Rozporządzenie 2028/2004 zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.352.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 2028/2004
z dnia 16 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 279 ust. 2,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 183,

uwzględniając decyzję Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2),

uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego (3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada Europejska na posiedzeniu w Berlinie w marcu 1999 r. przedstawiła liczne wnioski odnoszące się do systemu środków własnych Wspólnot, w wyniku których przyjęto decyzję 2000/597/WE, Euratom.

(2) Na mocy art. 2 ust. 3 i art. 10 ust. 2 lit. c) decyzji 2000/597/WE, Euratom, odsetek zatrzymywany przez Państwa Członkowskie jako koszty poboru powinien zostać ustalony na poziomie 25 % kwot określonych w art. 2 ust. 1 lit. a) i b) tej decyzji, które są ustalane po dniu 31 grudnia 2000 r., z wyjątkiem tych kwot, które zgodnie z przepisami dotyczącymi środków własnych, powinny były zostać przekazane Wspólnotom przed dniem 28 lutego 2001 r., a do których nadal stosuje się stawkę 10 %.

(3) Rada Europejska na posiedzeniu w Berlinie postanowiła, że rozdzielając obciążenie finansowe ponoszone w celu korekty nierównowagi budżetowej na rzecz Zjednoczonego Królestwa przez pozostałe Państwa Członkowskie, udziały Austrii, Niemiec, Niderlandów i Szwecji powinny być skorygowane, tak aby ich wkłady finansowe były ograniczone do jednej czwartej ich normalnych wkładów.

(4) Zgodnie z postanowieniami Traktatu Amsterdamskiego i jego protokołów 4 i 5, Dania, Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie muszą uczestniczyć w środkach określonych w Tytule IV Traktatu WE i wobec tego nie są zobowiązane do ponoszenia obciążeń finansowych wynikających z podjętych środków, poza kosztami administracyjnymi. Mogą one w związku z tym uzyskać korektę środków własnych wpłaconych za każdy rok, w którym nie uczestniczą w powyższych środkach.

(5) Z uwagi na to, iż Państwa Członkowskie są w równym stopniu zobowiązane do zapłaty odsetek w przypadku opóźnienia w zaksięgowaniu środków własnych na rachunkach oraz z uwagi na występujące obecnie trudności przy określaniu wysokości stosowanych w takich przypadkach stóp procentowych, co w praktyce prowadzi do trudnych do uzasadnienia różnic między stopami procentowymi, o których informują Państwa Członkowskie uczestniczące w unii gospodarczej i monetarnej, stopa referencyjna dla tych Państw powinna zostać ujednolicona na podstawie stopy procentowej przyjmowanej przez Europejski Bank Centralny przy jego operacjach refinansowych, która jest porównywalna do stóp proponowanych jako stopy referencyjne dla Państw Członkowskich spoza strefy euro.

(6) System podwójnego księgowania wprowadzony w roku 1989 został ustanowiony w celu rozróżnienia między należnościami uiszczonymi i jeszcze niezapłaconymi. System ten jedynie częściowo osiągnął swoje cele w zakresie mechanizmu wykorzystywanego do wypłaty pozycji z rachunku odrębnego. Kontrole Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz Komisji ujawniły powtarzające się nieścisłości w prowadzeniu rachunku odrębnego, które sprawiają, że nie odzwierciedla on faktycznego stanu ściągniętych kwot. Z odrębnego rachunku należy usunąć kwoty, których uzyskanie jest mało prawdopodobne do końca danego okresu, a których zatrzymanie zafałszowuje wysokość salda. Dodatkowo, z punktu widzenia opłacalności, Państwa Członkowskie nie będą już ponosić kosztów administracyjnych związanych z kontrolą tych kwot.

(7) Komisja powinna ściśle współpracować z Państwami Członkowskimi. W szczególności, powinna mieć możliwość przekazania swoich uwag danemu Państwu Członkowskiemu.

(8) Z uwagi na potrzebę znalezienia tymczasowego rozwiązania niektórych trudności administracyjnych, celowe jest przyjęcie określonych uregulowań przejściowych.

