Rozporządzenie 2024/1485 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Rosji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1485

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2024/1485
z dnia 27 maja 2024 r.
w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Rosji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2024/1484 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Rosji 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 maja 2024 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2024/1484 ustanawiającą ramy na potrzeby ukierunkowanych środków ograniczających w związku z sytuacją w Rosji i represjami wewnętrznymi w tym kraju. Kontekst polityczny i polityczne powody ustanowienia środków ograniczających przedstawiono w motywach tej decyzji.

(2) Wewnętrzne represje obejmują między innymi tortury i inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie lub karanie, doraźne lub bezprawne egzekucje, zaginięcia, bezprawne aresztowania i inne poważne pogwałcenia praw człowieka i podstawowych wolności, które są zawarte w odpowiednich międzynarodowych instrumentach praw człowieka, łącznie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.

(3) Decyzja (WPZiB) 2024/1484 ustanawia zakaz podróżowania wobec osób fizycznych wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia oraz zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w tym załączniku, a także zakaz udostępniania im środków finansowych i zasobów gospodarczych. Decyzja przewiduje również pewne ograniczenia sektorowe dotyczące wywozu produktów, które mogłyby być wykorzystywane do represji wewnętrznych, jak również produktów przeznaczonych głównie do użytku w zakresie monitorowania lub przechwytywania bezpieczeństwa informacji oraz przekazów telekomunikacyjnych.

(4) Ograniczenia nałożone niniejszym rozporządzeniem w odniesieniu do produktów wymienionych w załącznikach I i II do niego pozostają bez uszczerbku dla ograniczeń mających zastosowanie na mocy rozporządzenia (UE) nr 833/2014 2 . W przypadku gdy dany produkt należy do jednej z kategorii określonych w załączniku I lub II do niniejszego rozporządzenia, a także objęty jest zakresem rozporządzenia (UE) nr 833/2014, zastosowanie powinny mieć ograniczenia określone w rozporządzeniu (UE) nr 833/2014.

(5) W załączniku II do niniejszego rozporządzenia określono w oparciu o ich możliwości techniczne kategorie produktów uznanych za istotne z punktu widzenia stosowania represji wewnętrznych. W przypadku gdy dany produkt jest objęty zakresem rozporządzenia (UE) nr 833/2014, ograniczenia określone w rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 powinny mieć zastosowanie niezależnie od tego, czy produkt ma możliwości techniczne określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(6) Informacje o zamierzonym wykorzystaniu sprzętu, technologii lub oprogramowania do represji wewnętrznych w Rosji można uzyskać za pomocą dowolnych środków, w tym własnych ustaleń podmiotu, informacji dostarczonych przez właściwe organy lub z publicznie dostępnych źródeł.

(7) Przedmiotowe środki wchodzą w zakres Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a zatem do ich wdrożenia niezbędne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(8) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i respektuje zasady zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności prawo do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu, prawo do obrony i prawo do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie należy stosować z poszanowaniem tych praw.

(9) Procedura zmiany wykazu zamieszczonego w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia powinna obejmować powiadomienie wskazanych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów o powodach wymienienia ich w wykazie, tak by umożliwić im zgłoszenie uwag.

(10) Na potrzeby wykonywania niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia jak największej pewności prawa w Unii należy podać do wiadomości publicznej imiona i nazwiska, nazwy i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze mają zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 3  i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 4 .

(11) Państwa członkowskie i Komisja informują się wzajemnie o środkach zastosowanych na mocy niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami w związku z niniejszym rozporządzeniem.

