Rozporządzenie 2258/2004 ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.389.5

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2258/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r.
ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury(1), w szczególności jego art. 20 ust. 3 i art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 stanowi, że wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży dla każdego z produktów wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia należy ustalić na podstawie świeżości, wielkości lub wagi oraz formy prezentacji produktu poprzez zastosowanie wskaźnika przeliczeniowego dla danej kategorii produktów do kwoty nieprzekraczającej 90 % odpowiedniej ceny orientacyjnej.

(2) Ceny wycofania mogą być wyliczone z zastosowaniem wskaźnika dostosowania w strefach wyładunku położonych daleko od głównych ośrodków konsumpcji Wspólnoty. Ceny orientacyjne na rok połowowy 2005 zostały ustalone dla wszystkich danych produktów na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2132/2004(2). 1

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wskaźniki przeliczeniowe wykorzystywane do obliczania wspólnotowych cen wycofania i sprzedaży na rok połowowy 2005 dla produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży obowiązujące w roku połowowym 2005 oraz produkty, których dotyczą, określono w załączniku II.

Artykuł  3

Ceny wycofania obowiązujące w roku połowowym 2005 w strefach wyładunku położonych daleko od głównych ośrodków konsumpcji Wspólnoty oraz produkty, których takie ceny dotyczą, określono w załączniku III.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22.

(2) Dz.U. L 369 z 16.12.2004, str. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wskaźniki przeliczeniowe dla produktów wymienionych w pkt A, B i C załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Wielkość(*)Wskaźniki przeliczeniowe
GatunekRyba wypatroszona,

z głową(*)

Ryba cała(*)
Ekstra, A(*)Ekstra, A(*)
Śledź z gatunku Clupea harengus10,000,47
20,000,72
30,000,68
4a0,000,43
4b0,000,43
4c0,000,90
50,000,80
60,000,40
7a0,000,40
7b0,000,36
80,000,30
Sardynki z gatunku Sardina pilchardus10,000,51
20,000,64
30,000,72
40,000,47
Koleń Squalus acanthias10,600,60
20,510,51
30,280,28
Koleń Scyliorhinus spp.10,640,60
20,640,56
30,440,36
Karmazyn Sebastes spp.10,000,81
20,000,81
30,000,68
Dorsz z gatunku Gadus morhua10,720,52
20,720,52
30,680,40
40,540,30
50,380,22
Czerniak Pollachius virens10,720,56
20,720,56
30,710,55
40,610,30
Plamiak Melanogrammus aeglefinus10,720,56
20,720,56
30,620,43
40,520,36
Witlinek Merlangius merlangus10,660,50
20,640,48
30,600,44
40,410,30
Molwa Molva spp.10,680,56
20,660,54
30,600,48
Makrela z gatunku Scomber scombrus10,000,72
20,000,71
30,000,69
(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie

z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

Wielkość(*)Wskaźnik przeliczeniowy
GatunekRyba wypatroszona, z głową(*)Ryba cała(*)
Ekstra, A(*)Ekstra, A(*)
Makrela kolias z gatunku Scomber japonicus10,000,77
20,000,77
30,000,63
40,000,47
Sardele Engraulis spp.10,000,68
20,000,72
30,000,60
40,000,25
Gładzica Pleuronectes platessa10,750,41
20,750,41
30,720,41
40,520,34
Morszczuk z gatunku Merluccius merluccius10,900,71
20,680,53
30,680,52
40,560,43
50,520,41
Smuklica Lepidorhombus spp.10,680,64
20,600,56
30,540,49
40,340,29
Zimnica Limanda limanda10,710,58
20,540,42
Stornia Platichthys flesus10,660,58
20,500,42
Tuńczyk biały lub tuńczyk długopłetwy Thunnus alalunga10,900,81
20,900,77
Mątwy Sepia officinalis oraz Rossia macrosoma10,000,64
20,000,64
30,000,40
(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie

z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

Wielkość(*)Wskaźnik przeliczeniowy
GatunekRyba wypatroszona, z głową(*)Ryba odgłowiona(*)
Ekstra, A(*)Ekstra, A(*)
Żabnica 10,610,77
Lophius spp.20,780,72
30,780,68
40,650,60
50,360,43
Wszystkie formy prezentacji
Ekstra, A(*)
Garnele z gatunku Crangon 10,59
crangon20,27
Gotowane w wodzieŚwieże lub schłodzone
Ekstra, A(*)Ekstra, A(*)
Krewetki północne Pandalus borealis10,770,68
20,27-
Ryba cała(*)
Kieszeniec jadalny Cancer 10,72
pagurus20,54
Ryba cała(*)Ogony(*)
E'(*)Ekstra, A(*)Ekstra, A(*)
Homarzec 10,860,860,81
Nephrops20,860,590,68
norvegicus30,770,590,50
40,500,410,41
Ryba wypatroszona, z głową(*)Ryba cała(*)
Ekstra, A(*)Ekstra, A(*)
Sola Solea spp.10,750,58
20,750,58
30,710,54
40,580,42
50,500,33
(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie

z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

ZAŁĄCZNIK  II

Wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży produktów wymienionych w pkt. A, B i C załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 104/2000

Wielkość (*)Cena wycofania (euro/t)
GatunekRyba wypatroszona,

z głową(*)

