Rozporządzenie 2785/2000 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), i ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.323.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2785/2000
z dnia 19 grudnia 2000 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), i ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(1), w szczególności jego art. 4 ust. 8, art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Rady 2000/427/WE z dnia 19 czerwca 2000 r., zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Grecję jednej waluty od dnia 1 stycznia 2001 r.(2) stwierdza, że Grecja spełnia niezbędne warunki do przyjęcia jednej waluty.

(2) Artykuł 2 zdanie drugie rozporządzenia Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia EUR(3), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2596/2000(4), stanowi, że od dnia 1 stycznia 2001 r. walutą Grecji będzie EUR.

(3) Artykuł 4 ust. 1a lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr 296/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), oraz ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1259/1999(5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2761/1999(6), stanowi, że zaliczki na księgowanie wydatków Sekcji Gwarancji EFOGR należy ustalić i wypłacić w EUR dla uczestniczących Państw Członkowskich; Zaliczki jakie należy wypłacić na początku stycznia 2001 r. związane z wydatkami dokonanymi między dniem 16 października 2000 r. a dniem 30 listopada 2000 r.; dlatego należy ustanowić przepis w celu wypłacenia tych zaliczek Grecji po raz ostatni w walucie krajowej.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 296/96 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 3 ust. 8 lit. b) dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Wybór ten stosuje się do Grecji od dnia 1 stycznia 2001 r."

2. W art. 4 ust. 1a lit. c) dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Zaliczki na wydatki poczynione przez Grecję między dniem 16 października 2000 r. a dniem 30 listopada 2000 r. wypłaca się w krajowych jednostkach walutowych lub w walucie krajowej."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2000 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

(2) Dz.U. L 167 z 7.7.2000, str. 19.

(3) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1.

(4) Dz.U. L 300 z 29.11.2000, str. 2.

(5) Dz.U. L 39 z 17.2.1996, str. 5.

(6) Dz.U. L 331 z 23.12.1999, str. 57.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.