Rozporządzenie 226/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.39.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 226/2004
z dnia 10 lutego 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 20 grudnia 1996 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe(1). Popyt Wspólnoty w zakresie przedmiotowych produktów powinien być zaspokojony na najkorzystniejszych warunkach. Dlatego też powinny zostać otworzone nowe wspólnotowe kontyngenty taryfowe o obniżonej lub zerowej stawce celnej na odpowiednie ilości oraz rozszerzone w przypadku niektórych obowiązujących kontyngentów taryfowych, przy jednoczesnym uniknięciu jakichkolwiek zakłóceń na rynkach tych produktów.

(2) Wielkość kontyngentu na niektóre autonomiczne kontyngenty taryfowe Wspólnoty jest niewystarczająca, aby zaspokoić określone potrzeby przemysłu we Wspólnocie dla obecnego okresu obowiązywania kontyngentu. W związku z tym wspomniane wielkości kontyngentu powinny być zwiększone z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r. lub dnia 1 lipca 2003 r., w zależności od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszych kontyngentów, i dlatego też powinno się przewidzieć natychmiastowe wejście w życie niniejszego rozporządzenia.

(3) Utrzymanie w 2004 r. wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre produkty, w odniesieniu do których stawki celne zostały zawieszone w 2003 r., nie leży już w interesie Wspólnoty i w związku z tym produkty te powinny zostać usunięte z tabeli zawartej w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96.

(4) W związku z licznymi zmianami oraz w celu zachowania przejrzystości, załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 powinien zostać całkowicie zmieniony.

(5) W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2505/96.

(6) Uwzględniając gospodarcze znaczenie niniejszego rozporządzenia, konieczne jest powołanie się na względy pilności przewidziane w pkt I.3 Protokołu załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w sprawie roli parlamentów krajowych w Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 zastępuje się tekstem zawartym w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 wprowadza się następujące zmiany w odniesieniu do okresu obowiązywania kontyngentów od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r.:

a) o numerze porządkowym 09.2979: wielkość kontyngentu taryfowego ustala się na 800.000 sztuk;

b) o numerze porządkowym 09.2985: wielkość kontyngentu taryfowego ustala się na 600.000 sztuk.

Artykuł  3

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 2505/96 wprowadza się następujące zmiany w odniesieniu do okresu obowiązywania kontyngentów od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2003 r.:

o numerze porządkowym 09.2935: wielkość kontyngentu taryfowego ustala się na 90.000 ton.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem art. 2, który stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r., oraz art. 3, który stosuje się od dnia 1 lipca 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lutego 2004 r.

W imieniu Rady
C. McCREEVY
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 345 z 31.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1078/2003 (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, str. 1)