(9) Na wniosek Trybunału Obrachunkowego i w celu zapewnienia, by rachunek odrębny lepiej przedstawiał faktyczną sytuację budżetową, Państwa Członkowskie powinny przesłać Komisji, wraz z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym za dany rok, szacunkowe obliczenie całkowitej kwoty należności na rachunku odrębnym, których uzyskanie jest mało prawdopodobne.

(10) Zgodnie z art. 2 ust. 7 decyzji 2000/597/WE, Euratom dla celów stosowania niniejszej decyzji "PNB" oznacza DNB za dany rok w cenach rynkowych, jak określiła to Komisja przy zastosowaniu ESA 95 zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (4). Dodatkowo, rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 (5) z dnia 15 lipca 2003 r. określa zasady harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych.

(11) Zgodnie decyzją Rady 2000/597/WE, Euratom, Komisja, przed 1 stycznia 2006 r. dokona ogólnego przeglądu systemu środków własnych. W nowych propozycjach wysuwanych przez Komisję na podstawie tego przeglądu należy w zwrócić szczególną uwagę na postanowienia art. 2 ust.3, art. 4 i 5 tej decyzji.

(12) W związku z tym rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 (6) powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1150/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1, art. 2 i art. 5:

a) 1 odniesienia do "decyzji 94/728/WE, Euratom" zastępuje się zwrotem "decyzja 2000/597/WE, Euratom" w odpowiednim przypadku;

b) w art. 1 nowe odniesienie do "decyzji 2000/597/WE, Euratom" zawiera następujący przypis:."(*) Dz.U. L 130 z 31.5.2000, str. 1";

2) w art. 6:

a) ust. 3 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

"c) Jednakże środki z tytułu podatku VAT i środki dodatkowe, uwzględniając wpływ na te środki poprawki przyznanej Zjednoczonemu Królestwu z tytułu nierównowagi budżetowej, są księgowane, jak określono w lit. a) w następujący sposób:

- dwunasta część, określona w art. 10 ust. 3 jest zapisywana pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca,

- salda określone w art. 10 ust. 4 i 7 oraz dostosowania określone w art. 10 ust. 6 i 8 zapisywane są raz do roku, z wyjątkiem szczególnych dostosowań określonych w art. 10 ust. 6 tiret pierwsze, które są księgowane pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po zawarciu porozumienia między zainteresowanym Państwem Członkowskim a Komisją."

b) na końcu ust. 4 lit. b) dodaje się następujące zdanie:

"Wraz z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym za dany rok, Państwa Członkowskie przekazują szacunkowe obliczenie całkowitej ilości należności, których ściągnięcie jest mało prawdopodobne, wykazanych na odrębnym rachunku na dzień 31 grudnia danego roku.";

3) artykuł 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 7

Po dniu 31 grudnia trzeciego roku następującego po danym roku, nie dokonuje się dalszych korekt sumy z miesięcznych sprawozdań przekazanych przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 6 ust. 4 lit. a) za dany rok, z wyjątkiem przypadków zgłoszonych przed tym dniem przez Komisję lub zainteresowane Państwo Członkowskie."

4) w art. 9:

a) dodaje się ustęp o następującym brzmieniu:

"1a. Państwa Członkowskie lub organy przez nie wskazane przekazują Komisji, w odpowiedni sposób, najlepiej drogą elektroniczną, zasadniczo w dniu zaksięgowania środków własnych, lecz nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, wyciąg z rachunku wykazujący zaksięgowanie środków własnych.";

b) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Kwoty zapisane na dobro rachunku są księgowane w euro zgodnie z rozporządzeniem finansowym (*) mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich i przepisami wykonawczymi do niego.

______

(*) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1).";

5) w art. 10:

a) ustęp 1 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Po potrąceniu kosztów pobrania zgodnie z art. 2 ust. 3 i art. 10 ust. 2 lit. c) decyzji 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich (*) zapis środków własnych, określonych w art. 2 ust. 1 lit. a) i b) tej decyzji, dokonywany jest najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po 19 dniu drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym prawo zostało ustalone zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia.

