Rozporządzenie 245/2002 uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia niektórych nazw do "Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych" określonego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych oraz nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.39.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 245/2002
z dnia 8 lutego 2002 r.
uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wprowadzenia niektórych nazw do "Rejestru chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych" określonego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych oraz nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia dla produktów rolnych i środków spożywczych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2796/2000(2), w szczególności jego art. 6 ust. 3 i 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92, Hiszpania przekazała Komisji wniosek w sprawie rejestracji nazwy "Khaki Ribera del Xúquer" jako nazwa pochodzenia, a Włochy przekazały Komisji dwa wnioski w sprawie rejestracji nazw "Asparago bianco di Cimadolmo" and "Ciliegia di Marostica" jako oznaczenia geograficzne.

(2) Zgodnie z art. 6 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, stwierdzono, że wnioski spełniają wszystkie wymogi określone w tym rozporządzeniu, w szczególności zawierają wszystkie wymagane informacje, zgodnie z jego art. 4.

(3) Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich(3) nazw wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, Komisja w odniesieniu do nich nie otrzymała żadnych deklaracji sprzeciwu na podstawie art. 7 niniejszego rozporządzenia.

(4) W rezultacie omawiane nazwy powinny zostać wpisane do "rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych" i tym samym podlegać ochronie w całej Wspólnocie jako chronione nazwy pochodzenia i chronione oznaczenia geograficzne.

(5) Załącznik do niniejszego rozporządzenia stanowi uzupełnienie załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2400/96(4), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2601/01(5),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Nazwy wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 i wpisuje jako chronione nazwy pochodzenia (PDO) lub chronione oznaczenia geograficzne (PGI) do "rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych" przewidzianego w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lutego 2002 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 208 z 24.7.1992, str. 1.

(2) Dz.U. L 324 z 21.12.2000, str. 26.

(3) Dz.U. C 113 z 18.4.2001, str. 7 (Khaki Libera del Xúquer).

Dz.U. C 125 z 26.4.2001, str. 2 (Asparago blanco di Cimadolmo).

Dz.U. C 113 z 18.4.2001, str. 5 (Ciliegia di Marostica).

(4) Dz.U. L 327 z 18.12.1996, str. 11.

(5) Dz.U. L 345 z 29.12.2001, str. 47.

ZAŁĄCZNIK

PRODUKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU I DO TRAKTATU WE PRZEZNACZONE DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Owoce i warzywa

HISZPANIA

Kaki Ribera del Xúquer (PDO)

WŁOCHY

Asparago bianco di Cimadolmo (PGI)

Ciliegia di Marostica (PGI)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.