Rozporządzenie 2248/2001 w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony oraz stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.304.1

Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2248/2001
z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie niektórych procedur stosowania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony oraz stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Trwa proces zawierania przez Radę Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, który podpisany został w Luksemburgu dnia 29 października 2001 r. (zwany dalej "Układem o Stabilizacji i Stowarzyszeniu").

(2) Równocześnie Rada jest również w trakcie zawierania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską i Republiką Chorwacji(1), podpisanej w Luksemburgu dnia 29 października 2001 r. (zwanej dalej "Umową przejściową"), która przewiduje wcześniejsze wejście w życie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, w zakresie handlu i przepisów związanych z handlem.

(3) Konieczne jest ustanowienie procedur stosowania niektórych przepisów zawartych w tych Umowach.

(4) Umowy te stanowią, że niektóre produkty pochodzące z Republiki Chorwacji mogą być przywożone na obszar Wspólnoty, w granicach kontyngentów taryfowych, przy obniżonej lub zerowej stawce celnej. Dlatego konieczne jest ustanowienie przepisów dotyczących obliczania obniżonych stawek należności celnych.

(5) Umowy te wyszczególniają produkty uprawnione do tych środków taryfowych, odnośne wielkości (i ich zwiększenia), obowiązujące należności celne, okresy stosowania oraz inne kryteria kwalifikujące.

(6) Decyzje Rady lub Komisji zmieniające kody Nomenklatury Scalonej i TARIC nie pociągają za sobą żadnych zmian merytorycznych.

(7) Uwzględniając prostotę i terminową publikację rozporządzeń wprowadzających w życie kontyngenty taryfowe Wspólnoty, należy umożliwić Komisji, wspomaganej przez Komitet ustanowiony na mocy art. 248a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(2), przyjęcie rozporządzeń otwierających kontyngenty taryfowe dla produktów rybołówstwa i zapewniających zarządzanie tymi kontyngentami. Komisja, wspomagana przez Komitet przewidziany w art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i cielęciny(3), powinna rozporządzenia otwierające kontyngenty taryfowe dla produktów z młodej wołowiny i zapewniające zarządzanie tymi kontyngentami.

(8) Cła powinny zostać całkowicie zawieszone w przypadku gdy wynikiem traktowania preferencyjnego są należności celne ad valorem wynoszące 1 % lub mniej lub też cła specyficzne wynoszące 1 EUR lub mniej.

(9) Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane z chwilą wejścia w życie lub tymczasowego stosowania Umowy przejściowej i będzie nadal stosowane po wejściu w życie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu.

(10) Środki niezbędne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zdefiniowanie niektórych procedur przyjmowania szczegółowych zasad wykonania różnych przepisów Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony (zwanego dalej "Układem o Stabilizacji i Stowarzyszeniu") oraz Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacji (zwanej dalej "Umową przejściową").

Artykuł  2

Koncesje dotyczące młodej wołowiny

Szczegółowe zasady wykonania art. 14 ust. 2 Umowy przejściowej oraz art. 27 ust. 2 Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, dotyczące kontyngentu taryfowego dla produktów z młodej wołowiny są przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 3 ust. 2.

Artykuł  3

Komitet

1.
Komisja jest wspomagana przez Komitet przewidziany w art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1254/1999.
2.
W przypadku dokonywania odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3.
Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  4

Koncesje dotyczące produktów rybołówstwa

Szczegółowe zasady wykonania art. 15 ust. 1 Umowy przejściowej oraz art. 28 ust. 1 Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, dotyczące kontyngentów taryfowych dla ryb i produktów rybołówstwa wymienionych w załączniku Va do obu Umów są przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 5 ust. 2.

Artykuł  5

Komitet

1.
Komisja jest wspomagana przez Komitet Kodeksu Celnego ustanowiony przez art. 248a rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.
2.
W przypadku dokonywania odniesienia do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres ustanowiony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

3.
Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  6

Obniżenie ceł

1.
Z zastrzeżeniem ust. 2, preferencyjne stawki celne zaokrągla się do pierwszego miejsca po przecinku.
2.
W przypadku gdy w wyniku obliczania preferencyjnej stawki celnej zgodnie z ust. 1 otrzymuje się jedną ze stawek wymienionych poniżej:

a) 1 % lub mniej w przypadku ceł ad valorem, lub

b) 1 EUR lub mniej dla każdej kwoty w przypadku ceł specyficznych,

stawkę preferencyjną uważa się za całkowite zwolnienie z należności celnych.

