Rozporządzenie 2402/96 otwierające i określające zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.327.14

Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2402/96
z dnia 17 grudnia 1996 r.
otwierające i określające zarządzanie niektórymi rocznymi kontyngentami taryfowymi na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT XXIV.6(1), w szczególności jego art. 1 ust. 1,

uwzględniając decyzję Rady 96/317/WE z dnia 13 maja 1996 r. dotyczącą podsumowania wyników konsultacji prowadzonych z Tajlandią na mocy art. XXIII GATT(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzja 96/317/WE z dnia 13 maja 1996 r. dostosowała uzgodnienia dotyczące przywozu skrobi z manioku o kodzie CN 1108 14 00, ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 3015/95 z dnia 19 grudnia 1995 r. otwierającym i przewidującym zarządzanie niektórymi kontyngentami na przywóz słodkich ziemniaków i skrobi z manioku, przeznaczonych do niektórych zastosowań w 1996 r.(3); rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1031/96(4);

Wspólnota zobowiązała się w wielostronnych negocjacjach handlowych w Światowej Organizacji Handlu do otworzenia dwóch rocznych bezcłowych kontyngentów taryfowych na produkty o kodzie CN 0714 20 90 dla Chińskiej Republiki Ludowej i odpowiednio innych krajów oraz dwóch kontyngentów taryfowych na skrobię z manioku o kodzie CN 1108 14 00 dla niektórych zastosowań;

powinny być podjęte działania w celu otworzenia w 1997 r. i w latach następnych przedmiotowych rocznych kontyngentów taryfowych na słodkie ziemniaki i skrobię z manioku i w celu ustanowienia właściwych zasad zarządzania nimi; należy przyjąć odpowiednie przepisy rozporządzenia (WE) nr 3015/95 zmienione następującą decyzją 96/317/WE;

w celu zapewnienia, że kontyngenty są dobrze zarządzane, w szczególności, że ilości ustanowione na każdy rok nie są przekroczone, muszą zostać przyjęte przepisy szczególne w sprawie składania wniosków i wydawania pozwoleń, nieuzupełniające ani nieodstępujące od przepisów rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3719/88(5), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2350/96(6);

konieczne jest odróżnienie słodkich ziemniaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi od tych do innego użytku; należy określić sposób prezentacji i pakowania słodkich ziemniaków o kodzie CN 0714 20 10 przeznaczonych do spożycia przez ludzi, a produkty niespełniające kryteriów prezentacji i opakowania powinny być włączone do kodu CN 0714 20 90;

zasady zarządzania i nadzoru zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 3015/95, dotyczące przywozu między dniem 1 stycznia a dniem 31 grudnia 1996 r., powinny być utrzymane, w szczególności warunek, że dokument wywozowy wydany przez organy chińskie lub na ich odpowiedzialność należy okazać w odniesieniu do towarów pochodzących z Chin;

w celu wyliczenia skrobi z manioku należy przyjąć nowe zobowiązanie Wspólnoty, z decyzji 96/317/WE, aby otworzyć dodatkowy autonomiczny roczny kontyngent na 10.500 ton, z których 10.000 ton rezerwowane jest dla Królestwa Tajlandii; na warunkach uzgodnionych z Tajlandią rezygnuje się z uprzednio wprowadzonych wymogów dotyczących końcowego przeznaczenia; wymaga się, aby skrobi z manioku przywożonej z Tajlandii w ramach zarezerwowanych dla niej ilości towarzyszyło świadectwo wywozowe wydane przez właściwe organy tajlandzkie;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Od dnia 1 stycznia 1997 r. otwiera się:

1) 2 roczny bezcłowy kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty 5.000 ton słodkich ziemniaków, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, o kodzie CN 0714 20 90, pochodzących z państw trzecich innych niż Chińska Republika Ludowa;

2) 3 roczny bezcłowy kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty 600.000 ton słodkich ziemniaków, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, o kodzie CN 0714 20 90, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej;

