Rozporządzenie 2024/1451 zmieniające załącznik II i załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatków do żywności: kwas winowy (L(+)-) (E 334), winiany sodu (E 335), winiany potasu (E 336), winian potasowo-sodowy (E 337) i winian wapnia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1451

Akt oczekujący
Wersja od: 27 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1451
z dnia 24 maja 2024 r.
zmieniające załącznik II i załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do dodatków do żywności: kwas winowy (L(+)-) (E 334), winiany sodu (E 335), winiany potasu (E 336), winian potasowo-sodowy (E 337) i winian wapnia (E 354)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących 2 , w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania. W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności, obejmujący nośniki, dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych, oraz warunki ich stosowania.

(2) Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 unijny wykaz dodatków do żywności może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku.

(3) Kwas winowy (L(+)-) (E 334), winiany sodu (E 335), winiany potasu (E 336), winian potasowo-sodowy (E 337) i winian wapnia (E 354) są substancjami dopuszczonymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1333/2008. Są to dodatki do żywności obecnie dopuszczone do stosowania zgodnie z zasadą quantum satis i zawarte w grupie I w części C załącznika II do tego rozporządzenia, w której to grupie zawarte są dodatki do żywności, inne niż barwniki i substancje słodzące, o "nieokreślonym dopuszczalnym dziennym spożyciu" lub w odniesieniu do których w najnowszej ocenie ryzyka stwierdzono, że "nie występuje konieczność określenia wartości liczbowej dopuszczalnego dziennego spożycia". Ponadto, kwas winowy (L(+)-) (E 334), winiany sodu (E 335), winiany potasu (E 336), winian potasowo-sodowy (E 337) i winian wapnia (E 354) są dopuszczone do stosowania w określonych kategoriach żywności przy zachowaniu maksymalnego poziomu liczbowego lub zasady quantum satis.

(4) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") opublikował w dniu 11 marca 2020 r. opinię naukową w sprawie ponownej oceny stosowania kwasu winowego (L(+)-) (E 334), winianów sodu (E 335), winianów potasu (E 336), winianu potasowo-sodowego (E 337) i winianu wapnia (E 354) jako dodatków do żywności 3 . Ustalono dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) dla grupy kwas winowy - winiany (E 334-337 oraz E 354) na poziomie 240 mg/kg masy ciała na dobę, wyrażone jako kwas winowy. Szacowane narażenie dla różnych grup w najbardziej odpowiednim scenariuszu narażenia nie przekroczyło ADI dla grupy wynoszącego 240 mg/kg masy ciała na dobę, wyrażonego jako kwas winowy.

(5) W dniu 19 stycznia 2021 r. Komisja ogłosiła publiczne zaproszenie do przedstawiania danych technicznych dotyczących dopuszczonych dodatków do żywności - kwas winowy (L(+)-) (E 334), winiany sodu (E 335), winiany potasu (E 336), winian potasowo-sodowy (E 337) i winian wapnia (E 354) - wzywając podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze do przedłożenia danych między innymi na temat wykorzystania tych dodatków do żywności zgodnie z częścią E załącznika II i częściami 2, 3 oraz 4, a także częścią 5 sekcja A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. W zaproszeniu zawarto informację, że w przypadku braku danych dotyczących kategorii, co do których zezwala się obecnie na celowe stosowanie dodatków do żywności, Komisja uzna, że nie ma zainteresowania, aby te dodatki do żywności pozostały dopuszczone w tej kategorii i że w związku z tym wycofuje się odpowiednie zezwolenie.

(6) Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze przedstawiły dane dotyczące zastosowań tych dodatków do żywności zgodnie z częścią E załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do kilku, lecz nie wszystkich kategorii żywności.

(7) Podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze przedstawiły dane dotyczące zastosowań tych dodatków do żywności zgodnie z częściami 2 i 4 oraz częścią 5 sekcja A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Nie przedstawiono jednak żadnych danych dotyczących zastosowań zgodnie z częścią 3 załącznika III.