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK I
Nr zamówieniaKod CNKod TARICWyszczególnienieWielkość kontyngentuStawka celna w ramach kontyngentu ( %)Okres obowiązywania kontyngentu
09.2602ex 2921 51 1910o-fenylenodiamina1 800 ton01.1.-31.12.
09.2603ex 2931 00 9515Tetrasiarczek bis (3-trietoksysililoprylu)2 000 ton01.1.-31.12.
09.2604ex 3905 30 0010Poli(alkohol winylu), częściowo zakwaszony 5-(4-azido-2-sulfobenzyliden)-3-(formyl-propyl)-rodaniną, sól sodu100 ton01.1.-31.12.
09.2605ex 3824 90 9978Dyspersja chemiczna srebra i palladu, używana do powlekania ekranów, zawierająca nie więcej niż 0,4 % w masie srebra i palladu każda80 000 litrów01.1.-31.12.
09.2606ex 3824 90 9979Roztwór koloidalny krzemionki stosowany jako środek polerujący przy produkcji produktów objętych podpozycją 8542 21 01(a)1 200 ton01.1.-31.12.
09.2607ex 2922 50 0060Fesoterdyna (INN) fumaran wodoru30 kg01.1.-31.12.
09.2609ex 2811 22 0020Krzemionka dymiona stosowana jako środek polerujący przy produkcji produktów objętych podpozycją 8542 21 01(a)1 000 ton01.1.-31.12.
09.2610ex 2925 20 0020(Chlorometylen) chlorek dimetylo-amonowy100 ton01.1.-31.12.
09.2611ex 2826 19 0010Fluorek wapnia mający ogólną zawartość aluminium, magnezu oraz sodu 0,25 mg/kg lub mniej, w formie proszku55 ton01.1.-31.12.
09.2612ex 2921 59 90303,3'-dichlorobenzydyna dihydrochlorek300 ton3,51.1.-31.12.
09.2613ex 2932 99 70401,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylobenzylideno)-Dglucitol250 ton3,31.1.-31.12.
09.2614ex 7011 20 0085Tarcza szklana o głównej przekątnej łączącej zewnętrzne krawędzie równej 81,5 cm (± 0,2 cm) o transmisji światła równej 80 % (± 3 %) przy odnośnej grubości szkła równej 11,43 mm200 000 sztuk01.1.-31.12.
09.2615ex 2934 99 9070Kwas rybonukleinowy110 ton01.1.-31.12.
09.2616ex 3910 00 0030Polidimetylsiloksan o stopniu polimeryzacji 2 800 jednostek monomerowych (± 100)1 300 ton01.1.-31.12.
09.2618ex 2918 19 8040(R)-2-kwas chloromigdałowy100 ton01.1.-31.12.
09.2619ex 2934 99 90712-tiofen acetonitryl120 ton01.1.-31.12.
09.2620ex 8526 91 9010Odbiornik GPS posiadający funkcję ustalania pozycji100 000 sztuk01.1.-31.12.
09.2621ex 3812 30 8050Uwodniony wodorowęglan glinu magnezu i cynku pokryty substancją powierzchniowo aktywną1 800 ton01.1.-31.12.
09.2703ex 2825 30 0010Tlenki i wodorotlenki wanadu, wyłącznie do produkcji stopów(a)13 000 ton01.1.-31.12.
09.2713Czereśnie, marynowane w alkoholu, o średnicy nieprzekraczającej 19,9 mm, drylowane, przeznaczone do produkcji wyrobów czekoladowych:(a)2 000 ton1.1.-31.12.
ex 2008 60 1910- o zawartości cukru w masie powyżej 9 %10(1)
ex 2008 60 3911/19- o zawartości cukru w masie

nieprzekraczającej9 %

10
09.2719Wiśnie (Prunus cerasus), marynowane w alkoholu, o średnicy nieprzekraczającej 19,9 mm, przeznaczone do produkcji wyrobów czekoladowych:(a)2 000 ton1.1.-31.12.
ex 2008 60 1920- o zawartości cukru w masie powyżej 9 %10(1)
ex 2008 60 3920- o zawartości cukru w masie

nieprzekraczającej9 %

10
09.2727ex 3902 90 9093Syntetyczne poli-alfa-alkeny o lepkości nie mniejszej niż 38 x 10-6 m2 s-1 (38 centystokesów) przy 100 °C, mierzonej za pomocą metody ASTM D 44510 000 ton01.1.-31.12.
09.2799ex 7202 49 9010Żelazochrom zawierający w masie powyżej 1,5 %, ale nie więcej niż 4 %, węgla i nie więcej niż 70 % chromu50 000 ton01.1.-31.12.
09.2809ex 3802 90 0010Montmorylonit aktywowany kwasem do produkcji papieru samokopiującego(a)10 000 ton01.1.-31.12.
09.2829ex 3824 90 9919Stały wyciąg z pozostałości nierozpuszczalnych w rozpuszczalnikach alifatycznych, otrzymany podczas ekstrakcji żywicy z drewna, mający następujące właściwości

