Rozporządzenie 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1975.39.1

Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 337/75
z dnia 10 lutego 1975 r.
ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego 1

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

na podstawie art. 128 Traktatu Rada decyzją z dnia 2 kwietnia 1963 r.(3) ustanowiła zasady ogólne wprowadzenia w życie wspólnej polityki w dziedzinie kształcenia zawodowego; 2

na mocy art. 118 Traktatu zadaniem Komisji jest wspieranie ścisłej współpracy między Państwami Członkowskimi w zakresie polityki społecznej, w szczególności w kwestiach dotyczących kształcenia i doskonalenia zawodowego;

Rada w uchwale z dnia 21 stycznia 1974 r.(4), dotyczącej programu działań socjalnych, wyznaczyła jako jeden z celów tego programu wprowadzenie wspólnej polityki w dziedzinie kształcenia zawodowego, zmierzając do realizacji najważniejszych celów, zwłaszcza zbliżania poziomów kształcenia, w szczególności poprzez powołanie Europejskiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego; 3

ponadto Rada uznała niniejszy cel za priorytet;

wdrożenie wspólnej polityki w dziedzinie kształcenia zawodowego stwarza coraz to bardziej złożone problemy, a ich rozwiązanie wymaga zaangażowania ze strony zainteresowanych środowisk, szczególnie ze strony partnerów społecznych; 4

stworzenie Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego - odrębnej jednostki od służb Komisji, która jednakże musi z nimi w pełni współpracować - jest konieczne dla skutecznego wprowadzenia w życie niniejszej wspólnej polityki; 5

Traktat nie zawiera szczególnej kompetencji do ustanowienia takiego Centrum;

Centrum zostanie ustanowione w ramach Wspólnot Europejskich i będzie działać zgodnie z prawem Wspólnoty; należy określić warunki zastosowania określonych przepisów ogólnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 6

Ustanawia się Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, zwane dalej "Centrum".

We wszystkich Państwach Członkowskich Centrum korzysta z najszerszej zdolności prawnej przyznawanej osobom prawnym.

Centrum jest przedsięwzięciem nieprzynoszącym dochodu. Siedzibą Centrum są Tesaloniki.

Artykuł  2 7
1.
Zadaniem Centrum jest wspieranie Komisji na poziomie Wspólnoty w promocji i rozwoju kształcenia zawodowego oraz stażu.

W tym celu, w ramach wytycznych określonych przez Wspólnotę, Centrum poprzez działalność naukową i techniczną przyczynia się do wprowadzania w życie wspólnej polityki w dziedzinie kształcenia zawodowego.

W szczególności Centrum wspiera wymianę informacji i doświadczeń.

2.
Priorytetowymi zadaniami Centrum są:

– przygotowanie wyboru dokumentów związanych w szczególności z bieżącą sytuacją, kierunkami rozwoju oraz badaniami w stosownych dziedzinach, jak również w kwestiach organizacji kształcenia zawodowego,

– przyczynianie się do rozwoju i koordynacji badań w powyższych dziedzinach,

– rozpowszechnianie wszelkiej potrzebnej dokumentacji i informacji,

– promowanie i wspieranie inicjatyw, które mogą ułatwić uzgodnione działanie wobec problemów kształcenia zawodowego. W tym zakresie działalność Centrum będzie dotyczyła w szczególności problemu zbliżenia poziomów kształcenia zawodowego w celu wzajemnego uznawania świadectw oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie kształcenia zawodowego,

– stworzenie miejsc spotkań dla zainteresowanych stron.

3.
W swojej działalności Centrum bierze pod uwagę istniejące związki między kształceniem zawodowym a innymi dziedzinami edukacji.
Artykuł  3
1. 8
Centrum podejmuje wszelkie konieczne środki dla realizacji swych zadań. W szczególności Centrum może:

– organizować kursy i seminaria,

– zawierać umowy badawcze, jak również zlecić wykonanie lub w razie potrzeby wykonać samemu projekty pilotażowe bądź specjalne projekty pozwalające na wdrożenie programu pracy Centrum,

– wydawać i rozpowszechniać potrzebne dokumenty, włącznie ze wspólnotowym biuletynem kształcenia zawodowego.

