Rozporządzenie 2802/95 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.291.5

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2802/95
z dnia 4 grudnia 1995 r.
dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r.(1) w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2588/95(2), w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zapewnienia jednolitego stosowania Nomenklatury Scalonej załączonej do wspomnianego rozporządzenia niezbędne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towarów, określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia;

rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 określiło ogólne reguły interpretacji Nomenklatury Scalonej i reguły te stosuje się również do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części na niej oparta lub która dodaje do niej dodatkowe poddziały i która jest ustanowiona na podstawie szczególnych przepisów wspólnotowych, w celu stosowanie taryfy i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego;

zgodnie z wymienionymi ogólnymi regułami towary opisane w kolumnie 1 tabeli załączonej do niniejszego rozporządzenia muszą być klasyfikowane do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2, z przyczyn określonych w kolumnie 3;

przyjęte jest, że wiążące informacje taryfowe wydane przez organy celne Państw Członkowskich w odniesieniu do klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej, a które nie są zgodne z prawami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, mogą być nadal powoływane przez posiadacza zgodnie z przepisami art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października.1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(3), przez okres trzech miesięcy;

dział nomenklatury taryfowej i statystycznej Komitetu Kodeksu Celnego nie dostarczył opinii w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego w sprawie produktu nr 1 w załączonej tabeli;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Wydziału Nomenklatury Taryfowej i Statystycznej Komitetu Kodeksu Celnego w odniesieniu do produktu nr 2 w załączonej tabeli,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Towary opisane w kolumnie 1 załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane w Nomenklaturze Scalonej do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie 2 wymienionej tabeli.

Artykuł  2

Na wiążące informacje taryfowe wydane przez organy celne Państw Członkowskich, które nie są zgodne z prawami ustanowionymi w niniejszym rozporządzeniu, można nadal powoływać się zgodnie z przepisami art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92, przez okres trzech miesięcy.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 grudnia 1995 r.

W imieniu Komisji
Karel VAN MIERT
Członek Komisji
______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1.

(2) Dz.U. L 264 z 7.11.1995, str. 4.

(3) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.

ZAŁĄCZNIK  1

WyszczególnienieKlasyfikacja Kod CNUzasadnienie
(1)(2)(3)
1. Syrop bursztynowy,

dostarczany w butelkach o

pojemności 125 ml,

przeznaczony do leczenia

niektórych typów anemii

wywołanej niedoborami

żelaza.

3004 90 00Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych reguł 1 i 6 interpretacji Nomenklatury Scalonej oraz treścią kodów CN 3004 i 3004 90 00.
Produkt posiada następujący

skład (na 100 g):

Ten produkt musi być uznawany jako lek z uwagi na jego skład i zastosowanie do celów leczniczych.
— wersenian sodowo-

żelazowy: 4,13 g (1)

— sorbitol: 24 g
— gliceryna: 13 g
— kwas cytrynowy: 0,1 g
— alkohol etylowy 95o:

0,09 g

— czynnik zapachowy: 0,01 g
— parahydroksybenzoesan

propylu: 0,01 g

— parahydroxybenzoesan

metylu: 0,08 g

— woda: w dostatecznej

ilości.

2. (skreślony)
(1) Wersenian sodowo-żelazowy jest rozpuszczalnym związkiem żelaza

krystalicznej soli kwasu etylenodiaminoczterooctowego.

1 Załącznik:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 547/1999 z dnia 12 marca 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.66.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 kwietnia 1999 r.

- zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr 1179/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 441/2013 z dnia 7 maja 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.130.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2013 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.