Rozporządzenie 2198/95 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.221.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2198/95
z dnia 18 września 1995 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 774/94 z dnia 29 marca 1994 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości(1), w szczególności jego art. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

porozumienie w sprawie rolnictwa zawarte w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej i zatwierdzone decyzją Rady z dnia 22 grudnia 1994 r.(2) wpływa na kontyngent przewidziany w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 774/94 oraz na inne warunki dotyczące kontyngentów objętych tym rozporządzeniem; powinno to być odpowiednio dostosowane;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opiniami wszystkich właściwych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 1-6 rozporządzenia (WE) nr 774/94 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 1

1. Otwiera się wspólnotowy roczny kontyngent taryfowy o łącznej wielkości 20.000 ton, wyrażony w wadze produktu, na wysokiej jakości wołowinę, świeżą, chłodzoną lub mrożoną, objętą kodami CN 0201 i 0202 oraz na produkty objęte kodami CN 0206 10 95 i 0206 29 91.

2. Stawka Wspólnej Taryfy Celnej stosowana do tego kontyngentu wynosi 20 %.

Artykuł 2

1. Otwiera się roczny wspólnotowy kontyngent taryfowy o łącznej wielkości 7.000 ton na wieprzowinę, świeżą, chłodzoną lub mrożoną, objętą kodami CN 0203 19 13 i 0203 29 15.

2. Stawka Wspólnej Taryfy Celnej stosowana do tego kontyngentu wynosi 0 %.

Artykuł 3

1. Otwiera się roczny wspólnotowy kontyngent taryfowy o łącznej wielkości 15.500 ton na mięso drobiowe objęte kodami CN 0207 41 10, 0207 41 41 i 0207 41 71.

2. Stawka Wspólnej Taryfy Celnej stosowana do tego kontyngentu wynosi 0 %.

Artykuł 4

1. Otwiera się roczny wspólnotowy kontyngent taryfowy o łącznej wielkości 2.500ton na mięso indycze objęte kodami CN 0207 42 10, 0207 42 11 i 0207 42 71.

2. Stawka Wspólnej Taryfy Celnej stosowana do tego kontyngentu wynosi 0 %.

Artykuł 5

1. Otwiera się roczny wspólnotowy kontyngent taryfowy o łącznej wielkości 300.000 ton na jakościową pszenicę objętą kodami CN 1001 10 00 i 1001 90 99.

2. Stawka Wspólnej Taryfy Celnej stosowana do tego kontyngentu wynosi 0 %.

Artykuł 6

1. Otwiera się roczny wspólnotowy kontyngent taryfowy o łącznej wielkości 475.000 ton na otręby, śrutę i inne pozostałości z pszenicy i zbóż innych niż kukurydza i ryż, objętych kodami CN 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 i 2302 40 90.

2. Stawka Wspólnej Taryfy Celnej stosowana do tego kontyngentu wynosi 30,60 ECU za tonę w przypadku produktów objętych kodami CN 2302 30 10 i 2302 40 10 i 62,25 ECU za tonę w przypadku produktów objętych kodami CN 2302 30 90 i 2302 40 90."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 1995 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 91 z 8.4.1994, str. 1.

(2) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.