Rozporządzenie 2279/2004 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz... - OpenLEX

Rozporządzenie 2279/2004 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.396.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2279/2004
z dnia 30 grudnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) NR 747/2001 z dnia 9 kwietnia 2001 r. ustanawiające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi w odniesieniu do produktów kwalifikujących się do preferencji na podstawie umów z niektórymi krajami śródziemnomorskimi oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1981/94 i (WE) nr 934/95(1), w szczególności jego art. 5 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy decyzji 2004/[...]/WE z dnia 22 grudnia 2004 r.(2) Rada zawarła Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy dotyczące wzajemnych środków liberalizacji oraz zastąpienia Protokołów 1 i 2 do Przejściowego układu stowarzyszeniowego pomiędzy WE a Autonomią Palestyńską. Porozumienie to stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

(2) Nowy Protokół nr 1 dotyczący uzgodnień stosowanych przy przywozie do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy, dalej zwany "nowym Protokołem nr 1", przewiduje nowe koncesje taryfowe oraz zmiany w obecnie obowiązujących koncesjach ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001; niektóre z nich objęte są wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi oraz ilościami referencyjnymi.

(3) W celu wdrożenia koncesji taryfowych ustanowionych nowym Protokołem nr 1 konieczne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 747/2001.

(4) Dla celów obliczania kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych za pierwszy rok stosowania należy przewidzieć, że jeżeli początek okresu obowiązywania kontyngentu lub ilości referencyjnej przypada przed datą stosowania nowego Porozumienia, wówczas kontyngent taryfowy i ilości referencyjne należy zmniejszyć proporcjonalnie do części okresu, który upłynął przed datą stosowania Porozumienia.

(5) W celu ułatwienia zarządzania niektórymi obecnie obowiązującymi kontyngentami taryfowymi i ilościami referencyjnymi przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 747/2001 przy obciążaniu środków otwartych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 747/2001 należy uwzględnić towary przywożone w ramach omawianych kontyngentów i ilości referencyjnych.

(6) Zgodnie z nowym Protokołem nr 1 wielkość kontyngentu taryfowego na niektóre produkty powinna zostać zwiększona dwukrotnie.

(7) Z uwagi na to, że przepisy niniejszego rozporządzenia powinny obowiązywać od dnia stosowania nowego Porozumienia, niniejsze rozporządzenie powinno jak najszybciej wejść w życie.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik VIII do rozporządzenia (WE) nr 747/2001 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W odniesieniu do kontyngentu lub ilości referencyjnych obowiązujących dnia 1 stycznia 2005 r. ilości, które zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 747/2001 zostały wprowadzone do swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty w ramach kontyngentu taryfowego i ilości referencyjnych o numerach 09.1381, 18.0310, 18.0340 i 18.0380, powinny być uwzględnione w ramach kontyngentu taryfowego i ilości referencyjnych określonych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) 747/2001 zmienionego niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 109 z 19.4.2001, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2256/2004 (Dz.U. L 385 z 29.12.2004, str. 24).

(2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK VIII

ZACHODNI BRZEG JORDANU I STREFA GAZY

Nie naruszając reguł interpretacji Nomenklatury Scalonej, uważa się, że treść opisu produktów ma jedynie wartość wskazującą, a system preferencyjny określony jest, w kontekście niniejszego Załącznika, poprzez objęcie kodami CN w formie, w jakiej funkcjonują one w chwili przyjęcia niniejszego rozporządzenia. W przypadku gdy kody ex CN są wskazane, system preferencyjny należy określić poprzez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiedniego opisu.

CZĘŚĆ A: Kontyngenty taryfowe

Numer kontyngentuKod CNOpis towaruOkres obowiązywania kontyngentuWielkość kontyngentu (w tonach netto)Cło w ramach kontyngentu
09.13830409 00 00Miód naturalnyOd 1.1 do 31.12.2005 500Zwolnienie
Od 1.1 do 31.12.2006 750
Od 1.1 do 31.12.2007 i na każdy kolejny okres od 1.1 do 31.121.000
09.13820603 10Świeże kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich do celów zdobniczychOd 1.1 do 31.12.20052.000Zwolnienie
Od 1.1 do 31.12.20062.250
Od 1.1 do 31.12.2007 i na każdy kolejny okres od 1.1 do 31.122.500
09.13840712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00Grzyby, uszaki (Auricularia spp.), trzęsaki (Tremella spp.) i trufle, suszoneOd 1.1 do 31.12 500Zwolnienie
09.13850806 10 10Świeże winogrona stołoweOd 1.2 do 14.7.20051.000Zwolnienie
Od 1.2 do 14.7.20061.500
Od 1.2 do 14.7.2007 i na każdy kolejny okres od 1.2 do 14.72.000
09.13810810 10 00Świeże truskawki i poziomkiOd 1.11.2004 do 31.3.20051.680Zwolnienie
Od 1.11.2005 do 31.3.20062.500
Od 1.11.2006 do 31.3 2007 i na każdy kolejny okres od 1.11 do 31.33.000
09.13861509 10Oliwa z pierwszego tłoczeniaOd 1.1 do 31.12.20052.000Zwolnienie
Od 1.1 do 31.12.20062.500
Od 1.1 do 31.12.2007 i na każdy kolejny okres od 1.1 do 31.123.000

CZĘŚĆ B: Ilości referencyjne

NumerKod CNPodpozycje TARICOpis towaruOkres obowiązywania ilości referencyjnychWielkość ilości referencyjnych (w tonach netto)Cło w ramach ilości referencyjnych
18.0310 0702 00 00Pomidory, świeże lub schłodzoneOd 1.12.2004

do 31.3.2005

1.750Zwolnienie(1)
Od 1.12.2005 do 31.3.2006 i na każdy kolejny okres od 1.12 do 31.3 2.000
18.0320 0709 30 00Oberżyny (bakłażany), świeże lub schłodzoneOd 15.1 do 30.4 3.000Zwolnienie
18.0330ex 0709 60Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, świeże lub schłodzone:Od 1.1 do 31.12 1.000Zwolnienie
0709 60 10Słodka papryka
0709 60 99Pozostałe
18.0340 0709 90 70Cukinie, świeże lub schłodzoneOd 1.12 do 28/29.2 300Zwolnienie(1)
18.0350 0805 10 2010Pomarańcze, świeżeOd 1.1 do 31.1225.000Zwolnienie(1)
ex 0805 10 80
18.0360ex 0805 20 10

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

05

05

07, 37

05

05, 09

Mandarynki (włącznie z tangerinami i satsumas); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeżeOd 1.1 do 31.12 500Zwolnienie(1)
18.0370ex 0805 50 1010Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum), świeżeOd 1.1 do 31.12 800Zwolnienie(1)
18.0380 0807 19 00Melony (z wyłączeniem arbuzów), świeżeOd 1.11 do 31.510.000Zwolnienie
(1) Zwolnienie stosuje się wyłącznie do cła ad valorem.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.