Rozporządzenie 2068/96 zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1432/94 oraz (WE) nr 1486/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania niektórych kontyngentów taryfowych na wieprzowinę

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.277.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2068/96
z dnia 29 października 1996 r.
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1432/94 oraz (WE) nr 1486/95 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania niektórych kontyngentów taryfowych na wieprzowinę

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3290/94(2), w szczególności jego art. 22,

a także mając na uwadze, co następuje:

kontyngenty taryfowe zostały przyznane na niektóre produkty z wieprzowiny zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1432/94 z dnia 22 czerwca 1994 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania w sektorze wieprzowiny uzgodnień dotyczących przywozu przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i inne produkty rolne(3), zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1593/95(4) oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1486/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. otwierającym i ustalającym zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze wieprzowiny(5), zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 1176/96(6); w celu ułatwienia wymiany handlowej między Wspólnotą Europejską a państwami trzecimi możliwy musi być przywóz produktów z wieprzowiny bez obowiązku przywozu z kraju pochodzenia, który mimo wszystko do celów statystycznych musi zostać zaznaczony w sekcji 8 pozwolenia na przywóz;

przepisy te powinny być stosowane do pozwoleń na przywóz, których okres ważności jeszcze nie upłynął oraz które nie zostały wykorzystane lub zostały wykorzystane tylko częściowo;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W rozporządzenia (WE) nr 1432/94 art. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) Sekcja 8 wniosków o pozwolenie i pozwoleń wskazuje kraj pochodzenia."

W rozporządzeniu (WE) nr 1486/95 art. 4 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) Sekcja 8 wniosków o pozwolenie i pozwoleń wskazuje kraj pochodzenia."

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pozwoleń, których okres ważności jeszcze nie upłynął oraz które nie zostały wykorzystane lub zostały wykorzystane tylko częściowo.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 października 1996 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 1.

(2) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 105.

(3) Dz.U. L 156 z 23.6.1994, str. 14.

(4) Dz.U. L 150 z 1.7.1995, str. 94.

(5) Dz.U. L 145 z 29.6.1995, str. 58.

(6) Dz.U. L 155 z 28.6.1996, str. 26.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.