Artykuł  7

Dostosowania techniczne

Zmiany i dostosowania techniczne szczegółowych zasad wykonania przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia, konieczne z powodu zmian w kodach Nomenklatury Scalonej oraz w podpozycjach kodów TARIC lub wynikające z zawarcia nowych umów, protokołów, wymiany listów lub innych aktów między Wspólnotą a Chorwacją są przyjmowane zgodnie z procedurami określonymi w art. 3 ust. 2 i art. 5 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  7a 1

Ogólna klauzula ochronna i klauzula niedoboru

1.
W przypadku gdy Państwo Członkowskie wnosi do Komisji o podjęcie środków przewidzianych w art. 25 i 26 Umowy przejściowej, a następnie w art. 38 i 39 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, na poparcie swojego wniosku dostarcza Komisji informacje niezbędne w celu jego uzasadnienia.
2.
Komisja jest wspierana przez komitet doradczy powołany art. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3285/945(5), zwany dalej »Komitetem«.
3.
W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE.
4.
Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.
5.
W przypadku gdy Komisja na wniosek Państwa Członkowskiego lub ze swojej własnej inicjatywy ustali, że warunki ustanowione w art. 25 i 26 Umowy przejściowej, a następnie w art. 38 i 39 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu są spełnione:

– poinformuje Państwa Członkowskie niezwłocznie, jeżeli działa z własnej inicjatywy lub jeżeli udziela odpowiedzi na wniosek Państwa Członkowskiego, w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku,

– przeprowadzi konsultacje z Komitetem dotyczące wnioskowanych środków,

– w tym samym czasie poinformuje Chorwację i powiadomi ją o rozpoczęciu konsultacji w ramach Komitetu Tymczasowego, a następnie Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia, jak przewidziano w art. 25 ust. 4 i art. 26 ust. 3 Umowy przejściowej, a następnie w art. 38 ust. 4 i art. 39 ust. 3 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu,

– w tym samym czasie dostarczy Komitetowi Tymczasowemu, a następnie Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia, wszelkich informacji niezbędnyche dla tych konsultacji, jak przewidziano w art. 25 ust. 3 i art. 26 ust. 3 Umowy przejściowej, a następnie w art. 38 ust. 3 i art. 39 ust. 3 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

6.
Po zakończeniu konsultacji i jeżeli żadne inne ustalenia nie będą możliwe, Komisja, po zasięgnięciu opinii Komitetu, może zdecydować o podjęciu właściwych środków przewidzianych w art. 25 i 26 Umowy przejściowej, a następnie w art. 38 i 39 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

Rada zostanie niezwłocznie powiadomiona o decyzji; zostanie również powiadomiony Komitet Tymczasowy, a następnie Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Decyzję stosuje się niezwłocznie.

7.
Każde Państwo Członkowskie może odwołać się od decyzji Komisji, określonej w ust. 6, do Rady w ciągu 10 dni roboczych od daty powiadomienia.

Rada, kwalifikowaną większością głosów, może podjąć odmienną decyzję w terminie dwóch miesięcy.

8.
Jeżeli Komisja zadecyduje o niepodjęciu środków przewidzianych w art. 25 i 26 Umowy przejściowej, a następnie w art. 38 i 39 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, poinformuje Radę odpowiednio w ciągu pięciu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od Państwa Członkowskiego.

Każde Państwo Członkowskie może odwołać się od decyzji Komisji do Rady w ciągu 10 dni roboczych liczonych od daty powiadomienia.

Jeżeli Rada, działając kwalifikowaną większością głosów, wskazuje swój zamiar przyjęcia innej decyzji, Komisja poinformuje o niej Chorwację niezwłocznie i powiadamia ją o rozpoczęciu konsultacji w ramach Komitetu Tymczasowego, a następnie Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia, jak przewidziano w art. 25 ust. 3 i 4 i art. 26 ust. 3 Umowy przejściowej, oraz następnie w art. 38 ust. 3 i 4 i art. 39 ust. 3 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

9.
Rada, działając kwalifikowaną większością głosów, może podjąć inną decyzję w terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia konsultacji z Chorwacją w ramach Komitetu Tymczasowego, a następnie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia.
10.
Konsultacje w ramach Komitetu Tymczasowego, a następnie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, uważa się za zakończone w ciągu 30 dni po dacie powiadomienia określonego w ust. 5 i 8.
Artykuł  7b 2

