Rozporządzenie 284/2011 ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.77.25

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 284/2011
z dnia 22 marca 2011 r.
ustanawiające specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt(1), w szczególności jego art. 48 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Komisji 2002/72/WE(2) ustanawia przepisy szczegółowe dotyczące materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi, w tym wymogi dotyczące składu oraz ograniczenia i specyfikacje w odniesieniu do substancji, które można w nich zastosować.

(2) Za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt, zgodnie z art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady(3), otrzymano szereg powiadomień i ostrzeżeń, które dotyczyły materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, przywożonych do Unii z Chińskiej Republiki Ludowej (zwanej dalej "Chinami") oraz Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong (zwanego dalej "Hongkongiem"), uwalniających do żywności lub płynów modelowych imitujących żywność takie ilości chemikaliów, które nie są zgodne z przepisami unijnymi.

(3) Powyższe powiadomienia i ostrzeżenia dotyczą głównie przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych, które nie są zgodne z wymogami w zakresie uwalniania do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych i formaldehydu, określonych odpowiednio w załączniku V sekcja A oraz załączniku II sekcja A dyrektywy 2002/72/WE.

(4) Pierwszorzędowe aminy aromatyczne (zwane dalej "PAA") są rodziną związków, z których niektóre są substancjami rakotwórczymi, natomiast w przypadku innych istnieje podejrzenie, że są substancjami rakotwórczymi. PAA mogą powstawać w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w wyniku obecności zanieczyszczeń lub produktów rozpadu.

(5) Zgłoszono, że przybory kuchenne z tworzyw poliamidowych pochodzące lub wysłane z Chin i Hongkongu uwalniają wysoki poziom PAA do żywności.

(6) W dyrektywie 2002/72/WE zezwala się na stosowanie formaldehydu w produkcji tworzyw sztucznych, pod warunkiem że takie tworzywa sztuczne nie uwalniają do żywności więcej niż 15 mg/kg formaldehydu (limit migracji specyficznej (SML) wyrażony jako całkowita zawartość formaldehydu i heksametylenoczteroaminy).

(7) Zgłoszono, że przybory kuchenne z tworzyw melaminowych pochodzące lub wysłane z Chin i Hongkongu uwalniają do żywności formaldehyd w ilościach przekraczających dopuszczalny poziom.

(8) W ostatnich latach Komisja podjęła kilka inicjatyw, łącznie z organizacją szkoleń dla chińskich organów kontroli oraz dla odnośnego przemysłu, w celu zwiększenia wiedzy na temat wymogów określonych w przepisach unijnych, dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przywożonych do Unii.

(9) Pomimo tych inicjatyw w wyniku misji przeprowadzonych przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii w Chinach i Hongkongu w 2009 r. stwierdzono poważne uchybienia w systemie kontroli urzędowych dotyczących materiałów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które były przeznaczone do przywozu do Unii. Znaczna część skontrolowanych przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chin i Hongkongu w dalszym ciągu nie spełnia wymogów określonych w przepisach unijnych.

(10) Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady(4) ustanawia przepisy szczegółowe dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością, w tym określone wymogi ogólne i szczegółowe, które powinny spełniać takie materiały i wyroby. Zgodnie z art. 24 tego rozporządzenia państwa członkowskie przeprowadzają urzędowe kontrole w celu zapewnienia przestrzegania przedmiotowego rozporządzenia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa Unii dotyczącymi urzędowych kontroli żywności i pasz. Przepisy te zostały ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004.

(11) Dokładniej rzecz ujmując, art. 48 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 stanowi, że w zakresie, w którym warunki oraz szczegółowe procedury obowiązujące podczas przywozu towarów z państw trzecich nie są przewidziane w przepisach Unii, mogą być one w razie konieczności ustalane przez Komisję.

(12) W art. 48 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 przewiduje się możliwość nakładania szczególnych warunków przywozu na szczególne produkty przywożone z określonych państw trzecich, z uwzględnieniem ryzyka związanego z tymi produktami.

(13) W celu zminimalizowania ryzyka dla zdrowia, jakie mogą stwarzać przybory kuchenne z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzące lub wysłane z Chin lub Hongkongu, każdej przesyłce takich produktów powinny towarzyszyć odpowiednie dokumenty, w tym wyniki badań wskazujące, że przesyłka spełnia wymogi dotyczące uwalniania odpowiednio PAA i formaldehydu, określone w dyrektywie 2002/72/WE.