(8) Biorąc pod uwagę ponowną ocenę dokonaną przez Urząd, w szczególności ustanowienie ADI dla grupy w odniesieniu do kwasu winowego (L(+)-) (E 334), winianów sodu (E 335), winianów potasu (E 336), winianu potasowo-sodo- wego (E 337) i winianu wapnia (E 354), należy usunąć te dodatki do żywności z grupy I, stworzyć dla nich nową grupę oraz dokonać przeglądu warunków ich stosowania. Ponadto, biorąc pod uwagę przedstawione dane dotyczące zastosowań tych dodatków do żywności zgodnie z załącznikiem II i załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, należy zmienić obecne warunki stosowania tych dodatków do żywności, wycofując zezwolenia w kategoriach żywności, co do których nie przedstawiono danych w odpowiedzi na zaproszenie do przedstawiania danych. Ponadto, uwzględniając dostarczone dane dotyczące zastosowań i narażenie z dietą obliczone przez Urząd, należy ustanowić maksymalny poziom liczbowy dla kategorii żywności, co do których przedstawiono dane. Należy również usunąć pewne nieścisłości związane z warunkami stosowania kwasu winowego (L(+)-) (E 334), winianów sodu (E 335) i winianów potasu (E 336) w różnych kategoriach.

(9) Należy odroczyć stosowanie nowych maksymalnych poziomów oraz przewidzieć okres przejściowy dla produktów wprowadzonych do obrotu przed datą rozpoczęcia stosowania odpowiednich maksymalnych poziomów, aby umożliwić podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze, w tym małym i średnim przedsiębiorstwom, dostosowanie się do nowych warunków stosowania ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1333/2008.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Żywność zawierająca kwas winowy (L(+)-) (E 334), winiany sodu (E 335), winiany potasu (E 336), winian potasowo- sodowy (E 337) lub winian wapnia (E 354), która nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia i która została zgodnie z prawem wprowadzona do obrotu przed dniem 16 grudnia 2024 r. może pozostać w obrocie do upływu jej daty minimalnej trwałości lub terminu jej przydatności do spożycia.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 grudnia 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 maja 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części C wprowadza się następujące zmiany:
a)
w pkt 1 (Grupa I) skreśla się pozycje dotyczące dodatków E 334 Kwas winowy (L(+)-), E 335 Winiany sodu, E 336 Winiany potasu, E 337 Winian potasowo-sodowy oraz E 354 Winian wapnia;
b)
w pkt 5 ("Inne dodatki, które mogą być uregulowane łącznie") dodaje się literę w brzmieniu:

"(k.2) E 334-337 oraz E 354: Kwas winowy - winiany

Numer ENazwa
E 334Kwas winowy (L(+)-)
E 335Winiany sodu
E 336Winiany potasu
E 337Winian potasowo-sodowy
E 354Winian wapnia"
2)
w części E wprowadza się następujące zmiany:
a)
w kategorii 01.3 ("Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, poddane obróbce cieplnej po fermentacji") po pozycji E 200-202 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany750(1) (2)"
b)
w kategorii 01.8 ("Analogi produktów mleczarskich, włączając zabielacze do napojów") po pozycji E 280-283 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany240(1) (2)"
c)
w kategorii 02.2.2 ("Pozostałe emulsje tłuszczowe i olejowe, w tym tłuszcze do smarowania w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007, i emulsje ciekłe") po pozycji E 321 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany1 300(1) (2)"
d)
w kategorii 04.2.3 ("Owoce i warzywa w puszkach lub w słoikach") wprowadza się następujące zmiany:
1)
pozycja E 334 Kwas winowy (L(+)-) otrzymuje brzmienie:
"E 334Kwas winowy (L(+)-)9 000(98)"
2)
pozycja E 335 Winiany sodu otrzymuje brzmienie:
"E 335Winiany sodu9 000(51) (98)"
3)
pozycja E 336 Winiany potasu otrzymuje brzmienie:
"E 336Winiany potasu9 000(51) (98)"
4)
pozycja E 337 Winian potasowo-sodowy otrzymuje brzmienie:
"E 337Winian potasowo-sodowy9 000(51) (98)"
5)
po przypisie (56) dodaje się nowy przypis (98) w brzmieniu:

"(98): Maksymalna wartość pojedynczo lub łącznie dla E 334-337.";

e)
w kategorii 04.2.4.1 ("Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce cieplnej") po pozycji E 220-228 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany3 000(1) (2)"
f)
w kategorii 04.2.5.1 ("Dżemy ekstra i galaretki ekstra w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE") skreśla się pozycje dotyczące dodatków do żywności E 334 Kwas winowy (L (+)-) i E 335 Winiany sodu;
g)
w kategorii 04.2.5.2 ("Dżemy, galaretki i marmolady oraz słodzony przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE") skreśla się pozycje dotyczące dodatków do żywności E 334 Kwas winowy (L(+)-) i E 335 Winiany sodu;
h)
w kategorii 04.2.5.3 ("Inne podobne owocowe lub warzywne produkty do smarowania") skreśla się pozycje dotyczące dodatków do żywności E 334 Kwas winowy (L(+)-) i E 335 Winiany sodu;
i)
w kategorii 04.2.6 ("Przetworzone produkty z ziemniaków") po pozycji E 310-320 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany240(1) (2)"
j)
w kategorii 05.2 ("Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech") po pozycji E 297 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany25 000(1) (2)"
k)
w kategorii 05.3 ("Guma do żucia") po pozycji E 310-321 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany25 000(1) (2)"
l)
w kategorii 05.4 ("Dekoracje, powłoki i nadzienia, z wyjątkiem nadzień owocowych objętych kategorią 4.2.4") po pozycji E 297 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany11 000(1) (2)"
m)
w kategorii 06.4.1 ("Świeży makaron") skreśla się pozycję dotyczącą dodatku do żywności E 334 Kwas winowy (L(+)-);
n)
w kategorii 06.4.3 ("Świeże makarony wstępnie obgotowane") skreśla się pozycję dotyczącą dodatku do żywności E 334 Kwas winowy (L(+)-);
o)
w kategorii 06.4.4 ("Gnocchi ziemniaczane") skreśla się pozycję dotyczącą dodatku do żywności E 334 Kwas winowy (L(+)-);
p)
w kategorii 06.7 ("Produkty zbożowe wstępnie obgotowane lub przetworzone") po pozycji E 310-320 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany740(1) (2)"
q)
w kategorii 07.1 ("Chleb i bułki") po pozycji E 280-283 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany15 000(1) (2)z wyjątkiem produktów wymienionych w punktach 7.1.1 i 7.1.2"
r)
w kategorii 07.2 ("Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie") po pozycji E 310-320 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany18 000(1) (2)"
s)
w kategorii 08.3.2 ("Produkty mięsne poddane obróbce cieplnej") po pozycji E 310-320 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany3 000(1) (2)z wyjątkiem foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben"
t)
w kategorii 09.2 ("Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki") po pozycji E 316 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany2 300(1) (2)"
u)
w kategorii 11.4.2 ("Słodziki stołowe w postaci proszku") skreśla się pozycję dotyczącą dodatku do żywności E 336 Winiany potasu;
v)
w kategorii 11.4.3 ("Słodziki stołowe w tabletkach") wprowadza się następujące zmiany:
1)
pozycja E 334 Kwas winowy (L(+)-) otrzymuje brzmienie:
"E 334Kwas winowy (L(+)-)270 000(99)"
2)
pozycja E 336 Winiany potasu otrzymuje brzmienie:
"E 336Winiany potasu270000(51) (99)"
3)
przed przypisem (60) dodaje się nowy przypis (51), a po przypisie (60) dodaje się nowy przypis (99) w brzmieniu: "(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas."; "(99): Maksymalna wartość pojedynczo lub łącznie dla E 334 i 336";
w)
w kategorii 12.2.2 ("Przetworzone produkty z ziemniaków'") po pozycji E 310-321 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany17 000(1) (2)"
x)
w kategorii 12.4 ("Musztarda") po pozycji E 220-228 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany12 000(1) (2)"
y)
w kategorii 12.5 ("Zupy i buliony') po pozycji E 310-320 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany240(1) (2)"
z)
w kategorii 12.6 ("Sosy") po pozycji E 310-320 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany4 000(1) (2)"
aa)
w kategorii 12.7 ("Sałatki i produkty smakowe do smarowania pieczywa") po pozycji E 200-213 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany1 800(1) (2)"
bb)
w kategorii 12.9 ("Produkty białkowe, z wyłączeniem produktów objętych kategorią 1.8") po pozycji E 220-228 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany240(1) (2)"
cc)
w kategorii 13.1.3 ("Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci w rozumieniu dyrektywy 2006/125/WE") wprowadza się następujące zmiany:
1)
pozycja E 334 Kwas winowy (L(+)-) otrzymuje brzmienie:
"E 334Kwas winowy (L(+)-)5 000(100)tylko w postaci L(+); tylko herbatniki i sucharki oraz żywność dla dzieci"
2)
pozycja E 335 Winiany sodu otrzymuje brzmienie:
"E 335Winiany sodu5 000(51) (100)tylko w postaci L(+); tylko herbatniki i sucharki oraz żywność dla dzieci"
3)
pozycja E 336 Winiany potasu otrzymuje brzmienie:
"E 336Winiany potasu5 000(51) (100)tylko w postaci L(+); tylko herbatniki i sucharki oraz żywność dla dzieci"
4)
po przypisie (42) dodaje się nowe przypisy (51) i (100) w brzmieniu:

"(51): Maksymalne poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas.

(100): Maksymalna wartość pojedynczo lub łącznie dla E 334, E 335 i E 336.";

5)
skreśla się pozycję E 354 Winian wapnia;
dd)
w kategorii 14.1.2 ("Soki owocowe w rozumieniu dyrektywy 2001/112/WE oraz soki warzywne") skreśla się pozycję dotyczącą dodatku do żywności E 336 Winiany potasu;
ee)
w kategorii żywności 14.1.4 ("Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi") po pozycji E 297 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany4 000(1) (2)"
ff)
w kategorii 14.2.6 ("Napoje spirytusowe w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2019/787") wprowadza się następujące zmiany:
1)
po pozycji E 220-228 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 iE 354Kwas winowy - winiany1 000(1) (2)"
2)
po przypisie (1) dodaje się nowy przypis (2) w brzmieniu:

"(2): Maksymalny poziom ma zastosowanie do sumy, a poziomy podano w przeliczeniu na wolny kwas."; gg) w kategorii 14.2.7.1 ("Wina aromatyzowane") po pozycji E 242 dodaje się pozycję w brzmieniu:

"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany8 000(1) (2)"
hh)
w kategorii żywności 14.2.7.2 ("Aromatyzowane napoje na bazie wina") po pozycji E 242 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 iE 354Kwas winowy - winiany8 000(1) (2)"
ii)
w kategorii żywności 14.2.7.3 ("Aromatyzowane napoje na bazie wina") po pozycji E 242 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany8 000(1) (2)"
jj)
w kategorii 14.2.8 ("Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z napojami bezalkoholowymi i inne napoje alkoholowe na bazie alkoholu destylowanego o objętościowej zawartości alkoholu poniżej 15 %") po pozycji E 242 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany8 000(1) (2)"
kk)
w kategorii 15.1 ("Przekąski na bazie ziemniaków, zbóż, mąki lub skrobi") po pozycji E 310-320 dodaje się pozycję brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany60 000(1) (2)"
ll)
w kategorii 16 ("Desery z wyłączeniem produktów objętych kategorią 1, 3 i 4") po pozycji E 297 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany3 000(1) (2)"
mm)
w kategorii 17 ("Suplementy żywnościowe określone w dyrektywie 2002/46/WE") część wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

