Rozporządzenie 293/2002 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów planu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.46.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 293/2002
z dnia 15 lutego 2002 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów planu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady(2), w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2501/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r. wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. (3), Wspólnota przyznała Nepalowi ogólne preferencje taryfowe.

(2) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(4), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 993/2001(5), ustanawia definicję pojęcia produktów pochodzących używaną do celów planu ogólnych preferencji taryfowych (GSP). Jednakże rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 przewiduje odstępstwa na korzyść najmniej rozwiniętych krajów beneficjentów GSP, które w tym celu przedkładają Wspólnocie właściwy wniosek.

(3) Nepal korzysta z takiego odstępstwa dla niektórych wyrobów włókienniczych od 1997 r., przyznanego ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1615/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. wprowadzającym odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów planu ogólnych preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty (6), które dotyczyło okresu od dnia 15 lipca 2000 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. Nepal przedłożył wniosek o odnowienie odstępstwa.

(4) Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1615/2000, w szczególności istnienie warunków ilościowych stosowanych w wymiarze rocznym, odzwierciedlające zdolność rynku wspólnotowego do wchłonięcia produktów nepalskich, zdolności wywozowe Nepalu i rzeczywiście odnotowane obroty handlowe, zostały sformułowane tak, aby zapobiec powstawaniu szkód w odpowiadających im gałęziach przemysłu wspólnotowego.

(5) Komisja rozpatrzyła wniosek przedłożony przez Nepal i ustaliła, że jest on właściwie umotywowany. Dlatego wspomniane odstępstwo powinno zostać odnowione. Co więcej, interesy podmiotów gospodarczych zarówno w Nepalu, jak i we Wspólnocie, w szczególności tych zawierających umowy, oraz stabilność i trwały rozwój przemysłu nepalskiego w kategoriach bieżących inwestycji i zatrudnienia, wymagają, by przepisy rozporządzenia (WE) nr 1615/2000 były nadal nieprzerwanie stosowane, gdy przewidziane w nich odstępstwo wygaśnie. Ponadto, odstępstwo powinno zostać przyznane na okres dłuższy niż w tym rozporządzeniu, ale nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2004 r., kiedy to wygasa obecny plan GSP.

(6) Aby pozwolić na skuteczniejsze monitorowanie funkcjonowania odstępstwa, władze Nepalu powinny regularnie powiadamiać Komisję o szczegółach wydawanych świadectw pochodzenia.

(7) Dlatego rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1615/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 2 datę "31 grudnia 2001 r." zastępuje się datą "31 grudnia 2004 r.".

2. Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

1. Właściwe władze Nepalu podejmują niezbędne kroki w celu przeprowadzenia kontroli ilościowych odnośnie do wywozu produktów określonych w art. 1.

2. W polu 4 świadectw pochodzenia, formularz A, wydanych przez właściwe władze Nepalu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, umieszcza się, co następuje:

»Odstępstwo - rozporządzenie (WE) nr 1615/2000«.

3. Co miesiąc właściwe władze Nepalu przesyłają Komisji sprawozdanie dotyczące ilości, w odniesieniu do których, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wydano świadectwa pochodzenia, formularz A, oraz kolejnych numerów tych świadectw.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2002 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2002 r.

W imieniu Komisji
Frederik BOLKESTEIN
Członek Komisji

_______

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

(2) Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17.

(3) Dz.U. L 346 z 31.12.2001, str. 1.

(4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.

(5) Dz.U. L 141 z 28.5.2001, str. 1.

(6) Dz.U. L 185 z 25.7.2000, str. 54.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.