Okoliczności wyjątkowe i krytyczne

1.
Jeżeli wyjątkowe i krytyczne okoliczności będą miały miejsce w rozumieniu art. 25 ust. 4 lit. b) i art. 26 ust. 4 Umowy przejściowej, a następnie art. 38 ust. 4 lit. b) i art. 39 ust. 4 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, Komisja może podjąć natychmiastowe środki przewidziane w art. 25 i 26 Umowy przejściowej, a następnie w art. 38 i 39 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

Jeżeli Komisja otrzyma wniosek od Państwa Członkowskiego, podejmuje decyzję w tej sprawie w ciągu pięciu dni roboczych od daty otrzymania wniosku.

2.
Komisja powiadamia Radę o swej decyzji.
3.
Każde Państwo Członkowskie może powiadomić o decyzji Komisji Radę w ciągu 10 dni roboczych od chwili otrzymania powiadomienia określonego w ust. 4.

Rada, działając kwalifikowaną większością głosów, może podjąć odmienną decyzję w terminie dwóch miesięcy.

Artykuł  7c 3

Klauzula ochronna dla produktów rolnych i rybołówstwa

Nie naruszając procedur określonych w art. 7a i 7b, mogą być podjęte niezbędne środki dotyczące produktów rolnych i rybołówstwa na podstawie art. 18 lub 25 Umowy przejściowej, a następnie art. 31 lub 38 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, lub na podstawie postanowień Załącznika obejmującego te produkty, jak również na podstawie Protokołu 3, zgodnie z procedurami przewidzianymi przez odpowiednie zasady ustanawiające powszechną organizację rynków rolnych lub rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, lub szczegółowych przepisów przyjętych na mocy art. 308 Traktatu i mających zastosowanie do produktów powstałych w wyniku przetwarzania produktów rolnych i rybołówstwa, o ile warunki ustalone na mocy art. 18 Umowy przejściowej, a następnie art. 31 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu lub art. 25 ust. 3, 4 i 5 Umowy przejściowej, a następnie art. 38 ust. 3, 4 i 5 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu są spełnione.

Artykuł  7d 4

Dumping

W przypadku praktyki, która może wymagać zastosowania przez Wspólnotę środków przewidzianych w art. 24 ust. 1 Umowy przejściowej, a następnie w art. 37 ust. 1 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, decyzja o wprowadzeniu środków antydumpingowych będzie podjęta w zgodzie z postanowieniami ustanowionymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(6) oraz procedurą przewidzianą w art. 24 ust. 2 Umowy przejściowej, a następnie w art. 37 ust. 2 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

Artykuł  7e 5

Konkurencja

1.
W przypadku praktyki, która może uzasadnić zastosowanie przez Wspólnotę środków przewidzianych w art. 35 Umowy przejściowej, a następnie w art. 70 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, Komisja po zbadaniu przypadku, ze swej własnej inicjatywy lub na wniosek Państwa Członkowskiego, zadecyduje, czy taka praktyka jest zgodna z Umową. Gdzie konieczne, zaproponuje przyjęcie środków ochronnych Radzie, która działa zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 133 Traktatu, poza przypadkami pomocy, do których stosuje się rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(7), kiedy to należy podjąć środki zgodnie z procedurami ustanowionymi w tym rozporządzeniu. Środki należy podjąć jedynie zgodnie z warunkami określonymi w art. 35 ust. 9 Umowy przejściowej, a następnie w art. 70 ust. 9 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.
2.
W przypadku praktyki, która może spowodować zastosowanie przez Chorwację środków wobec Wspólnoty na podstawie art. 35 Umowy przejściowej, a następnie art. 70 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, Komisja, po zbadaniu przypadku zadecyduje, czy praktyka jest zgodna z zasadą określoną w Umowie przejściowej, a następnie w Układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu. Gdzie konieczne, podejmie ona właściwe decyzje na podstawie kryteriów, które są wynikiem zastosowania art. 81, 82 i 87 Traktatu.
Artykuł  7f 6

Nadużycie lub brak współpracy administracyjnej

1.
Do celów interpretacji art. 30 Umowy przejściowej, a następnie art. 43 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, brak współpracy administracyjnej wymaganej dla weryfikacji świadectwa pochodzenia oznacza, między innymi:

– brak współpracy administracyjnej, takiej jak brak podania nazw i adresów organów celnych lub rządowych, odpowiedzialnych za wydawanie i sprawdzanie świadectw pochodzenia, lub wzorów pieczęci używanych do poświadczania autentyczności świadectw, lub, gdzie właściwe, brak uaktualnienia informacji,

– powtarzający się brak działań lub podjęcie niewystarczających działań weryfikujących status pochodzenia towarów i spełnienia pozostałych wymagań protokołu 4 Umowy i brak wykrywania lub zapobiegania naruszaniu reguł pochodzenia,

– powtarzająca się odmowa lub nieuzasadnione opóźnienie w przeprowadzaniu na wniosek Komisji, ponownych weryfikacji dowodów pochodzenia i w przekazywaniu ich wyników w terminie,

– powtarzająca się odmowa lub nieuzasadnione opóźnienie w uzyskaniu upoważnienia do przeprowadzenia misji współpracy administracyjnej i badawczej w celu zweryfikowania autentyczności dokumentów lub dokładności informacji istotnych dla przyznania traktowania preferencyjnego, udzielonego na mocy Umów, lub do przeprowadzenia lub zorganizowania odpowiednich badań w celu wykrywania lub zapobiegania naruszaniu reguł pochodzenia,

– powtarzający się brak zgodności z postanowieniami protokołu 5 w sprawie wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych, w zakresie istotnym w celu zastosowania postanowień handlowych Umowy przejściowej, a następnie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

2.
W przypadku gdy Komisja, na podstawie informacji przekazanych przez Państwo Członkowskie lub ze swej własnej inicjatywy ustali, że warunki ustanowione w art. 30 Umowy przejściowej, a następnie w art. 43 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, są spełnione:

– poinformuje ona Radę,

– niezwłocznie rozpocznie konsultacje z Chorwacją w celu znalezienia właściwego rozwiązania przewidzianego w tych postanowieniach.

Dodatkowo może ona:

– wezwać Państwa Członkowskie do podjęcia takich środków ostrożności, które są konieczne w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty,

– opublikować obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich stanowiące, że istnieją powody do uzasadnionych wątpliwości dotyczące stosowania postanowień istotnych dla zastosowania art. 30 Umowy przejściowej, a następnie art. 43 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

3.
W oczekiwaniu na wzajemnie zadowalające rozwiązanie osiągnięte w wyniku konsultacji określonych w ust. 2 Komisja może zadecydować o innych właściwych środkach, które uzna za konieczne zgodnie z art. 30 Umowy przejściowej, a następnie art. 43 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, oraz zgodnie z procedurą określoną w ust. 5.
4.
Komisja jest wspomagana przez Komitet Kodeksu Celnego powołany na mocy art. 248a rozporządzenia (EWG) nr 2913/92(8).
5.
W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE.
6.
Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł  7g 7

Powiadomienie

Za powiadomienie Komitetu Tymczasowego, a następnie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, wymagane na podstawie Umowy przejściowej, a następnie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, jest odpowiedzialna Komisja, działająca w imieniu Wspólnoty.

Artykuł  8

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia wejścia w życie lub dnia tymczasowego stosowania Umowy przejściowej. Data ta zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 listopada 2001 r.

W imieniu Rady
L. MICHEL
Przewodniczący

______

(1) Umowa przejściowa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym z dnia 14 grudnia 2001 r.

(2) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17).

(3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21.

(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(5) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2474/2000 (Dz.U. L 286 z 11.11.2000, str. 1).

(6) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1972/2002 (Dz.U. L 305 z 7.11.2002, str. 1).

(7) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1973/2002 (Dz.U. L 305 z 7.11.2002, str. 4).

(8) Dz.U. L 302, 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2700/2000 (Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 17).

1 Art. 7a dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 2/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.UE.L.03.1.26) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 stycznia 2003 r.
2 Art. 7b dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 2/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.UE.L.03.1.26) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 stycznia 2003 r.
3 Art. 7c dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 2/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.UE.L.03.1.26) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 stycznia 2003 r.
4 Art. 7d dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 2/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.UE.L.03.1.26) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 stycznia 2003 r.
5 Art. 7e dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 2/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.UE.L.03.1.26) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 stycznia 2003 r.
6 Art. 7f dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 2/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.UE.L.03.1.26) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 stycznia 2003 r.
7 Art. 7g dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 2/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U.UE.L.03.1.26) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 stycznia 2003 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.