Nowość Rozporządzenie 2024/1660 ustanawiające zamknięcie połowów ostroboka w obszarze 8c przez statki pływające pod banderą Portugalii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1660

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1660
z dnia 4 czerwca 2024 r.
ustanawiające zamknięcie połowów ostroboka w obszarze 8c przez statki pływające pod banderą Portugalii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1 , w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Rady (UE) 2024/257 2  określono kwoty na rok 2024.

(2) Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą Portugalii lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę przyznaną na 2024 r. na połowy stada ostroboka w obszarze 8c.

(3) Należy zatem zakazać niektórych rodzajów działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną Portugalii na rok 2024 w odniesieniu do stada ostroboka w obszarze 8c, o której mowa w załączniku, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł  2

Zakazy

1. 
Z dniem określonym w załączniku zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada, o którym mowa w art. 1, przez statki pływające pod banderą Portugalii lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności zakazuje się poszukiwania ryb, zarzucania, nastawiania lub wybierania narzędzi połowowych w celu połowów z tego stada.
2. 
Przeładunek, zatrzymywanie na statku, przetwarzanie na statku, przenoszenie, umieszczanie w sadzach, tuczenie i wyładowywanie ryb i produktów rybołówstwa z tego stada złowionych przez te statki jest dozwolone w odniesieniu do połowów dokonanych przed tą datą.
3. 
Niezamierzone połowy gatunków z tego stada dokonywane przez te statki wprowadza się na statki rybackie i zatrzymuje na nich, rejestruje, wyładowuje i odlicza od kwot zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 3 .
Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

Nr02/TQ257
Państwo członkowskiePortugalia
StadoJAX/08C.
GatunekOstroboki (Trachurus spp.)
Obszar8c
Data zamknięcia łowiska22 maja 2024 r.
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2024/257 z dnia 10 stycznia 2024 r. ustanawiające uprawnienia do połowów na lata 2024, 2025 i 2026 w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz - dla unijnych statków rybackich - w niektórych wodach nienależących do Unii, a także zmieniające rozporządzenie (UE) 2023/194 (Dz.U. L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data. europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg/2013/1380/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.