3) 4 roczny kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty 10.000 ton skrobi z manioku o kodzie CN 1108 14 00 z zastosowaniem stawki celnej równej obowiązującej stawce KNU, minus 100 ECU na tonę;

4) 5 dodatkowy, autonomiczny roczny kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty 10 500 ton skrobi z manioku o kodzie CN 1108 14 00 z zastosowaniem stawki celnej równej obowiązującej stawce KNU, minus 100 ECU na tonę; 10.000 ton z tej ilości rezerwuje się dla Królestwa Tajlandii.

Kontyngentom określonym w akapicie pierwszym nadaje się następujące numery porządkowe:

– numer porządkowy 09.4014 dla kontyngentu określonego w pkt 1),

– numer porządkowy 09.4013 dla kontyngentu określonego w pkt 2),

– numer porządkowy 09.4064 dla 10.000 ton skrobi z manioku określonych w pkt 3) i 500 ton skrobi z manioku niezarezerwowanych dla Tajlandii zgodnie z pkt 4),

– numer porządkowy 09.4065 dla 10.000 ton skrobi z manioku zarezerwowanych dla Tajlandii i określonych w pkt 4).

O ile w niniejszym rozporządzeniu nie przewidziano inaczej, zastosowanie mają przepisy rozporządzeń Komisji (WE) nr 1291/2000(7), (WE) nr 1342/2003(8) i (WE) nr 1301/2006(9).

Słodkie ziemniaki przeznaczone do niektórych zastosowań

1.
Pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów wskazanych w art. 1 ust. 1 i ust. 2 wydaje się zgodnie z warunkami tego tytułu.
2.
Do celów kodu CN 0714 20 10 słodkie ziemniaki przeznaczone do spożycia przez ludzi muszą być świeże, całe słodkie ziemniaki są zapakowane w bezpośrednie opakowania w chwili dopełniania formalności celnych w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu.

Przepisów tego tytułu nie stosuje się w zakresie dopuszczenia do swobodnego obrotu słodkich ziemniaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi, jak określono powyżej.

Wnioski o pozwolenia mogą być składane za pośrednictwem właściwych organów Państwa Członkowskiego we wtorki lub, jeżeli to nie jest dzień roboczy, w pierwszym następującym po nim dniu, do godziny 13 (czasu brukselskiego).

1.
Wnioski o pozwolenia i pozwolenia wskazują kraj pochodzenia w polu 8. Pozwolenie zawiera zobowiązanie do przywozu z tego kraju.

Wnioski o pozwolenia w odniesieniu do produktów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej są niedopuszczalne, jeżeli nie jest dołączony oryginał (w niebieskim kolorze) dokumentu wywozowego wydany przez rząd Chińskiej Republiki Ludowej lub, na jego odpowiedzialność, wystawionego zgodnie ze wzorem podanym w załączniku I.

2. 8
Rubryka 24 pozwolenia zawiera jeden z zapisów zawartych w załączniku III.
1.
Nie stosuje się art. 5 ust. 1 tiret czwarte rozporządzenia (EWG) nr 3719/88.
2.
Jednakże w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3719/88 ilości dopuszczone do swobodnego obrotu nie mogą przekroczyć tej wskazanej w polu 10 i 11 pozwolenia. W związku z tym w polu 22 jest wprowadzona cyfra "0".
3.
Stosuje się art. 33 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3719/88.

Zabezpieczenie związane z pozwoleniem na przywóz wynosi 20 ECU za tonę.