Ryba cała(*)
Ekstra, A(*)Ekstra, A(*)
Śledź z gatunku10122
Clupea harengus20187
30177
4a0112
4b0112
4c0234
50208
60104
7a0104
7b094
8078
Sardynki z gatunku10299
Sardina pilchardus20376
30423
40276
Koleń1661661
Squalus acanthias2562562
3308308
Koleń1486455
Scyliorhinus spp.2486425
3334273
Karmazyn10934
Sebastes spp.20934
30784
Dorsz z gatunku11.163840
Gadus morhua21.163840
31.098646
4872485
5614355
Czerniak1541421
Pollachius virens2541421
3533413
4458225
Plamiak1708550
Melanogrammus aeglefinus2708550
3609423
4511354
Witlinek1618469
Merlangius merlangus2600450
3562412
4384281
Molwa1813670
Molva spp.2789646
3718574
Makrela z gatunku10226
Scomber scombrus20223
30217
Makrela kolias z gatunku10233
Scomber japonicus20233
30191
40142
Sardele10864
Engraulis spp.20914
30762
40318
Gładzica
Pleuronectes platessa
- od 1 stycznia do 30 kwietnia 2005 r.1809442
2809442
3777442
4561367
- od 1 maja do 31 grudnia 2005 r.11.124615
21.124615
31.079615
4779510
Morszczuk z gatunku13.3582.649
Merluccius merluccius22.5371.977
32.5371.940
42.0891.604
51.9401.530
Smuklica11.6691.571
Lepidorhombus spp.21.4721.374
31.3251.202
4834712
Zimnica Limanda limanda1623509
2474368
Stornia1350307
Platichthys flesus2265223
Tuńczyk biały lub tuńczyk długopłetwny12.2641.816
Thunnus alalunga22.2641.726
Mątwy101.037
Sepia officinalis oraz Rossia macrosoma201.037
30648
Ryba cała Ryba wypatroszona, z głową(*)Ryba odgłowiona(*)
Ekstra, A(*)Ekstra, A(*)
Żabnica11.7404.519
Lophius spp.22.2254.226
32.2253.991
41.8543.521
51.0272.524
Wszystkie formy prezentacji
Ekstra, A(*)
Garnele z gatunku11.425
Crangon crangon2652
Gotowane w wodzieŚwieże lub schłodzone
Ekstra, A(*)Ekstra, A(*)
Krewetki północne14.8631.092
Pandalus borealis21.705-
GatunekWielkość(*)Cena sprzedaży (euro/t)
Ryba cała(*)
Kieszeniec jadalny 11.253
Cancer pagurus2940
Ryba cała(*)Ogony(*)
E'(*)Ekstra, A(*)Ekstra, A(*)
Homarzec14.6134.6133.449
Nephrops norvegicus24.6133.1652.895
34.1303.1652.129
42.6822.1991.746
Ryba wypatroszona,

z głową(*)

Ryba cała(*)
Ekstra, A(*)Ekstra, A(*)
Sola14.9603.836
Solea spp.24.9603.836
34.6953.571
43.8362.777
53.3072.182
(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z

art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

ZAŁĄCZNIK  III

Ceny wycofania w strefach wyładunku położonych daleko od głównych ośrodków konsumpcji

Strefa wyładunkuWskaźnikWielkość(*)Cena wycofania (euro/t)
GatunekRyba wypatroszona, z głową(*)Ryba cała(*)
Ekstra, A(*)Ekstra, A(*)
Śledź z gatunku Clupea harengusRegiony przybrzeżne i wyspy Irlandii0,9010110
20168
30159
4a0101
Regiony przybrzeżne Wschodniej Anglii od Berwick do Dover

Regiony przybrzeżne Szkocji od Portpatrick do Eyemouth oraz wyspy położone na zachód i na północ od tych regionów Regiony przybrzeżne County Down (Irlandia Północna)

0,901

2

3

4a

0

0

0

0

110

168

159

101

Makrela z gatunku Scomber scombrus Regiony przybrzeżne i wyspy Irlandii0,961

2

3

0

0

0

217

214

208

Regiony przybrzeżne i wyspy Cornwall oraz Devon w Zjednoczonym Królestwie0,951

2

3

0

0

0

215

212

206

Morszczuk z gatunku Merluccius merlucciusRegiony przybrzeżne od Troon (południowo zachodnia Szkocja) do Wick (północnowschodnia Szkocja) oraz wyspy położone na zachód i na północ od tych regionów0,751

2

3

4

5

2.518

1.903

1.903

1.567

1.455

1.987

1.483

1.455

1.203

1.147

Tuńczyk biały lub tuńczyk długopłetwny Thunnus alalungaWyspy Azory oraz Madera0,481

2

1.086

1.086

872

829

Sardynki z gatunku Sardina pilchardusWyspy Kanaryjskie0,481

2

3

4

0

0

0

0

144

180

203

132

Regiony przybrzeżne i Wyspy Cornwall oraz Devon w Zjednoczonym Królestwie0,741

2

3

4

0

0

0

0

222

278

313

204

Atlanyckie regiony przybrzeżne Portugalii0,93

0,81

2

3

0

0

349

342

(*) Kategorie świeżości, wielkości oraz formy prezentacji określono zgodnie z

art. 2 rozporządzenia (WE) nr 104/2000.

1 Drugi motyw zmieniony przez sprostowanie z dnia 1 lutego 2005 r. (Dz.U.UE.L.05.28.64/1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.