______

(*) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.";

b) pierwszy i drugi akapit ustępu 3 otrzymują następujące brzmienie:

"3. Środki z tytułu VAT i środek dodatkowy, uwzględniając wpływ na nie poprawki przyznanej Zjednoczonemu Królestwu z tytułu nierównowagi budżetowej, z wyłączeniem kwoty rezerwy odnoszącej się do pożyczek i gwarancji kredytowych oraz kwoty rezerwy na pomoc w nagłych wypadkach, są zapisywane na rachunek w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca, przy czym kwoty te wynoszą jedną dwunastą właściwych sum w budżecie, przeliczonych na waluty krajowe po kursie walutowym z ostatniego dnia notowania w roku kalendarzowym poprzedzającym rok budżetowy, jak opublikowano w serii »C« Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

W odniesieniu do szczególnych potrzeb płatności Sekcji Gwarancji EFOGR, zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 1765/92 i w zależności od sytuacji gotówkowej Wspólnoty, Komisja może zwrócić się do Państw Członkowskich o przyspieszenie o jeden lub o dwa miesiące w pierwszym kwartale roku budżetowego wpisu jednej dwunastej lub części jednej dwunastej kwot w budżecie w odniesieniu do środków z tytułu VAT i/lub środka dodatkowego, uwzględniając wpływ poprawki przyznanej Zjednoczonemu Królestwu z tytułu nierównowagi budżetowej, lecz z wyłączeniem środków własnych przeznaczonych na pokrycie rezerwy w zakresie gwarancji kredytowych i rezerwy na pomoc w nagłych wypadkach."

c) ustęp 3 akapit szósty otrzymuje następujące brzmienie:

"Zapis w odniesieniu do rezerwy monetarnej EFOGR, określonej w art. 6 decyzji 2000/597/WE, Euratom rezerwy odnoszącej się do pożyczek i gwarancji kredytowych oraz rezerwy przeznaczonej na pomoc w nagłych wypadkach, utworzonych na mocy decyzji 94/729/WE (*), jest dokonywany pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po zaksięgowaniu danego wydatku w budżecie oraz jest on ograniczony do wysokości wymienionego wydatku, jeżeli to zaksięgowanie jest dokonane przed 16 dniem danego miesiąca. W przeciwnym wypadku, zapisu dokonuje się pierwszego dnia roboczego drugiego miesiąca po zaksięgowaniu.

______

(*) Decyzja uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (WE) nr 2040/2000 (Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 27).";

d) w ust. 3 akapit siódmy wyrażenie "art. 6 rozporządzenia finansowego z dnia 21 grudnia 1977 r. mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (13), zwanego dalej »rozporządzeniem finansowym«" zastępuje się wyrażeniem "art. 8 rozporządzenia finansowego";

e) 2 ustęp 3 akapity dziewiąty, dziesiąty, jedenasty i dwunasty otrzymują następujące brzmienie:

"Zmiana jednolitej stawki środków z tytułu podatku VAT, stawki środków dodatkowych oraz poprawki przyznanej Zjednoczonemu Królestwu z tytułu nierównowagi budżetowej i jej finansowania, o których mowa w art. 4 i 5 decyzji 2000/597/WE, Euratom, są możliwe tylko w ramach ostatecznego uchwalenia uzupełniającego lub zmieniającego budżetu; przy tym dwunaste części, które zostały zapisane od początku roku budżetowego, zostaną odpowiednio dostosowane.

Te ponowne dostosowania następują przy pierwszym zapisie po ostatecznym przyjęciu budżetu zmieniającego, jeżeli jest on przyjęty przed 16 dniem danego miesiąca. W przeciwnym wypadku ponowne dostosowania są dokonywane przy drugim zapisie po ostatecznym przyjęciu budżetu. W drodze odstępstwa od art. 8 rozporządzenia finansowego, te ponowne dostosowania są zapisywane na rachunkach w odniesieniu do roku budżetowego danego budżetu zmieniającego.