(14) W celu zapewnienia bardziej efektywnej organizacji kontroli przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chin lub Hongkongu importerzy lub ich przedstawiciele powinni dokonać uprzedniego zgłoszenia przybycia przesyłek i ich charakteru. Podobnie państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyznaczenia określonych miejsc pierwszego wprowadzenia, przez które przesyłki tych wyrobów mogą zostać wprowadzone do Unii. Takie informacje powinny być publicznie dostępne.

(15) W celu zapewnienia jednolitości na szczeblu Unii w odniesieniu do kontroli przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chin lub Hongkongu należy zdefiniować w niniejszym rozporządzeniu procedurę kontroli urzędowych, określonych w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Kontrole takie powinny obejmować kontrolę dokumentów oraz kontrolę identyfikacyjną i fizyczną.

(16) W przypadku zidentyfikowania niezgodności w trakcie kontroli fizycznej państwo członkowskie powinno niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Komisję za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt.

(17) W szczególnych przypadkach państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwolenia na dalszy transport przesyłek zawierających przybory kuchenne z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chin lub Hongkongu z miejsca pierwszego wprowadzenia, pod warunkiem że zawarto ustalenia z właściwym organem w miejscu przeznaczenia odnośnie do zapewnienia identyfikowalności przesyłek w oczekiwaniu na wyniki kontroli fizycznych, aby umożliwić właściwemu organowi skuteczne i wydajne zarządzanie procesem przywozu takich przesyłek.

(18) Przybory kuchenne z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzące lub wysłane z Chin lub Hongkongu powinny zostać dopuszczone do swobodnego obrotu jedynie wtedy, gdy wszystkie kontrole zostały zakończone i znane są ich wyniki. W tym celu wyniki kontroli należy udostępnić organom celnym przed dopuszczeniem towarów do swobodnego obrotu.

(19) Należy ustanowić procedurę rejestrowania informacji uzyskanych w wyniku tych kontroli. Informacje te należy regularnie przekazywać Komisji.

(20) Przepisy niniejszego rozporządzenia powinny podlegać okresowemu przeglądowi, z uwzględnieniem informacji otrzymanych od państw członkowskich.

(21) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia specjalne warunki i szczegółowe procedury dotyczące przywozu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (zwanej dalej "Chinami") i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong (zwanego dalej "Hongkongiem").

Artykuły  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) "przybory kuchenne z tworzyw sztucznych" oznaczają materiały z tworzyw sztucznych, opisane w art. 1 ust. 1 i 2 dyrektywy 2002/72/WE i objęte kodem CN ex 3924 10 00;

b) "przesyłka" oznacza ilość przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych lub melaminowych, ujętych w tym samym dokumencie lub w tych samych dokumentach, przewożonych tym samym środkiem transportu i pochodzących z tego samego państwa trzeciego;

c) "właściwe organy" oznaczają właściwe organy państw członkowskich, wyznaczone zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 882/2004;

d) "miejsce pierwszego wprowadzenia" oznacza miejsce wprowadzenia przesyłki do Unii;

e) "kontrola dokumentów" oznacza sprawdzanie dokumentów, o których mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia;

f) "kontrola identyfikacyjna" oznacza kontrolę wzrokową w celu upewnienia się, że dokumenty towarzyszące przesyłce pokrywają się z zawartością przesyłki;

g) "kontrola fizyczna" oznacza pobieranie próbek do analizy i badań laboratoryjnych oraz wszelkich innych kontroli koniecznych do zweryfikowania zgodności z wymogami dotyczącymi uwalniania PAA i formaldehydu, określonymi w dyrektywie 2002/72/WE.

Artykuł  3

Warunki przywozu

1.
Przybory kuchenne z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzące lub wysłane z Chin i Hongkongu są przywożone do państw członkowskich, wyłącznie jeśli importer przedłoży właściwemu organowi w odniesieniu do każdej przesyłki właściwie wypełnione oświadczenie potwierdzające, że przesyłka spełnia wymogi dotyczące uwalniania pierwszorzędowych amin aromatycznych i formaldehydu, ustanowione odpowiednio w załączniku V sekcja A oraz załączniku II sekcja A dyrektywy 2002/72/WE.
2.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podano w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Oświadczenie sporządza się w języku urzędowym lub w jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego, do którego przywożona jest przesyłka.
3.
Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się sprawozdanie laboratoryjne, które zawiera:

a) w odniesieniu do przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych - wyniki badań wskazujące, że nie uwalniają one do żywności lub płynów modelowych imitujących żywność pierwszorzędowych amin aromatycznych w ilościach wykrywalnych. Granica wykrywalności odnosi się do sumy pierwszorzędowych amin aromatycznych. Dla celów analizy granicę wykrywalności dla pierwszorzędowych amin aromatycznych ustala się na poziomie 0,01 mg/kg żywności lub płynów modelowych imitujących żywność;

b) w odniesieniu do przyborów kuchennych z tworzyw melaminowych - wyniki badań wskazujące, że nie uwalniają one do żywności lub płynów modelowych imitujących żywność formaldehydu w ilości przekraczającej 15 mg/kg żywności.

