Rozporządzenie 348/81 w sprawie wspólnych zasad przy przywozie wielorybów lub innych produktów otrzymywanych z waleni

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1981.39.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 348/81
z dnia 20 stycznia 1981 r.
w sprawie wspólnych zasad przy przywozie wielorybów lub innych produktów otrzymywanych z waleni

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów(1), ostatnio zmienione przez rozporządzenie (EWG) nr 1917/80(2), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 827/68 z dnia 28 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku niektórych produktów wymienionych w załączniku II do Traktatu(3), ostatnio zmienione przez rozporządzenie (EWG) nr 1117/78(4), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji(5),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(6),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(7),

a także mając na uwadze, co następuje:

ochrona gatunku waleni wymaga środków, które ograniczą handel międzynarodowy; powinny to być środki podjęte na poziomie wspólnotowym oraz jednocześnie szanujące zobowiązania międzynarodowe Wspólnoty;

do czasu przyjęcia na poziomie Wspólnoty bardziej ogólnych środków dotyczących nadzoru nad handlem gatunkami dzikiej fauny i flory przywóz głównych produktów otrzymywanych z wielorybów lub innych waleni powinien podlegać, na początkowym etapie, pozwoleniom na przywóz, podczas gdy możliwość poszerzenia wykazu powyższych produktów jest również zastrzeżona; w celu wyjaśnienia sytuacji może okazać się pożyteczne odnotowanie, że do czasu takiego ewentualnego poszerzenia Państwa Członkowskie nadal są właściwe do podejmowania, zgodnie z Traktatem, środków dla ochrony gatunków w odniesieniu do przywozu produktów nieobjętych niniejszym rozporządzeniem; właściwe organy nie powinny wydawać takich zezwoleń, o ile nie upewnią się, że dane produkty nie będą wykorzystywane do celów handlowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Od dnia 1 stycznia 1982 r. wprowadzanie do Wspólnoty produktów wymienionych w Załączniku uzależnione jest od przedstawienia pozwolenia na przywóz. Pozwolenia takie nie będą wydawane w odniesieniu do produktów wykorzystywanych do celów handlowych.
2.
Państwa Członkowskie notyfikują Komisji przed dniem 1 lipca 1981 r. nazwy i adresy organów właściwych do wydawania pozwoleń na przywóz, określonych w ust. 1. Komisja niezwłocznie poinformuje o tym inne Państwa Członkowskie.
Artykuł  2
1.
Ustanawia się Komitet ds. Produktów Otrzymywanych z Waleni, zwany dalej "Komitetem", składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich, z przedstawicielem Komisji jako przewodniczącym.

Komitet przyjmuje swój regulamin.

Może on badać wszelkie kwestie odnoszące się do stosowania niniejszego rozporządzenia, w tym kwestie kontroli, przekazywane mu przez jego przewodniczącego zarówno z jego własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego.

2.
W celu wykonania niniejszego rozporządzenia przyjmuje się następującą procedurę:

a) 1 Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt przepisów, jakie mają zostać przyjęte. Komitet przedstawia opinię na temat projektu w terminie określonym przez przewodniczącego, mając na uwadze stopień pilności sprawy. Decyzje podejmowane są większością 62 głosów, głosy Państw Członkowskich są ważone zgodnie z art. 148 ust. 2 Traktatu. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

b) Komisja przyjmuje proponowane przepisy, jeśli są one zgodne z opinią Komitetu.

c) Jeśli proponowane przepisy nie są zgodne z opinią Komitetu lub takiej opinii nie wydano, Komisja niezwłocznie przedkłada Radzie projekt dotyczący przepisów, które należy przyjąć. Rada stanowi większością kwalifikowaną. Jeśli w ciągu trzech miesięcy od przekazania projektu Radzie Rada nie podejmie decyzji, proponowane przepisy są przyjmowane przez Komisję.

Artykuł  3
1.
W możliwie najkrótszym czasie Komisja przedkłada Radzie sprawozdanie na temat tego, czy lista produktów w Załączniku do niniejszego rozporządzenia powinna zostać poszerzona, oraz na temat możliwości nadzoru przestrzegania jego przepisów, wraz z propozycjami, w zależności od sytuacji.
2.
Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji może zdecydować o poszerzeniu wykazu określonego w ust. 1.
3.
W oczekiwaniu na taką decyzję Państwa Członkowskie mogą podjąć, zgodnie z Traktatem, środki dotyczące produktów otrzymywanych z wielorybów lub innych waleni nieobjętych niniejszym rozporządzeniem dla ochrony tych gatunków.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 stycznia 1981 r.

W imieniu Rady
Ch. A. van der KLAAUW
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. 172 z 30.9.1966, str. 3025/66.

(2) Dz.U. L 186 z 19.7.1980, str. 1.

(3) Dz.U. L 151 z 30.6.1968, str. 16.

(4) Dz.U. L 142 z 30.5.1978, str. 1.

(5) Dz.U. C 121 z 20.5.1980, str. 5.

(6) Dz.U. C 291 z 10.11.1980, str. 46.

(7) Dz.U. C 300 z 18.11.1980, str. 13.

ZAŁĄCZNIK

Nrpozycji WTCOznaczenie towarów
ex 02.04 CMięso i jadalne podroby mięsne z waleni, świeże, schłodzone lub mrożone
ex 02.06 CMięso i jadalne podroby mięsne z waleni, solone, w solance, suszone lub wędzone
ex 05.09Fiszbiny i podobne, nieprzerobione lub wstępnie przygotowane, lecz niepocięte według kształtu oraz sierść i opady z tych produktów
ex 05.15 BMięso i podroby mięsne z waleni, nienadające się do spożycia przez ludzi
ex 15.04Tłuszcze i oleje z waleni, rafinowane i nierafinowane
ex 15.08Oleje z waleni, gotowane, utleniane, odwodnione, siarkowane, dmuchane lub polimeryzowane poprzez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym lub w inny sposób modyfikowane
ex 15.12Oleje i tłuszcze z waleni, całkowicie lub częściowo utwardzone lub zestalone lub utwardzone w drodze innego procesu, rafinowane lub nierafinowane, lecz niepreparowane dodatkowo
15.15 ASpermacet, surowy, prasowany lub rafinowany, barwiony lub bezbarwny
ex 16.03Wyciągi i soki z mięsa waleni
ex 23.01 AMączki i pasze z mięsa i podrobów z waleni, nienadające się do spożycia przez ludzi
ex rozdział 41Skóra, nasączona olejem, modyfikowana lub niemodyfikowana, z wielorybów lub z innych waleni
Wszystkie produkty wymienione poniżej, które były nasączane olejem, modyfikowanym i niemodyfikowanym, z wielorybów lub innych waleni lub które zostały wykonane ze skóry nasączanej takim olejem:
ex rozdział 42Artykuły ze skóry; wyroby rymarskie i uprzęże; towary podróżne, torebki i podobne pojemniki
ex rozdział 43Kożuchy i wyroby z nich
ex rozdział 64Obuwie, kamasze i podobne; części takich artykułów
1 Art. 2 ust. 2 lit. a):

- zmieniona przez art. 26 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz dostosowań w Traktatach (Dz.U.04.90.864/23) z dniem 1 stycznia 1986 r.

- zmieniona przez art. 29 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/29) z dniem 1 stycznia 1995 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.