Obliczenie dwunastej części w odniesieniu do zapisu na miesiąc styczeń każdego roku budżetowego dokonuje się w oparciu o kwoty przewidziane w projekcie budżetu, o którym mowa w art. 272 ust. 3 Traktatu WE i art. 177 ust. 3 Traktatu EWEA i przeliczone na walutę krajową według kursu walutowego obowiązującego pierwszego dnia notowania następującego po 15 grudnia roku kalendarzowego, poprzedzającego rok budżetowy; rozliczenie tych kwot następuje przy zapisie na następny miesiąc.

Jeżeli budżet nie został ostatecznie przyjęty przed rozpoczęciem roku budżetowego, Państwa Członkowskie dokonują zapisu pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, włącznie ze styczniem, jednej dwunastej kwoty środków własnych z tytułu VAT oraz środka dodatkowego, uwzględniając wpływ na te środki poprawki przyznanej Zjednoczonemu Królestwu z tytułu nierównowagi budżetowej, zapisanych w ostatnim budżecie ostatecznie przyjętym; rozliczenie dokonywane jest w pierwszym terminie płatności po ostatecznym przyjęciu budżetu, jeżeli budżet jest przyjęty przed 16 dniem danego miesiąca. W przeciwnym wypadku, rozliczenie następuje w drugim stosownym terminie po ostatecznym przyjęciu budżetu.";

f) 3 ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Na podstawie rocznego sprawozdania w sprawie podstawy środków z tytułu VAT, zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89, każde Państwo Członkowskie jest obciążone kwotą obliczoną w oparciu o informacje zawarte w tym sprawozdaniu, przy zastosowaniu jednolitej stawki przyjętej w odniesieniu do poprzedniego roku budżetowego i zapisaną na dobro rachunku w formie 12 płatności dokonanych w ciągu tego roku budżetowego. Jednakże podstawa środków z tytułu VAT Państwa Członkowskiego, do której stosowana jest wymieniona powyżej stawka, nie może przekraczać odsetka jego PNB określonego w art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2000/597/WE, Euratom, o którym mowa w ust. 7 niniejszego artykułu zdanie pierwsze. Komisja sporządza saldo i powiadamia Państwa Członkowskie w czasie, umożliwiającym im zapisanie go na rachunek określony w art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w pierwszym dniu roboczym miesiąca grudnia tego samego roku.";

g) skreśla się ust. 5;

h) ustęp 6 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

"6. Wszelkie poprawki podstawy w odniesieniu do środków własnych z tytułu VAT na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1553/89, są dla każdego zainteresowanego Państwa Członkowskiego, którego podstawa, przy uwzględnieniu tych poprawek, nie przekracza stawek procentowych określonych w art. 2 ust. 1 lit. c) i art. 10 ust. 2 lit. b) decyzji 2000/597/WE, Euratom,... (reszta pozostaje niezmieniona)";

i) ustęp 6 pierwsze zdanie akapitu drugiego otrzymuje następujące brzmienie:

"Zmiany PNB określone w ust. 8 niniejszego artykułu dają również powód do dostosowania sald wszystkich Państw Członkowskich, których podstawa, przy uwzględnieniu tych poprawek, ograniczona jest do stawek procentowych określonych w art. 2 ust. 1 lit. c) i art. 10 ust. 2 lit. b) decyzji 2000/597/WE, Euratom.";

j) dodaje się następujący ustęp:

"10. Zgodnie z art. 2 ust. 7 decyzji 2000/597/WE, Euratom, dla celów stosowania tej decyzji, "PNB" oznacza DNB za dany rok w cenach rynkowych określonych w rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 1287/2003 z 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (*);

______

(*) Dz.U. L 181 z 19.7.2003, str. 1.";

6) 4 dodaje się następujący artykuł:

"Artykuł 10a

1. Jeżeli, stosownie do postanowień Traktatu Amsterdamskiego i jego protokołów 4 i 5, Państwo Członkowskie nie uczestniczy w finansowaniu szczególnego działania lub polityki Unii, jest ono uprawnione do, obliczonej zgodnie z postanowieniami ust. 2, korekty kwoty, jaką wpłaciło w środkach własnych za każdy rok, w którym nie uczestniczyło w finansowaniu. Korekty tej dokonuje się tylko jeden raz i jest ona ostateczna w przypadku późniejszej modyfikacji wysokości PNB.

