Rozporządzenie 292/2005 zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w... - OpenLEX

Rozporządzenie 292/2005 zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.49.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 292/2005
z dnia 21 lutego 2005 r.
zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1423/95 z dnia 23 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące przywozu produktów innych niż melasy w sektorze cukru(2), w szczególności jego art. 1 ust. 2 akapit drugi, zdanie drugie, oraz art. 3 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych do przywozu cukru białego, cukru surowego i niektórych syropów w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005 zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1210/2004(3). Te ceny i należności zostały ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 250/2005(4).

(2) Dane, którymi obecnie dysponuje Komisja, prowadzą do zmiany wymienionych kwot, zgodnie z zasadami i szczegółowymi przepisami wykonawczymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 1423/95,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności stosowane do przywozu produktów, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1423/95, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004 w odniesieniu do roku gospodarczego 2004/2005, zmienia się zgodnie z kwotami wskazanymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16).

(2) Dz.U. L 141 z 24.6.1995, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 624/98 (Dz.U. L 85 z 20.3.1998, str. 5).

(3) Dz.U. L 232 z 1.7.2004, str. 11.

(4) Dz.U. L 42 z 12.2.2005, str. 27.

ZAŁĄCZNIK

Zmienione ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności stosowanych przy przywozie cukru białego, cukru surowego i produktów określonych kodem 1702 90 99 mające zastosowanie od dnia 22 lutego 2005 r.

(EUR)
Kod CNKwota ceny reprezentatywnej za 100 kg netto rozpatrywanego produktuKwota dodatkowej należności za 100 kg netto rozpatrywanego produktu
1701 11 10(1)20,00 6,30
1701 11 90(1)20,0011,95
1701 12 10(1)20,00 6,11
1701 12 90(1)20,0011,43
1701 91 00(2)19,9516,44
1701 99 10(2)19,9510,99
1701 99 90(2)19,9510,99
1702 90 99(3) 0,20 0,44
(1) Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II

rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 (Dz.U. L 178 z 30.6.2001,

str. 1).

(2) Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt I

rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

(3) Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.