Rozporządzenie 2023/734 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej oraz uchylające 11 aktów prawnych w dziedzinie rachunków narodowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.97.1

Akt oczekujący
Wersja od: 5 kwietnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/734
z dnia 15 marca 2023 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej oraz uchylające 11 aktów prawnych w dziedzinie rachunków narodowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego 1 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 3  ustanowiło zmieniony Europejski System Rachunków (ESA 2010) i zawiera ramy odniesienia obejmujące wspólne standardy, definicje, klasyfikacje i zasady zapisów księgowych dotyczące sporządzania rachunków państw członkowskich w celu zaspokojenia wymagań statystycznych Unii i uzyskania wyników umożliwiających porównywanie między państwami członkowskimi.

(2) Załącznik A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013 określa metodykę sporządzania rachunków państw członkowskich.

(3) Podczas stosowania rozporządzenia (UE) nr 549/2013 w załączniku A do tego rozporządzenia wykryto drobne niespójności tekstowe, które należy poprawić.

(4) Załącznik B do rozporządzenia (UE) nr 549/2013 (program transmisji danych) określa zbiór tablic zawierających dane z zakresu rachunków narodowych, w tym odnośne metadane, które państwa członkowskie mają przekazywać Komisji (Eurostatowi) w określonych terminach do celów Unii.

(5) Program transmisji danych powinien zostać uaktualniony, aby uwzględnić zmieniające się potrzeby użytkowników, nowe priorytety polityczne i rozwój nowych rodzajów działalności gospodarczej w Unii.

(6) Przekazywane metadane dotyczące informacji strukturalnych powinny uwzględniać zasady opisane w zaleceniu Komisji (UE) 2023/397 4 . Wymogi przekazywania nowych metadanych nie powinny nakładać nadmiernych dodatkowych kosztów ani nadmiernych obciążeń administracyjnych na państwa członkowskie.

(7) Podczas 49. sesji Komisji Statystycznej ONZ uznano i zatwierdzono zmienioną wersję klasyfikacji spożycia indywidualnego według celu (Coicop 2018) jako przyjęty w skali międzynarodowej standard. Rozporządzenie (UE) nr 549/2013 zawiera odniesienia do poprzedniej wersji (Coicop 1999) w załącznikach A i B do niego, należy więc te odniesienia zaktualizować.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 549/2013.

(9) Ponieważ wykonanie niniejszego rozporządzenia będzie wymagać poważnych dostosowań krajowych systemów statystycznych, Komisja powinna przyznać państwom członkowskim odstępstwa. Odstępstwa takie powinny być tymczasowe i przyznane na maksymalny okres trzech lat. Komisja powinna wspierać odnośne państwa członkowskie w ich wysiłkach na rzecz przeprowadzenia wymaganych dostosowań w ich systemach statystycznych, tak by te odstępstwa mogły zostać jak najszybciej wycofane.

(10) Po wejściu w życie rozporządzenia (UE) nr 549/2013 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/516 5  11 aktów prawnych opartych na poprzednim europejskim systemie rachunków narodowych i regionalnych ustanowionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 2223/96 6  (ESA 95) nie ma już znaczenia. Środki określone w niniejszym rozporządzeniu zastąpią środki wprowadzone rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 359/2002 7 , (WE) nr 1221/2002 8 , (WE) nr 1267/2003 9 , (WE) nr 501/2004 10 , (WE) nr 1161/2005 11 , (WE) nr 1392/2007 12  i (WE) nr 400/2009 13 , a także rozporządzeniem Rady (WE) nr 1222/2004 14 , rozporządzeniem Komisji (WE) nr 264/2000 15  oraz decyzjami Komisji 98/715/WE 16  i 2002/990/WE 17 . Należy zatem uchylić te akty prawne.

(11) Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 września 2024 r., aby zbiegło się to z uzgodnionym terminem rewizji głównej zharmonizowanych rachunków narodowych w państwach członkowskich. Nie uniemożliwia to państwom członkowskim zestawiania statystyk zgodnie ze zmienionymi załącznikami przed tą ogólną datą rozpoczęcia stosowania. Aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na dostosowanie się do nowych wymogów w zakresie przekazywania danych, każdy nowy obowiązek przekazywania metadanych dotyczących informacji strukturalnych powinien mieć zastosowanie od dnia 1 września 2025 r., nawet jeśli te metadane były już dobrowolnie przekazane przed tą datą.

(12) Mając na celu łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu związanego z COVID-19 i w celu wzmocnienia odporności gospodarek i struktur społecznych państw członkowskich, Unia podjęła ważne inicjatywy, w szczególności NextGenerationEU i Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 18 . W tym kontekście statystyki Unii powinny odpowiednio odzwierciedlać rachunki statystyczne instytucji i organów Unii. W tym celu należy zatem prowadzić prace techniczne, by umożliwić opracowanie solidnej metodyki pozwalającej na zestawianie i rozpowszechnianie przez Komisję (Eurostat) rachunków statystycznych, w tym dotyczących wierzytelności netto/zadłużenia netto w ramach ESA 2010 oraz nieuregulowanych zobowiązań z tytułu długu Maastricht. Do dnia 31 marca 2024 r. Komisja (Eurostat) powinna przedstawić sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie z poczynionych postępów w tym zakresie.

(13) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie wspólnych standardów statystycznych umożliwiających opracowywanie zharmonizowanych danych z zakresu rachunków narodowych, w celu osiągnięcia ich ogólnej porównywalności na poziomie Unii, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(14) Dane dotyczące sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego są niezbędne do wsparcia analizy i procesu kształtowania polityki w kontekście priorytetowych polityk dotyczących cyfryzacji i Europejskiego Zielonego Ładu, których celem jest wzmocnienie konkurencyjności i dalszy rozwój nowych technologii. W podobny sposób dane dotyczące gruntów pod budynkami i budowlami są istotne do celów analizy inwestycji i majątku na poziomie Unii. Komisja (Eurostat) i krajowe organy statystyczne powinny kontynuować podjęte w ostatnich latach prace metodologiczne w tej dziedzinie z myślą o zwiększeniu dostępności bardziej szczegółowych danych w kontekście przyszłego przeglądu europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych.

(15) Potrzebne są okresowe aktualizacje z myślą o uwzględnieniu wzajemnego oddziaływania na siebie globalizacji, transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz rachunków narodowych, aby dostarczyć decydentom niezbędnych danych i wiedzy w celu zapewnienia konkurencyjności, stabilności finansowej, odporności budżetowej, zdrowych finansów publicznych i sprawiedliwej polityki podatkowej. Ponadto 51. sesja Komisji Statystycznej ONZ zwróciła się już do Międzysekretariatowej Grupy Roboczej ds. Rachunków Narodowych o opracowanie planu przeglądu systemu rachunków narodowych 2008, który ma być przyjęty przez Komisję Statystyczną ONZ w 2025 r.

(16) Aktualizacja międzynarodowych podręczników rachunkowości narodowej jest niezbędna, w szczególności w odniesieniu do dobrostanu i zrównoważoności, zważywszy, że tak duża część działalności mającej wpływ na gospodarczy dobrostan społeczeństwa nie wiąże się z samą produkcją.

(17) Przegląd systemu rachunków narodowych 2008 w 2025 r. będzie okazją do zaktualizowania uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym pojęć, definicji, klasyfikacji i zasad zapisów księgowych, tak aby uwzględnić globalne wyzwania związane ze zmianą klimatu, bezpieczeństwem, nierównościami, zrównoważonością oraz dobrostanem; odegra on zasadniczą rolę we wspieraniu decydentów w podejmowaniu świadomych decyzji, tak aby sprzyjały one spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zmniejszały nierówności społeczne i nierówności między płciami oraz przyspieszyły zieloną i cyfrową transformację. Komisja powinna zatem regularnie przekazywać wymagane informacje i prowadzić dyskusje z Parlamentem Europejskim i Radą na temat przeglądu systemu rachunków narodowych 2008 przed jego zakończeniem zaplanowanym na 2025 r.

(18) Przeprowadzono konsultacje z Komitetem ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 549/2013

W rozporządzeniu (UE) 549/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W zakresie, w jakim dla stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/734 * konieczne są poważne dostosowania krajowego systemu statystycznego, Komisja przyznaje państwom członkowskim czasowe odstępstwa od jego stosowania w drodze aktów wykonawczych na maksymalny okres trzech lat. Te akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.";

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do celów określonych w ust. 1 i 2 zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji należycie uzasadniony wniosek nie później niż dnia 26 lipca 2023 r.";

2)
w załączniku A wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;
3)
załącznik B zastępuje się tekstem przedstawionym w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Uchylenie

Akty prawne wymienione w załączniku III tracą moc.

Artykuł  3

Przegląd

Do dnia 31 marca 2024 r. Komisja (Eurostat) przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające postępy poczynione w zakresie rachunków statystycznych instytucji i organów Unii, w tym dotyczących wierzytelności net- to/zadłużenia netto w ramach ESA 2010 oraz nieuregulowanych zobowiązań z tytułu długu Maastricht. Na podstawie tego sprawozdania Komisja może w stosownych przypadkach przedstawić wniosek ustawodawczy.

Artykuł  4

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

1. 
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2024 r.
3. 
Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 niniejszego artykułu art. 1 pkt 3 niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do obowiązku przekazywania metadanych dotyczących informacji strukturalnych, o których mowa w ust. 10 załącznika B do rozporządzenia (UE) nr 549/2013, stosuje się od dnia 1 września 2025 r.
4. 
W drodze odstępstwa od ust. 3 niniejszego artykułu obowiązek przekazywania metadanych dotyczących informacji strukturalnych, o których mowa w ust. 10 załącznika B do rozporządzenia (UE) nr 549/2013, w odniesieniu do tablicy 27 w tym załączniku stosuje się jednak od dnia 1 września 2024 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 15 marca 2023 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013 wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1.51 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) wydatki na systemy uzbrojenia, które spełniają ogólną definicję aktywów, zaklasyfikowano jako nakłady na środki trwałe, a nie jako zużycie pośrednie;";

2)
pkt 1.51 lit. h) otrzymuje brzmienie:

"h) doprecyzowano sposób traktowania superdywidend wypłacanych przez przedsiębiorstwa publiczne, to znaczy mają one być uznawane za wypłaty nadzwyczajne oraz traktowane jak wycofanie kapitału;";

3)
w pkt 1.118 oznaczenie schematu otrzymuje brzmienie:

"Schemat 1.1 - Schemat sekwencji rachunków";

4)
w pkt 3.98 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

"Spożycie (P.3) sektora instytucji rządowych i samorządowych obejmuje dwie kategorie, podobne do kategorii rejestrowanych w odniesieniu do INKgd:";

5)
pkt 3.105 otrzymuje brzmienie:

"3.105 Alternatywnie wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych na spożycie indywidualne odpowiadają działowi 15 klasyfikacji spożycia indywidualnego według celu (COICOP), który to dział obejmuje następujące grupy:

15.1 Zasiłki mieszkaniowe (równoznaczne z COFOG grupa 10.6)

15.2 Zdrowie (równoznaczne z COFOG grupy 7.1-7.4)

15.3 Rekreacja i kultura (równoznaczne z COFOG grupy 8.1 i 8.2)

15.4 Edukacja (równoznaczne z COFOG grupy 9.1-9.6)

15.5 Ochrona socjalna (równoznaczne z COFOG grupy 10.1-10.5 oraz grupa 10.7).";

6)
pkt 3.124 otrzymuje brzmienie:

"3.124 Definicja: Nakłady brutto na środki trwałe (P.51g) obejmują nabycie pomniejszone o rozdysponowanie środków trwałych przez producentów będących rezydentami w ciągu danego okresu, powiększone o określone wartości wynikające z podniesienia walorów aktywów nieprodukowanych zrealizowane w wyniku działalności produkcyjnej producentów czy jednostek instytucjonalnych. Środki trwałe to aktywa produkowane wykorzystywane przy produkcji przez więcej niż jeden rok.";

7)
pkt 3.132 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) oprogramowanie komputerowe i bazy danych przeznaczone do wykorzystania w produkcji przez więcej niż jeden rok;";

8)
pkt 3.138 otrzymuje brzmienie:

"3.138 Koszty przeniesienia prawa własności mogą dotyczyć zarówno aktywów produkowanych, w tym środków trwałych, jak i aktywów nieprodukowanych, takich jak grunty.