2. Komisja oblicza korektę w ciągu roku następującego po danym roku budżetowym, równocześnie z ustalaniem sald PNB przewidzianym w art. 10 niniejszego rozporządzenia.

Obliczenia dokonuje się na podstawie następujących wielkości związanych z danym rokiem finansowym:

- wielkości PNB w cenach rynkowych i jego składników,

- poziomu wydatków operacyjnych z budżetu odpowiadającego danym działaniom lub polityce.

Korekta ta jest równa iloczynowi całkowitej kwoty wydatków, o których mowa, za wyjątkiem wydatków finansowanych przez uczestniczące państwa trzecie oraz wyrażonego procentowo stosunku PNB Państwa Członkowskiego uprawnionego do korekty do PNB wszystkich Państw Członkowskich. Korekta jest finansowana przez uczestniczące Państwa Członkowskie według skali ustalonej na podstawie stosunku ich odpowiednich PNB do PNB wszystkich uczestniczących Państw Członkowskich. Do celów obliczania korekty, kwoty przelicza się z waluty krajowej na euro według kursu wymiany z ostatniego dnia notowania w roku kalendarzowym poprzedzającym dany rok budżetowy.

Korekta nie podlega zmianom w przypadku późniejszej modyfikacji wysokości PNB.

3. Komisja w odpowiednim czasie powiadamia Państwa Członkowskie o wysokościach korekt tak, aby mogły one zapisać je na dobro rachunku określonego w art. 9 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, w pierwszym dniu roboczym grudnia.";

7) 5 artykuł 11 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 11

1. Wszelkie opóźnienie w dokonaniu zapisu na rachunku określonym w art. 9 ust. 1, prowadzi do zapłaty odsetek przez dane Państwo Członkowskie.

2. W przypadku Państw Członkowskich należących do unii gospodarczej i walutowej stopa odsetek jest równa stopie procentowej publikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C, którą Europejski Bank Centralny stosował do swoich głównych operacji refinansowych w pierwszym dniu miesiąca wymagalności, powiększonej o dwa punkty procentowe.

Stopa ta wzrasta o 0,25 punktu procentowego za każdy miesiąc opóźnienia. Podwyższoną stopę stosuje się w stosunku do całego okresu opóźnienia.

3. W przypadku Państw Członkowskich nienależących do unii gospodarczej i walutowej, stopa odsetek jest równa stopie procentowej stosowanej przez banki centralne do operacji refinansowych w pierwszym dniu danego miesiąca, powiększonej o dwa punkty procentowe, lub, w stosunku do Państw Członkowskich, dla których stopa banku centralnego nie jest dostępna, stopa najbliższa jej równowartości, stosowana w pierwszym dniu danego miesiąca na rynku pieniężnym tego Państwa Członkowskiego, powiększona o dwa punkty procentowe. Stopa ta będzie podwyższana o 0,25 punktu procentowego za każdy miesiąc opóźnienia. Podwyższoną stopę procentową stosuje się w stosunku do całego okresu opóźnienia.

