetworzonych i po przedstawieniu przez wybranego oferenta dowodu, iż udostępnione mu produkty świeże w porównaniu do dostaw produktów przetworzonych zostały poddane przetwórstwu.".

7) W art. 15 ust. 1 wyrazy "pkt 1 załącznika V" zastępuje się wyrazami "załącznik V".

8) Skreśla się art. 15a.

9) Artykuł 16 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 16

1. Koszty sortowania i pakowania świeżych owoców i warzyw wycofanych z rynku do swobodnej dystrybucji, określonej w art. 30 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96, są ponoszone przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) po stawce zryczałtowanej 132 EUR za tonę wagi netto w przypadku produktów wystawianych w opakowaniach mniejszych niż 25 kilogramów wagi netto. Koszt produktów świeżych przeznaczonych do produkcji produktów przetworzonych, określonych w art. 14a i 14b, nie jest ponoszony w ten sposób.

2. Opakowania produktów do swobodnej dystrybucji posiadają oznaczenie z godłem Unii Europejskiej wraz z jednym lub więcej następujących wpisów:

- Producto destinado a su distribución gratuita (Reglamento (CE) no 659/97),

- Produkt til gratis uddeling (forordning (EF) nr 659/97),

- Zur kostenlosen Verteilung bestimmtes Erzeugnis (Verordnung (EG) Nr 659/97),

- Προϊόν προοριζόµενο για δωρεάν διανοµή (κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 659/97),

- Product for free distribution (Regulation (WE) No 659/97),

- Produit destiné à la distribution gratuite (règlement (CE) no 659/97),

- Prodotto destinato alla distribuzione gratuita (regolamento (CE) n. 659/97),

- Voor gratis uitreiking bestemd product (Verordening (EG) nr 659/97)

- Produto destinado a distribuiçăo gratuita (Regulamento (CE) n.o 659/97)

- Ilmaisjakeluun tarkoitettu tuote (asetus (EY) N:o 659/97),

- Produkt för gratisutdelning (förordning (EG) nr 659/97).

Jeżeli dystrybucja ma mieć miejsce poza Wspólnotą, wpis znajduje się również w języku(-ach) państw trzecich, których to dotyczy.

Tam, gdzie to stosowne, opakowania produktów świeżych, które mają zostać użyte do produkcji produktów przetworzonych, określonych w art. 14a i 14b, nie ukazują tych wpisów.

3. Koszty sortowania i pakowania mają być wypłacane organizacji producentów, która dokonała sortowania i pakowania.

Płatność podlega przedstawieniu dokumentów uzupełniających, poświadczających w szczególności:

- nazwy organizacji beneficjentów,

- ilość danych produktów,

- akceptację przez organizację beneficjentów.".

10) W załączniku II:

a) rynki reprezentatywne w Niemczech zastępuje się następującymi rynkami:

– dla kalafiorów: Straelen, Maxdorf, Erzeugergroßmarkt Thüringen-Sachsen,

– dla jabłek: Stade, Centralmarkt Rheinland, Bodenseemark,

– dla gruszek: Stade, Bodenseemarkt,

– dla pomidorów: Straelen, Heidelberg, Kitzingen, Reichenau;

b) rynkiem reprezentatywnym dla truskawek w Belgii jest rynek w Sint-Truiden;

c) skreśla się następujące rynki reprezentatywne w Portugalii:

– dla klementynek: Alcácer do Sal,

– dla słodkich pomarańczy: Santiago do Cacém,

– dla brzoskwiń zwyczajnych i nektarynek: Montargil,

– dla gruszek: Cova de Beira;

d) zastępuje się następujące rynki reprezentatywne w Portugalii:

– dla truskawek: Oeste zastępuje się Ribatejo/Oeste,

– dla melonów i arbuzów: Ribatejo zastępuje się Ribatejo/Oeste;

e) dodaje się następujące rynki reprezentatywne w Portugalii:

– dla melonów: Moura i Algarve,

– dla słodkich pomarańczy: Vidigueira,

– dla arbuzów: Grandola.

11) We wprowadzeniu do załącznika III "Artykuł 6 ust. 2" zastępuje się "Artykuł 7 ust. 2".

12) W załączniku IV "Artykuł 30 rozporządzenia (WE) nr 659/97" zastępuje się "Artykuł 30 rozporządzenia (WE) nr 2200/96".

13) Załącznik V zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

14) Załącznik VI zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 921/1999, skreśla się "i art. 16 ust. 2".

Artykuł  3

Rozporządzenie (EWG) nr 1559/70 traci moc.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2000 r.

Jednakże:

– artykuł 1 ust. 1 nie stosuje się do początku następnego roku gospodarczego w odniesieniu do każdego produktu, rozpoczynając od daty wejścia w życie określonej w ust. 1,

– artykuł 1 ust. 2 nie stosuje się aż do dnia 1 czerwca 2000 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2000 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1.

(2) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80.

(3) Dz.U. L 100 z 17.4.1997, str. 22.

(4) Dz.U. L 93 z 8.4.1999, str. 11.

(5) Dz.U. L 114 z 1.5.1999, str. 46.

(6) Dz.U. L 262 z 8.10.1999, str. 3.

(7) Dz.U. L 169 z 1.8.1970, str. 55.

(8) Dz.U. L 77, str. 6.4.1995, str. 9.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK V

KOSZTY TRANSPORTU W RAMACH USTALEŃ O SWOBODNEJ DYSTRYBUCJI

(OKREŚLONE W ART. 15)

Odległość pomiędzy punktami wycofania z rynku a miejscem realizacji dostawy(1)Koszty transportu (EUR/tonę)
Mniej niż 25 km14,4
25 km lub więcej, ale mniej niż 200 km30
200 km lub więcej, ale mniej niż 350 km42
350 km lub więcej, ale mniej niż 500 km60
500 km lub więcej78
Dodatek na transport w chłodni: 7,2 EUR/tonę
(1) W przypadku określonym w art. 14a odległość między punktem

wycofania z rynku a miejscem realizacji dostawy produktu

przetworzonego, przy przejeździe przez miejsce

przetwórstwa.

W przypadku określonym w art. 14a odległość między punktem

wycofania z rynku a miejscem realizacji dostawy produktu

przetworzonego (produkty świeże, określone w art. 14b nie

kwalifikują się do dodatku na transport)."

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  II

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.