(12) Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)
"usługi pośrednictwa" oznaczają:
(i)
negocjowanie lub zawieranie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym z państwa trzeciego do któregokolwiek innego państwa trzeciego; lub
(ii)
sprzedaż lub zakup towarów i technologii lub usług finansowych i technicznych, w tym w przypadku gdy znajdują się one w państwach trzecich, w celu ich przekazania do innego państwa trzeciego;
b)
"roszczenie" oznacza roszczenie, niezależnie od tego, czy jest dochodzone w postępowaniu sądowym, z którym wystąpiono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tym dniu, wynikające z umowy lub transakcji lub pozostające w związku z umową lub transakcją, w szczególności:
(i)
roszczenie o wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania powstałego na mocy umowy lub transakcji, lub w związku z nimi;
(ii)
roszczenie o udzielenie gwarancji należytego wykonania zobowiązania, gwarancji finansowej lub zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie lub o płatność z ich tytułu;
(iii)
roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;
(iv)
roszczenie wzajemne;
(v)
roszczenie o uznanie lub wykonanie - w tym w drodze procedury exequatur - wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;
c)
"umowa lub transakcja" oznacza transakcję, niezależnie od jej formy i właściwego dla niej prawa, obejmującą jedną umowę lub większą liczbę umów lub podobnych zobowiązań zawartych przez te same lub różne strony; do celów niniejszej definicji pojęcie "umowa" obejmuje gwarancje należytego wykonania zobowiązania, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub zabezpieczenia finansowe, oraz kredyty, niezależnie od tego, czy na gruncie prawa stanowią odrębny instrument, a także wszelkie odnośne postanowienia, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;
d)
"właściwe organy" oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku III;
e)
"zasoby gospodarcze" oznaczają aktywa wszelkiego rodzaju, rzeczowe i niematerialne, ruchome i nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do pozyskania środków finansowych, towarów lub usług;
f)
"finansowanie lub pomoc finansowa" oznacza wszelkie działania, niezależnie od konkretnego sposobu, w ramach których dana osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ, warunkowo lub bezwarunkowo, udziela lub zobowiązuje się udzielić z własnych środków lub zasobów gospodarczych między innymi dotacji, pożyczek, gwarancji, gwarancji ubezpieczeniowych, gwarancji należytego wykonania zobowiązania, akredytyw, kredytów dostawcy, kredytów nabywcy, zaliczek importowych lub eksportowych oraz wszelkiego rodzaju produktów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym ubezpieczeń kredytów eksportowych; płatności, a także warunki zapłaty uzgodnionej ceny za towar lub usługę, zgodnie ze zwykłą praktyką gospodarczą, nie stanowią finansowania ani pomocy finansowej;
g)
"zamrożenie zasobów gospodarczych" oznacza uniemożliwienie wykorzystania zasobów gospodarczych do pozyskania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hipoteką;
h)
"zamrożenie środków finansowych" oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków, ich przenoszeniu, zmianom lub wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru lub przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;
i)
"środki finansowe" oznaczają aktywa finansowe i wszelkiego rodzaju korzyści, w tym między innymi:
(i)
gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia zapłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;
(ii)
depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;
(iii)
papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;
(iv)
odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wytwarzane przez aktywa;
(v)
kredyty, prawa do potrącenia, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umów lub inne zobowiązania pieniężne;
(vi)
akredytywy, konosamenty, kwity zastawne;
(vii)
dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych;
j)
"pomoc techniczna" oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługę techniczną, mogące przyjmować formy takie jak instruktaż, doradztwo, szkolenia, przekazanie praktycznej wiedzy lub umiejętności lub usługi konsultingowe, w tym werbalne formy pomocy;
k)
"terytorium Unii" oznacza terytoria państw członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat o Unii Europejskiej, na warunkach w nim ustalonych, w tym ich przestrzeń powietrzną.
Artykuł  2
1. 
Zakazuje się:
a)
sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, który może zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, wymienionych w załączniku I - niezależnie od tego, czy pochodzi on z Unii - na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub do wykorzystania w tym kraju;
b)
świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa w związku ze sprzętem, o którym mowa w lit. a), na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub w celu wykorzystania go w tym kraju;
c)
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej, w tym w szczególności dotacji, pożyczek czy ubezpieczenia kredytów wywozowych, ubezpieczenia jak i reasekuracji, w związku ze sprzętem określonym w lit. a), na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub w celu wykorzystania go w tym kraju.
2. 
Ust. 1 nie ma zastosowania do sprzętu ochronnego czasowo wywożonego do Rosji przez personel ONZ, Unii lub jej państw członkowskich, przedstawicieli środków masowego przekazu, pracowników organizacji humanitarnych i organizacji działających na rzecz rozwoju oraz personel pomocniczy, i przeznaczonego wyłącznie do ich użytku osobistego.
3. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz sprzętu, który może zostać wykorzystany do celów represji wewnętrznych i który został wymieniony w załączniku I, oraz na powiązane finansowanie i pomoc finansową i techniczną, przeznaczone wyłącznie do celów humanitarnych lub ochronnych, na potrzeby programów rozwoju instytucjonalnego realizowanych przez ONZ lub Unię, albo na potrzeby operacji zarządzania kryzysowego Unii i ONZ lub organizacji regionalnych i subregionalnych.
4. 
Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, mogą zostać udzielone jedynie przed podjęciem działania, w odniesieniu do którego wniesiono o zezwolenie. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie czterech tygodni od jego udzielenia.
5. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawy, przekazywanie, wywóz lub świadczenie pomocy lub usług, o których mowa w tym ustępie, po ustaleniu, że jest to niezbędne do:
a)
funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym;
b)
świadczenia przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych usług komunikacji elektronicznej, dostarczania urządzeń towarzyszących i świadczenia usług towarzyszących niezbędnych do obsługi, utrzymania i bezpieczeństwa takich usług komunikacji elektronicznej, w Rosji, w Ukrainie, w Unii, między Rosją a Unią oraz między Ukrainą a Unią, oraz dla usług ośrodków przetwarzania danych w Unii.
Artykuł  3
1. 
Zakazuje się sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, sprzętu, technologii lub oprogramowania wymienionych w załączniku II, niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub w celu ich wykorzystania w tym kraju, chyba że właściwy organ danego państwa członkowskiego wydał na to wcześniej zezwolenie.
2. 
Właściwe organy nie wydają jakiegokolwiek zezwolenia na mocy ust. 1, jeżeli mają uzasadnione powody, aby stwierdzić, że odnośny sprzęt, technologia lub oprogramowanie byłyby stosowane w celu represji wewnętrznych przez rząd, organy publiczne, przedsiębiorstwa lub urzędy Rosji, lub jakiekolwiek osoby lub podmioty działające w ich imieniu lub na ich zlecenie.
3. 
Załącznik II obejmuje sprzęt, technologię lub oprogramowanie związane z bezpieczeństwem informacji i telekomunikacją, które mogłyby zostać niewłaściwie wykorzystane do represji wewnętrznych.
4. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazywanie, wywóz lub świadczenie usług, o których mowa w tym ustępie, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to niezbędne do:
a)
funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym;
b)
świadczenia przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych usług komunikacji elektronicznej niezbędnych do obsługi, utrzymania i bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa, usług komunikacji elektronicznej w Rosji, w Ukrainie, w Unii, między Rosją a Unią i między Ukrainą a Unią oraz dla usług ośrodka przetwarzania danych w Unii.
5. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie czterech tygodni od jego udzielenia.
6. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdej odmowie udzielenia zezwolenia na podstawie niniejszego artykułu w terminie czterech tygodni od odmowy.
7. 
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla art. 2a rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014.
