Rozporządzenie 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.293.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 2728/94
z dnia 31 października 1994 r.
ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 235,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 203,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

wskutek gwarancji obejmujących pożyczki dla państw trzecich budżet ogólny Wspólnot Europejskich jest narażony na zwiększone ryzyko finansowe;

w dniach 11 i 12 grudnia 1992 r. Rada Europejska stwierdziła, iż względy rozsądnego zarządzania budżetem oraz dyscypliny finansowej wymagają ustanowienia nowego mechanizmu finansowego, a zatem należy utworzyć fundusz gwarancyjny w celu pokrycia ryzyka związanego z pożyczkami oraz gwarancjami obejmującymi pożyczki przyznane dla państw trzecich lub projektów realizowanych w państwach trzecich; potrzebę tę można spełnić poprzez ustanowienie Funduszu Gwarancyjnego, który może być wykorzystany do bezpośredniej spłaty wierzycieli Wspólnoty;

zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 29 października 1993 r. instytucje zgodziły się wprowadzić do budżetu rezerwę dotyczącą operacji udzielania pożyczek i gwarancji na rzecz państw trzecich oraz w państwach trzecich;

w chwili obecnej istnieją mechanizmy respektujące gwarancje z chwilą ich przyznania, w szczególności poprzez tymczasowe wykorzystanie zasobów gotówkowych, jak przewiduje art. 12 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989 r. wdrażające decyzję 88/376/EWG, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (4);

Fundusz Gwarancyjny powinien zostać utworzony poprzez stopniowe wnoszenie środków; Fundusz w dalszej kolejności będzie uzyskiwał także odsetki od zainwestowanych środków własnych oraz kwot odzyskanych od zalegających ze spłatą dłużników w przypadkach, w których uznał on już gwarancje;

mając na uwadze praktykę międzynarodowych instytucji finansowych, współczynnik w wysokości 10 % pomiędzy środkami Funduszu Gwarancyjnego a gwarantowanymi zobowiązaniami spłaty kapitału, powiększonego o należne, niespłacone odsetki, wydaje się odpowiedni;

wpłaty do Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 14 % od kwoty każdej operacji wydają się być odpowiednie dla osiągnięcia tej kwoty docelowej; należy dokonać ustaleń dotyczących tego rodzaju wpłat;

z chwilą osiągnięcia kwoty docelowej stawka wpłat zostanie zrewidowana; jeśli Fundusz Gwarancyjny przekroczy kwotę docelową, to nadwyżka zostanie zwrócona do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich;

zarządzanie finansami Funduszu Gwarancyjnego należy powierzyć Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI); zarządzanie finansami Funduszu Gwarancyjnego powinno podlegać kontroli Trybunału Obrachunkowego zgodnie z procedurami określonymi przez ten Trybunał Obrachunkowy, Komisję oraz Europej ski Bank Inwestycyjny;

w celu przyjęcia niniejszego rozporządzenia Traktaty nie przewidują żadnych innych uprawnień z wyjątkiem tych określonych w art. 235 Traktatu WE oraz art. 203 Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 1

Ustanowiony zostaje Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej "Funduszem", którego środki będą wykorzystywane do spłaty wierzycieli Wspólnoty w przypadku niewykonania zobowiązań przez beneficjenta pożyczki przyznanej lub gwarantowanej przez Wspólnotę lub gwarancji pożyczkowej wydanej przez Europejski Bank Inwestycyjny, w stosunku do których Wspólnota udziela gwarancji.

Operacje udzielania pożyczek i gwarancji, określone w pierwszym akapicie, zwane dalej "operacjami", są operacjami wykonywanymi na korzyść państwa trzeciego lub do celów finansowania projektów w państwach trzecich.

Wszystkie operacje wykonywane na korzyść państwa trzeciego lub do celów finansowania projektów w państwie trzecim wykraczają poza zakres niniejszego rozporządzenia z dniem, w którym państwo to przystąpi do Unii Europejskiej.

Artykuł  2 2

Środki Funduszu pochodzą z:

– jednej rocznej wpłaty z budżetu ogólnego Unii Europejskiej dokonanej na podstawie art. 4 i 5,

– odsetek od zainwestowanych środków Funduszu,

– kwot odzyskanych od zalegających ze spłatami dłużników, jeżeli Fundusz uznał już gwarancje.

Artykuł  3 3

Fundusz wzrośnie do właściwego poziomu, zwanego dalej "kwotą docelową".

Kwota docelowa wynosi 9 % łącznych wymagalnych zobowiązań kapitałowych Wspólnoty, wynikających z każdej operacji, powiększonych o niespłacone należne odsetki.

Na podstawie istniejącej na koniec roku "n-1" różnicy pomiędzy kwotą docelową a wartością aktywów netto funduszu, obliczoną na początku roku "n", wszelkie nadwyżki zostają zwrócone w ramach jednej transakcji do budżetu ogólnego Unii Europejskiej roku "n+1", w którym zostanie ona ujęta w specjalnej pozycji w zestawieniu przychodów.

Artykuł  3a 4

Po przystąpieniu do Unii Euroejskiej nowego Państwa Członkowskiego, kwota docelowa zostaje obniżona o kwotę obliczoną na podstawie operacji, o których mowa w trzecim akapicie art. 1.

