Rozporządzenie 293/2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu 10 do Aktu... - OpenLEX

Rozporządzenie 293/2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu 10 do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do rolnictwa i ułatwień dla osób przekraczających linię

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.50.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 293/2005
z dnia 17 lutego 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu 10 do Aktu Przystąpienia w odniesieniu do rolnictwa i ułatwień dla osób przekraczających linię

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Protokół nr 10 w sprawie Cypru do Aktu Przystąpienia z 2003 r.(1), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając Protokół nr 3 w sprawie stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze(2) do powyższego Aktu Przystąpienia, w szczególności jego art. 6,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2004(3) określa specjalne zasady dotyczące towarów, usług i osób przekraczających linię dzielącą obszary, na których Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej kontroli i obszary, na których Rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje efektywną kontrolę.

(2) W świetle doświadczenia zdobytego od momentu wejścia w życie tego rozporządzenia należy rozszerzyć ułatwienia w zakresie przekraczania linii i uprościć handel niektórymi produktami rolnymi.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 866/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 866/2004 niniejszym wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Towary, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zgłoszeniu celnemu. Nie podlegają one również cłom lub opłatom o skutku równoważnym, chyba że kwalifikują się do refundacji wywozowych lub środków interwencyjnych.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, Komisja może, zgodnie z procedurą odpowiedniego komitetu zarządzającego, ustanowionego w ramach wspólnej polityki rolnej, określić preferencyjne warunki i uzgodnienia dotyczące dostępu towarów kwalifikujących się do refundacji wywozowych lub środków interwencyjnych.

W celu zapewnienia efektywnych kontroli rejestruje się ilości przekraczające linię.",

b) ustęp 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Zabroniony jest przepływ przez linię żywych zwierząt i produktów zwierzęcych, podlegających wymogom weterynaryjnym Wspólnoty. Zakaz w odniesieniu do określonych żywych zwierząt lub produktów zwierzęcych może być zniesiony na mocy decyzji Komisji określających warunki mające zastosowanie w handlu przyjęte zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 58 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady(*).

______

(*) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 4).".

2) Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

1. Dyrektywa Rady 69/169/EWG(*) nie ma zastosowania, jednakże towary znajdujące się w bagażu osobistym osób przekraczających linię są zwolnione z podatku obrotowego oraz podatku akcyzowego, pod warunkiem że nie mają one charakteru handlowego i ich całkowita wartość nie przekracza 135 EUR na osobę.

2. Limity ilościowe zwolnione z podatku obrotowego oraz podatku akcyzowego ustala się na 40 papierosów i 1 litr napojów spirytusowych do osobistej konsumpcji.

3. Zwolnienia dotyczące towarów określonych w ust. 2 nie przysługują przekraczającym linię osobom w wieku poniżej 17 lat.

4. W ramach limitów ilościowych określonych w ust. 2 wartość towarów wymienionych w ust. 2 nie jest brana pod uwagę przy określaniu wyjątku, o którym mowa w ust. 1.

5. W celu zaradzenia poważnym zakłóceniom w określonym sektorze gospodarki, spowodowanym masowym wykorzystaniem ułatwień przez osoby przekraczające linię, Republika Cypryjska może, po zatwierdzeniu przez Komisję, odstąpić od stosowania art. 6 ust. 1 na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

______

(*) Dz.U. L 133 z 4.6.1969, str. 6. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/47/WE (Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 73).".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lutego 2005 r.

W imieniu Rady
J.-C. JUNCKER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 955.

(2) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 940.

(3) Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 128.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.