2. 9
W celu realizacji swych zadań, Centrum nawiązuje odpowiednie kontakty, w szczególności z wyspecjalizowanymi instytucjami zarówno państwowymi, jak i prywatnymi, krajowymi i międzynarodowymi, z administracją publiczną i instytucjami edukacyjnymi, jak również z organizacjami pracowników i pracodawców. W szczególności, Centrum zapewnia odpowiednią współpracę z Europejską Fundacją Szkoleń, bez uszczerbku dla jego własnych celów.
Artykuł  4 10
1.
W skład Centrum wchodzi:

a) rada zarządzająca;

b) biuro;

c) dyrektor.

2.
W skład rady zarządzającej wchodzą:

a) jeden członek reprezentujący rząd każdego Państwa Członkowskiego;

b) jeden członek reprezentujący organizacje pracodawców z każdego Państwa Członkowskiego;

c) jeden członek reprezentujący organizacje pracownicze z każdego Państwa Członkowskiego;

d) trzech członków reprezentujących Komisję.

Członkowie, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), mianowani są przez Radę na podstawie list kandydatów przedłożonych przez Państwa Członkowskie, organizacje pracodawców i organizacje pracownicze.

Komisja sama mianuje swoich przedstawicieli.

Lista członków rady zarządzającej zostanie opublikowana przez Radę w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i na stronie internetowej Centrum.

3.
Kadencja członków rady zarządzającej wynosi trzy lata. Może być ona odnowiona. Po upływie ich kadencji lub w wypadku ich dymisji, członkowie pełnią swoje funkcje do czasu ponownego mianowania lub ich zastąpienia.
4.
Rada zarządzająca wybiera przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących spośród trzech grup, o których mowa w ust. 5 oraz z Komisji, na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia.
5.
Wewnątrz rady zarządzającej przedstawiciele rządów, organizacji pracodawców i organizacji pracowniczych stanowią odrębne grupy. Każda grupa wyznacza koordynatora. Koordynatorzy grup pracowników i pracodawców są przedstawicielami swoich organizacji na szczeblu europejskim i uczestniczą w posiedzeniach rady zarządzającej bez prawa głosu.
6.
Przewodniczący zwołuje posiedzenie rady zarządzającej raz w roku. Przewodniczący zwołuje dodatkowe posiedzenia na wniosek przynajmniej jednej trzeciej członków rady zarządzającej.
7.
Decyzje rady zarządzającej są podejmowane bezwzględną większością głosów.
8.
Rada zarządzająca powołuje biuro. W skład biura wchodzi przewodniczący i trzech wiceprzewodniczących rady zarządzającej, jeden koordynator z każdej grupy, o której mowa w ust. 5, oraz jeszcze jeden przedstawiciel służb Komisji.
9.
Państwa Członkowskie, organizacje, o których mowa w ust. 2, Rada, Komisja i rada zarządzająca dołożą starań, każde w zakresie swoich kompetencji, w celu zapewnienia zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet wśród kandydatów oraz osób mianowanych na stanowiska, o których mowa w ust. 2, w wyborach, o których mowa w ust. 4 i wśród osób mianowanych na stanowiska, o którym mowa w ust. 8.
10.
Bez uszczerbku dla obowiązków dyrektora wyszczególnionych w art. 7 i 8, biuro, zgodnie z upoważnieniem rady zarządzającej, monitoruje wykonywanie decyzji rady zarzadzającej i podejmuje wszelkie działania niezbędne w zarządzaniu Centrum między posiedzeniami rady zarządzającej, z wyjątkiem działań wymienionych w art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1.
11.
O całorocznym planie zebrań biura decyduje rada zarządzająca. Przewodniczący zwołuje dodatkowe zebrania biura na wniosek jego członków.
12.
Biuro podejmuje decyzje na podstawie konsensu. Jeżeli nie uda się osiągnąć konsensu, biuro przekazuje sprawę do rady zarządzającej w celu podjęcia decyzji.
Artykuł  5 11

Rada zarządzająca uchwala swój regulamin, który wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę, działającą na podstawie opinii Komisji.