W przypadku aktywów produkowanych koszty te są włączone w ceny nabycia. W przypadku gruntów i innych aktywów nieprodukowanych koszty te są oddzielone od kosztów samego zakupu i sprzedaży i rejestrowane w oddzielnej pozycji (P.512) klasyfikacji nakładów brutto na środki trwałe.";

9)
w pkt 3.181 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Przekazanie wyrobów używanych jest rejestrowane jako ujemny wydatek (rozdysponowanie) dla sprzedającego i jako dodatni wydatek (nabycie) dla nabywcy.";

10)
w pkt 4.40 skreśla się zdanie trzecie;
11)
pkt 4.50 otrzymuje brzmienie:

"4.50 Odsetki są rejestrowane na zasadzie memoriałowej, to znaczy jako narastające wierzycielowi w sposób ciągły od kwoty niespłaconego kapitału. Odsetki narastające w każdym okresie księgowym muszą być rejestrowane bez względu na to, czy są faktycznie płacone czy też dodawane do kwoty niespłaconego kapitału. Jeżeli nie są zapłacone, zwiększenie kapitału podstawowego jest rejestrowane na rachunku finansowym jako nabycie aktywa finansowego przez wierzyciela i równe nabyciu zobowiązania przez dłużnika.";

12)
w pkt 4.82 tekst: "W niektórych przypadkach zobowiązanie do zapłaty podatków dochodowych może być ustalone dopiero w późniejszym okresie księgowym niż ten, w którym powstał dochód. W takim przypadku należy zachować pewną elastyczność co do momentu rejestracji podatku. Podatki dochodowe potrącane u źródła, na przykład podatki typu PAYE (ang. pay-as-you-earn, tj. potrącenie podatku przy wypłacie) oraz regularne zaliczki na poczet podatków dochodowych, mogą być rejestrowane w okresach, w których są zapłacone, a wszelkie końcowe zobowiązanie podatkowe dotyczące dochodu może być zaliczone do okresu, na który zostało ustalone zobowiązanie." otrzymuje brzmienie:

"W niektórych przypadkach zobowiązanie do zapłaty podatków dochodowych może być ustalone dopiero w późniejszym okresie księgowym niż ten, w którym powstał dochód. W związku z tym potrzebna jest pewna elastyczność co do momentu rejestracji podatku. Podatki dochodowe zatrzymywane u źródła, na przykład podatki typu PAYE (ang. pay-as-you-earn, tj. potrącenie podatku przy wypłacie) oraz regularne zaliczki na poczet podatków dochodowych, mogą być rejestrowane w okresach, w których są zapłacone, a wszelkie końcowe zobowiązanie podatkowe dotyczące dochodu może być zaliczone do okresu, na który zostało ustalone zobowiązanie.";

13)
(nie dotyczy wersji polskiej);
14)
pkt 5.235 otrzymuje brzmienie:

"5.235 Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM), wyświadczone, lecz jeszcze nieopłacone, są ujmowane w ramach odpowiedniego instrumentu finansowego, natomiast przedpłaty składek ubezpieczeniowych są zaliczane do rezerw technicznoubezpieczeniowych (F.61); ani jeden, ani drugi przypadek nie wymaga zapisu w kategorii kredyty handlowe i zaliczki.";

15)
(nie dotyczy wersji polskiej);
16)
pkt 7.88 otrzymuje brzmienie:

"7.88 Wartość rynkowa kontraktów typu forward może przechodzić z pozycji dodatnich (aktywa) na ujemne (zobowiązania) i odwrotnie w zależności od zmian ceny w pozycjach bazowych, a tym samym instrumenty te mogą być raz aktywami, a raz zobowiązaniami dla wystawców i posiadaczy. Niektóre kontrakty typu forward działają na zasadzie płatności marż, kiedy to zyski i straty są rozliczane dziennie; w takich przypadkach wartość bilansowa wyniesie zero.";

17)
w pkt 8.09 tablica 8.1 otrzymuje brzmienie:

"Tablica 8.1

Zbiorcza prezentacja rachunków, pozycji bilansujących oraz najważniejszych zmiennych

RachunkiPozycje bilansująceNajważniejsze zmienne
Pełna sekwencja rachunków dla sektorów instytucjonalnych
Rachunki bieżąceI.Rachunek produkcjiI.Rachunek produkcjiB.1gWartość dodana bruttoProdukt krajowy brutto (PKb)
II.Rachunki podziału i wykorzystania dochodówII.1Rachunki podziału pierwotnego dochodówII.1.1Rachunek tworzenia dochodówB.2g

B.3g

Nadwyżka operacyjna brutto Dochód mieszany brutto
II.1.2Rachunek podziału pierwotnego dochodówII.1.2.1Rachunek dochodu przedsiębiorcyB.4gDochód przedsiębiorcy brutto
II.1.2.2Rachunek podziału pierwotnego pozostałych dochodówB.5gSaldo dochodów pierwotnych bruttoDochód narodowy brutto (DNB)
II.2Rachunek podziału wtórnego dochodówB.6gDochód do dyspozycji bruttoDochód narodowy brutto do dyspozycji
II.3Rachunek redystrybucji dochodów w naturzeB.7gSkorygowany dochód do dyspozycji brutto
II.4Rachunek wykorzystania dochodówII.4.1Rachunek wykorzystania dochodów do dyspozycjiB.8gOszczędności bruttoOszczędności narodowe brutto
II.4.2Rachunek wykorzystania skorygowanych dochodów do dyspozycji
Rachunki akumulacjiIII.Rachunki akumulacjiIII.1Rachunek kapitałowyIII.1.1Rachunek zmiany wartości netto z tytułu oszczędności i transferów kapitałowychB.101Zmiana wartości netto z tytułu oszczędności i transferów kapitałowych
III.1.2Rachunek nabycia aktywów niefinansowychB.9Wierzytelności net- to/zadłużenie netto
III.2Rachunek finansowyB.9FWierzytelności net- to/zadłużenie netto
III.3Rachunek pozostałych zmian aktywówIII.3.1Rachunek pozostałych zmian wolumenu aktywówB.102Zmiany wartości netto z tytułu pozostałych zmian wolumenu aktywów
III.3.2Rachunki przeszacowańB.103Zmiany wartości netto z tytułu nominalnych zys- ków/strat z tytułu posiadania majątku
III.3.2.1Rachunek neutralnych zys- ków/strat z tytułu posiadania majątkuB.1031Zmiany wartości netto z tytułu neutralnych zys- ków/strat z tytułu posiadania majątku
III.3.2.2Rachunek realnych zys- ków/strat z tytułu posiadania majątkuB.1032Zmiany wartości netto z tytułu realnychzysków/strat z tytułu posiadania majątku
BilanseIV.BilanseIV.1Bilans otwarciaB.90Wartość nettoWartość narodowa
IV.2Zmiany w bilansieB.10Zmiany wartości netto ogółemZmiany wartości narodowej
IV.3Bilans zamknięciaB.90Wartość nettoWartość narodowa
Rachunki transakcji
0.Rachunek wyrobów i usług
Rachunek zagranicy (rachunek wymiany towarów i usług z zagranicą)
Rachunek bieżącyV.Rachunek zagranicyV.IRachunek wymiany towarów i usług z zagranicąB.11Saldo wymiany towarów i usług z zagranicąSaldo wymiany towarów i usług z zagranicą
V.IIRachunek zewnętrzny dochodów pierwotnych i transferów bieżącychB.12Saldo obrotów bieżących z zagranicąSaldo obrotów bieżących z zagranicą
Rachunki akumulacjiV.IIIRachunki zewnętrzne akumulacjiV.m.1Rachunek kapitałowyVJD.1.1Rachunek zmian wartości netto z tytułu salda obrotów bieżących z zagranicą i transferów kapitałowychB.101Zmiany wartości netto z tytułu salda obrotów bieżących z zagranicą i transferów kapitałowych
V.III.1.2Rachunek nabycia aktywów niefinansowychB.9Wierzytelności net- to/zadłużenie netto
V.m.2Rachunek finansowyB.9FWierzytelności net- to/zadłużenie nettoWierzytelnościnet- to/zadłużenie netto
V.m.3Rachunek pozostałych zmian aktywówV.III.3.1Rachunek pozostałych zmian wolumenu aktywówB.102Zmiany wartości netto z tytułu pozostałych zmian wolumenu aktywów
V.III.3.2Rachunki przeszacowańB.103Zmiany wartości netto z tytułu nominalnych zys- ków/strat z tytułu posiadania majątku
BilanseV.IVRachunek zewnętrzny aktywów i zobowiązańV.IV.1Bilans otwarciaB.90Wartość nettoZewnętrzna pozycja finansowa netto
V.IV.2Zmiany w bilansieB.10Zmiany wartości netto
V.IV.3Bilans zamknięciaB.90Wartość nettoZewnętrzna pozycja finansowa netto"
18)
pkt 9.61 otrzymuje brzmienie:

"9.61 Analityczne właściwości tablic w układzie produkt na produkt i gałąź na gałąź nie różnią się jednak znacząco. Różnice między tablicami produkt na produkt i gałąź na gałąź wynikają z istnienia zasadniczo ograniczonej produkcji drugorzędnej. W praktyce analityczne zastosowania tablic przepływów międzygałęziowych domyślnie opierają się na założeniu technologii gałęzi, niezależnie od pierwotnej metody zestawienia tablic. Ponadto w praktyce tablica produkt na produkt jest przekształconą tablicą gałąź na gałąź, ponieważ nadal zawiera wszystkie charakterystyki JRD oraz przedsiębiorstw z tablic podaży i wykorzystania.";

19)
pkt 10.27 otrzymuje brzmienie:

"10.27 Jeśli chodzi o transakcje dotyczące usług, często trudniej jest wyszczególnić cechy, które określają jednostkę fizyczną, i mogą powstać różnice zdań w opiniach na temat zastosowanych kryteriów. Trudność ta może to dotyczyć ważnych gałęzi, takich jak usługi pośrednictwa finansowego, usługi w zakresie handlu hurtowego i detalicznego, usługi dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie edukacji, prac badawczo-rozwojowych, ochrony zdrowia lub rekreacji. Wybór jednostek fizycznych dla tych rodzajów działalności opisano w podręczniku Handbook on prices and volume measures in national accounts * .";

20)
w pkt 10.56 przypis drugi otrzymuje brzmienie:

"Eurostat-OECD, Eurostat-OECD Methodological manual on purchasing power parities, 2012.";

21)
w pkt 14.06 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Przy obliczaniu FISIM uwzględnia się głównie podsektory S.122 i S.125; umownie nie oblicza się FISIM dla banku centralnego (zob. pkt 14.16).";

22)
w pkt 15.27 tekst: "Aktywa takie (kategoria AN.222) uznaje się wyłącznie, jeżeli ich wartość, korzyści dla posiadacza przewyższające wartość należną jednostce wydającej zezwolenie, można zrealizować poprzez przeniesienie aktywów" otrzymuje brzmienie:

"Aktywo takie (kategoria AN.222) uznaje się wyłącznie, jeżeli jego wartość, korzyści dla posiadacza przewyższające wartość należną jednostce wydającej zezwolenie, można zrealizować poprzez przeniesienie aktywa.";

23)
w pkt 15.31 tablica 15.4 otrzymuje brzmienie:

"Tablica 15.4

Rejestrowanie wykorzystania i zakupu aktywów niefinansowych, według rodzaju transakcji i przepływu

Rodzaj transakcji / pozostałe przepływy ekonomiczneRodzaj wykorzystania/ zakupu oraz rodzaj aktywa i rodzaj płatności
Zużycie pośrednieLeasing operacyjny aktywów produkowanych, np. maszyn i praw własności intelektualnej Regularne płatności ze strony przedsiębiorstw i instytucji finansowych z tytułu zaopatrzenia w wodę

Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio związane ze świadczeniem leasingu finansowego

Amortyzacja środków trwałychWyłącznie w przypadku aktywów produkowanych oraz właściciela ekonomicznego
SpożycieLeasing operacyjny wyrobów konsumpcyjnych trwałego użytku

Zakup wyrobów konsumpcyjnych trwałego użytku, w tym także finansowanych poprzez leasing finansowy lub poprzez umowę sprzedaży ratalnej

Rodzaj transakcji / pozostałe przepływy ekonomiczneRodzaj wykorzystania/ zakupu oraz rodzaj aktywa i rodzaj płatności
Zakup aktywów niefinansowych
Nakłady na środki trwałeZakup aktywów produkowanych (w tym także finansowanych poprzez leasing finansowy)
Nabycie zasobów naturalnychZakup zasobów naturalnych, wraz z prawem do eksploatacji aż do ich wyczerpania Zakup prawa do korzystania z zasobów naturalnych przez dłuższy okres, np. kwot połowowych
Nabycie pozostałych aktywów nieprodukowanychZbywalne umowy w sprawie korzystania z budynku lub pomieszczenia w oznaczonym czasie

Zakup umowy zbywalnej na osobę trzecią

Umowy dotyczące przyszłej produkcji, na przykład umowy z piłkarzami i pisarzami

Płatność jako dochody z tytułu własności: renty gruntoweDzierżawa związana z wykorzystywaniem zasobów, tj. płatność z tytułu krótkookresowego korzystania z zasobu naturalnego

Regularne płatności z tytułu prawa do poboru wody

Leasing finansowy, tj. zakup aktywów niefinansowych finansowanych jednocześnie pożyczką

Transfer dochodówZezwolenia na podjęcie określonej działalności wydawane przez jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych, nieuzależnione od kryteriów kwalifikujących lub za opłatą, która nie jest współmierna z kosztami administracyjnymi procedury udzielania zezwoleń

Zezwolenia na emisję udzielane przez jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych w celu kontrolowania łącznej wielkości emisji

Pozostałe podatki związane z produkcją
Transakcja finansowa: pożyczkaLeasing finansowy, tj. zakup aktywów niefinansowych finansowanych jednocześnie pożyczką
Pozostałe zmiany wolumenu aktywówWyczerpanie zasobów naturalnych przez właściciela

Nielegalne pozyskiwanie drewna, nielegalny połów ryb lub polowanie (nierekompensowana konfiskata aktywów kultywowanych lub zasobów naturalnych)

Zmiana ceny aktywówWygaśnięcie umów, licencji i zezwoleń rejestrowanych jako aktywa"
24)
pkt 15.32 otrzymuje brzmienie:

"15.32 Ograniczając na przykład liczbę samochodów uprawnionych do prowadzenia działalności jako taksówki lub liczbę kasyn poprzez wydawanie zezwoleń, jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych w rzeczywistości umożliwiają zatwierdzonym podmiotom czerpanie zysków z monopolu i odzyskują część z tych zysków w postaci opłaty. Opłaty takie rejestruje się jako pozostałe podatki związane z produkcją. Zasadę tę stosuje się we wszystkich przypadkach, w których jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych wydają zezwolenia, aby ograniczyć liczbę jednostek prowadzących działalność w określonym obszarze, przy czym limit ustalany jest w sposób arbitralny i nie zależy tylko od kryteriów kwalifikujących.";

25)
pkt 15.35 otrzymuje brzmienie:

"15.35 Zezwolenie na podjęcie określonej działalności po raz pierwszy pojawia się jako aktywo na rachunku pozostałych zmian wolumenu aktywów. Zmiany wartości, zarówno wzrost, jak i zmniejszenie, rejestruje się na rachunku przeszacowań jednostki otrzymującej zezwolenie.";

26)
w pkt 16.67 tablica 16.1 otrzymuje brzmienie:

"Tablica 16.1

Pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe

RozchodyPrzychody
S.1S.15S.14S.13S.12S.11S.11S.12S.13S.14S.15S.1
Odpowiednie pozycje w:Odpowiednie pozycje w:
OgółemRachunek wyrobów i usługRachunek zagranicyGospodarka ogółemINKgdGospodarstwa domoweSektor instytucji rządowych i samorządowychInstytucje finansowePrzedsiębiorstwa niefinansoweTransakcje i pozycje bilansującePrzedsiębiorstwa niefinansoweInstytucje finansoweSektor instytucji rządowych i samorządowychGospodarstwa domoweINKgdGospodarka ogółemZagranicaRachunek wyrobów i usługOgółem
Rachunek zewnętrzny
00P.62Eksport usług00
00P.72Import usług00
Rachunek produkcji
66P.1Produkcja globalna666
40403001P.2Zużycie pośrednie44
Rachunek podziału pierwotnego dochodów
666D.441Dochody z tytułu własności przypisane posiadaczom polis ubezpieczeniowych50010606
Rachunek podziału wtórnego dochodów
44143031408D.711Składki na udziale własnym z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych444444
4504545D.721Odszkodowania i świadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych60135042345
RozchodyPrzychody
S.1S.15S.14S.13S.12S.11S.11S.12S.13S.14S.15S.1
Odpowiednie pozycje w:Odpowiednie pozycje w:
OgółemRachunek wyrobów i usługRachunek zagranicyGospodarka ogółemINKgdGospodarstwa domoweSektor instytucji rządowych i samorządowychInstytucje finansowePrzedsiębiorstwa niefinansoweTransakcje i pozycje bilansującePrzedsiębiorstwa niefinansoweInstytucje finansoweSektor instytucji rządowych i samorządowychGospodarstwa domoweINKgdGospodarka ogółemZagranicaRachunek wyrobów i usługOgółem
Rachunek wykorzystania dochodów do dyspozycji
222P.3Spożycie22
Bilans finansowy (otwarcia)
74074400925AF.61Rezerwy techniczne pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych747474
Bilans finansowy (zamknięcia)
8108104401125AF.61Rezerwy techniczne pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych818181
Transakcja finansowa
70704021F.61Rezerwy techniczne pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych777
Rachunek przeszacowań
00000000AF.61Rezerwy techniczne pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych000"
27)
pkt 17.148 otrzymuje brzmienie:

"17.148 Jeżeli sektor instytucji rządowych i samorządowych przejmuje odpowiedzialność za wypłatę emerytur i rent dla pracowników jednostki innej niż jednostka sektora instytucji rządowych i samorządowych, w formie faktycznych transakcji, wszelkie płatności dokonane przez taką jednostkę muszą być rejestrowane jako przed- płacone składki na ubezpieczenia społeczne (F.89). Dalsze omówienie tego rodzaju rozwiązania można znaleźć w pkt 20.273-20.275.";

28)
pkt 17.165 otrzymuje brzmienie:

"17.165 Stopa dyskontowa stosowana do szacowania przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku uprawnień nabytych jest jednym z najważniejszych założeń w modelowaniu systemów emerytalno-rentowych, ponieważ jej łączny wpływ w ciągu wielu dziesięcioleci może być znaczący. Stopa dyskontowa w wybranym podejściu może się zmieniać w czasie, co prowadziłoby do przeszacowań w rachunkach.";

29)
w pkt 18.26 przypis otrzymuje brzmienie:

"United Nations, International merchandise trade statistics: Concepts and definitions, 2010.";

30)
w pkt 20.57, 20.63 i 20.65 słowa "(z wyłączeniem zabezpieczenia społecznego)" otrzymują brzmienie:

"(z wyłączeniem funduszy zabezpieczenia społecznego)";

31)
w pkt 20.76 tablica otrzymuje brzmienie:
"Dochody ogółem= podatki ogółemD.2 + D.5 + D.91
+składki netto na ubezpieczenia społeczneD.61
+sprzedaż towarów i usług ogółemP.11 + P.12 + P.131
+pozostałe dochody bieżąceD.39 + D.4 + D.7
+pozostałe dochody kapitałoweD.92 + D.99"
32)
pkt 20.77 otrzymuje brzmienie:

"20.77 Podatki ogółem obejmują podatki związane z produkcją i importem (D.2), podatki bieżące od dochodów, majątku itp. (D.5) oraz podatki od kapitału (D.91). Składki netto na ubezpieczenia społeczne składają się z faktycznych składek na ubezpieczenia społeczne (faktycznych składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez pracodawców (D.611) oraz faktycznych składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez gospodarstwa domowe (D.613)), przypisanych umownie składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez pracodawców (D.612) oraz uzupełnień do składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez gospodarstwa domowe (D.614), pomniejszonych o opłaty za usługi związane z systemem ubezpieczeń społecznych (D.61SC).";

33)
w pkt 20.84 ramka 20.1 otrzymuje brzmienie:

"Ramka 20.1 - Od schematu podstawowego ESA do transakcji i agregatów GFS

Przychody ESADochody GFS ESA
P.1Produkcja globalna, w tym
Produkcja globalna rynkowa (P.11)Sprzedaż towarów i usług
Produkcja globalna na własne cele finalne (P.12)Sprzedaż towarów i usług
Produkcja globalna nierynkowa (P.13), w tym:
- Płatności za produkcję globalną nierynkową (P.131)Sprzedaż towarów i usług
- Produkcja globalna nierynkowa, pozostała (P.132)Nieuwzględnione w dochodach ogółem
D.2Podatki związane z produkcją i importem (do otrzymania)Podatki ogółem
D.3Dotacje (do otrzymania)Pozostałe dochody bieżące
D.4Dochody z tytułu własnościPozostałe dochody bieżące
D.5Podatki bieżące od dochodów i majątkuPodatki ogółem
D.61Składki netto na ubezpieczenia społeczneSkładki netto na ubezpieczenia społeczne
D.7Pozostałe transfery bieżącePozostałe dochody bieżące
D.91rPodatki od kapitału (do otrzymania)Podatki ogółem
D.92rDotacje na inwestycje (do otrzymania)Pozostałe dochody kapitałowe
D.99rPozostałe transfery kapitałowe (do otrzymania)Pozostałe dochody kapitałowe
Rozchody i transakcje kapitałowe ESAWydatki GFS ESA
P.2Zużycie pośrednieZużycie pośrednie
D.1Koszty związane z zatrudnieniemKoszty związane z zatrudnieniem
D.2Podatki związane z produkcją i importem (do zapłacenia)Pozostałe wydatki bieżące
D.3Dotacje (do zapłacenia)Dotacje
D.41OdsetkiOdsetki
D.4Dochody z tytułu własności (z wyjątkiem D.41)Pozostałe wydatki bieżące
D.5Podatki bieżące od dochodówPozostałe wydatki bieżące
D.62Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturzeŚwiadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze
D.632Transfery socjalne w naturze dostarczane za pośrednictwem producentów rynkowychTransfery socjalne w naturze dostarczane za pośrednictwem producentów rynkowych
D.7Pozostałe transfery bieżącePozostałe wydatki bieżące
D.8Korekta z tytułu zmian w uprawnieniach emerytalno-rentowychPozostałe wydatki bieżące
P.31Spożycie indywidualne na produkcję globalną rynkowąTransfery socjalne w naturze dostarczane za pośrednictwem producentów rynkowych
P.31Spożycie indywidualne na produkcję globalną nierynkowąNieuwzględnione w wydatkach ogółem
P.32Spożycie ogólnospołeczneNieuwzględnione w wydatkach ogółem
P.5Akumulacja bruttoWydatki kapitałowe
NPNabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów nieprodukowanychWydatki kapitałowe
D.92pDotacje na inwestycje (do zapłacenia)Wydatki kapitałowe
D.99pPozostałe transfery kapitałowe (do zapłacenia)Wydatki kapitałowe
W schemacie podstawowym ESA wierzytelności netto/zadłużenie netto (B.9) są pozycją bilansującą rachunku kapitałowego. Pozycja bilansująca sektora instytucji rządowych i samorządowych w prezentacji GFS ESA jest identyczna z wierzytelnościami netto/zadłużeniem netto (B.9). W niniejszej ramce wyjaśniono tę kwestię.
Schemat podstawowy ESA
Pierwszym rachunkiem jest rachunek produkcji, dlatego też pierwszą pozycją przychodów sektora instytucjonalnego w ESA jest jego produkcja globalna. Ponieważ większość usług świadczonych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych nie jest sprzedawana po cenach ekonomicznie uzasadnionych, a zatem są to usługi nie- rynkowe, produkcję globalną sektora instytucji rządowych i samorządowych umownie mierzy się jako sumę kosztów produkcji.
Podobnie spożycie ogólnospołeczne, składające się z usług świadczonych na rzecz społeczeństwa przez sektor instytucji rządowych i samorządowych, takich jak usługi ogólnopaństwowe, obrona narodowa, bezpieczeństwo i porządek publiczny, mierzy się jako sumę kosztów produkcji. Przyjmuje się również umownie, że spożycie ogólnospołeczne (P.32) jest równe spożyciu skorygowanemu (P.4) sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Spożycie indywidualne gospodarstw domowych dostarczone bezpośrednio przez sektor instytucji rządowych i samorządowych na zasadzie nierynkowej również mierzy się kosztami produkcji.
W rezultacie następujące dwa rodzaje przepływów przypisuje się »umownie« w rachunkach ESA sektora instytucji rządowych i samorządowych:
1) po stronie przychodów produkcja globalna nierynkowa, pozostała (P.132) rejestrowana na rachunku produkcji;
2) po stronie rozchodów spożycie skorygowane (P.4) oraz transfery socjalne w naturze - produkcja nierynkowa (D.631). Są one rejestrowane na rachunku redystrybucji dochodów w naturze oraz na rachunku wykorzystania skorygowanych dochodów do dyspozycji.
Każdy umownie przypisany przepływ równa się sumie faktycznych przepływów: kosztom produkcji. Te dwa rodzaje przypisanych umownie przepływów, po stronie przychodów i po stronie rozchodów, równoważą się w sekwencji rachunków ESA.
Prezentacja statystyki GFS ESA
Te same podstawowe kategorie transakcji stosuje się w prezentacji GFS ESA, ale głównie na podstawie faktycznych przepływów pieniężnych, w celu uzyskania dochodów ogółem i wydatków ogółem sektora instytucji rządowych i samorządowych. Uwzględnia się jedynie wybrane przypisane umownie przepływy: przypisane umownie składki na ubezpieczenia społeczne oraz transfery kapitałowe w naturze.
Wyeliminowanie po stronie przychodów produkcji globalnej nierynkowej (P.132) w celu uzyskania dochodów ogółem oraz wyeliminowanie po stronie rozchodów spożycia skorygowanego (P.4 = P.32) oraz transferów socjalnych w naturze - produkcja nierynkowa (D.631) w celu uzyskania wydatków ogółem prowadzi do tej samej pozycji bilansującej, tj. wierzytelności netto/zadłużenia netto (B.9).
Jedyne transfery socjalne w naturze uwzględnione w ramach zmiennej wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych ogółem w GFS to transfery socjalne w naturze dostarczane gospodarstwom domowym za pośrednictwem producentów rynkowych (D.632), ponieważ są one przedmiotem rzeczywistych płatności jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Transakcje te należy również dodać do sumy kosztów produkcji (równych produkcji globalnej nierynkowej, pozostałej - P.132) w celu uzyskania spożycia sektora instytucji rządowych i samorządowych.
P.3 = P.132 + D.632"
34)
(nie dotyczy wersji polskiej);
35)
pkt 20.130 otrzymuje brzmienie:

"20.130 Odkup zobowiązania przez jednostkę rejestruje się jako wykup w ramach zobowiązań, a nie jako nabycie aktywów. Podobnie na poziomie podsektora lub sektora zakup przez jednostkę sektora instytucji rządowych i samorządowych zobowiązania wyemitowanego przez inną jednostkę odnośnego podsektora przedstawia się w prezentacji skonsolidowanej jako wykup zobowiązania przez ten podsektor lub sektor.";

36)
pkt 20.158 otrzymuje brzmienie:

"20.158 Podatki lub dotacje płacone przez jedną jednostkę lub jeden podmiot sektora instytucji rządowych i samorządowych na rzecz innej takiej jednostki lub podmiotu nie podlegają konsolidacji. Podatków od produktów lub dotacji do produktów nie można konsolidować w systemie, ponieważ w ESA nie ma kontrpartnera w sektorze dla tych transakcji; odpowiednie kwoty nie są oddzielnie rozpoznawane jako wydatki i dochody (odpowiednio), a zamiast tego uwzględnia się je w wartości zużycia pośredniego lub sprzedaży lub wyklucza się je z tych pozycji.";

37)
pkt 21.22 otrzymuje brzmienie:

"21.22 Wyceny aktywów według wartości godziwej nie tylko dają lepszy obraz bilansu niż wyceny według kosztu historycznego, ale generują także więcej danych dotyczących zysków/strat z tytułu posiadania majątku.";

38)
pkt 22.13 otrzymuje brzmienie:

"22.13 W klasyfikacji COICOP wyróżnia się 15 głównych kategorii:

a) żywność i napoje bezalkoholowe;

b) napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narkotyki;

c) odzież i obuwie;

d) użytkowanie mieszkania lub domu, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa;

e) wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego;

f) zdrowie;

g) transport;

h) informacja i komunikacja;

i) rekreacja, sport i kultura;

j) usługi edukacyjne;

k) restauracje i usługi zakwaterowania;

l) usługi ubezpieczeniowe i finansowe;

m) opieka osobista, ochrona socjalna oraz pozostałe towary i usługi;

n) spożycie indywidualne instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (INKgd); oraz

o) spożycie indywidualne sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Pierwsze 13 kategorii składa się na spożycie indywidualne ogółem w gospodarstwach domowych. Dwie ostatnie kategorie identyfikują spożycie indywidualne sektora INKgd oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych, tj. ich transfery socjalne w naturze. Wszystkie 15 pozycji łącznie przedstawia spożycie skorygowane w gospodarstwach domowych.";

39)
pkt 22.14 otrzymuje brzmienie:

"22.14 Spożycie indywidualne INKgd oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych dzieli się na pięć wspólnych podkategorii wydatków, które odzwierciedlają główne zagadnienia polityki: użytkowanie mieszkania lub domu, zdrowie, rekreację i kulturę, edukację i ochronę socjalną. Są to również funkcje klasyfikacji COICOP w odniesieniu do spożycia indywidualnego w gospodarstwach domowych; ochrona socjalna jest podka- tegorią kategorii 13 »opieka osobista, ochrona socjalna oraz pozostałe towary i usługi«. W rezultacie klasyfikacja Coicop wykazuje również w odniesieniu do każdej z tych pięciu wspólnych podkategorii rolę prywatnych gospodarstw domowych, sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz INKgd. Na przykład może ona opisać rolę sektora instytucji rządowych i samorządowych w zapewnianiu mieszkań, ochrony zdrowia i edukacji.";

40)
pkt 22.16 otrzymuje brzmienie:

"22.16 Klasyfikacja wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych według funkcji (COFOG) jest jednym z głównych narzędzi służących do opisu i analizy finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych. W ramach tej klasyfikacji wyróżnia się 10 głównych działów:

a) działalność ogólnopaństwowa;

b) obrona narodowa;

c) bezpieczeństwo i porządek publiczny;

d) sprawy gospodarcze;

e) ochrona środowiska;

f) gospodarka mieszkaniowa i komunalna;

g) zdrowie;

h) rekreacja, kultura i religia;

i) edukacja; oraz

j) ochrona socjalna.