Artykuł  4
1. 
O ile właściwy organ danego państwa członkowskiego nie wydał na to wcześniej zezwolenia, zgodnie z art. 3 ust. 1., zakazuje się:
a)
świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej lub usług pośrednictwa związanych ze sprzętem, technologią i oprogramowaniem wymienionymi w załączniku II, lub związanych z instalowaniem, dostarczaniem, wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i użytkowaniem sprzętu i technologii wymienionych w załączniku II, lub związanych z dostarczaniem, instalacją, obsługą lub aktualizacją jakiegokolwiek oprogramowania wymienionego w załączniku II, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub w celu ich wykorzystania w tym kraju;
b)
udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, finansowania lub pomocy finansowej związanych ze sprzętem, technologią i oprogramowaniem wymienionymi w załączniku II, na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu w Rosji lub w celu ich wykorzystania w tym kraju;
c)
świadczenia wszelkich usług w zakresie monitorowania lub przechwytywania połączeń telekomunikacyjnych lub internetowych na rzecz rządu Rosji, rosyjskim organom, przedsiębiorstwom i urzędom publicznym lub jakimkolwiek osobom lub podmiotom działającym w ich imieniu lub na ich zlecenie, lub na ich bezpośrednią lub pośrednią korzyść.
2. 
Do celów ust. 1 lit. a) zakaz konserwacji i naprawy danego sprzętu obejmuje zakaz konserwacji, aktualizacji i naprawy dowolnego oprogramowania wbudowanego, które jest włączone do sprzętu.
3. 
Do celów ust. 1 lit. c) "usługi w zakresie monitorowania lub przechwytywania połączeń telekomunikacyjnych lub internetowych" oznaczają te usługi, które umożliwiają - w szczególności przy użyciu sprzętu, technologii lub oprogramowania wymienionych w załączniku II - dostęp do oraz dostarczanie przychodzących oraz wychodzących przekazów telekomunikacyjnych podmiotu, a także powiązanych z telefonią danych, w celu ich wydobycia, rozkodowania, zapisu, przetwarzania, analizy lub przechowywania, lub jakiekolwiek inne powiązane działania.
Artykuł  5
1. 
Zakazy ustanowione w art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 mają zastosowanie w przypadku, gdy sprzęt, technologia lub oprogramowanie niewymienione w załącznikach I i II są przeznaczone, w całości lub w części, do wykorzystania w związku z represjami wewnętrznymi w Rosji. Jeżeli podmiot dowie się o tym, niezwłocznie powiadamia o tym właściwe organy.
2. 
Zakazy ustanowione w art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 nie mają zastosowania, jeżeli podmiot nie miał powodów, by podejrzewać, że sprzęt, technologia lub oprogramowanie niewymienione w załącznikach I i II są przeznaczone, w całości lub w części, do wykorzystania w związku z represjami wewnętrznymi w Rosji.
Artykuł  6
1. 
Zamraża się wszelkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku IV, będące ich własnością, znajdujące się w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.
2. 
Nie udostępnia się osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku IV ani na ich rzecz - bezpośrednio lub pośrednio - żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych.
3. 
W załączniku IV wymienia się osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które:
a)
są odpowiedzialne za poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, bądź też których działania w inny sposób istotnie podważają demokrację lub praworządność w Rosji;
b)
udzielają finansowego, technicznego lub materialnego wsparcia przy popełnianiu czynów wymienionych w lit. a) lub w inny sposób uczestniczą w popełnianiu tych czynów, w tym poprzez planowanie tych czynów, kierowanie nimi, zlecanie ich, udzielanie pomocy w ich popełnianiu oraz ich przygotowywanie, ułatwianie ich lub zachęcanie do nich;
c)
są powiązane z osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami, o których mowa w lit. a) lub b).
Artykuł  7
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:
a)
niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku IV oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym do dokonania płatności za żywność, płatności z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego, płatności za leki i leczenie, płatności podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;
b)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;
c)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;
d)
niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odpowiedni właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem;
e)
przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej lub placówki konsularnej lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet na mocy prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim wpłaty te są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej, placówki konsularnej lub organizacji międzynarodowej;
f)
niezbędne do funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym;
g)
niezbędne do świadczenia przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych usług komunikacji elektronicznej, dostarczania urządzeń towarzyszących i świadczenia usług towarzyszących niezbędnych do obsługi, utrzymania i bezpieczeństwa takich usług komunikacji elektronicznej w Rosji, w Ukrainie, w Unii, między Rosją a Unią i między Ukrainą a Unią oraz dla usług ośrodka przetwarzania danych w Unii; lub
h)
niezbędne do sprzedaży i przekazania do dnia 28 sierpnia 2024 r. lub w terminie sześciu miesięcy od daty umieszczenia w wykazie w załączniku IV, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza, praw własności w odniesieniu do osoby prawnej, podmiotu lub jednostki z siedzibą w Unii, w przypadku gdy te prawa własności są bezpośrednio lub pośrednio własnością osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku IV, oraz po ustaleniu, że wpływy z takiej sprzedaży i przekazania pozostają zamrożone.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  8
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przekazanie takich środków lub zasobów gospodarczych jest niezbędne do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie.
2. 
W przypadku gdy w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia na podstawie ust. 1 odpowiedni właściwy organ nie wyda decyzji odmownej, nie wystąpi z wnioskiem o udzielenie informacji lub nie zawiadomi o dodatkowym terminie, zezwolenie uważa się za udzielone.
3. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie czterech tygodni od jego udzielenia.
Artykuł  9
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w art. 6, wymieniono w załączniku IV, lub orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim, przed tym dniem lub później;
b)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub taką decyzją lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu lub takiej decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób, którym takie roszczenia przysługują;
c)
orzeczenie lub decyzja nie przynosi korzyści osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi wymienionym w załączniku IV; oraz
d)
uznanie orzeczenia lub decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  10
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 1 i pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV jest należna z tytułu umowy lub porozumienia zawartych przez daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub organ, lub z tytułu zobowiązania powstałego dla danej osoby fizycznej lub prawnej, danego podmiotu lub organu, zanim daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub organ wymieniono w załączniku IV, właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że dany właściwy organ ustalił, że:
a)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV; oraz
b)
dokonanie płatności nie narusza art. 6 ust. 2.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  11
1. 
Art. 6 ust. 2 nie stoi na przeszkodzie temu, by instytucje finansowe lub kredytowe, które otrzymują środki finansowe przekazywane przez osoby trzecie na rachunek wymienionych w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, zapisywały te otrzymane środki finansowe w dobro zamrożonych rachunków, pod warunkiem że wszelkie dodatkowe kwoty, którymi uznano te rachunki, również podlegają zamrożeniu. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje odpowiedni właściwy organ o takich transakcjach.
2. 
Art. 6 ust. 2 nie stosuje się do uznawania zamrożonych rachunków:
a)
odsetkami lub innymi dochodami z tych rachunków;
b)
płatnościami należnymi z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem wymienienia osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 6, w załączniku IV; lub
c)
płatnościami należnymi na podstawie orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia arbitrażowego wydanych w państwie członkowskim lub wykonalnych w danym państwie członkowskim;

