Rozporządzenie 2067/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.358.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2067/2004
z dnia 22 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina(1), w szczególności jego art. 45 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W drodze odstępstwa od art. 45 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 rozporządzenie Rady (WE) nr 527/2003(2) zezwala na przywóz do Wspólnoty win wyprodukowanych w Argentynie, które zostały poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym przez przepisy wspólnotowe. Zezwolenie to wygasa dnia 30 września 2004 r.

(2) Negocjacje odbywają się pomiędzy Wspólnotą, reprezentowaną przez Komisję, i Argentyną w celu zawarcia umowy dotyczącej handlu winem. Negocjacje te dotyczą w szczególności odpowiednich procesów enologicznych obu stron, jak również ochrony oznaczeń geograficznych.

(3) W celu ułatwienia prowadzenia negocjacji wydaje się niezbędne, aby odstępstwo zezwalające na dodawanie kwasu jabłkowego do win produkowanych na terytorium Argentyny i przywożonych do Wspólnoty było przedłużone do czasu wejścia w życie umowy wieńczącej negocjacje, o których mowa, a najpóźniej do dnia 30 września 2005 r.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 527/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 527/2003 datę "30 września 2004 r." zastępuje się datą "30 września 2005 r.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 2004 r.

W imieniu Rady
C. VEERMAN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1795/2003 (Dz.U. L 262 z 14.10.2003, str. 13).

(2) Dz.U. L 78 z 25.3.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1776/2003 (Dz.U. L 260 z 11.10.2003, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.