Klasyfikację tę wykorzystuje się do klasyfikowania spożycia indywidualnego i spożycia ogólnospołecznego w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Służy ona jednak również do pokazania roli innych rodzajów wydatków, takich jak dotacje, dotacje na inwestycje oraz świadczenia społeczne, w realizacji celów polityki.";

41)
w rozdziale 23 wprowadza się następujące zmiany:
a)
pkt 23.05 otrzymuje brzmienie:

"23.05 Poza COFOG i Coicop klasyfikacje funkcjonalne obejmują także COPNI (klasyfikacja wydatków sektora instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych według celu) i COPP (klasyfikacja wydatków producentów według celu). Klasyfikacje te wykorzystywane są do analizy funkcjonalnej wydatków przedsiębiorstw i instytucji finansowych, instytucji rządowych i samorządowych, gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych oraz do funkcjonalnych rachunków satelitarnych.";

b)
tablica pod nagłówkiem "Transakcje dotyczące produktów (P)" otrzymuje brzmienie:
"P.1Produkcja globalna
P.11Produkcja globalna rynkowa
P.119Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM)
P.12Produkcja globalna na własne cele finalne
P.13Produkcja globalna nierynkowa
P.131Płatności za produkcję globalną nierynkową
P.132Pozostała produkcja globalna nierynkowa
P.2Zużycie pośrednie
P.3Spożycie
P.31Spożycie indywidualne
P.32Spożycie ogólnospołeczne
P.4Spożycie skorygowane
P.41Spożycie indywidualne skorygowane
P.42Spożycie ogólnospołeczne skorygowane
P.5Akumulacja brutto/P.5n akumulacja netto
P.51gNakłady brutto na środki trwałe
P.511Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie środków trwałych
P.5111Nabycie nowych środków trwałych
P.5112Nabycie istniejących środków trwałych
P.5113Rozdysponowanie istniejących środków trwałych
P.512Koszty związane z przeniesieniem praw własności aktywów nieprodukowanych
P.51cAmortyzacja środków trwałych (-)
P.51c1Amortyzacja środków trwałych w nadwyżce operacyjnej brutto (-)
P.51c2Amortyzacja środków trwałych w dochodzie mieszanym brutto (-)
P.51nNakłady netto na środki trwałe
P.52Przyrost rzeczowych środków obrotowych
P.53Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości
P.6Eksport towarów i usług
P.61Eksport towarów
P.62Eksport usług
P.7Import towarów i usług
P.71Import towarów
P.72Import usług"
c)
tekst i tablica pod nagłówkiem "Wyroby konsumpcyjne trwałego użytku" otrzymują brzmienie:

"Wyroby konsumpcyjne trwałego użytku są kodowane z użyciem litery X jako prefiksu i liter DHHCE (wydatki gospodarstw domowych na wyroby konsumpcyjne trwałego użytku) oraz jednej cyfry dla podgrup i dwóch cyfr dla pozycji.

Kody SNA
XDHHCE1Meble i sprzęt gospodarstwa domowego
XDHHCE11Meble i wyposażenie wnętrza
XDHHCE12Dywany i inne wykładziny podłogowe
XDHHCE13Główne urządzenia gospodarstwa domowego, elektryczne i nie tylko
XDHHCE14Główne narzędzia i sprzęt dla domu i ogrodu
XDHHCE2Prywatne środki transportu
XDHHCE21Samochody osobowe
XDHHCE22Pojazdy motorowe jednośladowe
XDHHCE23Rowery
XDHHCE24Pojazdy ciągnione przez zwierzęta
XDHHCE3Sprzęt trwałego użytku związany z rekreacją i rozrywką
XDHHCE31Urządzenia telefoniczne i telefaksowe
XDHHCE32Sprzęt do odbioru, nagrywania i odtwarzania dźwięku i obrazu
XDHHCE33Sprzęt fotograficzny i kinematograficzny oraz przyrządy optyczne
XDHHCE34Sprzęt służący do przetwarzania informacji
XDHHCE35Sprzęt trwałego użytku do rekreacji na wolnym powietrzu
XDHHCE36Instrumenty muzyczne i sprzęt trwałego użytku do rekreacji w pomieszczeniach
XDHHCE4Pozostałe dobra trwałego użytku
XDHHCE41Biżuteria, zegary i zegarki
XDHHCE42Przyrządy i urządzenia terapeutyczne"
d)
tablica pod nagłówkiem "KLASYFIKACJA SPOŻYCIA INDYWIDUALNEGO WEDŁUG CELU (Coicop)" otrzymuje brzmienie:

"01-13 Spożycie indywidualne gospodarstw domowych

01Żywność i napoje bezalkoholowe
01.1Żywność
01.2Napoje bezalkoholowe
01.3Usługi przetwarzania produktów podstawowych do celów produkcji żywności i napojów bezalkoholowych
02Napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i narkotyki
02.1Napoje alkoholowe
02.2Usługi produkcji alkoholu
02.3Tytoń
02.4Narkotyki
03Odzież i obuwie
03.1Odzież
03.2Obuwie
04Użytkowanie mieszkania lub domu, zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa
04.1Rzeczywiste czynsze mieszkaniowe
04.2Przypisane umownie czynsze mieszkaniowe
04.3Utrzymanie, remonty i zabezpieczenie mieszkania lub domu
04.4Zaopatrzenie w wodę i pozostałe usługi związane z użytkowaniem mieszkania lub domu
04.5Energia elektryczna, gaz i inne paliwa
05Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
05.1Meble, wyposażenie mieszkania i dywany
05.2Artykuły włókiennicze dla gospodarstwa domowego
05.3Urządzenia domowe
05.4Zastawa szklana, stołowa i naczynia domowe
05.5Narzędzia i sprzęt dla domu i ogrodu
05.6Inne artykuły użytku domowego oraz pozostałe usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego
06Zdrowie
06.1Leki i produkty zdrowotne
06.2Usługi opieki ambulatoryjnej
06.3Usługi opieki stacjonarnej
06.4Pozostałe świadczenia zdrowotne
07Transport
07.1Zakup środków transportu
07.2Eksploatacja prywatnych środków transportu
07.3Usługi przewozu osób
07.4Usługi transportu towarowego
08Informacja i komunikacja
08.1Urządzenia informatyczne i komunikacyjne
08.2Oprogramowanie komputerowe z wyłączeniem gier
08.3Usługi w zakresie informacji i komunikacji
09Rekreacja, sport i kultura
09.1Sprzęt rekreacyjny trwałego użytku
09.2Pozostały sprzęt rekreacyjny
09.3Artykuły ogrodnicze i zwierzęta domowe
09.4Usługi w zakresie rekreacji
09.5Dobra kultury
09.6Usługi w zakresie kultury
09.7Gazety, czasopisma, książki i materiały piśmienne
09.8Imprezy turystyczne
10Usługi edukacyjne
10.1Wczesna edukacja i szkolnictwo podstawowe
10.2Szkolnictwo średnie
10.3Szkolnictwo policealne
10.4Szkolnictwo wyższe
10.5Edukacja nieprzyporządkowana do konkretnego poziomu
11Restauracje i usługi zakwaterowania
11.1Usługi związane z wyżywieniem
11.2Usługi związane z zakwaterowaniem
12Ubezpieczenia i usługi finansowe
12.1Ubezpieczenia
12.2Usługi finansowe
13Opieka osobista, ochrona socjalna oraz pozostałe towary i usługi
13.1Opieka osobista
13.2Pozostałe artykuły użytku osobistego
13.3Ochrona socjalna
13.9Pozostałe usługi
14Spożycie indywidualne instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (INKgd)
14.1Użytkowanie mieszkania lub domu
14.2Zdrowie
14.3Rekreacja i kultura
14.4Edukacja
14.5Ochrona socjalna
14.6Pozostałe usługi
15Spożycie indywidualne sektora instytucji rządowych i samorządowych
15.1Użytkowanie mieszkania lub domu
15.2Zdrowie
15.3Rekreacja i kultura
15.4Edukacja
15.5Ochrona socjalna"

ZAŁĄCZNIK  II

""ZAŁĄCZNIK B

PROGRAM TRANSMISJI DANYCH I METADANYCH

I. Wymagania ogólne

Dane

1. Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) rachunki określone w tablicach danych w niniejszym załączniku. W każdej osobnej tablicy danych określono obowiązkowe i dobrowolne zmienne, które mają być przekazywane, wymagane okresy odniesienia oraz terminy przekazywania danych.

Przegląd tablic danych (1)

Tablica nrPrzedmiot tablicTermin t + miesiące (dni, jeśli określono) po okresie referencyjnymOkres, za który należy przekazać dane
1FSzybkie szacunki dotyczące PKB i pracujących - dane kwartalne przekazywane dobrowolnieUczestniczące państwa członkowskie i Komisja (Eurostat) uzgadniają terminy, które odpowiadają publikacjom Eurostatu co 30 lub 45 dniOstatni kwartał, za który zgłoszono dane
1QNajważniejsze zmienne rachunków narodowych - dane kwartalne2/(3) (2)Począwszy od 1 kw.

1995 r.

1ANajważniejsze zmienne rachunków narodowych - dane roczne2/(3) (2)/9Począwszy od 1995 r.
2Najważniejsze zmienne sektora instytucji rządowych i samorządowych i jego podsektorów - dane roczne3/9Począwszy od 1995 r.
3Najważniejsze zmienne w podziale według działalności gospodarczej - dane roczne9/21Począwszy od 1995 r.
5Spożycie w gospodarstwach domowych według celu - dane roczne9Począwszy od 1995 r.
6Rachunki finansowe według sektorów (transakcje) - dane roczne4/9Począwszy od 1995 r.
7Bilanse aktywów finansowych i zobowiązań według sektorów - dane roczne4/9Począwszy od 1995 r.
8Rachunki niefinansowe według sektorów - dane roczne9Począwszy od 1995 r.
801Rachunki niefinansowe według sektorów - dane kwartalne - niewyrównane85 dni/(3) (3)Począwszy od 1 kw.

1999 r.

801SARachunki niefinansowe według sektorów - dane kwartalne - dane wyrównane sezonowo i kalendarzowo85 dni + 3 dni roboczePocząwszy od 1 kw.

1999 r.

9Szczegółowe dochody z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, w tym wykaz podatków i składek na ubezpieczenia społeczne według klasyfikacji krajowej - dane roczne9Począwszy od 1995 r.
10Najważniejsze zmienne według regionów, NUTS poziomy 2 i 3 - dane roczne12/24Począwszy od 2000 r.
11Wydatki sektora instytucji rządowych

i samorządowych według funkcji (COFOG) - dane roczne

11Począwszy od 1995 r.
13Rachunki sektora gospodarstw domowych według regionów, NUTS poziom 2 - dane roczne24Począwszy od 2000 r.
15Tablica podaży w cenach bazowych, łącznie z przejściem na ceny nabycia - dane roczne36Począwszy od 2010 r.
16Tablica wykorzystania w cenach nabycia - dane roczne36Począwszy od 2010 r.
17Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych w cenach bazowych - co pięć lat36Począwszy od 2010 r.
20Środki trwałe według działalności gospodarczej i rodzaju aktywów (stany) - dane roczne24Począwszy od 2000 r.
22Nakłady brutto na środki trwałe według działalności gospodarczej i rodzaju aktywów (transakcje) - dane roczne9/24Począwszy od 1995 r.
25Rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane kwartalne3Począwszy od 1 kw.

2002 r.

26Bilanse aktywów niefinansowych - dane roczne24Począwszy od 1995 r.
27Rachunki finansowe i bilanse sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane kwartalne85 dni/3Począwszy od 1 kw.

1999 r.

28Dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług Maastricht) - dane kwartalne3Począwszy od 1 kw.

2000 r.

28AStruktura długu brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych (długu Maastricht) - dane roczne100 dni/283 dniPoprzednie 4 lata odniesienia
29Nabyte uprawnienia emerytalno-rentowe w ramach ubezpieczeń społecznych - co trzy lata24Począwszy od 2012 r.
t = okres odniesienia (rok lub kwartał).

(1) Szczegółowy opis dokładnych wymagań znajduje się w poszczególnych tablicach. Terminy w nawiasach mają zastosowanie tylko w określonych przypadkach.

(2) (3) Odnosi się do przekazywania danych w terminie t+3 miesiące. Jeżeli państwo członkowskie przekaże kompletny zbiór danych w terminie t+2 miesiące, nie musi przekazywać danych w terminie t+3 miesiące.

(3) (3) Odnosi się do przekazywania danych w terminie t+3 miesiące. Jeżeli państwo członkowskie przekaże kompletny zbiór danych w terminie t+85 dni, nie musi przekazywać danych w terminie t+3 miesiące.

