Rozporządzenie 2093/2004 określające ilości dostępne w pierwszym półroczu 2005 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.362.10

Akt utracił moc
Wersja od: 9 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2093/2004
z dnia 8 grudnia 2004 r.
określające ilości dostępne w pierwszym półroczu 2005 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach kontyngentów otwartych przez Wspólnotę wyłącznie na podstawie pozwolenia

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 2535/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych oraz otwarcia kontyngentów taryfowych(2), w szczególności jego art. 16 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

w ramach udzielenia pozwoleń na przywóz na drugie półrocze 2004 r. odnośnie do niektórych kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001, wnioski o pozwolenia objęły ilości mniejsze niż ilości dostępne dla rozpatrywanych produktów. Należy więc określić dla każdego rozpatrywanego kontyngentu ilość dostępną w okresie od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r., uwzględniając ilości nieudzielone, w wyniku rozporządzenia Komisji (WE) nr 1347/2004(3), określającega stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w styczniu 2004 r. w ramach niektórych kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 2535/2001,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Ilości dostępne w okresie od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. na drugie półrocze roku przywozu niektórych kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2535/2001, są określone w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2) Dz.U. L 341 z 22.12.2001, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 149/2004 (Dz.U. L 149 z 30.4.2004, sprostowane w Dz.U. L 215 z 16.6.2004, str. 104).

(3) Dz.U. L 250 z 24.7.2004, str. 3. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1503/2004 (Dz.U. L 275 z 25.8.2004, str. 14).

ZAŁĄCZNIK I.A

Numer kontyngentuIlość (t)
09.459066.691,0
09.4591 5.300,0
09.459218.380,8
09.4593 5.200,0
09.459419.140,0
09.4595 7.500,0
09.459616.309,8
09.4599 6.470,3

ZAŁĄCZNIK I.B

5. Produkty pochodzące z Rumunii
Numer kontyngentuIlość (t)
09.47581.400,0
6. Produkty pochodzące z Bułgarii
Numer kontyngentuIlość (t)
09.46603.555,8
09.4675 500,0

ZAŁĄCZNIK I.F

Produkty pochodzące ze Szwajcarii
Numer kontyngentuIlość (t)
09.41551.100,0
09.41564.548,7

ZAŁĄCZNIK I.H

Produkty pochodzące z Norwegii
Numer kontyngentuIlość (t)
09.47812.425,0
09.4782 266,5

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.