o ile wszelkie takie odsetki, inne dochody oraz płatności zostaną zamrożone zgodnie z art. 6 ust. 1.

Artykuł  12
1. 
Osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:
a)
przekazują niezwłocznie wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje dotyczące rachunków i kwot zamrożonych zgodnie z art. 6 ust. 1 lub posiadane informacje o środkach finansowych i zasobach gospodarczych na terytorium Unii należących do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku IV, będących w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą, i które nie są jeszcze traktowane jak zamrożone przez osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy do tego zobowiązane, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio albo za pośrednictwem państw członkowskich; oraz
b)
współpracują z właściwym organem przy weryfikacji informacji, o których mowa w lit. a).
2. 
Ust. 1 ma zastosowanie z zastrzeżeniem przepisów krajowych lub przepisów dotyczących poufności informacji będących w posiadaniu organów sądowych oraz zgodnie z zasadą poufności komunikacji między prawnikami a ich klientami zagwarantowaną w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Do celów niniejszego przepisu taka komunikacja obejmuje informacje związane z doradztwem prawnym udzielanym przez innych certyfikowanych specjalistów, którzy są uprawnieni na mocy prawa krajowego do reprezentowania swoich klientów w postępowaniu sądowym, w zakresie, w jakim takie doradztwo prawne jest udzielane w związku z toczącym się lub przyszłym postępowaniem sądowym.
3. 
Wszelkie dodatkowe informacje otrzymane bezpośrednio przez Komisję udostępnia się państwom członkowskim.
4. 
Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się jedynie w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano.
5. 
Właściwe organy, w tym organy egzekwowania prawa, organy celne w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 5  oraz właściwe organy w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 6 , dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 7  i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 8 , a także administratorzy rejestrów urzędowych, w których rejestrowane są osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty i organy oraz majątek nieruchomy lub ruchomy, niezwłocznie przetwarzają informacje, w tym dane osobowe oraz, w razie potrzeby, informacje, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, oraz niezwłocznie wymieniają się nimi z innymi właściwymi organami swojego państwa członkowskiego, innych państw członkowskich oraz z Komisją, jeżeli takie przetwarzanie i taka wymiana informacji są niezbędne do wykonywania zadań organu przetwarzającego informacje lub otrzymującego informacje wynikających z niniejszego rozporządzenia, w szczególności gdy organy te lub administratorzy ci wykrywają przypadki lub próby naruszenia lub obejścia zakazów określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Artykuł  13
1. 
Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu.
2. 
Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w wykazie w załączniku IV:
a)
zgłaszają w terminie sześciu tygodni od dnia ich wymienienia w załączniku IV środki finansowe lub zasoby gospodarcze, podlegające jurysdykcji państwa członkowskiego, należące do nich, będące ich własnością, będące w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te środki finansowe lub zasoby gospodarcze się znajdują; oraz
b)
współpracują z właściwym organem przy weryfikacji tych informacji.
3. 
Nieprzestrzeganie ust. 2 niniejszego artykułu uznaje się za udział, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście środków, o których mowa w art. 6.
4. 
Dane państwo członkowskie informuje Komisję w terminie dwóch tygodni od otrzymania informacji na podstawie ust. 2 lit. a).
5. 
Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się jedynie w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano.
6. 
Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz z rozporządzeniami (UE) 2016/679 i (UE) 2018/1725 oraz jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do stosowania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  14
1. 
Zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmowa ich udostępnienia, jeśli dokonane w dobrej wierze w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie skutkują żadnego rodzaju odpowiedzialnością osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wykonujących takie działanie ani ich zarządu lub pracowników, chyba że udowodniono, że środki finansowy i zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zablokowane na skutek zaniedbania.
2. 
Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie skutkuje żadnego rodzaju odpowiedzialnością, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczania, że ich działania mogą naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu.
Artykuł  15
1. 
Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o udzielenie gwarancji należytego wykonania zobowiązania, gwarancji lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancji finansowej lub zabezpieczenia finansowego, w jakiejkolwiek formie lub o płatność z ich tytułu - o ile zostały one wniesione przez:
a)
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w wykazie w załączniku IV;
b)
wszelkie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a).
2. 
We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie dochodzących zaspokojenia tego roszczenia.
3. 
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę legalności niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Artykuł  16
1. 
Komisja i państwa członkowskie informują się nawzajem o środkach zastosowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami związanymi z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami dotyczącymi:
a)
środków finansowych zamrożonych na podstawie art. 6 oraz zezwoleń udzielonych w ramach odstępstw określonych w niniejszym rozporządzeniu;
b)
naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.
2. 
Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie nawzajem oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogłyby mieć wpływ na skuteczne wykonywanie niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  17
1. 
W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 2, dokonuje stosownych zmian załącznika IV.
2. 
Rada przekazuje decyzję zgodnie z ust. 1, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, danej osobie fizycznej lub prawnej, danemu podmiotowi lub danemu organowi bezpośrednio - jeżeli adres jest znany, a przekazania można dokonać - albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając tej osobie fizycznej lub prawnej, takiemu podmiotowi lub takiemu organowi zgłoszenie uwag.
3. 
W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu danej decyzji i odpowiednio informuje daną osobę, dany podmiot lub dany organ.
4. 
Wykaz w załączniku IV jest poddawany regularnym przeglądom, które odbywają się co najmniej raz na 12 miesięcy.
5. 
Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika III na podstawie informacji przekazywanych przez państwa

członkowskie.

Artykuł  18
1. 
W załączniku IV zamieszcza się uzasadnienie wymienienia w wykazie danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.
2. 
W załączniku IV zamieszcza się informacje, które są niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o ile informacje te są dostępne. W przypadku osób fizycznych informacje takie mogą obejmować: imiona i nazwiska oraz pseudonimy; datę i miejsce urodzenia; obywatelstwo; numer paszportu i numer dowodu tożsamości; płeć; adres, jeżeli jest znany; oraz funkcję lub zawód. W przypadku osób prawnych, podmiotów lub organów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer ewidencyjny i miejsce prowadzenia działalności.
Artykuł  19
1. 
Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje, mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie przewidują również właściwe środki konfiskaty dochodów pochodzących z takich naruszeń.
2. 
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
Artykuł  20
1. 
Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwany dalej "Wysokim Przedstawicielem") mogą przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zadań spoczywających na niej na mocy niniejszego rozporządzenia. Do zadań tych należy:
a)
w odniesieniu do Rady, przygotowywanie oraz dokonywanie zmian w załączniku IV;
b)
w odniesieniu do Wysokiego Przedstawiciela, przygotowywanie oraz dokonywanie zmian w załączniku IV;
c)
w odniesieniu do Komisji:
(i)
uwzględnianie treści załącznika IV w publicznie dostępnym elektronicznym skonsolidowanym wykazie osób fizycznych lub prawnych, grup i podmiotów podlegających sankcjom finansowym Unii oraz na publicznie dostępnej interaktywnej mapie sankcji;
(ii)
przetwarzanie informacji na temat skutków, jakie wywierają środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, takich jak wartość zamrożonych środków finansowych i informacje o zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy.
2. 
Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel przetwarzają, w stosownych przypadkach, odpowiednie dane dotyczące przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne ujęte w wykazie, wyroków skazujących takich osób lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób wyłącznie w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest niezbędne do przygotowania załącznika IV.
3. 
Do celów niniejszego rozporządzenia Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel zostają wyznaczone jako "administrator" w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia (UE) 2018/1725 w celu zapewnienia zainteresowanym osobom fizycznym możliwości wykonywania praw przysługujących im na mocy tego rozporządzenia.
Artykuł  21
1. 
Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i wskazują je na stronach internetowych wymienionych w załączniku III. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach adresów ich stron internetowych wymienionych w załączniku III.
2. 
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
3. 
W przypadku gdy w niniejszym rozporządzeniu ustanowiono wymóg powiadamiania lub informowania Komisji lub wymóg innego rodzaju porozumiewania się z Komisją, na potrzeby takiego porozumiewania się stosuje się adres i inne dane kontaktowe wymienione w załączniku III.
Artykuł  22

Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są wykorzystywane jedynie w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano.