Państwa członkowskie przekazują Komisji, następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosków określonym w art. 3, najpóźniej o godzinie 18.00 (czasu brukselskiego), następujące informacje:

a) ilości całkowite, w odniesieniu do których złożono wnioski o pozwolenia, według pochodzenia oraz kodu produktów;

b) numer pozwolenia na wywóz i nazwę statku w odniesieniu do produktów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

1. 11
Pozwolenie na przywóz zostaje wydane czwartego dnia roboczego po dniu przekazania informacji, o których mowa w art. 7.
2.
Pozwolenia są ważne na całym obszarze Wspólnoty od dnia ich faktycznego wydania, w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, do końca czwartego miesiąca upływającego od daty wydania, ale tylko do końca roku, w którym zostały wydane.

Skrobia z manioku

Wnioski o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów wskazanych w art. 1 ust. 3 i 4 mogą być składane za pośrednictwem właściwych organów Państwa Członkowskiego we wtorki lub, jeżeli to nie jest dzień roboczy, w pierwszym następującym po nim dniu, do godziny 13 (czasu brukselskiego).

Wnioski nie mogą dotyczyć ilości większej niż 1.000 ton na wnioskodawcę działającego we własnym imieniu.

1.
Wnioski o pozwolenia i pozwolenia powinny posiadać następujący wpis w polu 24:

"Cło na przywóz obniżone o 100 ECU na tonę (rozporządzenie (WE) nr 2402/96)".

2.
Jeśli wniosek dotyczy skrobi pochodzącej z Tajlandii, wywożonej w ramach zarezerwowanej ilości 10.000 ton, wskazanej w art. 1 ust. 4, musi mu towarzyszyć świadectwo wywozowe wydane zgodnie ze wzorem podanym w załączniku II, sporządzone w języku angielskim i dostarczonym przez właściwe organy tajlandzkie, np. Ministerstwo Handlu, Departament Handlu Zagranicznego.

Wnioski i pozwolenia posiadają wpis "Pochodzenie: Tajlandia" w polu 8.

Stosuje się powyższe art. 5 i 6.

Państwa członkowskie przekazują Komisji, następnego dnia po dniu złożenia wniosków określonym w art. 9, najpóźniej o godzinie 18.00 (czasu brukselskiego), następujące informacje:

a) ilości całkowite, w odniesieniu do których złożono wnioski o pozwolenia, według pochodzenia oraz kodu produktów;

b) numery pozwoleń na wywóz wydanych przez władze tajlandzkie i odpowiadające im ilości oraz nazwę statku.

1. 15
Pozwolenie na przywóz zostaje wydane czwartego dnia roboczego po dniu przekazania informacji, o których mowa w art. 12.
2.
Pozwolenia są ważne na całym obszarze Wspólnoty od dnia ich faktycznego wydania, w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, do końca trzeciego miesiąca upływającego od daty wydania, ale tylko do końca roku, w którym zostały wydane.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 1996 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.

(2) Dz.U. L 122 z 22.5.1996, str. 15.

(3) Dz.U. L 314 z 28.12.1995, str. 29.

(4) Dz.U. L 137 z 8.6.1996, str. 4.

(5) Dz.U. L 331 z 2.12.1988, str. 1.

(6) Dz.U. L 320 z 11.12.1996, str. 4.

(7) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

(8) Dz.U. L 189 z 29.7.2003, str. 12.

(9) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

People's Republic of China

grafika

ZAŁĄCZNIK  II

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

grafika

ZAŁĄCZNIK  III 16

–W języku bułgarskim: Освобождаване от мито [член 4 от Регламент (ЕО) № 2402/96]

W języku hiszpańskim: Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) n° 2402/96]

W języku czeskim: Osvobozené od cla [čl. 4 nařízení (ES) č. 2402/96]

W języku duńskim: Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)

W języku niemieckim: Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)

W języku estońskim: Tollimaksuvaba (määruse (EÜ) nr 2402/96 artikkel 4)

W języku greckim: Απαλλαγή από τoν τελωνειακό δασμό [άρθρo 4 τoυ κανoνισμoυ (ΕΚ) αριθ. 2402/96]

W języku angielskim: Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)

W języku francuskim: exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) n° 2402/96]