Rada zarządzająca decyduje o stworzeniu doraźnych grup roboczych na podstawie wymagań programu pracy rocznej. Rada zarządzająca regularnie powiadamia Komisję o działaniach Centrum.

Artykuł  6
1. 12
Dyrektor Centrum jest mianowany przez Komisję spośród listy kandydatów przesłanej przez radę zarządzającą.
2.
Kadencja dyrektora trwa pięć lat i może być odnowiona.
Artykuł  7
1. 13
Dyrektor jest odpowiedzialny za zarządzanie Centrum i wykonuje decyzje rady zarządzającej i biura. Jest on prawnym przedstawicielem Centrum.
2. 14
Dyrektor przygotowuje i organizuje pracę rady zarządzającej i biura oraz zapewnia obsługę sekretariatu podczas zebrań.
3.
Dyrektor koordynuje działalność grup roboczych.
4.
Dyrektor jest odpowiedzialny za sprawy kadrowe oraz za zatrudnianie i zwalnianie personelu.
5. 15
Dyrektor odpowiada za swoją działalność przed radą zarządzająca.
Artykuł  8
1. 16
Na podstawie projektu przedłożonego przez dyrektora, rada zarządzająca, w porozumieniu ze służbami Komisji, przyjmuje priorytety średnioterminowe oraz roczny program pracy. Program uwzględnia priorytetowe potrzeby wskazane przez instytucje wspólnotowe.
2. 17
W swoich planach Centrum bierze pod uwagę działalność innych instytucji działających w dziedzinie kształcenia zawodowego.
Artykuł  9 18

(skreślony)

Artykuł  10 19
1.
Preliminarz dochodów i wydatków Centrum jest przygotowywany dla każdego roku finansowego, który odpowiada rokowi kalendarzowemu; dochody i wydatki są wykazane w budżecie Centrum, który obejmuje wykaz etatów.
2.
Dochody i wydatki wykazane w budżecie są zbilansowane.
Artykuł  11 20
1. 21
Każdego roku rada zarządzająca, na podstawie projektu przygotowanego przez dyrektora, opracowuje preliminarz dochodów i wydatków Centrum na następny rok budżetowy. Preliminarz, który obejmuje projekt wykazu etatów, jest przekazywany Komisji przez radę zarządzającą najpóźniej do dnia 31 marca.
2.
Preliminarz jest przekazywany przez Komisję do Parlamentu Europejskiego i Rady (zwanych dalej "władzą budżetową") wraz ze wstępnym projektem budżetu ogólnego Unii Europejskiej.
3.
Na podstawie preliminarza Komisja włącza do wstępnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej prognozy, które uznaje za niezbędne w odniesieniu do wykazu etatów i wysokości dotacji pokrywanych z budżetu ogólnego, przedkładając je władzy budżetowej zgodnie z art. 272 Traktatu.
4.
Władza budżetowa zatwierdza środki na dotacje dla Centrum.

Władza budżetowa przyjmuje wykaz etatów Centrum.

5. 22
Rada zarządzająca przyjmuje budżet Centrum. Staje się on ostateczny po ostatecznym przyjęciu ogólnego budżetu Unii Europejskiej i, w miarę potrzeby, jest odpowiednio dostosowywany.
6. 23
Rada zarządzająca jak najszybciej powiadamia władzę budżetową o zamiarze realizacji jakiegokolwiek projektu, który może mieć istotne następstwa finansowe dla finansowania budżetu, w szczególności o wszelkich projektach związanych z nieruchomościami, takich jak wynajęcie lub kupno budynków. Powiadamia o tym Komisję.

Jeżeli jedna z instytucji składowych władzy budżetowej powiadomiła o zamiarze wydania opinii, przesyła ona swoją opinię radzie zarządzającej w ciągu sześciu tygodni od daty powiadomienia o projekcie.