Artykuł  23

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a)
na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;
b)
na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego;
c)
wobec każdej osoby fizycznej będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;
d)
wobec każdej osoby prawnej, każdego podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;
e)
do każdej osoby prawnej, każdego podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii.
Artykuł  24

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Wykaz sprzętu, który może zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, o którym mowa w art. 2

1.
Broń palna, amunicja i powiązany osprzęt:
1.1.
broń palna nieobjęta pozycjami ML 1 i ML 2 Wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej (zwanego dalej "wspólnym wykazem uzbrojenia");
1.2.
amunicja przeznaczona specjalnie do broni palnej wymienionej w pozycji 1.1 i specjalnie do niej zaprojektowane elementy;
2.
Symulatory inne niż objęte pozycją ML 14 wspólnego wykazu uzbrojenia, przeznaczone do szkoleń w posługiwaniu się bronią palną oraz specjalnie do nich zaprojektowane oprogramowanie.
3.
Bomby i granaty nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia.
4.
Następujące inne materiały wybuchowe nieobjęte wspólnym wykazem uzbrojenia i powiązane substancje:
a)
amatol;
b)
nitroglikol;
c)
chlorek pikrylu.
5.
Drut ostrzowy.
6.
Noże wojskowe, noże bojowe i bagnety o długości ostrza przekraczającej 10 cm.
7.
Urządzenia produkcyjne zaprojektowane specjalnie na potrzeby produktów wymienionych w niniejszym załączniku.

ZAŁĄCZNIK  II

Wykaz sprzętu, technologii i oprogramowania, o których mowa w art. 3

Uwaga ogólna

Niezależnie od treści niniejszego załącznika nie ma on zastosowania do:

a)
sprzętu, technologii lub oprogramowania, które wyszczególniono w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 9  lub we wspólnym wykazie uzbrojenia; lub
b)
oprogramowania przeznaczonego do samodzielnej instalacji przez użytkownika bez konieczności dalszej znacznej pomocy ze strony sprzedawcy, które jest ogólnie dostępne w punktach sprzedaży detalicznej, bez ograniczeń, w wyniku:
(i)
bezpośrednich transakcji sprzedaży;
(ii)
transakcji realizowanych na zamówienie pocztowe;
(iii)
transakcji realizowanych drogą elektroniczną;
(iv)
transakcji realizowanych na zamówienie telefoniczne;
c)
oprogramowania, które jest własnością publiczną; lub
d)
w przypadku gdy zastosowanie ma art. 2a rozporządzenia (UE) nr 833/2014.

Sekcje A, B, C, D i E nawiązują do sekcji, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 2021/821.

A.
Wykaz sprzętu
sprzęt do głębokiej inspekcji pakietów
sprzęt do przechwytywania w sieci, w tym Interception Management Systems (IMS), oraz sprzęt Data Retention Link Intelligence
sprzęt do monitorowania częstotliwości radiowych
sprzęt do zagłuszania połączeń sieciowych i satelitarnych
sprzęt do zdalnej infekcji
sprzęt do rozpoznawania/przetwarzania mowy
sprzęt do przechwytywania i monitorowania IMSI (4), MSISDN (5), IMEI (6), TMSI (7)
sprzęt do taktycznego przechwytywania i monitorowania SMS (8) /GSM (9) /GPS (10) /GPRS (11) /UMTS (12) /CDMA (13) /PSTN (14),
sprzęt do przechwytywania i monitorowania informacji: DHCP (15), SMTP (16), GTP (17),
sprzęt do rozpoznawania i profilowania wzorców
sprzęt do zdalnego gromadzenia i analizowania dowodów cyfrowych
sprzęt do przetwarzania semantycznego
sprzęt do łamania protokołów szyfrujących WEP i WPA
sprzęt do przechwytywania i monitorowania do protokołów zastrzeżonych i standardowych VoIP.
B.
Niewykorzystany.
C.
Niewykorzystany.
D.
"Oprogramowanie" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" sprzętu wyszczególnionego w kategorii A powyżej.
E.
"Technologia" do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" sprzętu wyszczególnionego w kategorii A powyżej.

Sprzęt, technologia i oprogramowanie należące do tych sekcji są objęte zakresem niniejszego załącznika tylko w zakresie, w jakim objęte są ogólnym opisem "systemów do przechwytywania i monitorowania połączeń internetowych, telefonicznych i satelitarnych".

Na użytek niniejszego załącznika "monitorowanie" oznacza nabywanie, ekstrakcję, dekodowanie, rejestrowanie, przetwarzanie, analizowanie i archiwizowanie treści połączenia lub danych sieciowych.

Przypisy:

(4)
IMSI oznacza międzynarodowy numer tożsamości telefonicznej abonenta mobilnego (ang. International Mobile Subscriber Identity). Jest to niepowtarzalny kod identyfikacyjny przypisany każdemu urządzeniu telefonii komórkowej. Jest na stałe umieszczony w karcie SIM i pozwala tę kartę zidentyfikować w sieci GSM lub UMTS.
(5)
MSISDN oznacza Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. Jest to niepowtarzalny numer identyfikacyjny abonamentu w sieci komórkowej GSM lub UMTS. Mówiąc prościej, jest to telefoniczny numer karty SIM w telefonie komórkowym. Identyfikuje on zatem (podobnie jak IMSI) abonenta sieci komórkowej (ale służy do ukierunkowywania rozmów do abonenta).
(6)
IMEI oznacza międzynarodowy numer fabryczny mobilnego aparatu telefonicznego (ang. International Mobile Equipment Identity). Jest to zwykle niepowtarzalny numer identyfikacyjny telefonów komórkowych GSM, WCDMA i IDEN oraz niektórych telefonów satelitarnych. Zwykle widnieje wydrukowany w kieszeni na baterię. Przy użyciu numeru IMEI (ale także IMSI i MSISDN) można prowadzić podsłuch połączeń.
(7)
TMSI oznacza krótkoterminowy identyfikator przydzielany użytkownikowi sieci GSM (ang. Temporary Mobile Subscriber Identity). Jest to numer identyfikacyjny najczęściej przesyłany między telefonem a siecią.
(8)
SMS oznacza system krótkich wiadomości tekstowych (ang. Short Message System).
(9)
GSM oznacza globalny system łączności ruchomej (ang. Global System for Mobile Communications).
(10)
GPS oznacza globalny system pozycjonowania (ang. Global Positioning System).
(11)
GPRS oznacza General Package Radio Service.
(12)
UMTS oznacza Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej (ang. Universal Mobile Telecommunication System).
(13)
CDMA oznacza wielodostęp z podziałem kodowym (ang. Code Division Multiple Access).
(14)
PSTN oznacza publiczną komutowaną sieć telefoniczną (ang. Public Switch Telephone Networks).
(15)
DHCP oznacza protokół dynamicznego konfigurowania węzłów (ang. Dynamic Host Configuration Protocol).
(16)
SMTP oznacza Simple Mail Transfer Protocol.
(17)
GTP oznacza GPRS Tunneling Protocol.