"Maksymalne poziomy stosowania wskazane dla barwników, polioli, substancji słodzących i E 200-213, E 334-337 i E 354, E 338-452, E 405, E 416, E 432-436, E 459, E 468, E 473-475, E 491-495, E 551-553, E 901-904, E 961, E 1201-1204, E 1505 i E 1521 odnoszą się do suplementów diety gotowych do spożycia, przygotowanych zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi stosowania podanymi przez producenta.

Współczynnik rozcieńczenia dla tych suplementów diety, które muszą być rozcieńczone lub rozpuszczone, musi być podawany wraz ze wskazówkami dotyczącymi stosowania.";

nn)
w kategorii 17.1 ("Suplementy diety w postaci stałej, z wyłączeniem suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci") po pozycji E 310-321 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany100 000(1) (2)z wyjątkiem suplementów diety w postaci do żucia
E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany130 000(1) (2)tylko suplementy diety w postaci do żucia"
oo)
w kategorii 17.2 ("Suplementy diety w postaci płynnej, z wyłączeniem suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci") po pozycji E 310-321 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany6 000(1) (2)"

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części 2 po pozycji E 321 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337 i E 354Kwas winowy - winiany (część 6 tabela 8)220 000 mg/kg pojedynczo lub łącznie w preparacie; 11 000 mg/kg w produkcie końcowym, w przeliczeniu na wolny kwasE 440 Pektyny stosowane w kategorii żywności 05.2 (Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech) oraz kategoria żywności 05.4 (Dekoracje, powłoki i nadzienia, z wyjątkiem nadzień owocowych objętych kategorią 4.2.4)"
2)
w części 3 skreśla się pozycje dotyczące dodatków do żywności E 334 Kwas winowy (L(+)-), E 335 Winiany sodu, E 336 Winiany potasu, E 337 Winian potasowo-sodowy oraz E 354 Winian wapnia;
3)
w części 4 po pozycji E 320 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337

i E 354

Kwas winowy - winiany (część 6 tabela 8)Wszystkie środki aromatyzujące20 000 mg/kg pojedynczo lub łącznie w środku aromatyzującym; 400 mg/kg w produkcie końcowym, w przeliczeniu na wolny kwas"
4)
w części 5 sekcja A wprowadza się następujące zmiany:
a)
skreśla się pozycje dotyczące dodatków do żywności E 334 Kwas winowy (L(+)-), E 335 Winiany sodu, E 336 Winiany potasu, E 337 Winian potasowo-sodowy oraz E 354 Winian wapnia;
b)
po pozycji E 333 dodaje się pozycję w brzmieniu:
"E 334-337

i E 354

Kwas winowy - winiany (część 6 tabela 8)1 000 mg/kg pojedynczo lub łącznie w preparacie składników odżywczychWszystkie składniki odżywcze"
5)
w części 6 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w tabeli 1 skreśla się pozycje dotyczące dodatków do żywności E 334 Kwas winowy (L(+)-), E 335 Winiany sodu, E 336 Winiany potasu, E 337 Winian potasowo-sodowy oraz E 354 Winian wapnia;
b)
dodaje się tabelę w brzmieniu:

"Tabela 8

Kwas winowy - winiany

Numer ENazwa
Ε 334Kwas winowy (L(+)-)
Ε 335Winiany sodu
Ε 336Winiany potasu
Ε 337Winian potasowo-sodowy
Ε 354Winian wapnia"
1 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj.
2 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1331/oj.
3 Dziennik EFSA 2020;18(3):6030.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.