W celu obliczenia kwoty obniżki, stopę procentową, o której mowa w drugim akapicie art. 3, obowiązującą w dniu przystąpienia, stosuje się do kwoty zaległych operacji na ten dzień.

Nadwyżka zostaje zwrócona do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w którym zostanie ujęta w specjalnej pozycji w zestawieniu przychodów.

Artykuł  4 5

Na podstawie istniejącej na koniec roku "n-1" różnicy pomiędzy kwotą docelową a wartością aktywów netto funduszu, obliczoną na początku roku "n", wymagana kwota wpłaty jest przekazywana z budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rzecz funduszu w ramach jednej transakcji w roku "n+1".

Artykuł  5 6
1.
Jeśli w roku "n-1", w wyniku jednego lub większej liczby przypadków niewykonania zobowiązań, wykorzystane gwarancje przekroczą kwotę 100 milionów EUR, kwota, o którą przekroczono 100 milionów EUR, jest zwracana na rzecz funduszu w rocznych transzach począwszy od roku "n+1", a następnie w kolejnych latach aż do chwili pełnej spłaty (mechanizm wyrównawczy). Wysokość rocznej transzy stanowi niższą z następujących kwot:

– 100 milionów EUR, lub

– kwota pozostająca do zapłaty zgodnie z mechanizmem wyrównawczym.

Wszelkie kwoty powstające w wyniku wykorzystania gwarancji w latach poprzedzających rok "n-1", które nie zostały jeszcze w pełni spłacone z uwagi na mechanizm wyrównawczy, są zwracane przed rozpoczęciem obowiązywania mechanizmu wyrównawczego dla przypadków niewykonania zobowiązań w roku "n-1" lub w kolejnych latach. Takie pozostające do zapłaty kwoty są w dalszym ciągu odejmowane od maksymalnej rocznej kwoty, która podlega odzyskaniu z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w ramach mechanizmu wyrównawczego, do chwili, gdy pełna kwota zostanie zwrócona funduszowi.

2.
Obliczenia oparte na mechanizmie wyrównawczym dokonywane są oddzielnie od obliczeń, o których mowa w art. 3 akapit trzeci oraz w art. 4. Tym niemniej łącznie stanowią one podstawę tylko jednego rocznego transferu. Kwoty, które w ramach mechanizmu wyrównawczego mają być płacone z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, przy obliczeniach zgodnie z art. 3 i 4 traktowane są jako aktywa netto funduszu.
3.
Jeżeli, w wyniku wykorzystania gwarancji wskutek niewykonania jednego lub kilku znaczących zobowiązań, środki funduszu spadną poniżej 80 % kwoty docelowej, Komisja informuje o tym władzę budżetową.
4.
Jeżeli, w wyniku uruchomienia gwarancji wskutek niewykonania jednego lub kilku znaczących zobowiązań, środki funduszu spadną poniżej 70 % kwoty docelowej, Komisja przedkłada sprawozdanie w sprawie środków wyjątkowych, jakie mogą być wymagane do odtworzenia funduszu.
Artykuł  6

W imieniu Wspólnoty Komisja powierzy zarządzanie finansami Funduszu Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu.

Artykuł  7 7

Nie później niż do dnia 31 maja następnego roku budżetowego Komisja przesyła Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Trybunałowi Obrachunkowemu, roczne sprawozdanie w sprawie sytuacji Funduszu oraz jego zarządzania w roku poprzednim.

Artykuł  8

Do rachunku dochodów i wydatków oraz bilansu Wspólnot dołączony zostanie rachunek przychodów i wydatków oraz bilans Funduszu.

Artykuł  9 8

Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie całościowe sprawozdania dotyczące funkcjonowania Funduszu, zarówno w chwili zawarcia pierwszej umowy akcesyjnej z państwami ubiegającymi się o członkostwo, oraz przed dniem 31 grudnia 2006 r. Komisja, w razie potrzeby, składa Radzie odpowiednie propozycje zmian parametrów Funduszu.

Artykuł  10

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4 stosuje się do operacji, o których zadecydowano i których dokonano od dnia 1 stycznia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 31 października 1994 r.

W imieniu Rady
K. KINKEL
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 68 z 11.3.1993, str. 10

(2) Dz.U. C 315 z 22.11.1993, str. 235

(3) Dz.U. C 170 z 21.6.1993, str. 25

(4) Dz.U. L 155 z 7.6.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 2729/94 (por. Dz.U. L 293 z 12.11.1994, str. 5).

ZAŁĄCZNIK  9

(skreślony)

1 Art. 1:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2273/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.396.28) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 89/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.22.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

2 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 89/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.22.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
3 Art. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1149/1999 z dnia 25 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.139.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 89/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.22.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

4 Art. 3a dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2273/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.396.28) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.
5 Art. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 89/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.22.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
6 Art. 5:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1149/1999 z dnia 25 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.139.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 89/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.22.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

7 Art. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2273/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.396.28) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.
8 Art. 9 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 1149/1999 z dnia 25 maja 1999 r. (Dz.U.UE.L.99.139.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.
9 Załącznik skreślony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 89/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.22.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.