Artykuł  12 24
1. 25
Rada zarządzająca przyjmuje zasady finansowe mające zastosowanie do Centrum po konsultacji z Komisją. Mogą one odbiegać od rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(5); wyłącznie ze względu na szczególne wymagania dotyczące funkcjonowania Centrum oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji.
Artykuł  12a 26
1.
Dyrektor wykonuje budżet Centrum.
2.
Najpóźniej do dnia 1 marca następnego roku budżetowego księgowy Centrum przekazuje księgowemu Komisji tymczasowe sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem na temat zarządzania budżetowego i finansowego w tym roku budżetowym. Księgowy Komisji konsoliduje tymczasowe sprawozdania finansowe instytucji i organów zdecentralizowanych zgodnie z art. 128 ogólnego rozporządzenia finansowego.
3.
Najpóźniej do dnia 31 marca następnego roku budżetowego księgowy Komisji przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu tymczasowe sprawozdanie finansowe Centrum wraz ze sprawozdaniem na temat zarządzania budżetowego i finansowego w tym roku budżetowym. Sprawozdanie na temat zarządzania budżetowego i finansowego w tym roku budżetowym jest również przekazywane do Parlamentu Europejskiego i Rady.
4. 27
Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego na temat tymczasowego sprawozdania finansowego Centrum, na podstawie art. 129 ogólnego rozporządzenia finansowego, dyrektor opracowuje ostateczne sprawozdanie finansowe Centrum, za które jest odpowiedzialny i przesyła je radzie zarządzającej w celu otrzymania jego opinii.
5. 28
Rada zarządzająca wyraża opinię na temat ostatecznego sprawozdania finansowego Centrum.
6. 29
Najpóźniej do dnia 1 lipca po zakończeniu każdego roku budżetowego dyrektor przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu ostateczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią rady zarządzającej.
7.
Ostateczne sprawozdanie finansowe jest publikowane.
8. 30
Najpóźniej do dnia 30 września dyrektor przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na jego uwagi. Swoją odpowiedź przesyła również radzie zarządzającej.
9.
Dyrektor przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, na jego wniosek, wszelkie informacje wymagane do właściwego zastosowania procedury udzielania absolutorium za dany rok budżetowy zgodnie z art. 146 ust. 3 ogólnego rozporządzenia finansowego.
10.
Parlament Europejski, zgodnie z zaleceniem Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, przed dniem 30 kwietnia roku N + 2, udziela absolutorium dyrektorowi w zakresie wykonania budżetu na rok N.
Artykuł  12b 31
1. 32
Rada zarządzająca przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności i perspektyw Centrum i przesyła je do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Trybunału Obrachunkowego najpóźniej do dnia 15 czerwca.
2.
Centrum przesyła corocznie do władzy budżetowej wszelkie istotne informacje dotyczące wyniku i procedur ewaluacyjnych.
Artykuł  13 33

Personel Centrum obowiązuje regulamin i przepisy jak urzędników państwowych oraz innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Centrum wobec swojego personelu wykonuje uprawnienia opowiadające uprawnieniom organu powołującego.

Rada zarządzająca Centrum, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje właściwe przepisy wykonawcze.

Artykuł  14 34

Członkowie rady zarządzającej, dyrektor i członkowie personelu, jak również wszystkie osoby uczestniczące w działalności Centrum są zobowiązane, nawet po zaprzestaniu pełnienia obowiązków, do nierozpowszechniania informacji, które są objęte tajemnicą zawodową.

Artykuł  14a 35
1.
Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji(6) ma zastosowanie do dokumentów znajdujących się w posiadaniu Centrum.
2. 36
Rada zarządzająca przyjmuje uzgodnienia praktyczne dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 1655/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 337/75 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 1416/76(7).
3.
Decyzje podjęte przez Centrum na podstawie art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą być przedmiotem skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich lub skargi przed Trybunałem Sprawiedliwości, na mocy odpowiednio art. 195 i 230 Traktatu.
Artykuł  15

Przepisy odnoszące się do języków Wspólnot Europejskich stosuje się do Centrum.