ZAŁĄCZNIK  III

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adres, na który należy wysyłać powiadomienia skierowane do Komisji

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHY

https://fau.gov.cz/en/international-sanctions

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDIA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

WŁOCHY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

WĘGRY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://smb.gov.mt/

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SZWECJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres, na który należy wysyłać powiadomienia skierowane do Komisji Europejskiej:

European Commission

Dyrekcja Generalna ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych

i Unii Rynków Kapitałowych (DG FISMA)

Rue Joseph II 54

1049 Brussels,

Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

ZAŁĄCZNIK  IV  10  

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 6

A.
Osoby fizyczne
Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.Nikolai Pavlovich DUBOVIK

(Николай Павлович

ДУБОВИК)

Stanowisko: sędzia Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Nikolai Pavlovich Dubovik jest sędzią Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Zajmując to stanowisko, odmówił rozpatrzenia skargi kasacyjnej wniesionej przez Aleksieja Nawalnego wobec wyroku w procesie o "zniesławienie weterana". W rezultacie, sędzia ten zdyskredytował Aleksieja Nawalnego politycznie przed referendum konstytucyjnym, które odbyło się w Rosji w 2020 r.

Nikolai Pavlovich Dubovik jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
2.Eduard Borisovich ERDYNIEV

(Эдуард Борисович

ЭРДЫНИЕВ)

Stanowisko: sędzia Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Eduard Borisovich Erdyniev jest sędzią Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Zajmując to stanowisko, odmówił rozpatrzenia skargi kasacyjnej wniesionejprzez Aleksieja Nawalnego wobec orzeczenia o zastąpieniu wyroku w zawieszeniu wyrokiem pełnoprawnym. W rezultacie Aleksiej Nawalny został uznany za winnego, a w późniejszych latach został uwięziony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, by nie mógł prowadzić działalności politycznej.

Eduard Borisovich Erdyniev jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
3.Andrey Vladimirovich FEDOROV

(Андрей Владимирович Федоров / Фёдоров)

Stanowisko: sędzia sądu okręgowego okręgu kirowskiego w Tomsku

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Andrey Vladimirovich Fedorov jest rosyjskim sędzią orzekającym w sądzie okręgowym okręgu kirowskiego w Tomsku. Zajmując to stanowisko, oddalił skargę w sprawie braku działania urzędników Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w obwodzie tomskim w związku otruciem Aleksieja Nawalnego. W wyniku jego decyzji Aleksiej Nawalny został uwięziony.

Andrey Vladimirovich Fedorov jest zatem odpowiedzialny za działania poważnie podważające praworządność w Rosji.

27.5.2024
4.Ekaterina Vasilevna

FEDOTOVA (NAUMOVA)

(Екатерина Васильевна

Федотова (Наумова))

Stanowisko: przedstawicielka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji w mieście Chimki, obwód moskiewski

Data urodzenia:

6.11.1995

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Ekaterina Vasilevna Fedotova (Naumova) pracuje w przedstawicielstwie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji w mieście Chimki, obwód moskiewski. Zajmując to stanowisko, w dniu 18 stycznia 2021 r. wzięła udział w posiedzeniu sądu zorganizowanym na posterunku policji i zażądała przedłużenia nielegalnego zatrzymania Aleksieja Nawalnego o 30 dni.

Ekaterina Vasilevna Fedotova (Naumova) jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
5.Inna Alexandrovna FESENKO

(Инна Александровна ФЕСЕНКО)

Stanowisko: Sędzia sądu okręgowego okręgu kirowskiego w Tomsku

Data urodzenia:

22.12.1968

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Inna Alexandrovna Fesenko jest rosyjską sędzią działającą w sądzie okręgowym okręgu kirowskiego w Tomsku. Zajmując to stanowisko dwukrotnie oddaliła skargi na brak działania policji transportowej w Tomsku w związku z otruciem Aleksieja Nawalnego. Ponadto nałożyła zakaz na niektóre działania Kseni Fadiejewej, byłejszefowej siedziby organizacji Nawalnego w Tomsku.

Inna Alexandrovna Fesenko jest zatem odpowiedzialna za działania poważnie podważające praworządność w Rosji.

27.5.2024
6.Ekaterina Viktorovna GALYAUTDINOVA

(Екатерина Викторовна ГАЛЯУТДИНОВА)

Stanowisko: sędzia sądu okręgowego okręgu kirowskiego w Tomsku

Data urodzenia: 1969 r.

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Ekaterina Viktorovna Galyautdinova jest rosyjską sędzią orzekającą w sądzie okręgowym okręgu kirowskiego w Tomsku. Zajmując to stanowisko, dwukrotnie oddaliła skargi na brak działania policji transportowej w Tomsku w związku ze śledztwem w sprawie otrucia Aleksieja Nawalnego.

Ekaterina Viktorovna Galyautdinova jest zatem odpowiedzialna za działania poważnie podważające praworządność w Rosji.

27.5.2024
7.Dmitry Evgenevich PANKRATOV

(Дмитрий Евгеньевич ПАНКРАТОВ)

Stanowisko: starszy śledczy w Głównym Wojskowym Departamencie Śledczym Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej, pułkownik prokuratury wojskowej

Data urodzenia:

29.12.1967

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Dmitry Evgenevich Pankratov jest starszym śledczym w Głównym Wojskowym Departamencie Śledczym Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Zajmując to stanowisko, odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa Aleksieja Nawalnego, po tym jak Nawalny został otruty środkiem paralityczno-drgawkowym nowiczok.

Dmitry Evgenevich Pankratov jest zatem odpowiedzialny za działania poważnie podważające praworządność w Rosji.

