Rozporządzenie 3378/94 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1576/89 ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych i rozporządzenie (EWG) nr 1601/91 ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych, w nastepstwie wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.366.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 3378/94 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 22 grudnia 1994 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1576/89 ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych i rozporządzenie (EWG) nr 1601/91 ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych, w nastepstwie wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43 i 100a,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189b Traktatu(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 1576/89(3) i rozporządzenie (EWG) nr 1601/94(4) ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych, win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych; w celu uwzględnienia w wymienionych rozporządzeniach zobowiązań wynikających, w szczególności, z art. 23 i 24 Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej, które stanowi integralną część Porozumienia ustanawiajacego Światową Ogranizację Handlu, należy przewidzieć przepisy dla danych części w celu zapobiegania, pod pewnymi warunkami, bezprawnego używania oznaczeń geograficznych chronionych przez państwo trzecie będące członkiem Światowej Organizacji Handlu,

PRZYJĘŁY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Po art. 11 rozporządzenia EWG nr 1576/89 dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 11a

1. Państwa Członkowskie podejmą wszelkie niezbędne środki, aby zezwolić tym, których to dotyczy, na zapobieżenie, na warunkach ustanowionych w art. 23 i 24 Prozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej, używania wewnątrz Wspólnoty nazwy geograficznej identyfikującej produkty objęte niniejszym rozporządzeniem do produktów niepochodzących z miejsca określonego w danej nazwie geograficznej, łącznie z przypadkami gdzie rzeczywiste pochodzenie produktu jest oznaczone lub gdzie nazwa geograficzna jest przetłumaczona lub występuje obok wyrazów takich jak: »podobne « »odmiana«, »styl«, »imitacja« lub inne.

Dla celów niniejszego artykułu »nazwa geograficzna« oznacza każde oznaczenie identyfikujące produkt jako pochodzący z terytorium państwa trzeciego będącego członkiem Światowej Organizacji Handlu lub z regionu lub też z okolicy tego terytorium, gdzie jakość, reputacja lub inne specyficzne cechy charakterystyczne tego produktu mogą zasadniczo być przypisane do tego pochodzenia geograficznego.

2. Ustęp 1 stosuje się niezależnie od art. 11 niniejszego rozporządzenia i innych przepisów wspólnotowych ustanawiających zasady opisu i prezentacji produktów objętych niniejszym rozporządzeniem.

3. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu, w razie konieczności, przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15."

2.
Po art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 1601/91 dodaje się następujący artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 10a

1. Państwa Członkowskie podejmą wszelkie środki niezbędne, aby zezwolić tym, których to dotyczy, na zapobieżenie, na warunkach określonych w art. 23 i 24 Prozumienia w sprawie Handlowych Aspeków Praw Własności Intelektualnej, używania wewnątrz Wspólnoty nazwy geograficznej identyfikującej produkty objęte niniejszym rozporządzeniem do produktów nie pochodzących z miejscaokreślonego w danej nazwie geograficznej, łącznie z przypadkami gdzie rzeczywiste pochodzenie produktu jest wskazane lub gdzie nazwa geograficzna jest przetłumaczona lub występuje obok wyrazów takich jak: »podobne « »odmiana«, »styl«, »imitacja« lub inne.

Dla celów niniejszego artykułu »nazwa geograficzna« oznacza każde oznaczenie identyfikujące produkt jako pochodzący z terytorium państwa trzeciego będącego członkiem Światowej Organizacji Handlu lub z region, lub też okolicy tego terytorium, gdzie jakość, reputacja lub inne specyficzne cechy charakterystyczne tego produktu mogą zasadniczo być przypisane do tego pochodzenia geograficznego.

2. Ustęp 1 stosuje się niezależnie od art. 10 tego rozporządzenia i innych przepisów wspólnotowych określających zasady opisu i prezentacji produktów objętych niniejszym rozporządzeniem.

3. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu, w razie konieczności, przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 14."

Artykuł  2

Komisja każdego roku przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania obowiązujących instrumentów, poparty odpowiednimi danymi statystycznymi.

Artykuł  3
1.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 stycznia 1995 r.
2.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1996 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 1994 r.

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Komisji
K. HÄNSCHH. SEEHOFER
PrzewodniczącyPrzewodniczący

______

(1) Opinia wstępna z dnia 24 listopada 1994 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 grudnia 1995 r. (Dz.U. 369 z 24.12.1995, str. 1), wspólne stanowisko Rady z dnia 13 grudnia 1994 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 1994 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 160 z 12.6.1989 r., str. 1, Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) 3280/92 (Dz.U. L 327 z 13.11.1992, str. 3).

(4) Dz.U. nr L 149 z 14.6.1991 r., str. 1, Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3279/92 (Dz.U. L 327 z 13.11.1992, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.