2. Państwa członkowskie przekazują wszystkie dane obowiązkowe do publikacji przez Komisję (Eurostat) w terminie do dnia planowanego ogłoszenia zmiennych europejskich. W przypadku gdy przekazywane dane nie mogą być rozpowszechniane ze względu na poufność informacji statystycznych, prawdziwe wartości przesyła się opatrzone uzgodnionymi oznaczeniami poufności statystycznej pierwszego lub drugiego stopnia. Z wyjątkiem dat embarga stosowanie pozostałych oznaczeń ograniczających publikację należy uzasadnić i wyjaśnić za pomocą metadanych.

3. Państwa członkowskie przekazują wszystkie dane zgodnie z pojęciami i definicjami określonymi w załączniku A do niniejszego rozporządzenia. W przypadku odstępstwa od tych pojęć i definicji w przekazywanych danych, obserwacje, których to dotyczy, przesyła się opatrzone oznaczeniem wskazującym na różnicę definicji.

4. Państwa członkowskie przekazują wszystkie dane zgodnie z kryteriami jakości określonymi w art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

5. Państwa członkowskie i Komisja (Eurostat) koordynują daty publikacji rachunków. W przypadku gdy daty publikacji krajowych przypadają po terminach przekazywania danych Komisji (Eurostatowi), dane przesyła się opatrzone oznaczeniem wskazującym tymczasowe embargo na publikację oraz przewidziane zgodnie z embargiem datę i czas publikacji.

6. Na ile to możliwe, unika się ustalania dat embarga, które przypadają po dacie publikacji zmiennych europejskich.

Okresy odniesienia

7. W każdym terminie państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) całe obowiązkowe szeregi czasowe, w tym dane, które nie zostały zrewidowane, chyba że w poszczególnych tablicach określono inaczej. W przypadku gdy w przekazywanych danych występują przerwy w szeregu czasowym, wartość danego okresu odniesienia przesyła się opatrzoną oznaczeniem wskazującym tę przerwę.

8. Jeżeli szeregi czasowe państw członkowskich są dłuższe niż obowiązkowe okresy odniesienia określone w tablicach danych, państwa te mogą przekazać całe szeregi czasowe na zasadzie dobrowolności.

Metadane

9. Metadane składają się z informacji strukturalnych, o których mowa w pkt 10 oraz szczegółowych informacji dotyczących danych przekazywanych zgodnie z pkt 11. Państwa członkowskie przekazują metadane Komisji (Eurosta- towi), aby umożliwić jej ocenę jakości przekazywanych danych. Przekazując metadane - w kontekście programu transmisji - należy unikać powielania wniosków o te same informacje zbierane w innych procesach i tablicach.

W przypadku gdy metadane obejmują informacje poufne, państwa członkowskie informują Komisję (Eurostat), że dany tekst w metadanych nie może być rozpowszechniany.

10. Metadane dotyczące informacji strukturalnych, które państwa członkowskie mają przekazywać Komisji (Eurosta- towi), obejmują informacje dotyczące procesu opracowywania danych, a także wykorzystywanych źródeł i metod, jeżeli informacje nie są dostępne z innych źródeł, oraz, w stosownych przypadkach, ważniejszych zmian metodologicznych lub innego rodzaju zmian mających wpływ na przekazywane dane, tak by umożliwić Komisji (Eurosta- towi) ocenę takich zmian i poinformowanie o nich użytkowników.

W przypadku gdy pojęcia i definicje określone w załączniku A nie zostały wdrożone, takie metadane dotyczące informacji strukturalnych zawierają krótkie wyjaśnienia pojęć i definicji faktycznie zastosowanych w przekazywanych danych oraz powody, dla których pojęcia i definicje określone w załączniku A nie zostały wdrożone lub nie mają zastosowania.

Po ich transmisji pierwotnej metadane dotyczące informacji strukturalnych przesyłane są za każdym razem, gdy wdrożono istotną zmianę w procesie opracowywania danych.

11. Metadane dotyczące konkretnych informacji o danych przekazywanych przez państwa członkowskie informują Komisję (Eurostat) o ważnych zdarzeniach, takich jak istotne rewizje danych, znaczące niespójności danych, obserwacje nietypowe, przerwy w szeregach czasowych, aktualizacje dotyczące wyrównań sezonowych, a także nietypowe wartości zerowe i ujemne. W odniesieniu do danych przekazywanych corocznie informacje te przesyła się najpóźniej w terminie t+3 dni, z wyjątkiem w odniesieniu do tablic 1, 6 i 7, dla których metadane są przekazywane wraz z danymi. W przypadku danych kwartalnych metadane przesyłane są wraz z danymi. Informacje te są przesyłane wyłącznie wówczas, gdy takie zdarzenia mają odzwierciedlenie w przekazywanych danych, oraz zawierają krótkie wyjaśnienie powodów, dla których w przekazywanych danych obserwuje się to zdarzenie, oraz wskazanie, których zmiennych i okresów odniesienia ono dotyczy.

Państwa członkowskie przekazują szczegółowe informacje o rewizjach, które nie wynikają z rutynowych operacji.

Terminy przekazywania 12. Tablice danych z towarzyszącymi metadanymi przekazuje się w terminach określonych dla każdej tablicy.

13. Dane przekazuje się Komisji (Eurostatowi) za każdym razem, gdy są publikowane przez organ krajowy oraz nie później niż w dniu, w którym są publikowane.

14. W przypadku stwierdzenia błędów w przekazanych danych państwo członkowskie natychmiast informuje o tym Komisję (Eurostat) i przekazuje poprawione dane, gdy tylko możliwe będzie poprawienie błędu.

15. Jeżeli państwo członkowskie przekazuje przed terminem kompletne zbiory danych zgodnie z kryteriami jakości, o których mowa w art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, nie jest wymagane ponowne przekazanie danych w wyznaczonym terminie, chyba że w konkretnych poszczególnych tablicach określono inaczej.

Spójność

16. Dane przekazywane w tablicy muszą być wewnętrznie spójne. Wartości przekazywane dla tej samej zmiennej w różnych tablicach danych mają być liczbowo spójne, jeżeli mają ten sam termin transmisji lub jeżeli mają być ponownie przekazywane w tym samym terminie z innymi tablicami.

17. Suma wartości kwartalnych dla określonej zmiennej, niewyrównanych sezonowo ani ze względu na efekty kalendarza, w tablicy danych kwartalnych musi być liczbowo spójna dla każdego roku odniesienia z tą samą zmienną w odpowiedniej tablicy danych rocznych, jeżeli odpowiednie tablice mają ten sam termin transmisji.

Tablice 1Q i 1A kwartalne (Q) i roczne (A) najważniejsze zmienne rachunków narodowych

Dane tablicy 1A zgłasza się w terminie t+2 miesiące i t+9 miesięcy, a dane tablicy 1Q w terminie t+2 miesiące po upływie okresu odniesienia. Jeżeli państwo członkowskie przekaże kompletny zbiór danych w terminie t+2 miesiące, nie musi przekazywać danych w terminie t+3 miesiące. Tablica 1Q musi być spójna z tablicą 1A w t+9 miesięcy.

Dane w cenach bieżących (CUP) począwszy od 1995 r., dane w cenach poprzedniego roku (PYP) począwszy od 1996 r. oraz nawiązania łańcuchowe (CLV) począwszy od 1995 r. w przypadku danych rocznych i od 1 kwartału 1996 r. w przypadku danych kwartalnych są obowiązkowe (x), jak określono poniżej. Niektóre podziały są opcjonalne (o).

Dane kwartalne przekazuje się w formie niewyrównanej sezonowo oraz wyrównanej sezonowo (łącznie z wyrównaniem kalendarzowym w stosownych przypadkach), z wyjątkiem cen poprzedniego roku. Dostarczanie danych kwartalnych obejmujących tylko wyrównania kalendarzowe lub sezonowe jest dobrowolne.

Do specyficznych celów administracyjnych roczne dane B.1*g mają być przekazywane z jak największą dostępną dokładnością, ale ograniczone do istotnych wartości, np. maksymalnie 8 miejsc po przecinku w przypadku wartości wyrażonych w milionach w walucie krajowej oraz 3. miejsca po przecinku w przypadku danych wyrażonych w tysiącach osób.

KodWykaz zmiennychDane kwartalne t+2/(3) miesiąceDane roczne t+2/(3)/9 miesięcyPodziałJednostka
B.1*gProdukt krajowy brutto w cenach rynkowychxxCUP, PYP, CLV
Najważniejsze zmienne produkcji globalnej
B.1gWartość dodana brutto w cenach bazowychxxA*10CUP, PYP, CLV
D.21 - D.31Podatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktówxxCUP, PYP, CLV
D.21Podatki od produktówot+9CUP, PYP,CLV
D.31Dotacje do produktówot+9CUP, PYP, CLV
Najważniejsze zmienne wydatków
B.1*gProdukt krajowy brutto w cenach rynkowychxxCUP, PYP, CLV
P.3_S.1Spożycie ogółemxxCUP, PYP, CLV
P.3_S.14Spożycie w sektorze gospodarstw domowych (koncepcja krajowa)xxCUP, PYP, CLV
W tymPodziały według trwałości (DUR)
- Dobra trwałego użytkuxxDURCUP, PYP, CLV
- Inne towary i usługixxDURCUP, PYP, CLV
- - Dobra półtrwałego użytkuxxDURCUP, PYP, CLV
- - Dobra nietrwałexxDURCUP, PYP, CLV
- - UsługixxDURCUP, PYP, CLV
P.3_S.1MSpożycie w sektorze gospodarstw domowych i INKgd (koncepcja narodowa)xxCUP, PYP, CLV
P.3_S.14Spożycie w sektorze gospodarstw domowych (koncepcja narodowa)xxCUP, PYP, CLV
P.3_S.15Spożycie w sektorze INKgdxxCUP, PYP, CLV
P.3_S.13Spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowychxxCUP, PYP, CLV
P.31_S.13Spożycie indywidualne w sektorze instytucji rządowych i samorządowychxxCUP, PYP, CLV
P.32_S.13Spożycie ogólnospołeczne w sektorze instytucji rządowych i samorządowychxxCUP, PYP, CLV
P.41Spożycie indywidualne skorygowanexxCUP, PYP, CLV
P.5Akumulacja bruttoxxCUP, PYP, CLV
P.51gNakłady brutto na środki trwałexxCUP, PYP, CLV
W tymPodziały według rodzaju aktywów (AN_F6)
AN.111Budynki mieszkalnexxAN_F6CUP, PYP, CLV
AN.112Pozostałe budynki i budowlexxAN_F6CUP, PYP, CLV
AN.113 +

AN.114

Maszyny i urządzenia + systemy uzbrojeniaxxAN_F6CUP, PYP, CLV
AN.1131Środki transportuxxAN_F6CUP, PYP, CLV
AN.1132Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjnyot+9AN_F6CUP, PYP, CLV
AN.1139 +

AN.114

Pozostałe maszyny i urządzenia + systemy uzbrojeniaooAN_F6CUP, PYP, CLV
AN.115Kultywowane zasoby biologicznexxAN_F6CUP, PYP, CLV
AN.117Produkty własności intelektualnejxxAN_F6CUP, PYP, CLV
P.52Przyrost rzeczowych środków obrotowychxxCUP, PYP
P.53Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartościxxCUP, PYP
P.6Eksport towarów (FOB) i usługxxGEOCUP, PYP, CLV
P.61Eksport towarówooGEOCUP, PYP, CLV
P.62Eksport usługooGEOCUP, PYP, CLV
P.7Import towarów (FOB) i usługxxGEOCUP, PYP, CLV
P.71Import towarówooGEOCUP, PYP, CLV
P.72Import usługooGEOCUP, PYP, CLV
B.11Saldo wymiany towarów i usług z zagranicąxxCUP, PYP
B.111Saldo wymiany towarów z zagranicąooCUP, PYP
B.112Saldo wymiany usług z zagranicąooCUP, PYP
Najważniejsze zmienne dochodów
B.2g + B.3gNadwyżka operacyjna brutto oraz dochód mieszany bruttoxxCUP
D.2 - D.3Podatki związane z produkcją i importem pomniejszone o dotacjexxCUP
D.2Podatki związane z produkcją i importemxxCUP
D.3DotacjexxCUP
D.1Koszty związane z zatrudnieniem osób fizycznych pracujących najemnie w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami (koncepcja krajowa)xxA*10CUP
D.11WynagrodzeniaxxA*10CUP
D.12Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówxxA*10CUP

Ludność i pracujący

Jednostki obowiązkowe (x): osoby (PS) dla zmiennych »ludność« i wszystkich zmiennych »pracujący« oraz godziny przepracowane (HW) dla zmiennej »pracujący w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami«.

Miejsca pracy (JB) i ekwiwalenty pełnego czasu pracy (FTE) są opcjonalne (o) dla zmiennej »pracujący w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami«.

POPLudność ogółem (w tysiącach osób)xxPS
EMP_NCPracujący rezydenci (koncepcja narodowa)xxPS
EEM_NCPracownicy najemni będący rezydentami (koncepcja narodowa)xxPS
ESE_NCOsoby pracujące na własny rachunek będące rezydentami (koncepcja narodowa)xxPS
EMPPracujący w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami (koncepcja krajowa)xxA*10PS, HW
ooA*10JB, FTE
EEMPracownicy najemni w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami (koncepcja krajowa)xxA*10PS, HW
ooA*10JB, FTE
ESEOsoby pracujące na własny rachunek w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami (koncepcja krajowa)xxA*10PS, HW
ooA*10JB, FTE

Podziały geograficzne eksportu i importu według faktycznego składu na koniec ostatniego roku odniesienia (»skład stały«)

GEOObowiązkowe dla eksportu i importu ogółem Dobrowolne dla towarów i usługJednostka i rok/kwartał rozpoczęcia obowiązkowego zgłaszania
KodPodziały według obszaru kontrpartneraCUPPYPCLV
S.21Państwa członkowskie, w tym instytucje i organy Unii Europejskiej1 kw. 2008 r.1 kw. 2012 r.1 kw. 2012 r.
S.2IStrefa euro (państwa członkowskie i instytucje strefy euro)1 kw. 2008 r.1 kw. 2012 r.1 kw. 2012 r.
S.21 - S.2IObszar UE poza strefą euro (państwa członkowskie i instytucje nienależące do strefy euro)1 kw. 2008 r.1 kw. 2012 r.1 kw. 2012 r.
S.212Instytucje i organy Unii Europejskiejooo
S.22Poza UE1 kw. 2008 r.1 kw. 2012 r.1 kw. 2012 r.

