Rozporządzenie 3083/73 w sprawie przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1973.314.20

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3083/73
z dnia 14 listopada 1973 r.
w sprawie przekazywania informacji niezbędnych do wykonania rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Tekst niniejszego aktu prawnego nie uwzględnia wszystkich zmian. Niektóre akty zmieniające nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym, ponieważ instytucje UE uznały zmiany wynikające z nich za pochłonięte przez akty zmieniające opublikowane w kolejnych tomach tego wydawnictwa.

.................................................

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2358/71(1) z dnia 26 października 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1707/73(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 stanowi, że Państwa Członkowskie i Komisja przekazują sobie wzajemnie informacje niezbędne do wykonania tego rozporządzenia; właściwym jest określenie rodzaju informacji przekazywanych przez Państwa Członkowskie Komisji, a także ustalenie terminu, w jakim powinny być przekazywane;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Nasion,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie przekazują Komisji informacje wyszczególnione w załączniku do niniejszego rozporządzenia, dotyczące każdego gatunku lub grupy odmian, dla których ustalona została wysokość pomocy, oraz każdego rodzaju kukurydzy transgenicznej przeznaczonej na siew i sorgo mieszańcowe z przeznaczeniem do siewu dla których ustalona została cena referencyjna. Informacje te należy przekazywać w terminach określonych w załączniku.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 1973 r.

W imieniu Komisji
François-Xavier ORTOLI
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1.

(2) Dz.U. L 175 z 29.6.1973, str. 5.

ZAŁĄCZNIK 2

NrRodzaj informacjiTermin przedkładania informacji
(w podziale na gatunki i grupy odmian)Rok kalendarzowy poprzedzający rok zbioruRok zbioruRok kalendarzowy następujący po roku zbioru
1(skreślona)
2Łączny obszar zgłoszony do certyfikacji (ha)1 lipca(1)
3Prognoza spożycia wewnętrznego (100 kg)(3)(6)15 listopada
4Łączny obszar przyjęty do certyfikacji (w ha)15 listopada
5Szacowane zbiory (100 kg)(2)(7)15 listopada
6Łączna wielkość zbiorów (100 kg)(3)(7)1 października
7Cena sprzedaży netto uzyskana przez plantatora (100 kg)(3)(4)(8)1 października
8Łączna sprzedaż (100 kg) za rok gospodarczy(3)(5)(6)(7)1 października
9Zapasy posiadane przez hurtowników na koniec roku gospodarczego (100 kg)(3)(7)1 października
10Dane dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz:(8)

- dla kukurydzy mieszańcowej

- dla sorgo mieszańcowego

10, 20 i ostatni dzień każdego miesiąca

10 dzień każdego miesiąca

11Informacje dotyczące przywozu kukurydzy mieszańcowej z państw trzecich i sorgo mieszańcowego(9)
12Informacje wymagane na mocy art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2514/7(7)30 dni po upływie terminu ustalonego w Załączniku do tego rozporządzenia
(1) W przypadku gatunków materiału siewnego zbieranych podczas drugiego

koszenia odpowiedni termin upływa dnia 1 września roku zbioru.

(2) Takie dane dotyczą tylko materiału siewnego elitarnego i kwalifikowanego.
(3) W odniesieniu do gatunków, które mogą być wprowadzane do obrotu we

Wspólnocie jako "handlowy materiał siewny", podaje się oddzielnie dane

dotyczące:

- elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego,
- handlowego materiału siewnego.
(4) Koszty przygotowania do sprzedaży, kwalifikacji i transportu, VAT oraz

kwoty otrzymane w ramach pomocy nie są uwzględniane w tej cenie,

(5) Przywóz z państw trzecich jest przedstawiany w podziale według krajów

pochodzenia, a przywóz z Państw Członkowskich w podziale według Państw

Członkowskich wysyłających dane produkty.

Wywóz jest przedstawiany w podziale według krajów przeznaczenia, a w

odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego według Państw Członkowskich

przeznaczenia.

(6) Rok gospodarczy określony w art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 (Dz.U.

L 246 z 5.11.1971, str. 1).

(7) Dane dotyczące ilości materiału siewnego spełniającego "wymagania

kwalifikacyjne", w odniesieniu do pozycji 6, 8 i 9, zastosowane wymagania

mogą być wymaganiami dotyczącymi przyjęcia do kwalifikacji.

(8) Należy dostarczyć następujących informacji w sposób przedstawiony poniżej:

- wydanie pozwoleń na przywóz kukurydzy mieszańcowej na każde 100

kilogramów,

- wydanie pozwoleń na przywóz sorgo mieszańcowego w ... (miesiąc) na każde

100 kilogramów.

(9) W odniesieniu do każdego miesiąca kalendarzowego, przywóz z państw trzecich

w podziale według krajów pochodzenia i z dalszym następującym podziałem:

I. Hybrydy podwójne i hybrydy "top-cross":

a) w ramach umowy dotyczącej rozmnażania:

1) pakowane do sprzedaży bezpośredniej,

2) inne;

b) inne.

II. Hybrydy trójkrzyżowe:

a) w ramach umowy dotyczącej rozmnażania:

1) pakowane do sprzedaży bezpośredniej,

2) inne;

b) inne.

III. Hybrydy zwykłe:

a) w ramach kontraktów wzrostu:

1) pakowane do sprzedaży bezpośredniej,

2) inne;

b) inne.

Przedkładając dane, należy wskazać w odniesieniu do każdej pozycji ilości

oraz ceny franko granica za 100 kg.

Kraj pochodzeniaHybrydy podwójne i hybrydy "top-cross"Hybrydy trójkrzyżoweHybrydy zwykłeInne
W ramach umów dotyczących rozmnażaniaSwobodny rynekW ramach umów o rozmnażanieSwobodny rynekW ramach umów o rozmnażanieSwobodny rynek
1 Artykuł zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 2811/86 z dnia 11 września 1986 r. (Dz.U.UE.L.86.260.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.
2 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1377/79 z dnia 2 lipca 1979 r. (Dz.U.UE.L.79.166.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1979 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 2811/86 z dnia 11 września 1986 r. (Dz.U.UE.L.86.260.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1986 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 3642/88 z dnia 23 listopada 1988 r. (Dz.U.UE.L.88.317.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 listopada 1988 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1679/92 z dnia 29 czerwca 1992 r. (Dz.U.UE.L.92.176.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lipca 1992 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.