4. Postanowienia art. 9 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do spłaty odsetek, o których mowa w ust. 1.";

8) 6 artykuł 12 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"5. Państwa Członkowskie lub organ przez nie wyznaczony zgodnie z art. 9 ust. 1 wykonują polecenia zapłaty Komisji tak szybko jak to możliwe, najpóźniej jednak w ciągu pięciu dni roboczych od ich otrzymania oraz przesyłają Komisji, w odpowiedni sposób, najlepiej drogą elektroniczną, wyciąg z rachunku najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia każdej transakcji. Jednakże w przypadku transakcji przepływów gotówkowych Państwa Członkowskie wykonują polecenia zapłaty w terminie wymaganym przez Komisję.";

9) skreśla się tytuł V;

10) oznaczenie tytułu VI otrzymuje następujące brzmienie:

"Procedura stosowania art. 7 decyzji 2000/597/WE, Euratom"

11) artykuł 15 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 15

Do celów stosowania art. 7 decyzji 2000/597/WE, Euratom, saldo danego roku budżetowego składa się z różnicy między:

- wszystkimi dochodami zgromadzonymi w odniesieniu do tego roku budżetowego,

a

- kwotą płatności, które mają być zaksięgowane ze środków tego roku budżetowego, podwyższoną o kwotę środków tego samego roku budżetowego przeniesionych zgodnie z art. 9 rozporządzenia finansowego. Kwota różnicy zostaje podwyższona lub pomniejszona, z jednej strony o kwotę netto środków przeniesionych z poprzednich lat budżetowych, które zostały skreślone i, z drugiej strony, w drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 rozporządzenia finansowego o:

- nadwyżki, które w wyniku wahań kursu euro, powstały w płatnościach w debet niezróżnicowanych środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego na mocy art. 9 ust. 1 i 4 rozporządzenia finansowego,

i

- saldo powstałe z zysków i strat kursu w ciągu tego roku budżetowego.";

12) w art. 16:

Akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Wszelkie znaczące różnice w stosunku do pierwotnych szacunków mogą spowodować przedłożenie listu w sprawie poprawek do wstępnego projektu budżetu na następny rok budżetowy lub do budżetu zmieniającego na bieżący rok budżetowy.";

13) w art. 17:

a) 7 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Państwa Członkowskie są zwolnione z obowiązku udostępniania Komisji kwot odpowiadających ustalonym należnościom, które z racji

a) działania siły wyższej; lub

b) innych przyczyn, powstałych nie z ich winy,

okażą się nieściągalne.

Kwoty ustalonych należności uznaje się za nieściągalne decyzją odpowiednich organów administracyjnych, po ustaleniu przez nie, że kwot tych nie można uzyskać.

Kwoty należności uznaje się za nieściągalne najpóźniej po upływie pięciu lat od dnia ustalenia kwoty zgodnie z art. 2 lub, w przypadku wniesienia odwołania do organu administracyjnego bądź do sądu, po wydaniu, przekazaniu lub opublikowaniu rozstrzygnięcia końcowego.

W przypadku uzyskania zapłaty lub zapłaty częściowej, okres pięciu lat rozpoczyna bieg najpóźniej w dniu dokonania ostatniej zapłaty, o ile nie powoduje ona wygaśnięcia wierzytelności.

Kwoty, których nieściągalność stwierdzono lub kwoty uznawane za nieściągalne zostają ostatecznie usunięte z odrębnego rachunku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 lit. b). Zostaną one wykazane w załączniku do kwartalnego sprawozdania, o którym mowa w art. 6 ust. 4 lit. b) i, w odpowiednich przypadkach, w sprawozdaniu kwartalnym, o którym mowa w art. 6 ust. 5.";

b) 8 dodaje się następujące ustępy:

"3. W ciągu trzech miesięcy od wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 2 lub odpowiednio do terminów, o których mowa w tym ustępie, Państwa Członkowskie przekazują Komisji informacje o przypadkach, w których zastosowano postanowienia ust. 2, o ile należności, których te przypadki dotyczą przekraczają kwotę 50.000 euro.

Termin ten może być przedłużony o maksymalnie kolejne trzy lata przez Państwa Członkowskie w przypadku należności, których nieściągalność stwierdzono lub które były uznawane za nieściągalne przed dniem 1 lipca 2006 r.