Tablica 1F

Szybkie szacunki dotyczące PKB i pracujących - dane kwartalne przekazywane dobrowolnie

Dobrowolne przekazywanie szybkich szacunków dotyczących wzrostu PKB i liczby pracujących jest uzgadniane między Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi w celu zapewnienia regularnej skoordynowanej publikacji szacunków odpowiednich zmiennych europejskich po upływie około 30 lub 45 dni po upływie okresu odniesienia. Państwa członkowskie, które przekazują takie szacunki Komisji (Eurostatowi), przesyłają je co kwartał przynajmniej na jeden dzień roboczy przed uzgodnioną datą publikacji - z wyraźnym wskazaniem, czy szacunki te mogą być opublikowane (opcja preferowana).

KodSzybkie szacunkiCzęstotliwośćPodstawa
B.1*gProdukt krajowy brutto w cenach rynkowychQWolumen
EMPPracujący w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami ogółemQOsoby

Tablica 2

Najważniejsze zmienne sektora instytucji rządowych i samorządowych i jego podsektorów - dane roczne

_______________________________________________________________________

Dane zgłasza się w cenach bieżących w milionach waluty krajowej (z dokładnością do co najmniej 1 miliona waluty krajowej), z wyjątkami określonymi poniżej, począwszy od 1995 r. w terminie t+3 miesiące i t+9 miesięcy po okresie odniesienia.

Sektor i podsektory:

Sektor instytucji rządowych i samorządowych i podział na jego podsektory zgłasza się obowiązkowo (wyjątki określono poniżej):

- S.13 sektor instytucji rządowych i samorządowych,

- S.1311 instytucje rządowe na szczeblu centralnym,

- S.1312 instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym,

- S.1313 instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym,

- S.1314 fundusze zabezpieczenia społecznego.

Wszelkie nieobowiązkowe dane dotyczące sektora instytucji rządowych i samorządowych i jego podsektorów wskazano w uwagach poniżej. Poza tym dane są obowiązkowe począwszy od roku odniesienia 1995.

Niektóre pozycje dotyczące transakcji z instytucjami i organami Unii Europejskiej przekazuje się obowiązkowo, jak określono poniżej, w odniesieniu do:

- S.212 instytucji i organów Unii Europejskiej,

- S.1 gospodarki ogółem.

Dane dotyczące podsektorów zgłasza się jako skonsolidowane w pozycjach: dochody z tytułu własności (D.4), pozostałe transfery bieżące (D.7) i transfery kapitałowe (D.9) (oraz ich podpozycje i agregacje) w ramach każdego podsektora, ale nie między podsektorami. Dane sektora S.13 równe są sumie danych podsektorów, z wyjątkiem pozycji D.4, D.7 i D.9 (oraz ich podpozycji i agregacji), które są skonsolidowane między podsektorami (z informacją na temat kontrpartnerów ze strony wydatków). W przypadku istotnych płatności dokonywanych w obrębie podsektorów lub między nimi dla pozycji innych niż dochody z tytułu własności (D.4), pozostałe transfery bieżące (D.7) lub transfery kapitałowe (D.9) oraz ich podpozycje, państwa członkowskie określają te płatności w przypisach.

Zgłoszone dane muszą być spójne z danymi zgłoszonymi na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 19 .

_______________________________________________________________________

KodTransakcjaUwagi
P.1Produkcja globalna
P.11 + P.12Produkcja globalna rynkowa oraz produkcja globalna na własne cele finalne
P.11Produkcja globalna rynkowadobrowolne
P.12Produkcja globalna na własne cele finalnedobrowolne
P.12_GFSM_D.1Produkcja globalna na własne cele finalne, koszty przypisane do kosztów związanych z zatrudnieniem (cel GFSM)dobrowolne; do celów sprawozdawczości zgodnie z metodyką określoną w podręczniku statystyki finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (GFSM)
P.12_GFSM_P.2Produkcja globalna na własne cele finalne, koszty przypisane do zużycia pośredniego (cel GFSM)dobrowolne; zob. P.12_GFSM_D.1
P.12_GFSM_P.51cProdukcja globalna na własne cele finalne, koszty przypisane do amortyzacji środków trwałych (cel GFSM)dobrowolne; zob. P.12_GFSM_D.1
P.13Produkcja globalna nierynkowa
P.131Płatności za produkcję globalną nierynkową
Pozycja uzupełniająca: koszty poboru zasobów własnychobowiązkowe dla S.13 począwszy od roku odniesienia 2004, dobrowolne dla podsektorów
P.132Pozostała produkcja globalna nierynkowa
P.11 + P.12 + P.131Produkcja globalna rynkowa, produkcja globalna na własne cele finalne oraz płatności za produkcję globalną nierynkową
P.2Zużycie pośrednie
B.1gWartość dodana brutto
P.51cAmortyzacja środków trwałych
B.1nWartość dodana netto
D.1Koszty związane z zatrudnieniem, wydatki
D.11Wynagrodzenia, wydatkidobrowolne
D.12Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, wydatkidobrowolne
D.29pPozostałe podatki związane z produkcją, wydatki
D.39rPozostałe dotacje związane z produkcją, dochodymają być zgłaszane ze znakiem dodatnim
D.3r_S.212Dotacje, dochody od instytucji i organów Unii Europejskiejobowiązkowe tylko dla S.1 począwszy od roku odniesienia 2004, dobrowolne dla S.13 i podsektorów
B.2nNadwyżka operacyjna netto
D.2rPodatki związane z produkcją i importem, dochodymają być również przekazywane dla S.212 (obowiązkowe począwszy od roku odniesienia 2004)
D.21rPodatki od produktów, dochodymają być również przekazywane dla S.212 (obowiązkowe począwszy od roku odniesienia 2004)
D.211rPodatki typu podatku od towarów i usług (VAT), dochody
D.29rPozostałe podatki związane z produkcją, dochodymają być również przekazywane dla S.212 (obowiązkowe począwszy od roku odniesienia 2004)
D.4rDochody z tytułu własności, dochody
D.41rOdsetki, dochody
D.41GrOdsetki ogółem przed alokacją FISIM, dochodydobrowolne
D.42r + D.43r + D.44r +

D.45r

Pozostałe dochody z tytułu własności, dochody
D.42rDochód podzielony przedsiębiorstw i instytucji finansowych, dochodydobrowolne
D.43rReinwestowane dochody z zagranicznych inwestycji bezpośrednich, dochodydobrowolne
D.44rPozostałe dochody z inwestycji, dochodydobrowolne
D.45rRenty gruntowe, dochodydobrowolne
D.3pDotacje, wydatkimają być zgłaszane ze znakiem dodatnim
D.31pDotacje do produktów, wydatkimają być zgłaszane ze znakiem dodatnim
D.39pPozostałe dotacje związane z produkcją, wydatkimają być zgłaszane ze znakiem dodatnim
D.4pDochody z tytułu własności, wydatki
D.4p_S.1311w tym na rzecz podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311)
D.4p_S.1312w tym na rzecz podsektora instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (S.1312)
D.4p_S.1313w tym na rzecz podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313)
D.4p_S.1314w tym na rzecz podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego (S.1314)
D.41pOdsetki, wydatki
D.41GpOdsetki ogółem przed alokacją FISIM, wydatkidobrowolne
D.42p + D.43p + D.44p +

D.45p

Pozostałe dochody z tytułu własności, wydatki
D.42pDochód podzielony przedsiębiorstw i instytucji finansowych, wydatkidobrowolne
D.43pReinwestowane dochody z zagranicznych inwestycji bezpośrednich, wydatkidobrowolne
D.44pPozostałe dochody z inwestycji, wydatkidobrowolne
D.45pRenty gruntowe, wydatkidobrowolne
KodTransakcjaUwagi
B.5nSaldo dochodów pierwotnych netto
D.5rPodatki bieżące od dochodów, majątku itp., dochody
D.51rPodatki od dochodów, dochodydobrowolne
D.51a + D.51c1Podatki od dochodów indywidualnych lub od dochodów gospodarstw domowych, w tym podatki od zysków z tytułu posiadania majątku, dochodydobrowolne
D.51b + D.51c2Podatki od dochodów lub zysków przedsiębiorstw i instytucji finansowych, w tym od zysków z tytułu posiadania majątku, dochodydobrowolne
D.59rPozostałe podatki bieżące, dochodydobrowolne
D.61rSkładki netto na ubezpieczenia społeczne, dochody
D.611rFaktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, dochody
D.613rFaktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe, dochody
D.7rPozostałe transfery bieżące, dochody
D.7r_S.212Pozostałe transfery bieżące, dochody, od instytucji i organów Unii Europejskiejobowiązkowe dla S.13 i S.1 począwszy od roku odniesienia 2004; dobrowolne dla podsektorów S.13
D.71rSkładki na udziale własnym z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, dochodydobrowolne
D.72rOdszkodowania i świadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, dochodydobrowolne
D.73rTransfery bieżące w ramach sektora instytucji rządowych i samorządowych, dochodydobrowolne
D.74rBieżąca współpraca międzynarodowa, dochodydobrowolne
D.74r_S.212Bieżąca współpraca międzynarodowa, dochody, od instytucji i organów Unii Europejskiejobowiązkowe dla S.13 począwszy od roku odniesienia 2004; dobrowolne dla podsektorów S.13
D.75rRóżne transfery bieżące, dochodydobrowolne
D.76rZasoby własne UE z tytułu VAT i DNB, dochodyjeśli ma zastosowanie, obowiązkowe na poziomie S.13 począwszy od roku odniesienia 2004
D.5pPodatki bieżące od dochodów, majątku itp., wydatki
D.62pŚwiadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze, wydatki
D.621pŚwiadczenia z zabezpieczenia społecznego pieniężne, wydatkidobrowolne
D.622pPozostałe świadczenia z ubezpieczeń społecznych, wydatkidobrowolne
D.623pŚwiadczenia z pomocy społecznej pieniężne, wydatkidobrowolne
D.62p COFOG 10.2Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze, wydatki, w tym COFOG 10.2dobrowolne
D.62p COFOG 10.3Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze, wydatki, w tym COFOG 10.3dobrowolne
D.62p COFOG 10.5Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze, wydatki, w tym COFOG 10.5dobrowolne
D.632pTransfery socjalne w naturze - nabyta produkcja rynkowa, wydatki
D.62p + D.632pŚwiadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze oraz transfery socjalne w naturze - nabyta produkcja rynkowa, wydatki
D.7pPozostałe transfery bieżące, wydatki
D.7p_S.1311w tym na rzecz podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311)
D.7p_S.1312w tym na rzecz podsektora instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (S.1312)
D.7p_S.1313w tym na rzecz podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313)
D.7p_S.1314w tym na rzecz podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego (S.1314)
D.71pSkładki na udziale własnym z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, wydatkidobrowolne
D.72pOdszkodowania i świadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, wydatkidobrowolne
D.73pTransfery bieżące w ramach sektora instytucji rządowych i samorządowych, wydatkidobrowolne
D.74pBieżąca współpraca międzynarodowa, wydatkidobrowolne
D.74p_S.212Bieżąca współpraca międzynarodowa, wydatki, na rzecz instytucji i organów Unii Europejskiejobowiązkowe dla S.13 począwszy od roku odniesienia 2004; dobrowolne dla podsektorów

S.13

D.75pRóżne transfery bieżące, wydatkidobrowolne
D.76pZasoby własne UE z tytułu VAT i DNB, wydatkiobowiązkowe dla S.13 począwszy od roku odniesienia 2004; dobrowolne dla podsektorów

S.13

B.6nDochód do dyspozycji netto
P.3Spożycie
P.31Spożycie indywidualne
P.32Spożycie ogólnospołeczne
D.8Korekta z tytułu zmian w uprawnieniach emerytalno-rentowych
B.8gOszczędności brutto
B.8nOszczędności netto
D.9rTransfery kapitałowe, dochody
D.9r_S.2Transfery kapitałowe otrzymane z zagranicy, dochodydobrowolne
D.9r_S.212Transfery kapitałowe, dochody, od instytucji i organów Unii Europejskiejobowiązkowe dla S.13 i S.1 począwszy od roku odniesienia 2004; dobrowolne dla podsektorów S.13
D.91rPodatki od kapitału, dochody
D.92r + D.99rDotacje na inwestycje oraz pozostałe transfery kapitałowe, dochody
D.92rDotacje na inwestycje, dochodydobrowolne
D.99rPozostałe transfery kapitałowe, dochodydobrowolne
D.9pTransfery kapitałowe, wydatki
D.9p_S.1311w tym na rzecz podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311)
D.9p_S.1312w tym na rzecz podsektora instytucji rządowych i samorządowych na szczeblu regionalnym (S.1312)
D.9p_S.1313w tym na rzecz podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313)
D.9p_S.1314w tym na rzecz podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego (S.1314)
D.9p_ S.2Transfery kapitałowe otrzymane z zagranicy, wydatkidobrowolne
D.9p_S.212Transfery kapitałowe, wydatki, na rzecz instytucji i organów Unii Europejskiejobowiązkowe dla S.13 i S.1 począwszy od roku odniesienia 2004; dobrowolne dla podsektorów S.13
D.92pDotacje na inwestycje, wydatki
D.99pPozostałe transfery kapitałowe, wydatkidobrowolne
P.5Akumulacja brutto
P.51gNakłady brutto na środki trwałe
P.52 + P.53Przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości
NPNabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych
P.5 + NPAkumulacja brutto oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych
B.9Wierzytelności netto (+) / zadłużenie netto (-)
TEWydatki ogółem
TRDochody ogółem
D.995Transfery kapitałowe z sektora instytucji rządowych i samorządowych do odpowiednich sektorów stanowiące podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobraneD.995 należy odjąć od D.99r. Kwot dla D.995 nie należy włączać do D.9p. D.995r ma być zgłaszane ze znakiem dodatnim.
PTCUlgi podatkowe do zapłacenia ogółemMają być przekazywane na zasadzie dobrowolności dla podsektorów i lat odniesienia do 2011 r.

