Rozporządzenie 2380/2002 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do wymiany handlowej produktów w sektorze wina z państwami trzecimi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.358.117

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2380/2002
z dnia 30 grudnia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do wymiany handlowej produktów w sektorze wina z państwami trzecimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1998 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2585/2001(2), w szczególności jego art. 68 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 22 ust. 2 lit. c) rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2001(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1574/2002(4), ustanawia, że nie ma potrzeby przedstawiania zaświadczenia i raportu z analizy, przewidzianych w art. 20 wymienionego rozporządzenia, w odniesieniu do wina i soku z winogron w pojemnikach o pojemności nie większej niż pięć litrów, pochodzącego i przywożonego z państw trzecich, których roczny przywóz do Wspólnoty jest mniejszy niż 1.000 hektolitrów. Planowany jest przywóz niewielkich ilości z Indonezji i Tajlandii. Dlatego, wymienione dwa państwa powinny zostać włączone do wykazu podanego w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 883/2001.

(2) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 883/2001 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2002 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1.

(2) Dz.U. L 345 z 29.12.2001, str. 10.

(3) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. 1.

(4) Dz.U. L 235 z 3.9.2002, str. 10.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz państw określonych w artykule 22

- Iran

- Liban

- Chińska Republika Ludowa

- Tajwan

- Indie

- Boliwia

- Republika San Marino

- Tajlandia

- Indonezja."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.