Rozporządzenie 2744/95 w sprawie statystyki dotyczącej struktury i podziału zarobków

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.287.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2744/95
z dnia 27 listopada 1995 r.
w sprawie statystyki dotyczącej struktury i podziału zarobków

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 213,

uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

w celu wykonania powierzonych jej zadań Komisja musi być informowana o sytuacji i kształtowaniu się zarobków w Państwach Członkowskich, w odniesieniu z jednej strony do struktury siły roboczej, a z drugiej strony do podziału pracowników w stosunku do poziomu zarobków;

rozwój Wspólnoty oraz funkcjonowanie rynku wewnętrznego zwiększają potrzebę posiadania porównywalnych danych dotyczących struktury zarobków, które w szczególności służyłyby do badań postępu spójności gospodarczo-społecznej, a także do tworzenia rzetelnych i wiarygodnych zestawień porównujących Państwa Członkowskie oraz poszczególne regiony Wspólnoty;

najlepszą metodą oceny sytuacji pod względem struktury i podziału zarobków jest stworzenie we Wspólnocie statystyki struktury zarobków przy użyciu zharmonizowanych metod i definicji, tak jak to zostało przeprowadzone w latach: 1966, 1972, 1974 i 1978 zgodnie z rozporządzeniami odpowiednio nr 188/64/EWG (1), (EWG) nr 2395/71 (2), (EWG) nr 178/74 (3) oraz (EWG) nr 495/78 (4);

w wyniku zmian w strukturze siły roboczej oraz w podziale wynagrodzeń, w szczególności w zakresie działań gospodarczych, wyniki przeprowadzonych wcześniej badań nie są już aktualne oraz nie obejmują wszystkich Państw Członkowskich;

aktualnie dostępne dane dotyczące Państw Członkowskich dostarczają jedynie średnich wartości, a w związku z tym nie wskazują na związek pomiędzy wynagrodzeniem a indywidualną charakterystyką pracowników (szczególnie wiek, płeć, kwalifikacje zawodowe, staż pracy) ani na rozpiętość dochodów;

informacja statystyczna w tej dziedzinie dostępna jest jedynie w niektórych Państwach Członkowskich, a co za tym idzie niemożliwe jest przeprowadzenie pełnych porównań; w wyniku czego muszą być prowadzone statystyki struktury dochodów bazujące na wspólnych definicjach oraz zharmonizowanej metodologii;

zgodnie z zasadą pomocniczości stworzenie wspólnych standardów statystycznych umożliwiających stworzenie zharmonizowanej informacji jest działaniem, które może być efektywnie realizowane jedynie na poziomie Wspólnoty; standardy będą wdrażane we wszystkich Państwach Członkowskich przez urzędy i instytucje wyznaczone do opracowywania oficjalnych statystyk;

zgodnie z decyzją 93/464/EWG (5) przygotowanie statystyki Wspólnoty dotyczącej struktury zarobków jest jednym z działań priorytetowych programu statystycznego na lata 1993-1997;

właściwym wydaje się przyjęcie w przypadku niektórych Państw Członkowskich wyjątków, w celu uwzględnienia szczególnych trudności technicznych, jakie te Państwa napotykają przy gromadzeniu pewnych typów informacji, pod warunkiem że nie wpłynie to niekorzystnie na jakość informacji statystycznej;

Komitet ds. Programu Statystycznego ustanowiony decyzją 89/382/EWG, Euratom (6), przyjął pozytywne stanowisko w związku z propozycją Komisji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Postanowienia ogólne

Państwa Członkowskie oraz Komisja, w ramach swoich kompetencji, przygotują statystykę Wspólnoty dotyczącą struktury i dystrybucji zarobków wszystkich pracowników zatrudnionych w sektorach gospodarki określonych w art. 3.

Artykuł 2

Okres odniesienia

Statystyka zostanie przygotowana na podstawie informacji statystycznej za rok budżetowy 1995 i odpowiedni miesiąc reprezentatywny, który będzie podlegał szczegółowym przepisom, o których mowa w Załączniku.