Cała kwotę ulgi podatkowej do zapłacenia ma być zarejestrowana jako wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych (»ulgi podatkowe do zapłacenia ogółem«, PTC), zaznaczając kwotę »składnika transferu« (TC).

TCUlgi podatkowe do zapłacenia, które przekraczają zobowiązanie podatnikaZob. PTC.

»Składnik transferu« (TC) odpowiada kwocie ulg podatkowych do zapłacenia, która przekracza zobowiązania podatnika i jest wypłacana temu podatnikowi.

EMP (PS)Pracujący - osobydobrowolne, w tysiącach
AN.1Niefinansowe aktywa produkowanedobrowolne
AN.11Środki trwałedobrowolne
AN.12 + AN.13Rzeczowe środki obrotowe oraz aktywa o wyjątkowej wartościdobrowolne
AN.2Niefinansowe aktywa nieprodukowanedobrowolne
AN.21Zasoby naturalnedobrowolne
AN.22Umowy, umowy leasingu i licencjedobrowolne

Tablica 3

Szczegółowe podziały najważniejszych zmiennych i pracujących według gałęzi - dane roczne

Dane zgłasza się w terminie t+9 miesięcy po upływie okresu odniesienia dla podziałów NACE do A*21 (w tym gospodarka ogółem i A*10) oraz w terminie t+21 miesięcy dla A*64 (w tym A*38). Te podziały są obowiązkowe (x); podziały A*88 są opcjonalne (o).

Najważniejsze zmienne produkcji globalnej i dochodu:

Dane w cenach bieżących (CUP) przekazuje się począwszy od 1995 r.; dane w cenach poprzedniego roku (PYP) począwszy od 1996 r., a nawiązania łańcuchowe (CLV) od 1995 r.; PYP i CLV są opcjonalne dla P1 i P2, ale obowiązkowe dla B.1g i P.51c; »Przypisane umownie czynsze właścicieli mieszkań« (pozycja 44 - »Działalność związana z obsługą rynku nieru- chomości«) przekazuje się obowiązkowo tylko dla P.1, P.2 i B.1g.

KodWykaz zmiennycht+9 miesięcyt+21 miesięcyCUP

1995

PYP 1996CLV

1995

P.1Produkcja globalna w cenach bazowych według gałęziA*21A*64xoo
P.2Zużycie pośrednie w cenach nabycia według gałęziA*21A*64xoo
B.1gWartość dodana brutto w cenach bazowych według gałęziA*21A*64xxx
P.51cAmortyzacja środków trwałych według gałęziA*21A*64xxx
B.2n+B.3nNadwyżka operacyjna netto oraz dochód mieszany nettoA*21A*64x
D.29 - D.39Pozostałe podatki związane z produkcją pomniejszone o pozostałe dotacje związane z produkcjąA*21A*64x
D.1Koszty związane z zatrudnieniem według gałęziA*21A*64x
D.11WynagrodzeniaA*21A*64x

Pracujący w jednostkach produkcyjnych będących rezydentami (koncepcja krajowa DC):

Dane zgłasza się w osobach (PS) i godzinach przepracowanych (HW) począwszy od 1995 r. Przekazywanie danych jest obowiązkowe (x) w terminie t+9 miesięcy dla podziałów NACE do A*21 (w tym gospodarka ogółem i A*10) oraz w terminie t+21 miesięcy dla A*64 w PS i A*38 w HW; podziały A*88 i dane dotyczące miejsc pracy (JB) i ekwiwalentów pełnego czasu pracy (FTE) są opcjonalne (o).

KodWykaz zmiennycht+9 miesięcy A*21 PS/HW 1995t+21 miesięcy

A*64 PS

1995

t+21 miesięcy A*38 HW

1995

JBFTE
EMPPracujący ogółem (DC)xxxoo
EEMPracownicy najemni (DC)xxxoo
ESEOsoby pracujące na własny rachunek (DC)xxxoo

Tablica 5

Spożycie w sektorze gospodarstw domowych według celu - dane roczne

Dane zgłasza się w terminie t+9 miesięcy po upływie okresu odniesienia w cenach bieżących (CUP) począwszy od 1995 r., w cenach poprzedniego roku (PYP) począwszy od 1996 r., a nawiązania łańcuchowe (CLV) począwszy od 1995 r. W przypadku spożycia w sektorze gospodarstw domowych w oparciu o koncepcję krajową (DC) podziały według rodzaju wydatków są wymagane według klasyfikacji Coicop 2018 z podziałami na działy (2-cyfrowe) i grupy (3-cyfrowe), tak jak stosuje się w zestawieniu zharmonizowanych indeksów cen konsumpcyjnych (HICP).

KodWykaz zmiennychKoncepcjaJednostka
P.31_S.14Spożycie w gospodarstwach domowych rezydentów i nierezydentów na terytorium ekonomicznymKrajowa - DCCUP, PYP, CLV
W tympodziały według CoicopKrajowa - DCCUP, PYP, CLV
P.33Spożycie w gospodarstwach domowych rezydentów za granicąCUP, PYP, CLV
P.34Spożycie w gospodarstwach domowych nierezydentów na terytorium ekonomicznymCUP, PYP, CLV
P.31_S.14Spożycie w gospodarstwach domowych rezydentów na terytorium ekonomicznym oraz za granicąNarodowa - NCCUP, PYP, CLV

Tablica 6

Rachunki finansowe według sektorów - dane roczne

Dane przekazuje się w cenach bieżących w terminie t+4 miesiące lub t+9 miesięcy po upływie okresu odniesienia począwszy od 1995 r.

Dane dotyczące następujących podsektorów sektora S.11 dostarcza się na zasadzie dobrowolności: S.11DO przedsiębiorstwa niefinansowe kontrolowane przez podmioty krajowe; S.11001 przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne; S.110011 w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.11002 przedsiębiorstwa niefinansowe prywatne krajowe; S.110021 w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe prywatne krajowe, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.11003 przedsiębiorstwa niefinansowe pod kontrolą zagraniczną.

Dane dotyczące następujących podsektorów sektora S.12 dostarcza się na zasadzie dobrowolności: S.12DO instytucje finansowe kontrolowane przez podmioty krajowe; S.12001 instytucje finansowe publiczne; S.120011 w tym: instytucje finansowe publiczne, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.12002 instytucje finansowe prywatne krajowe; S.120021 w tym: instytucje finansowe prywatne krajowe, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.12003 instytucje finansowe pod kontrolą zagraniczną; S.122 instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego; S.123 fundusze rynku pieniężnego (FRP); S.125 pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych; S.126 pomocnicze instytucje finansowe; S.127 instytucje finansowe typu »captive« oraz instytucje pożyczające pieniądze; S.128 instytucje ubezpieczeniowe; S.129 fundusze emerytalno-rentowe.

Dane dotyczące następujących podsektorów sektora S.2 dostarcza się na zasadzie dobrowolności: S.21 państwa członkowskie oraz instytucje i organy Unii Europejskiej; S.2I państwa członkowskie strefy euro, Europejski Bank Centralny oraz inne instytucje i organy strefy euro; S.22 państwa niebędące członkami Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe niebę- dące rezydentami Unii Europejskiej.

Podziały UGW i UE mają odzwierciedlać faktyczny skład na koniec ostatniego okresu odniesienia (»skład stały»).

Tablica 6SkonsolidowaneNieskonsolidowane
Transakcjeobowiązkoweobowiązkowe
Pozostałe zmiany wolumenudobrowolneobowiązkowe
Rachunki przeszacowańdobrowolneobowiązkowe
Informacje o kontrpartnerach*dobrowolne
* Przekazywanie nieskonsolidowanych informacji o kontrpartnerach jest dobrowolne i ograniczone do następujących sektorów kontrpartner- skich:

S.11 przedsiębiorstwa niefinansowe

S.12 instytucje finansowe

S.13 sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.14+S.15 gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

S.2 zagranica

(Transakcje, rachunki pozostałych zmian wolumenu i rachunki przeszacowań - skonsolidowane i nieskonsolidowane - oraz informacje o kontrpartnerach)
Kod ESA (instrument finansowy)Transakcje/pozostałe zmiany wolumenu/ przeszacowania instrumentów finansowychS.11S.12S.121 + S.122 + S.123S.121S.122 + S.123S.124S.125 + S.126 + S.127S.128 + S.129S.13S.1311S.1312S.1313S.1314S.14+S.15S.14S.15S.2
Aktywa
F.AAktywa finansowe ogółemxra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxxXt+4Xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.1Złoto monetarne i specjalne prawa ciągnienia (SDR-y)xra_ocvxra_ocvxt+4xxra_ocvxxxxxra_ocv
F.11Złoto monetarneXt+4Xt+4Xt+4xXt+4xxxxXt+4
F.12SDR-yXt+4Xt+4Xt+4xXt+4xxxxXt+4
F.2Gotówka i depozytyxra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxxXt+4Xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.21GotówkaXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.22Depozyty bieżące rozliczenioweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.221Pozycje międzybankoweoooooooooooooooooo
F.229Pozostałe depozyty bieżące rozliczenioweoooooooooooooooooo
F.29Pozostałe depozytyXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.3Dłużne papiery wartościowexra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxxXt+4Xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.31KrótkoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.32DługoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.4Kredyty i pożyczkixra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxxXt+4Xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.41KrótkoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.42DługoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.5Udziały kapitałowe i udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnychxra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxxXt+4Xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.51Udziały kapitałoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.511Akcje notowaneXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.512Akcje nienotowaneXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.519Pozostałe udziały kapitałoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.52Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnychXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.521Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego (FRP)oooooooooooooooooo
F.522Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących FRPoooooooooooooooooo
F.6Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancjixra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxxXt+4Xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.61Rezerwy techniczne pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowychxxxxxxxxxxxxxxxx2012x2012x
F.62Uprawnienia z tytułu ubezpieczeń na życie i rent dożywotnichxxxxxxxxxxxxxxxx2012x
F.63+ F.64+

F.65

Uprawnienia emerytalno-rentowe, należności funduszy emerytalno- rentowych od podmiotów nimi zarządzających, uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno-rentowexxxxxxxxxxxxxxxx2012x2012x
F.63Uprawnienia emerytalno-rentoweooooooooooo
F.64Należności funduszy emerytalno- rentowych od podmiotów nimi zarządzającychoooooooooooooooooo
F.65Uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno-rentoweoooooooooooooooooo
F.66Rezerwy na pokrycie żądań wypłaty z tytułu standaryzowanych gwarancjixxxxxxxxxxxxxxxxxx
F.7Finansowe instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracownikówxra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxxXt+4Xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.71Finansowe instrumenty pochodneoooooooooooooooooo
F.711Opcjeoooooooooooooooooo
F.712Kontrakty terminowe typu forwardoooooooooooooooooo
F.72Opcje na akcje dla pracownikówoooo
F.8Pozostałe kwoty do otrzymaniaxra_ocvxra_ocvxra_ocvxt+4xxxxt+4xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.81Kredyty handlowe i zaliczkixt+4xt+4xt+4xt+4xxxxt+4xt+4xt+4xxxxxt+4XncXncxt+4
F.89Pozostałe kwoty do otrzymania, z wyłączeniem kredytów handlowych i zaliczekXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
Zobowiązania
F.LZobowiązania finansowe ogółemxra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxxXt+4Xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.1Złoto monetarne i specjalne prawa ciągnienia (SDR-y)xra_ocvxra_ocvxt+4xxra_ocvxxxxxra_ocv
F.11Złoto monetarneXt+4Xt+4Xt+4xXt+4xxxxXt+4
F.12SDR-yXt+4Xt+4Xt+4xXt+4xxxxXt+4
F.2Gotówka i depozytyxra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxXt+4xra_ocvxxxxxra_ocv
F.21GotówkaXt+4Xt+4Xt+4xxXt+4Xt+4xxxxXt+4
F.22Depozyty bieżące rozliczenioweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxXt+4Xt+4xxxxXt+4
F.221Pozycje międzybankoweooooooooooooo
F.229Pozostałe depozyty bieżące rozliczenioweooooooooooooo
F.29Pozostałe depozytyXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxXt+4Xt+4xxxxXt+4
F.3Dłużne papiery wartościowexra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxxXt+4Xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.31KrótkoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.32DługoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.4Kredyty i pożyczkixra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxxXt+4Xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.41KrótkoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.42DługoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.5Udziały kapitałowe i udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnychxra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxxXt+4Xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.51Udziały kapitałoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.511Akcje notowaneXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.512Akcje nienotowaneXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.519Pozostałe udziały kapitałoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.52Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnychXt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4xxxxXt+4
F.521Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego (FRP)oooooooooo
F.522Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących FRPoooooooooo
F.6Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancjixra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxxXt+4Xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.61Rezerwy techniczne pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowychxxxxxxxxxxxxxxx
F.62Uprawnienia z tytułu ubezpieczeń na życie i rent dożywotnichxxxxxxxxxxxxxx
F.63 + F.64 +

F.65

Uprawnienia emerytalno-rentowe, należności funduszy emerytalno- rentowych od podmiotów nimi zarządzających, uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno-rentowexxxxxxxxxxxxxxxx2012x2012x
F.63Uprawnienia emerytalno- rentoweoooooooooooooooooo
F.64Należności funduszy emerytalno- rentowych od podmiotów nimi zarządzającychooooooooooooooo
F.65Uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno- rentoweooooooooooooooooo
F.66Rezerwy na pokrycie żądań wypłaty z tytułu standaryzowanych gwarancjixxxxxxxxxxxxxxx
F.7Instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracownikówxra_ocvxra_ocvxra_ocvxt+4xxxxt+4xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.71Finansowe instrumenty pochodneoooooooooooooooooo
F.711Opcjeoooooooooooooooooo
F.712Kontrakty terminowe typu forwardoooooooooooooooooo
F.72Opcje na akcje dla pracownikówooooooooooooooooo
F.8Pozostałe kwoty do zapłaceniaxra_ocvxra_ocvxra_ocvXt+4xxxXt+4Xt+4xra_ocvxxxxxra_ocvXncXncxra_ocv
F.81Kredyty handlowe i zaliczkiXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
F.89Pozostałe kwoty do zapłacenia, z wyjątkiem kredytów handlowych i zaliczekXt+4Xt+4Xt+4Xt+4XXXXt+4Xt+4Xt+4XXXXXt+4XncXncXt+4
(B.9F)Transakcje finansowe netto (i)Xt+4Xt+4Xt+4Xt+4XXXXt+4Xt+4Xt+4XXXXXt+4XncXncXt+4
Legenda:
xobowiązkowe w terminie t+9 miesięcy
odobrowolne
Xt+4obowiązkowe w terminie t+4 miesiące
Xra_ocvobowiązkowe dla transakcji w terminie t+4 miesiące; obowiązkowe również dla nieskonsolidowanych rachunków przeszacowań i pozostałych zmian wolumenu począwszy od roku odniesienia 2012 w terminie t+4 miesiące
Xncobowiązkowe przekazywanie danych dla nieskonsolidowanych transakcji począwszy od roku odniesienia 2012 w terminie t+4 miesiące
X2012dobrowolne dla lat odniesienia przed 2012; obowiązkowe począwszy od roku odniesienia 2012
pola nieistotne
(i) Tylko w przypadku »transakcji na instrumentach finansowych«, ale nieistotne w przypadku »zmian wolumenu«, »przeszacowań instrumentów finansowych« oraz informacji o sektorach kontrpartnerskich.