27.5.2024
8.Evgeniy Borisovich RASTORGUEV

(Евгений Борисович РАСТОРГУЕВ)

Stanowisko: sędzia 9. arbitrażowego sądu apelacyjnego, Rosja

Data urodzenia:

20.8.1970

Miejsce urodzenia: obwód włodzimierski, dawniej

ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Evgeniy Borisovich Rastorguev jest sędzią 9. arbitrażowego sądu apelacyjnego w Rosji. Zajmując to stanowisko, podtrzymał roszczenie spółki "Drużba Narodow" przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu. W swoim śledztwie AleksiejNawalny twierdził, że spółka ta jest zaangażowana w działania korupcyjne z Rosyjską Gwardią Narodową (Rosgvardia).

Evgeniy Borisovich Rastorguev jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi oraz działania poważnie podważające praworządność w Rosji.

27.5.2024
9.Alexander Sergeevich ERMOLENKO

(Александр Сергеевич

ЕРМОЛЕНКО)

Stanowisko: szef oddziału nr 15 federalnej instytucji rządowej - Inspektoratu Karnego Wykonawczego Dyrekcji Federalnej Służby Więziennej w Moskwie

Data urodzenia:

11.11.1993

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Alexander Sergeevich Ermolenko jest szefem oddziału nr 15 Inspektoratu Karnego Wykonawczego Dyrekcji Federalnej Służby Więziennej w Moskwie. Zajmując to stanowisko, poparł przekształcenie wydanego wobec Aleksieja Nawalnego wyroku w zawieszeniu w wyrok bezwzględnego więzienia podczas rozprawy sądowej w sprawie "Yves Rocher".

Alexander Sergeevich Ermolenko jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
10.Irina Geroldovna KIM

(Ирина Герольдовна КИМ)

Stanowisko: sędzia w sądzie miejskim miasta Kowrowa w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia:

14.8.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Irina Geroldovna Kim jest sędzią w sądzie miejskim miasta Kowrowa w obwodzie włodzimierskim.

Od 2022 r. była bezpośrednio zaangażowana w tworzenie i utrzymywanie skrajnie niekorzystnych warunków w odniesieniu do Aleksieja Nawalnego, stale oddalając wnoszone przez niego skargi na jego traktowanie w kolonii karnejIK-6, w którejodbywał wyrok wydany w wyniku politycznie umotywowanego postępowania karnego.

Irina Geroldovna Kim jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, arbitralne zatrzymania oraz systematyczne naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
11.Kirill Sergeevich NIKIFOROV

(Кирилл Сергеевич НИКИФОРОВ)

Stanowisko: sędzia w sądzie miejskim miasta Kowrowa w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia:

14.3.1992

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Kirill Sergeevich Nikiforov jest sędzią w sądzie miejskim miasta Kowrowa w obwodzie włodzimierskim.

Od 2022 r. był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie i utrzymywanie skrajnie niekorzystnych warunków w odniesieniu do Aleksieja Nawalnego, stale odrzucając wnoszone przez niego skargi na jego traktowanie w kolonii karnejIK-6, w którejodbywał dwunastoletni wyrok wydany w wyniku politycznie umotywowanego postępowania karnego.

Kirill Sergeevich Nikiforov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, arbitralne zatrzymania oraz systematyczne naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
12.Sergey Vladimirovich BLINOV

(Сергей Владимирович БЛИНОВ)

Stanowisko: sędzia sądu okręgowego okręgu lenińskiego w Kirowie

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Sergey Vladimirovich Blinov jest sędzią sądu okręgowego okręgu lenińskiego w Kirowie.

W 2013 r. skazał Aleksieja Nawalnego na pięć lat, a przedsiębiorcę Piotra Oficerowa na cztery lata więzienia na podstawie zarzutów o sprzeniewierzenie w politycznie umotywowanym procesie w "sprawie Kirowlesu". Oprócz tego nałożono na każdego z oskarżonych grzywnę w wysokości 500 000 rubli.

Sergey Vladimirovich Blinov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
13.Evgeny Vladimirovich BORISOV

(Евгений Владимирович БОРИСОВ)

Stanowisko: sędzia sądu okręgowego okręgu nikulińskiego w Moskwie

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Evgeny Vladimirovich Borisov jest sędzią sądu okręgowego okręgu nikulińskigo w Moskwie.

W 2015 r. uznał roszczenie spółki Kirowles w wysokości16 mln rubli wobec Aleksieja Nawalnego i dwóch innych oskarżonych w politycznie umotywowanej "sprawie Kirowlesu".

Evgeny Vladimirovich Borisov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
14.Tatyana Stanislavovna DODONOVA

(Татьяна Станиславовна

ДОДОНОВА)

Stanowisko: sędzia w sądzie miejskim w Moskwie

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Tatyana Stanislavovna Dodonova jest sędzią w sądzie miejskim w Moskwie.

W 2014 r. w sprawie "Yves Rocher" uznała orzeczenie o umieszczeniu Aleksieja Nawalnego w areszcie domowym za zgodne z prawem. Wielokrotnie prowadziła sprawy przeciwko obywatelom Federacji Rosyjskiej, którzy sprzeciwiali się reżimowi politycznemu w Rosji, i skazywała osoby aresztowane w związku z protestami w Moskwie w 2019 r.

Tatyana Stanislavovna Dodonova jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
15.Elena Sergeevna ASTAKHOVA

(Елена Сергеевна АСТАХОВА)

Stanowisko: sędzia sądu okręgowego okręgu gołowińskiego w Moskwie

Data urodzenia:

30.3.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Nr dokumentu tożsamości: 45 01 525454

Numer identyfikacji podatkowej (ИНН):

7703204586

Jako sędzia sądu okręgowego okręgu gołowińskiego w Moskwie Elena Sergeevna Astakhova skazała Olega Orłowa - czołowego obrońcę praw człowieka i współprzewodniczącego organizacji Memoriał - na dwa i pół roku pobytu w kolonii karnejna podstawie politycznie umotywowanych zarzutów, za wypowiedzi przeciwko wojnie napastniczejRosji przeciwko Ukrainie. 70-letni Oleg Orłow jest jednym z najbardziejszanowanych i najdłużejdziałających obrońców praw człowieka w Rosji, jednym z przywódców nagrodzonej pokojową nagrodą Nobla w 2022 r. organizacji Centrum Obrony Praw Człowieka "Memoriał", która została zlikwidowana w ramach systematycznego, zakrojonego na szeroką skalę tłumienia w Rosji wolności wypowiedzi, pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się. Oleg Orłow został oskarżony i skazany za rzekome "dyskredytowanie" rosyjskiej armii po opublikowaniu we francuskich mediach opinii, w którejsprzeciwiał się wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

