Rozporządzenie 2391/71 dotyczące zastosowania zalecenia Rady Stowarzyszenia nr 1/69 ustalającego metody współpracy administracyjnej w dziedzinie ceł, w celu wprowadzenia w życie Umowy o utworzeniu stowarzyszenia między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Maroka

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1971.249.31

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 listopada 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2391/71
z dnia 8 listopada 1971 r.
dotyczące zastosowania zalecenia Rady Stowarzyszenia nr 1/69 ustalającego metody współpracy administracyjnej w dziedzinie ceł, w celu wprowadzenia w życie Umowy o utworzeniu stowarzyszenia między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Maroka

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Maroka(1) została podpisana dnia 31 marca 1969 r. i weszła w życie z dniem 1 września 1969 r.;

na mocy art. 16 ust. 2, stanowiącego część integralną tej Umowy, Protokołu w sprawie definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej, Rada Stowarzyszenia wysunęła w dniu 26 września 1969 r. zalecenie nr 1/69 ustalające metody współpracy administracyjnej w dziedzinie ceł przy wprowadzaniu w życie Umowy;

należy wprowadzić w życie we Wspólnocie środki przewidziane przez to zalecenie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Jeśli chodzi o metody współpracy administracyjnej w dziedzinie ceł, stosownie do Umowy o utworzeniu stowarzyszenia między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Królestwem Maroka, zastosowanie mają przepisy przewidziane w zaleceniu Rady Stowarzyszenia nr 1/69 z dnia 26 września 1969 r., załączonym do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 1971 r.
W imieniu Rady
A. MORO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 197 z 8.8.1969, str. 1 i str. 88.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.