Artykuł  16

Do Centrum stosuje się Protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich.

Artykuł  17
1.
Odpowiedzialność kontraktowa Centrum podlega prawu właściwemu dla danej umowy.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich jest właściwy do orzekania na mocy klauzuli arbitrażowej zamieszczonej w umowie zawartej przez Centrum.

2.
W dziedzinie odpowiedzialności deliktowej Centrum, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw wszystkich Państw Członkowskich, naprawia szkody wyrządzone przez Centrum lub przez pracowników przy wykonywaniu ich funkcji.

Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących odszkodowań.

3.
Odpowiedzialność osobista pracowników wobec Centrum jest uregulowana w odpowiednich przepisach dotyczących personelu Centrum.
Artykuł  18 37

Państwa Członkowskie, członkowie rady zarządzającej oraz osoby trzecie, dotknięte bezpośrednio i indywidualnie działaniami Centrum, mogą zwrócić się do Komisji o zbadanie przez nią każdego działania Centrum, bezpośredniego lub pośredniego, pod względem zgodności z prawem.

Skargę należy wnieść do Komisji w terminie piętnastu dni, licząc od dnia, kiedy zainteresowane strony dowiedziały się o danym działaniu.

Komisja podejmuje decyzję w terminie jednego miesiąca. Brak decyzji w ww. terminie uważa się za odrzucenie skargi.

Artykuł  19

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 1975 r.

W imieniu Rady
G. FITZGERALD
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 127 z 18.10.1974, str. 20.

(2) Dz.U. C 125 z 16.10.1974, str. 41.

(3) Dz.U. 63 z 20.4.1963, str. 1338/63.

(4) Dz.U. C 13 z 12.2.1974, str. 1.

(5) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 72, ze sprostowaniem w Dz.U. L 2 z 7.1.2003, str. 39.

(6) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.

(7) Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 41.

1 Tytuł zmieniony przez sprostowanie z dnia 4 lipca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.174.21).
2 Motyw zmieniony przez sprostowanie z dnia 4 lipca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.174.21).
3 Motyw zmieniony przez sprostowanie z dnia 4 lipca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.174.21).
4 Motyw zmieniony przez sprostowanie z dnia 4 lipca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.174.21).
5 Motyw zmieniony przez sprostowanie z dnia 4 lipca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.174.21).
6 Art. 1:

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 4 lipca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.174.21).

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1131/94 z dnia 16 maja 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.127.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1994 r.

7 Art. 2 zmieniony przez sprostowanie z dnia 4 lipca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.174.21).
8 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez sprostowanie z dnia 4 lipca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.174.21).
9 Art. 3 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
10 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 2 i 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
11 Art. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
12 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
13 Art. 7 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
14 Art. 7 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
15 Art. 7 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
16 Art. 8 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
17 Art. 8 ust. 2 zmieniony przez sprostowanie z dnia 4 lipca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.174.21).
18 Art. 9 skreślony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1946/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.181.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lipca 1993 r.
19 Art. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1655/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.245.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2003 r.
20 Art. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1655/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.245.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2003 r.
21 Art. 11 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
22 Art. 11 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
23 Art. 11 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
24 Art. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1655/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.245.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2003 r.
25 Art. 12 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
26 Art. 12a:

- dodany przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 1946/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.181.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lipca 1993 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1655/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.245.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2003 r.

27 Art. 12a ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
28 Art. 12a ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
29 Art. 12a ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
30 Art. 12a ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
31 Art. 12b dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1655/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.245.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2003 r.
32 Art. 12b ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
33 Art. 13:

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 1946/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. (Dz.U.UE.L.93.181.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 lipca 1993 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 251/95 z dnia 6 lutego 1995 r. (Dz.U.UE.L.95.30.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1995 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.

34 Art. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
35 Art. 14a dodany przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1655/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.245.41) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2003 r.
36 Art. 14a ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.
37 Art. 18 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2051/2004 z dnia 25 października 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.355.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 grudnia 2004 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.