Rozporządzenie 2238/2002 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/99 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.341.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2238/2002
z dnia 16 grudnia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2799/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1255/99 w zakresie przyznawania pomocy w odniesieniu do mleka odtłuszczonego i mleka odtłuszczonego w proszku przeznaczonych na paszę oraz sprzedaży mleka odtłuszczonego w proszku o takim przeznaczeniu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 509/2002(2), w szczególności jego art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2799/1999(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1932/2002(4), agencje interwencyjne zorganizowały stałe zaproszenie do składania ofert przetargowych na mleko odtłuszczone w proszku zmagazynowane przed dniem 1 lipca 2002 r.

(2) W świetle dostępnych ilości oraz sytuacji rynkowej ta data powinna zostać zmieniona na dzień 1 maja 2002 r.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 26 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2799/1999 datę "1 kwietnia 2002 r." zastępuje się datą "1 maja 2002 r."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2002 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2002 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48.

(2) Dz.U. L 79 z 22.3.2002, str. 15.

(3) Dz.U. L 340 z 31.12.1999, str. 3.

(4) Dz.U. L 295 z 30.10.2002, str. 8.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.