Rozporządzenie 2703/94 zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.287.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2703/94
z dnia 7 listopada 1994 r.
zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego(1) ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2701/94, w szczególności jego art. 6, 7 i 8,(2)

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90, maksymalne limity pozostałości muszą być ustalane stopniowo dla wszystkich czynnych farmakologicznie substancji, które są stosowane we Wspólnocie w weterynaryjnych produktach leczniczych przeznaczonych do stosowania u zwierząt służących do produkcji żywności;

maksymalne limity pozostałości powinny być ustalane jedynie po zbadaniu przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych wszystkich właściwych informacji dotyczących bezpieczeństwa pozostałości danych substancji dla spożywających środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego oraz wpływu pozostałości na przetwórstwo przemysłowe środków spożywczych;

ustalając maksymalne limity pozostałości dla weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, konieczne jest określenie gatunków zwierząt, w których pozostałości mogą być obecne, poziomów które mogą być obecne w każdej odpowiedniej tkance mięsnej otrzymanej z leczonych zwierząt (tkanka docelowa), oraz rodzajów pozostałości mających istotne znaczenie dla monitorowania pozostałości (pozostałość znacznikowa);

w celu kontroli pozostałości przewidzianej właściwym ustawodawstwem wspólnotowym, maksymalne limity pozostałości powinny być zwykle ustalane dla tkanek docelowych wątroby lub nerki; jednakże wątroba i nerki są często usuwane z tuszy w handlu międzynarodowym i dlatego maksymalne limity pozostałości powinny również być ustalane dla tkanek mięśniowych lub tłuszczowych;

w przypadku weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ptactwa składającego jaja, zwierząt produkujących mleko lub pszczół miodnych, maksymalne limity pozostałości muszą być również ustalane dla jaj, mleka lub miodu;

w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 powinien zostać dodany florfenikol;

w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 powinna zostać dodana gonadotropina uwalniającą hormon; poprzez ekstrapolację danych naukowych niniejszą klasyfikację zawartą w załączniku II stosuje się do wszystkich zwierząt służących do produkcji żywności;

w załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w celu określenia specjalnego charakteru metody analitycznej przeciwko doramektynie, dla której ustalona norma musi być podana do wiadomości publicznej, powinna zostać dodana również moksydektyna;

w załączniku III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 w celu umożliwienia atestacji metody analitycznej stosowanej w przypadku wątroby wołowej i wieprzowej oraz tkanek tłuszczowych, dodaje się ceftiofur; nadzór nad pozostałościami ceftiofuru sprawuje się przez monitorowanie tkanek mięśniowych i nerkowych świń i bydła;

przed wprowadzeniem w życie niniejszego rozporządzenia, powinien zostać przyznany sześćdziesięciodniowy okres, aby umożliwić Państwom Członkowskim wprowadzenie wszelkich dostosowań, które mogą być niezbędne w zakresie pozwoleń na wprowadzenie danych weterynaryjnych produktów leczniczych do obrotu, które zostały przyznane zgodnie z dyrektywą Rady 81/851/EWG(3), ostatnio zmienioną dyrektywą 93/40/EWG(4), w celu uwzględnienia przepisów niniejszego rozporządzenia;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw w Sprawie Usuwania Barier Technicznych w Handlu w Sektorze Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach I, II i III do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie sześćdziesiątego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 1994 r.

W imieniu Komisji
Martin BANGEMANN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1.

(2) Dz.U. L 287 z 8.11.1994, str. 7.

(3) Dz.U. L 317 z 6.11.1981, str. 1.

(4) Dz.U. L 214 z 24.8.1993, str. 31.

ZAŁĄCZNIK 

A. W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

1. Leki przeciwinfekcyjne

1.2. Antybiotyki

1.2.5. Florfenikol i związki pochodne

Substancje farmakologicznie czynnePozostałość znacznikowaGatunki zwierzątMaksymalne limity pozostałościTkanka docelowa, narząd, środek spożywczyInne przepisy
"1.2.5.1 FlorfenikolSuma florfenikolu oraz jego metabolity zmierzone jako florfenikol-aminaBydło200 μg/kg

300 μg/kg

3.000 μg/kg

Miesień

Wątroba

Nerka"

B. W załączniku II pkt 2 "Związki organiczne" dodaje się pozycję w brzmieniu:

2. Związki organiczne

Substancja(-e) farmakologicznie czynnaGatunki zwierzątInne przepisy
"2.9. Gonadotropina uwalniająca hormonWszystkie gatunki służące do produkcji żywności"

C. W załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

1. Leki przeciwinfekcyjne

2. Antybiotyki

1.2.4. Substancja(-e) farmakologicznie czynne

Substancja(-e) farmakologicznie czynnePozostałość znacznikowaGatunki zwierzątMaksymalne limity pozostałościTkanka docelowa, narząd, środek spożywczyInne przepisy
"1.2.4.1 CeftiofurSuma wszystkich Bydło2.000 μg/kgNerka, wątrobaTymczasowe.
pozostałości200 μg/kgMięsieńmaksymalne
zachowujących600 μg/kgTłuszczlimity
strukturę beta-100 μg/kgMlekowygasają z
laktamową, wyrażonąŚwinie4.000 μg/kgNerkadniem 1
jako3.000 μg/kgwątrobalipca 1997 r.
desfuroyleceftiofur500 μg/kgMięsieńTymczasowe
600 μg/kgTłuszcz"maksymalne
limity
wygasają z
dniem 1
lipca 1997 r.

2. Leki przeciwpasożytnicze

2.3. Leki działające przeciw endo-iktopasożytom

2.3.1. Awermektyny

Substancja(-e) farmakologicznie czynnePozostałość znacznikowaGatunki zwierzątMaksymalne limity pozostałościTkanka docelowa, narząd, środek spożywczyInne przepisy
"2.3.1.1. MoksydektynaMoksydektynaBydło

Owce

200 μg/kg

20 μg/kg

Tłuszcz

Nerka, wątroba

Tymczasowe maksymalne limity wygasają z dniem 1 lipca 1997 r."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.