Rozporządzenie 2044/2004 ustalające współczynniki dostosowujące, jakie mają być stosowane w odniesieniu do ilości referencyjnej każdego tradycyjnego podmiotu gospodarczego w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów w roku 2004

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.354.15

Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2044/2004
z dnia 29 listopada 2004 r.
ustalające współczynniki dostosowujące, jakie mają być stosowane w odniesieniu do ilości referencyjnej każdego tradycyjnego podmiotu gospodarczego w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananów w roku 2004

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów(1), a w szczególności jego art. 20,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2001 z dnia 7 maja 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty(2), a w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 896/2001 z dnia 7 maja 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty ustanowiło metodę obliczania ilości referencyjnej dla tradycyjnych podmiotów gospodarczych A/B i C na rok 2004 i 2005 na podstawie wykorzystania pozwoleń na przywóz wydanych tym podmiotom gospodarczym w roku referencyjnym.

(2) Według sprawozdań z Państw Członkowskich w myśl art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 896/2001, suma ilości referencyjnych ustalonych w powyższy sposób na rok 2004 wynosi 2 197 147,342 ton dla wszystkich tradycyjnych podmiotów gospodarczych A/B i 630 713,105 ton dla wszystkich tradycyjnych podmiotów gospodarczych C.

(3) Mimo przepisów art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 896/2001, rozporządzenie Komisji (WE) nr 2036/2003 z dnia 19 listopada 2003 r.(3), tymczasowo nie ustaliło współczynników dostosowujących mających zastosowanie do ilości referencyjnych tradycyjnych podmiotów gospodarczych w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na rok 2004, w celu umożliwienia przyjęcia odpowiednich działań uzasadnionych ze względu na wyjątkowe trudności, oraz wzięcia pod uwagę procedur sądowych w toku.

(4) Ostatecznie okazało się, iż ilości pozostające do dyspozycji na rok 2004 w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C wynoszą odpowiednio 5.731,658 i 5.642,248 ton. Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 896/2001, należy ustalić współczynnik dostosowujący mający zastosowanie do ilości referencyjnej każdego tradycyjnego podmiotu gospodarczego w obydwu kategoriach tradycyjnych podmiotów gospodarczych A/B i C, oraz uchylić rozporządzenie (WE) nr 2036/2003.

(5) Należy przewidzieć wydawanie pozwoleń na przywóz w granicach dostępnych ilości.

(6) Przepisy niniejszego rozporządzenia muszą niezwłocznie wejść w życie w celu umożliwienia wydania pozwoleń na przywóz w możliwie najkrótszym terminie.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE

Artykuł  1

W odniesieniu do kontyngentów taryfowych A/B i C przewidzianych w art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 404/93, współczynnik dostosowujący przewidziany w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 896/2001 na rok 2004 wynosi:

– dla każdego tradycyjnego podmiotu gospodarczego A/B: 1,00261,

– dla każdego tradycyjnego podmiotu gospodarczego C: 1,00894.

Właściwe władze Państw Członkowskich informują zainteresowane podmioty gospodarcze o ilościach referencyjnych dostosowanych zgodnie z niniejszym artykułem najpóźniej do 3 grudnia 2004 r.

Artykuł  2

Podmioty gospodarcze mogą składać wnioski o pozwolenie w dniach 7 i 8 grudnia 2004 r.

By mógł zostać przyjęty, wniosek o pozwolenie na przywóz złożony przez tradycyjny podmiot gospodarczy nie może odnosić się do ilości przekraczającej różnicę między ilością referencyjną notyfikowaną w myśl art. 1 a sumą ilości objętych pozwoleniami na przywóz, które zostały wydane na rzecz tegoż podmiotu gospodarczego na rok 2004.

Władze krajowe wydają pozwolenia na przywóz w możliwie najkrótszym terminie.

Artykuł  3

Rozporządzenie (WE) nr 2036/2003 traci moc.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz. U. L 47 z dnia 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz. U. L 126 z dnia 8.5.2001, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 838/2004 (Dz. U. L 127 z dnia 29.4.2004, str. 52).

(3) Dz. U. L 302 z dnia 20.11.2003, str. 7.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.