Artykuł  3

Zakres

Statystyka obejmuje wszystkie działania określone w sekcjach C, D, E, F, G, H, I, J i K klasyfikacji działań gospodarczych we Wspólnocie Europejskiej, zwanej dalej "NACE Rev. 1", ustanowionej na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 3037/90 (7), podlegającej przepisom szczególnym, określonym Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Jednostki statystyczne

Gromadzenie danych oraz opracowywanie statystyki dotyczącej struktury i podziału zarobków przeprowadza się w oparciu o którekolwiek jednostki statystyczne określone w rozporządzeniu (EWG) nr 696/93 (8) i dostarcza informacji pracownikom jednostek lokalnych, które zatrudniają przynajmniej dziesięciu pracowników, klasyfikowanych według ich wielkości oraz głównych przedmiotów działań.

Artykuł  5

Charakterystyka wymaganej informacji

Gromadzone dane dotyczą:

1. jednostki lokalnej, do której przydzieleni są badani pracownicy, w sposób następujący:

region miejsca pracy, wielkość, działalność gospodarcza sklasyfikowana zgodnie z NACE Rev. 1, forma kontroli finansowej i ekonomicznej w znaczeniu dyrektywy Komisji 80/723/EWG z dnia 25 czerwca 1980 r., dotyczącej przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi (9) oraz typem obowiązującego zbiorowego układu o wynagrodzeniu;

2. każdego badanego pracownika, w sposób następujący:

a) zarobki brutto uzyskane za cały okres pracy reprezentatywnego miesiąca, łącznie z wszystkimi premiami regularnie wypłacanymi, dodatkowymi wypłatami za nadgodziny, pracę na zmiany, pracę w nocy, pracę w soboty i w niedziele oraz prowizjami; podobnie objęte jest wynagrodzenie za czas nieobecności pracownika w pracy (urlop lub choroba) wypłacane w całości przez pracodawcę oraz zasiłki rodzinne i inne korzyści określone przez układ zbiorowy lub dobrowolnie w ramach jednostki lokalnej; oddzielnie musi być wyszczególniona informacja dotycząca całości zarobków za nadgodziny oraz specjalne wypłaty z tytułu pracy zmianowej, pracy w nocy lub w weekendy;

b) roczne wynagrodzenie brutto w danym roku budżetowym, tj. zarobki brutto w znaczeniu ust. 2 lit. a) odnoszące się do całego roku, a także premie okolicznościowe (takie jak premie wakacyjne, trzynastki i podział dochodów); suma premii okolicznościowych musi być wyszczególniona oddzielnie;

c) ilość godzin płatnych lub ilość godzin standardowego tygodnia pracy lub miesiąca pracy, za które zapłacono, liczba nadgodzin, za które zapłacono w okresie płacowym, oraz liczba dni wolnych, wyłączywszy święta państwowe w danym roku;

d) płeć, wiek oraz zawód sklasyfikowane zgodnie z Międzynarodową Znormalizowaną Klasyfikacją Zawodów, poziom wykształcenia oraz przebyte szkolenia, staż pracy w przedsiębiorstwie, system pracy, tj. pełny lub niepełny wymiar godzin pracy, oraz rodzaj umowy o pracę.

Artykuł 6

Gromadzenie danych

1.
Badanie opracowywane jest przez właściwe służby statystyczne Państw Członkowskich, które określają właściwe metody gromadzenia informacji.
2.
W stosunku do niektórych cech charakterystycznych, takich jak poziom wykształcenia czy odbytych szkoleń, rodzaj umowy o pracę, Państwa Członkowskie są upoważnione do prowadzenia dodatkowych badań na przykładzie próby pracowników wybranych do głównych badań statystycznych.
3.
Osoby zobowiązane do udzielania informacji na postawione pytania udzielają prawdziwych i wyczerpujących odpowiedzi w wyznaczonym czasie. Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie kroki, aby zapobiegać naruszeniu zobowiązania udzielenia informacji, o których mowa w art. 5.
4.
W przypadku gdy Państwa Członkowskie dysponują informacjami z innych właściwych źródeł, które są przynajmniej równoważne pod względem precyzji, jakości i aktualności, badanie nie musi być przeprowadzane.
5.
Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) na jej żądanie wszelkie informacje, szczególnie dotyczące metodologii, niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  7

Reprezentatywność

Wiarygodność oraz porównywalność na najwyższym poziomie będzie osiągana poprzez zastosowanie próby losowo wybranych osób, której zasięg zezwala na znormalizowany błąd względny dla średniego wynagrodzenia brutto na godzinę pracy dla danej sekcji lub podsekcji, jeśli taka istnieje w NACE Rev. 1 na poziome NUTS 1 nie przekraczającym 3%.