W języku włoskim: Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]

W języku łotewskim: Atbrīvošana no muitas nodevas (regulas (EK) Nr. 2402/96 4. pants)

W języku litewskim: Atleidimas nuo muito mokesčio (reglamento (EB) Nr. 2402/96 4 straipsnis)

W języku węgierskim: Vámmentesség [2402/96/EK rendelet 4. cikk]

W języku niderlandzkim: Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)

W języku polskim: Zwolnienie z należności celnych (Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2402/96)

W języku portugalskim: Isenção de direito aduaneiro [artigo 4.° do Regulamento (CE) n.° 2402/96]

W języku rumuńskim: Scutit de taxe vamale (articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2402/96)

W języku słowackim: Oslobodenie od cla (článok 4 nariadenia (ES) č. 2402/96)

W języku słoweńskim: Oproščenocarinske dajatve (člen 4 Uredbe (ES) št. 2402/96)

W języku fińskim: Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)

W języku szwedzkim: Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 2402/96)

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1884/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.364.44) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
2 Art. 1 pkt 1 zmieniony przez pkt 1 sprostowania z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.35/1).
3 Art 1 pkt 2 zmieniony przez pkt 2 sprostowania z dnia 2 sierpnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.206.35/1).
4 Z dniem 1 stycznia 2004 r. od stosowania art. 1 pkt 3 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 2335/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.346.17). Odstępstwo wygasa z dniem 31 grudnia 2004 r.
5 Z dniem 1 stycznia 2004 r. od stosowania art. 1 pkt 4 wprowadzono odstępstwo zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 2335/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz.U.UE.L.03.346.17). Odstępstwo wygasa z dniem 31 grudnia 2004 r.
6 Art. 1a dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1884/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.364.44) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
7 Art. 3:

- zmieniony przez art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 305/2007 z dnia 21 marca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.81.19). wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 25 marca 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1449/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.323.8) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 11 grudnia 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1247/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.335.35) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 15 grudnia 2008 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1157/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.313.60) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1000/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.290.26) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 9 listopada 2010 r.

8 Art. 4 ust. 2:

- zmieniony przez art. 7 rozporządzenia nr 777/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.123.50) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 1884/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.364.44) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

9 Art. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 1884/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.364.44) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
10 Art. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 1884/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.364.44) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
11 Art. 8 ust. 1:

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 305/2007 z dnia 21 marca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.81.19). wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 25 marca 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1449/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.323.8) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 11 grudnia 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1247/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.335.35) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania dniem 15 grudnia 2008 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1157/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.313.60) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1000/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.290.26) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 9 listopada 2010 r.

12 Art. 9:

- zmieniony przez art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 305/2007 z dnia 21 marca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.81.19) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 25 marca 2007 r.

- zmieniony przez art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1449/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.323.8) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 11 grudnia 2007 r.

- zmieniony przez art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1247/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.335.35) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania dniem 15 grudnia 2008 r.

- zmieniony przez art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1157/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.313.60) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1000/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.290.26) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 9 listopada 2010 r.

13 Art. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 6 rozporządzenia nr 1884/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.364.44) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
14 Art. 13 zmieniony przez art. 1 pkt 7 rozporządzenia nr 1884/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.364.44) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.
15 Art. 13 ust. 1:

- zmieniony przez art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 305/2007 z dnia 21 marca 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.81.19). wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 25 marca 2007 r

- zmieniony przez art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1449/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.323.8) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 11 grudnia 2007 r.

- zmieniony przez art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1247/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. (Dz.U.UE.L.08.335.35) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania dniem 15 grudnia 2008 r.

- zmieniony przez art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1157/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.313.60) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 1 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1000/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.290.26) wprowadzającego odstępstwo od jego stosowania z dniem 9 listopada 2010 r.

16 Załącznik III dodany przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia nr 1884/2006z dnia 19 grudnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.364.44) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2007 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.