Rozporządzenie 249/2012 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 19/2011 w odniesieniu do wymogów w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta pojazdów silnikowych i ich przyczep

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.82.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 249/2012
z dnia 21 marca 2012 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 19/2011 w odniesieniu do wymogów w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta pojazdów silnikowych i ich przyczep
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych(1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 661/2009 jest odrębnym rozporządzeniem do celów homologacji typu, określonej w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywie ramowej)(2).

(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 19/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu dotyczących tabliczki znamionowej producenta oraz numeru identyfikacyjnego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych(3) jest jednym ze środków wykonawczych w odniesieniu do przepisów art. 5 rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

(3) Rozporządzeniem (UE) nr 19/2011 wprowadzono możliwość wykorzystywania przez producentów pojazdów etykiet samoprzylepnych do produkcji tabliczek znamionowych. Aby ułatwić produkcję takich etykiet przy pomocy przetwarzania danych oraz ich drukowanie przy wykorzystaniu środków elektronicznych, niezbędne jest dostosowanie istniejących wymagań technicznych do specyfiki tych nowoczesnych technik.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 19/2011.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W części A załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 19/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1)
pkt 2.2 otrzymuje brzmienie:

"2.2. Wysokość znaków numeru identyfikacyjnego pojazdu, o którym mowa w pkt 2.1 lit. c), nie jest mniejsza niż 4 mm.";

2)
po pkt 2.2 dodaje się pkt 2.3 w brzmieniu:

"2.3. Wysokość znaków informacji, o których mowa w pkt 2.1, innych niż numer identyfikacyjny pojazdu, nie jest mniejsza niż 2 mm.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2012 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 1.

(2) Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1.

(3) Dz.U. L 8 z 12.1.2011, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.