Sprawozdanie, sporządzane na formularzu przygotowanym przez Komisję po konsultacji z komitetem, o którym mowa w art. 20, zawiera wszystkie informacje niezbędne do pełnego zbadania przyczyn, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b), które nie pozwoliły zainteresowanym Państwom Członkowskim na udostępnienie tych kwot, oraz działań w celu ich odzyskania podjętych przez Państwa Członkowskie w danym przypadku lub przypadkach.

4. Komisja ma sześć miesięcy od otrzymania sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, na przekazanie swoich uwag danemu Państwu Członkowskiemu.

Gdy Komisja uzna za konieczne wezwanie do przedstawienia dodatkowych informacji, sześciomiesięczny termin biegnie od dnia otrzymania żądanych informacji dodatkowych.";

c) obecny ust. 3 otrzymuje numer 5 i następujące brzmienie:

"5. Państwa Członkowskie informują Komisję, w formie sprawozdań rocznych, o danych szczegółowych i wynikach ich kontroli oraz o ogólnych danych i zasadniczych kwestiach dotyczących najważniejszych problemów wynikających ze stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności spraw spornych. Sprawozdania przysyła się Komisji do dnia 1 marca roku następującego po danym roku budżetowym. Sprawozdanie podsumowujące w sprawie powiadomień Państw Członkowskich w ramach niniejszego artykułu zawarte jest w raporcie Komisji, o którym mowa w art. 280 ust. 5 Traktatu. Sprawozdanie oraz jego należycie uzasadnione zmiany jest sporządzane przez Komisję po konsultacji z komitetem, o którym mowa w art. 20. Należy przewidzieć wszelkie odpowiednie terminy na jego wykonanie.";

14) w art. 18 ust. 1 odniesienie do "decyzji 94/728/WE, Euratom" zastępuje się zwrotem "decyzji 2000/597/WE, Euratom";

15) w art. 21 ust. 1 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

"c) środków kontrolnych ustanowionych w art. 18 ust. 2 i 3.";

16) 9 dodaje się tytuł IX o następującym brzmieniu:

"TYTUŁ IX

Przepisy przejściowe

Artykuł 21a

Stopa procentowa przewidziana w art. 11 niniejszego rozporządzenia w wersji sprzed wejścia w życie rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2028/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot(*) obowiązuje nadal przy obliczaniu odsetek od opóźnionych płatności, gdy termin wymagalności przypada przed końcem miesiąca, w którym wchodzi w życie wspomniane rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2028/2004(*).

______

(*) Dz.U. L 352 z 27.11.2004, str. 1."

17) obecny Tytuł IX staje się Tytułem X.

Artykuł  2

Pozostałe postanowienia rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 pozostają w mocy, o ile nie zostały wyraźnie zmienione niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 listopada 2004 r.

W imieniu Rady
G. ZALM
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 253 z 7.10.2000, str. 42.

(2) Opinia wydana 26 lutego 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. C 318 z 30.12.03, str. 1.

(4) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1).

(5) Dz.U. L 181 z 19.7.2003, str. 1.

(6) Dz.U. L 130 z 31.5.2000, str. 1.

1 Art. 1 pkt 1 lit. a) zmieniona przez pkt 1 sprostowania z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.105.64).
2 Art. 1 pkt 5 lit. e) zmieniona przez pkt 2 sprostowania z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.105.64).
3 Art. 1 pkt 5 lit. f) zmieniona przez pkt 3 sprostowania z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.105.64).
4 Art. 1 pkt 6 zmieniony przez pkt 4 i 5 sprostowania z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.105.64).
5 Art. 1 pkt 7 zmieniony przez pkt 6 sprostowania z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.105.64).
6 Art. 1 pkt 8 zmieniony przez pkt 7 sprostowania z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.105.64).
7 Art. 1 pkt 13 lit. a) zmieniona przez pkt 8 sprostowania z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.105.64).
8 Art. 1 pkt 13 lit. b) zmieniona przez pkt 9 sprostowania z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.105.64).
9 Art. 1 pkt 16 zmieniony przez pkt 10 sprostowania z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.105.64).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.