W związku z tym sędzia Elena Sergeevna Astakhova jest odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
16.Olesya Yurievna

VOROBYOVA

(Олеся Юрьевна ВОРОБЬЕВА

Stanowisko: prokurator krajowy

Data urodzenia:

4.6.1981

Jako prokurator w politycznie umotywowanym procesie przeciwko czołowemu obrońcy praw człowieka Olegowi Orłowowi, Olesya Yurievna Vorobyova wnioskowała o skazanie Olega Orłowa na dwa lata i jedenaście miesięcy więzienia twierdząc, że jego artykuł wyrażający sprzeciw wobec wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie był umotywowany "ideologiczną wrogością i nienawiścią" i najdłużej działających obrońców praw człowieka w Rosji, jednym z przywódców nagrodzonej pokojową nagrodą Nobla w 2022 r. organizacji Centrum Obrony Praw Człowieka "Memoriał", która została zlikwidowana w ramach systematycznego, zakrojonego na szeroką skalę tłumienia w Rosji wolności wypowiedzi, pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się. Oleg Orłow został oskarżony i skazany za rzekome "dyskredytowanie" rosyjskiej armii po opublikowaniu we francuskich mediach opinii, w której sprzeciwiał się wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

W związku z tym Olesya Yurievna Vorobyova jest odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
17.Ilya Andreevich SAVCHENKO

(Илья Андреевич САВЧЕНКО)

Stanowisko: Śledczy w Departamencie Śledczym w Twerze (Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej)

Data urodzenia:

18.6.1997

Miejsce urodzenia: Rtiszczewo - obwód saratowski, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jako śledczy w Komitecie Śledczym Federacji RosyjskiejIlya Andreevich Savchenko otrzymał do rozpatrzenia sprawę Olega Orłowa i przyczynił się do jego oskarżenia za opublikowanie opinii sprzeciwiającejsię wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie. Ilya Andreevich Savchenko stwierdził, że Oleg Orłow opublikował artykuł kierując się "ideologiczną wrogością wobec tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych, moralnych i patriotycznych" oraz nienawiścią wobec "rosyjskich wojskowych" jako grupy społecznej.

W związku z tym śledczy Ilya Andreevich Savchenko jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
18.Oksana Vasilyevna DEMYASHEVA

(Оксана Васильевна ДЕМЯШЕВА)

Stanowisko: sędzia sądu okręgowego w okręgu wasilostrowskim w Sankt Petersburgu

Data urodzenia:

10.3.1980

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu okręgowego w okręgu wasilostrowskim w Sankt Petersburgu Oksana Vasilyevna Demyasheva skazała artystkę Aleksandrę Skoczylenko na siedem lat więzienia na podstawie politycznie umotywowanych zarzutów rozpowszechniania tzw. fałszywych wiadomości o rosyjskim wojsku. Aleksandra Skoczylenko została aresztowana za zamianę metek w supermarkecie na naklejki antywojenne. Była jedną z pierwszych osób postawionych w stan oskarżenia na podstawie nowo uchwalonych przepisów karnych penalizujących tzw. "fałszywe wiadomości" o wojsku rosyjskim; jej proces odbił się szerokim echem z powodu bezprecedensowejpresji, jakiej Skoczylenko została poddana przez administrację więzienną, sędziego i prokuraturę.

W związku z tym Oksana Vasilyevna Demyasheva jest odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
19.Alexander Yurievich GLADYSHEV

(Александр Юрьевич

ГЛАДЫШЕВ)

Stanowisko: prokurator w Prokuraturze Krajowej / prokuraturze w Sankt Petersburgu

Data urodzenia:

28.10.1994

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jako prokurator w prokuraturze w Sankt Petersburgu Alexander Yurievich Gladyshev zażądał kary ośmiu lat więzienia dla Aleksandry Skoczylenko pod politycznie umotywowanym zarzutem rozpowszechniania "fałszywych wiadomości" o wojsku, po tym jak aresztowano ją za zamienianie metek w supermarkecie na naklejki antywojenne. Była jedną z pierwszych osób postawionych w stan oskarżenia na podstawie nowo uchwalonych przepisów karnych penalizujących tzw. "fałszywe wiadomości" o wojsku rosyjskim; jej proces odbił się szerokim echem z powodu bezprecedensowej presji, jakiej Skoczylenko została poddana przez administrację więzienną, sędziego i prokuraturę.

W związku z tym prokurator Alexander Gladyshev jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji poprzez naruszenie wolności opinii i wypowiedzi.

27.5.2024
B.
Osoby prawne, podmioty i organy
NazwaInformacje identyfikacyjneUzasadnienieData umieszczenia w wykazie
1.FEDRALNA SŁUŻBA WIĘZIENNA FEDERACJI ROSYJSKIEJ

(FSIN)

Федеральная служба исполнения

НАКАЗАНИЙ

(ФСИН) (RU)

Adres: ulica Żytnaja 14, okręg Jakimanka, Centralny Okręg Administracyjny, Moskwa

Strona internetowa: http://www.fsin.su/eng

Federalna Służba Więzienna Federacji Rosyjskiej (FSIN) jest federalną agencją działającą pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości Rosji. Jest to federalny organ odpowiedzialny za pozbawienie wolności osób podejrzanych i skazanych, bezpieczeństwo i utrzymywanie więzień w Rosji, transport więźniów i programy resocjalizacji.

FSIN jest więc centralnym urzędem zarządzającym więziennictwem w Rosji, znanym z szeroko zakrojonych i systematycznych nadużyć i złego traktowania więźniów politycznych w Rosji. Jako agencja federalna FSIN jest odpowiedzialna za kolonie karne, w których rosyjski polityk opozycyjny Aleksiej Nawalny był przetrzymywany na podstawie politycznie umotywowanych zarzutów i gdzie w końcu zmarł w dniu 16 lutego 2024 r. Podczas swojego uwięzienia Aleksiej Nawalny doświadczył nadużyć, w tym poprzez osadzenie w izolatce oraz okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie, co doprowadziło do poważnego pogorszenia jego stanu zdrowia. Inni więźniowie polityczni przetrzymywani w rosyjskich więzieniach w podobnie ciężkich warunkach poddawani są nadużyciom i złemu traktowaniu, które mają na celu złamanie ich fizycznie i psychicznie.

FSIN jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym tortury i inne okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie lub karanie.

27.5.2024
1 Dz.U. L, 2024/1484, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1484/oj.
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).
8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) (Dz. U. L 206 z 11.6.2021, s. 1).
10 Załącznik IV zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2024/1488 z dnia 27 maja 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.1488) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 maja 2024 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.