Artykuł 8

Przetwarzanie wyników

W celu uzyskania porównywalnych wyników służby statystyczne Państw Członkowskich zajmują się przetwarzaniem odpowiedzi na pytania, o których mowa w art. 6 ust. 3, lub informacji pochodzących z innych źródeł, o których mowa w art. 6 ust. 4.

Artykuł  9

Przekazywanie wyników

Wyniki będą przekazane w okresie 18 miesięcy, licząc od końca roku kalendarzowego okresu odniesienia, łącznie z danymi uznanymi przez Państwa Członkowskie za poufne zgodnie z ustawodawstwem krajowym lub praktyką odnoszącą się do poufnego charakteru statystyki, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady (Euratom, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania danych objętych poufnością informacji statystycznych do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (10).

Artykuł 10

Uzgodnienia dotyczące wykonania

Uzgodnienia dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia, w szczególności:

– definicje, jakie będą stosowane,

– zasady precyzji i jakości,

– poziom odchylenia stosowany do zmiennych,

– właściwe formy przekazywanych zmiennych, oraz

– lista tabel, jakie będą przedstawione,

są ustanawiane zgodnie z procedurą określoną w art. 11.

Artykuł  11

Procedura

Komisja wspomagana jest przez Komitet ds. Programu Statystycznego powołany decyzją 89/382/EWG, Euratom, zwany dalej "Komitetem".

Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które należy podjąć. Komitet przedstawia swoją opinię na temat projektu w terminie, który może ustalić przewodniczący, w zależności od pilności sprawy. W przypadku decyzji, którą Rada zobowiązana jest uchwalić na wniosek Komisji, opinia będzie wydana większością głosów określoną w art. 148 ust. 2 Traktatu WE. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w ramach Komitetu ważone są zgodnie z postanowieniami określonymi w wymienionym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

Komisja uchwala środki, które będą niezwłocznie stosowane. Jednakże, jeżeli zastosowane środki nie będą zgodne z opinią Komitetu, Komisja bezzwłocznie przedstawia je Radzie. W tym przypadku Komisja odracza stosowanie ustanowionych przez siebie środków na okres trzech miesięcy, licząc od dnia przedstawienia ich Radzie.

Rada, działając kwalifikowaną większością głosów, może podjąć inną decyzję w terminie, o którym mowa w poprzednim akapicie.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 1995 r.

W imieniu Rady
P. SOLBES MIRA
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 214 z 24.12.1964, str. 3634/64.

(2) Dz.U. L 249 z 10.11.1971, str. 52.

(3) Dz.U. L 21 z 25.1.1974, str. 2.

(4) Dz.U. L 68 z 10.3.1978, str. 3.

(5) Dz.U. L 219 z 28.8.1993, str. 1.

(6) Dz. U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

(7) Dz.U. L 293 z 24.10.1990, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 761/93 (Dz.U. L 83 z 3.4.1993, str. 1).

(8) Dz.U. L 76 z 30.3.1993, str. 1.

(9) Dz.U. L 195 z 29.7.1980, str. 35. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/84/EWG (Dz.U. L 254 z 12.10.1993, str. 16).

(10) Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1.

ZAŁĄCZNIK

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

I. Wyjątki co do okresu odniesienia (art. 2):

1. Dla Francji: rok budżetowy 1994 i odpowiedni miesiąc reprezentatywny.

2. Dla Austrii: rok budżetowy 1996 i odpowiedni miesiąc reprezentatywny.

II. Wyjątki co do zakresu stosowania ankiety (art. 3):

1. Dla Niemiec: sekcje H, I, dział 67 sekcji J i sekcji K.

2. Dla Grecji: sekcje F i K.

3. Dla Irlandii: sekcje I, J i K.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.