4.
Właściwy organ wskazuje w oświadczeniu podanym w załączniku do niniejszego rozporządzenia, czy towary zostają dopuszczone do swobodnego obrotu, czy nie, zależnie od tego, czy spełniają warunki przewidziane w dyrektywie 2002/72/WE, zgodnie z ust. 1.
Artykuł  4

Uprzednie zgłaszanie przesyłek

Importerzy lub ich przedstawiciele powiadamiają właściwy organ w miejscu pierwszego wprowadzenia z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych o szacowanej dacie i godzinie fizycznego przybycia przesyłek pochodzących lub wysłanych z Chin i Hongkongu.

Artykuł  5

Zgłaszanie miejsca pierwszego wprowadzenia

Jeżeli państwa członkowskie podejmą decyzję o wyznaczeniu określonych miejsc pierwszego wprowadzenia dla przesyłek pochodzących lub wysłanych z Chin i Hongkongu, wówczas publikują w Internecie aktualny wykaz takich punktów i przekazują Komisji właściwy adres strony internetowej.

Dla celów informacyjnych Komisja zamieszcza na swojej stronie internetowej łącza do krajowych wykazów określonych miejsc pierwszego wprowadzenia.

Artykuł  6

Kontrole w miejscu pierwszego wprowadzenia

1.
Właściwy organ w miejscu pierwszego wprowadzenia przeprowadza:

a) kontrole dokumentów dotyczących wszystkich przesyłek w ciągu dwóch dni roboczych od ich przybycia;

b) kontrole identyfikacyjne i kontrole fizyczne, w tym badania laboratoryjne 10 % przesyłek, w taki sposób, aby importerzy lub ich przedstawiciele nie mogli przewidzieć, czy dana przesyłka będzie podlegała takim kontrolom; wyniki kontroli fizycznych muszą być dostępne tak szybko, jak jest to technicznie możliwe.

2.
Jeżeli wyniki badań laboratoryjnych, o których mowa w ust. 1 lit. b), wykażą niezgodność z wymaganiami, właściwe organy niezwłocznie poinformują Komisję o wynikach za pośrednictwem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt, ustanowionego w art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.
Artykuł  7

Dalszy transport przesyłek

Właściwy organ w miejscu pierwszego wprowadzenia może zezwolić na dalszy transport przesyłek pochodzących lub wysłanych z Chin i Hongkongu w oczekiwaniu na wyniki kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b).

Jeżeli właściwy organ udzieli zezwolenia, o którym mowa w akapicie pierwszym, powiadamia o tym właściwy organ w miejscu przeznaczenia i dostarcza kopię oświadczenia podanego w załączniku, właściwie wypełnionego zgodnie z art. 3, oraz wyniki kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), gdy tylko staną się one dostępne.

Państwa członkowskie zapewniają przyjęcie odpowiednich ustaleń w celu zagwarantowania, że przesyłki znajdują się pod stałą kontrolą właściwych organów i nie jest możliwa jakakolwiek ingerencja w oczekiwaniu na wyniki kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b).

Artykuł  8

Dopuszczenie do swobodnego obrotu

Dopuszczenie do swobodnego obrotu przyborów kuchennych z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzących lub wysłanych z Chin i Hongkongu jest zależne od przedstawienia organom celnym oświadczenia podanego w załączniku, właściwie wypełnionego zgodnie z art. 3

Artykuł  9

Przedkładanie sprawozdań Komisji

1.
W przypadku przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 1, właściwe organy przechowują następujące informacje:

a) szczegółowe informacje na temat każdej skontrolowanej przesyłki, w tym:

(i) wielkości, tj. liczby wyrobów;

(ii) kraju pochodzenia;

b) liczbę przesyłek objętych pobraniem próbek i badaniami;

c) wyniki kontroli, o których mowa w art. 6.

2.
Państwa członkowskie co kwartał do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału przedkładają Komisji sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w ust. 1.
Artykuł  10

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.

(2) Dz.U. L 220 z 15.8.2002, s. 18.

(3) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

(4) Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4.

ZAŁĄCZNIK

Oświadczenie wymagane w odniesieniu do każdej przesyłki zawierającej przybory kuchenne z tworzyw poliamidowych i melaminowych pochodzące lub wysłane z Chińskiej Republiki Ludowej i Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.