- o zawartości kwasu żywicznego w masie

nieprzekraczającej 30 %

- o liczbie kwasowej nieprzekraczającej 110,

oraz

- o temperaturze topnienia nie mniejszej niż

100 °C

1 600 ton01.1.-31.12.
09.2837ex 2903 49 8010Bromochlorometan450 ton01.1.-31.12.
09.2841ex 2712 90 9910Mieszanina 1-alkenów zawierająca 80 % w masie lub więcej 1-alkenów o długości łańcucha równej 20 i 22 atomy węgla10 000 ton01.1.-31.12.
09.2849ex 0710 80 6910Grzyby z gatunku Auricularia polytricha (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), mrożone, do produkcji gotowych posiłków(a)(b)700 ton01.1.-31.12.
09.2851ex 2907 12 0010o-krezol o czystości w masie nie mniejszej niż 98,5 %20 000 ton01.1.-31.12.
09.2853ex 2930 90 7035Glutation15 ton01.1.-31.12.
09.2881ex 3901 90 9092Polietylen chlorosulfonowany6 000 ton01.1.-31.12.
09.2882ex 2908 90 00202,4-Dichloro-3-etylo-6-nitrofenol, sproszkowany90 ton01.1.-31.12.
09.28893805 10 90-Terpentyna siarczanowa20 000 ton01.1.-31.12.
09.2902ex 8540 11 1591Płaskie kineskopy do odbiorników telewizyjnych, kolorowe, z lampą elektronopromieniową, o stosunku szerokości do wysokości ekranu 4/3, przekątnej ekranu 59 cm lub większej, ale nieprzekraczającej 61 cm i promieniu krzywizny 50 m lub większej20 000 sztuk71.1.-30.6.2004
09.2904ex 8540 11 1995Płaskie kineskopy do odbiorników telewizyjnych, kolorowe, z lampą elektronopromieniową, o stosunku szerokości do wysokości ekranu 4/3, przekątnej ekranu 79 cm lub większej, ale nieprzekraczającej 81 cm i promieniu krzywizny 50 m lub większej8 500 sztuk01.1.-31.12.
09.2913ex 2401 10 41

ex 2401 10 49

ex 2401 10 50

ex 2401 10 70

ex 2401 10 90

ex 2401 20 41

ex 2401 20 49

ex 2401 20 50

ex 2401 20 70

ex 2401 20 90

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Naturalny, nieprzetworzony tytoń, nawet pocięty na równe części, o wartości celnej nie mniejszej niż 450 EUR za 100 kg wagi netto, stosowany do wypełniania lub owijania w produkcji wyrobów objętych podpozycją 2402 10 00(a)6 000 ton01.1.-31.12.
09.2914ex 3824 90 9926Roztwór wodny zawierający w masie nie mniej niż 40 % suchego ekstraktu betainy i ponad 5 %, ale nie więcej niż 30 %, w masie soli organicznych lub nieorganicznych38 000 ton01.1.-31.12.
09.2917ex 2930 90 1390Cystyna600 ton01.1.-31.12.
09.2918ex 2910 90 00501,2-epoksybutan500 ton01.1.-31.12.
09.2919ex 8708 29 9010przeguby do produkcji autobusów przegubowych(a)2 600 sztuk01.1.-31.12.
09.2933ex 2903 69 90301,3-Dichlorobenzen2 600 ton01.1.-31.12.
09.29353806 10 10-Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzymane ze świeżych żywic oleistych120 000 ton01.1.-30.6.
09.29353806 1010-Kalafonia i kwasy żywiczne, otrzymane ze świeżych żywic oleistych80 000 ton01.7.-31.12.
09.2945ex 2940 00 0010D-ksyloza400 ton01.1.-31.12.
09.2947ex 3904 69 9095Poli(fluorek winylidenu), w postaci proszku, do przygotowywania farb i pokostów do powlekania metalu(a)1 300 ton01.1.-31.12.
09.2950ex 2905 59 10102-Chloroetanol, do produkcji ciekłych tioplastów, objętych podpozycją 4002 99 90(a)6 500 ton01.1.-31.12.
09.2955ex 2932 19 0060Flurtamone (ISO)1 300 ton01.1.-31.12.
09.2957ex 8507 90 9810Wytłaczane puszki cylindryczne, ze stali niestopowej, powlekane niklem, do akumulatorów, o średnicy 3 mm lub więcej, ale nieprzekraczającej 17 mm, i o wysokości 27 mm lub więcej, ale nieprzekraczającej 70 mm70 000 000 sztuk01.1.-31.12.
09.2964ex 5502 00 8020Włókna ciągłe celulozowe wytwarzane przez przędzalniczy rozpuszczalnik organiczny (Lyocell), do wykorzystania w przemyśle papierniczym(a)1 200 ton01.1.-31.12.
09.2966ex 2839 19 0020Krystaliczny dwukrzemian sodu, zawierający w masie:

- 59 % lub więcej ditlenku krzemu, oraz

- 30 % lub więcej tlenku disodu

2 000 ton01.1.-31.12.
09.2975ex 2918 30 0010Benzofenon-3,3':4,4'-tetrakarboksylowy dianwodorkowy500 ton01.1.-31.12.
09.2976ex 8407 90 1010Czterosuwowe silniki spalinowe o pojemności jednego cylindra nieprzekraczającej 250 cm3, do montażu w kosiarkach do trawy objętych podpozycją 8433 11(a)650 000 sztuk(c)01.7.2003-30.6.2004
09.2979ex 7011 20 0015Osłony szklane o przekątnej łączącej zewnętrzne krawędzie równe 81,5 cm (± 0,2 cm) i o transmisji światła 80 % (± 3 %) przy odnośnej grubości szkła 11,43 mm600 000 sztuk01.1.-31.12.
09.2981ex 8407 33 90

ex 8407 90 80

ex 8407 90 90

10

10

10

Silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, mające pojemność skokową nie mniejszą niż 300 cm3 oraz moc nie mniejszą niż 6 kW, ale nieprzekraczającą 15,5 kW, do produkcji:

- samobieżnych kosiarek do trawy z

siedzeniem, objętych podpozycją 8433 11 51,

- ciągników objętych podpozycją 8701 90 11,

których główną funkcją jest koszenie trawy,

lub

- kosiarek z czterosuwowymi silnikami

spalinowymi z silnikiem o nominalnej

pojemności cylindra 300 cm3objętych

podpozycją 8433 20 10(a)

210 000 sztuk01.1.-31.12.
09.2985ex 8540 91 0033Maski płaskie o długości 685,6 mm (± 0,2 mm) lub 687,2 mm (± 0,2 mm) i wysokości 406,9 mm (± 0,2 mm) lub 408,9 mm (± 0,2 mm), o szerokości szczelin na końcu środkowej osi pionowej 174 mikrometra (± 8 mikrometrów)400 000 sztuk01.1.- 31.12.2004
09.2986ex 3824 90 9976Mieszanina aminów trzeciego rzędu, zawierająca:

- 60 % w masie dodecyldimetyloaminy, lub

więcej ,

- 20 % w masie dimetyl(tetradecylo)-aminy,

lub więcej, - 0,5 % w masie

heksadecyldimetyloaminy, lub więcej

14 000 ton01.1.-31.12.
09.2992ex 3902 30 0093Kopolimer propylen-butylenu, zawierający w masie nie mniej niż 60 %, ale nie więcej niż 68 %, propylenu oraz nie mniej niż 32 %, ale nie więcej niż 40 %, butylenu, o lepkości w formie roztopionej nieprzekraczającej 3 000 mPa przy 190 °C określonej przy zastosowaniu metody ASTM D 3236, do użytku jako spoiwo przy wytwarzaniu produktów objętych podpozycją 4818 40(a)1 000 ton01.1.-31.12.
09.2993ex 3920 10 2893Folia polietylenowa o grubości nie większej niż 23 μm, ale nieprzekraczającej 27 mm, o masie nie większej niż 32 g/m2, ale nieprzekraczającej 42 g/m2, i o przepuszczaloności pary wodnej nie mniejszej niż 900 g/m2 dziennie120 000 000 m201.1.-31.12.
09.2995ex 8536 90 85

ex 8538 90 99

95

93

Klawiatury:

- składające się z warstwy silikonu i

poliwęglanowych klawiszy, lub

- całe wykonane z silikonu lub z poliwęglanu,

włącznie z klawiszami drukowanymi, do

produkcji lub naprawy radiotelefonów

komórkowych objętych podpozycją 8525 20

91(a)

20 000 000 sztuk01.1.-31.12.
09.2998ex 2924 29 95805'-Chloro-3-hydroksy-2',4'-dimetoksy-2- naftoanilid26 ton01.1.-31.12.
09.2999ex 7011 20 0010Tarcza tokarska szklana o wymiarze poprzecznym pomiędzy skrajnymi brzegami 72,4 cm (± 0,2 cm) i o przepuszczalności światła wynoszącej 80 % (± 3 %) w odniesieniu do szkła o grubości 11,43 mm600 000 sztuk01.1.-31.12.
(a) W tym szczególnym celu kontrola będzie przeprowadzona zgodnie ze stosownymi przepisami wspólnotowymi.
(b) Kontyngentu taryfowego nie udziela się jednak, gdy przetwarzanie polega na przetworzeniu przez przedsiębiorstwa

detaliczne lub gastronomiczne.

(c) Ilości towarów objętych niniejszym kontyngentem oraz dopuszczonych do swobodnego obrotu od dnia 1 lipca 2003 r., na

mocy rozporządzenia (WE) nr 1078/2003, obciążająwymienione kwoty.

(1) Stosowane jest specjalne cło dodatkowe."