Tablica 7

Bilanse aktywów i zobowiązań finansowych - dane roczne

Dane przekazuje się w cenach bieżących w terminie t+4 miesiące lub t+9 miesięcy po upływie okresu odniesienia począwszy od 1995 r.

Dane dotyczące następujących podsektorów sektora S.11 dostarcza się na zasadzie dobrowolności: S.11DO przedsiębiorstwa niefinansowe kontrolowane przez podmioty krajowe; S.11001 przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne; S.110011 w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.11002 przedsiębiorstwa niefinansowe prywatne krajowe; S.110021 w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe prywatne krajowe, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.11003 przedsiębiorstwa niefinansowe pod kontrolą zagraniczną.

Dane dotyczące następujących podsektorów sektora S.12 dostarcza się na zasadzie dobrowolności: S.12DO instytucje finansowe kontrolowane przez podmioty krajowe; S.12001 instytucje finansowe publiczne; S.120011 w tym: instytucje finansowe publiczne, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.12002 instytucje finansowe prywatne krajowe; S.120021 w tym: instytucje finansowe prywatne krajowe, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.12003 instytucje finansowe pod kontrolą zagraniczną; S.122 instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego; S.123 fundusze rynku pieniężnego (FRP); S.123A FRP o stałej wartości aktywów netto; S.123B FRP o zmiennej wartości aktywów netto; S.124A fundusze typu otwartego niebędące FRP - ogółem; S.124A1 fundusze typu otwartego niebędące FRP - fundusze nieruchomości; S.124A2 fundusze typu otwartego niebędące FRP - fundusze kapitałowe; S.124A3 fundusze typu otwartego niebędące FRP - fundusze obligacyjne; S.124A4 fundusze typu otwartego niebędące FRP - fundusze mieszane lub zrównoważone; S.124A5 fundusze typu otwartego niebędące FRP - fundusze hedgingowe; S.124A9 fundusze typu otwartego niebędące FRP - pozostałe fundusze; S.124B fundusze typu zamkniętego niebędące FRP - ogółem; S.124B1 fundusze typu zamkniętego niebędące FRP - fundusze nieruchomości; S.124B2 fundusze typu zamkniętego niebędące FRP - fundusze kapitałowe; S.124B3 fundusze typu zamkniętego niebędące FRP - fundusze obligacyjne; S.124B4 fundusze typu zamkniętego niebędące FRP - fundusze mieszane lub zrównoważone; S.124B5 fundusze typu zamkniętego niebędące FRP - fundusze hedgingowe; S.124B9 fundusze typu zamkniętego niebędące FRP - pozostałe fundusze; S.125 pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalno-rentowych; S.125A podmioty sekurytyzacyjne; S.125B instytucje finansowe zajmujące się kredytowaniem; S.125C domy maklerskie; S.125D specjalistyczne instytucje finansowe; S.125E pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego - ogółem; S.125E1 w tym: kontrahenci centralni; S.126 pomocnicze instytucje finansowe; S.127 instytucje finansowe typu »captive« oraz instytucje pożyczające pieniądze; S.1271 fundusze powiernicze; S.1272 podmioty finansowe typu »captive« grup przedsiębiorstw - ogółem; S.1272A w tym: spółki specjalnego przeznaczenia typu »captive« będące w posiadaniu kapitału zagranicznego; S.1273 pozostałe spółki finansowe typu »captive« oraz instytucje pożyczające pieniądze; S.128 instytucje ubezpieczeniowe; S.1281 instytucje oferujące pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe; S.1282 instytucje oferujące ubezpieczenia na życie; S.129 fundusze emerytalno-rentowe; S.129A fundusze o zdefiniowanym świadczeniu; S.129B fundusze o zdefiniowanej składce.

Dane dotyczące następujących podsektorów sektora S.2 dostarcza się na zasadzie dobrowolności: S.21 państwa członkowskie oraz instytucje i organy Unii Europejskiej; S.2I państwa członkowskie strefy euro, Europejski Bank Centralny oraz inne instytucje i organy strefy euro; S.22 państwa niebędące członkami Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe niebę- dące rezydentami Unii Europejskiej.

Podziały UGW i UE mają odzwierciedlać faktyczny skład na koniec ostatniego okresu odniesienia (»skład stały«).

Tablica 7SkonsolidowaneNieskonsolidowane
Stanyobowiązkoweobowiązkowe
Informacje o kontrpartnerach*dobrowolne
* Przekazywanie nieskonsolidowanych informacji o kontrpartnerach jest dobrowolne i ograniczone do następujących sektorów kontrpartner- skich:

S.11 przedsiębiorstwa niefinansowe

S.12 instytucje finansowe

S.13 sektor instytucji rządowych i samorządowych

S.14+S.15 gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

S.2 zagranica

(Stan instrumentów finansowych - dane skonsolidowane i nieskonsolidowane - oraz informacje o kontrpartnerach)
Kod ESA (instrument finansowy)Transakcje/pozostałe zmiany wolumenu/ przeszacowania instrumentów finansowychS.11S.12S.121 + S.122 + S.123S.121S.122 + S.123S.124S.125 + S.126 + S.127S.128+S.129S.13S.1311S.1312S.1313S.1314S.14+S.15S.14S.15S.2
Aktywa
AF.AAktywa finansowe ogółemXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxxt+4xt+4xt+4xxxxxt+4xncxncxt+4
AF.1Złoto monetarne i specjalne prawa ciągnienia (SDR-y)Xt+4Xt+4Xt+4xxt+4xxxxxt+4
AF.11Złoto monetarneXt+4Xt+4Xt+4xxt+4xxxxxt+4
AF.12SDR-yXt+4Xt+4Xt+4xxt+4xxxxxt+4
AF.2Gotówka i depozytyXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxxt+4xt+4xt+4xxxxxt+4xncxncxt+4
AF.2W tym: Waluta krajowaoooooooooooooooooo
AF.21GotówkaXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.22Depozyty bieżące rozliczenioweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.221Pozycje międzybankoweoooooooooooooooooo
AF.229Pozostałe depozyty bieżące rozliczenioweoooooooooooooooooo
AF.29Pozostałe depozytyXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.3Dłużne papiery wartościoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.3W tym: Waluta krajowaoooooooooooooooooo
AF.31KrótkoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.32DługoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.32O rezydualnym terminie zapadalności do jednego roku włącznieoooooooooooooooooo
AF.32O rezydualnym terminie zapadalności powyżej jednego rokuoooooooooooooooooo
AF.4Kredyty i pożyczkiXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.4W tym: Waluta krajowaoooooooooooooooooo
AF.4M2W tym: Kredyty i pożyczki zagrożoneoooooooooooooooooo
AF.41KrótkoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.4DW tym: Umowy odkupu, pożyczanie papierów wartościowych i transakcje z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowegooooooooooooooooooo
AF.42DługoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.42O rezydualnym terminie zapadalności do jednego roku włącznieoooooooooooooooooo
AF.42O rezydualnym terminie zapadalności powyżej jednego rokuoooooooooooooooooo
AF.5Udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnychXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.5W tym: Waluta krajowaoooooooooooooooooo
AF.51Udziały kapitałoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.511Akcje notowaneXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.512Akcje nienotowaneXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.519Pozostałe udziały kapitałoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.52Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnychXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.521Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego (FRP)oooooooooooooooooo
AF.522Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących FRPoooooooooooooooooo
AF.6Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancjixt+4xt+4xt+4xt+4xxxxt+4xt+4xt+4xxxxxt+4XncXncxt+4
AF.6W tym: Waluta krajowaoooooooooooooooooo
AF.61Rezerwy techniczne pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowychxxxxxxxxxxxxxxxx2012x2012x
AF.62Uprawnienia z tytułu ubezpieczeń na życie i rent dożywotnichxxxxxxxxxxxxxxxx2012x
AF.63+

AF.64+

AF.65

Uprawnienia emerytalno- rentowe, należności funduszy emerytalno- rentowych od podmiotów nimi zarządzających, uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno-rentowexxxxxxxxxxxxxxxx2012x2012x
AF.63Uprawnienia emerytalno- rentoweooooooooooo
AF.64Należności funduszy emerytalno- rentowych od podmiotów nimi zarządzającychoooooooooooooooooo
AF.65Uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno- rentoweoooooooooooooooooo
AF.66Rezerwy na pokrycie żądań wypłaty z tytułu standaryzowanych gwarancjixxxxxxxxxxxxxxxx2012x2012x
AF.7Finansowe instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracownikówXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.7W tym: Waluta krajowaoooooooooooooooooo
AF.71Finansowe instrumenty pochodneoooooooooooooooooo
AF.711Opcjeoooooooooooooooooo
AF.712Kontrakty terminowe typu forwardoooooooooooooooooo
AF.72Opcje na akcje dla pracownikówoooo
AF.8Pozostałe kwoty do otrzymaniaXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.8W tym: Waluta krajowaoooooooooooooooooo
AF.81Kredyty handlowe i zaliczkiXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.89Pozostałe kwoty do otrzymania, z wyłączeniem kredytów handlowych i zaliczekXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
Zobowiązania
AF.LZobowiązania finansowe ogółemXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.1Złoto monetarne i specjalne prawa ciągnienia (SDR-y)Xt+4Xt+4Xt+4xXt+4xxxxXt+4
AF.11Złoto monetarneXt+4Xt+4Xt+4xXt+4xxxxXt+4
AF.12SDR-yXt+4Xt+4Xt+4xXt+4xxxxXt+4
AF.2Gotówka i depozytyXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxXt+4Xt+4xxxxXt+4
AF.2W tym: Waluta krajowaooooooooooooo
AF.21GotówkaXt+4Xt+4Xt+4xxXt+4Xt+4xxxxXt+4
AF.22Depozyty bieżące rozliczenioweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxXt+4Xt+4xxxxXt+4
AF.221Pozycje międzybankoweooooooooooooo
AF.229Pozostałe depozyty bieżące rozliczenioweooooooooooooo
AF.29Pozostałe depozytyXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxXt+4Xt+4xxxxXt+4
AF.3Dłużne papiery wartościoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.3W tym: Waluta krajowaoooooooooooooooooo
AF.31KrótkoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.31W tym: Wartość nominalnaoooooooooooooooooo
AF.32DługoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.32W tym: Wartość nominalnaoooooooooooooooooo
AF.32O rezydualnym terminie zapadalności do jednego roku włącznieoooooooooooooooooo
AF.32O rezydualnym terminie zapadalności powyżej jednego rokuoooooooooooooooooo
AF.4Kredyty i pożyczkiXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.4W tym: Waluta krajowaoooooooooooooooooo
AF.4M2W tym: Kredyty i pożyczki zagrożoneoooooooooooooooooo
AF.41KrótkoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.4DW tym: Umowy odkupu, pożyczanie papierów wartościowych i transakcje z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowegooooooooooooooooooo
AF.42DługoterminoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.42O rezydualnym terminie zapadalności do jednego roku włącznieoooooooooooooooooo
AF.42O rezydualnym terminie zapadalności powyżej jednego rokuoooooooooooooooooo
AF.5Udziały kapitałowe i udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnychXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.5W tym: Waluta krajowaoooooooooooooooooo
AF.51Udziały kapitałoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.511Akcje notowaneXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.512Akcje nienotowaneXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.519Pozostałe udziały kapitałoweXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.52Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnychXt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4xxxxXt+4
AF.521Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego (FRP)oooooooooo
AF.522Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących FRPoooooooooo
AF.6Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancjiXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.6W tym: Waluta krajowaoooooooooooooooooo
AF.61Rezerwy techniczne pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowychxxxxxxxxxxxxxxx
AF.62Uprawnienia z tytułu ubezpieczeń na życie i rent dożywotnichxxxxxxxxxxxxxx
AF.63+

AF.64+

AF.65

Uprawnienia emerytalno- rentowe, należności funduszy emerytalno- rentowych od podmiotów nimi zarządzających, uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno- rentowexxxxxxxxxxxxxxxx2012x2012x
AF.63Uprawnienia emerytalno- rentoweoooooooooooooooooo
AF.64Należności funduszy emerytalno- rentowych od podmiotów nimi zarządzającychooooooooooooooo
AF.65Uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno- rentoweooooooooooooooooo
AF.66Rezerwy na pokrycie żądań wypłaty z tytułu standaryzowanych gwarancjixxxxxxxxxxxxxxx
AF.7Instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracownikówXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.7W tym: Waluta krajowaoooooooooooooooooo
AF.71Finansowe instrumenty pochodneoooooooooooooooooo
AF.711Opcjeoooooooooooooooooo
AF.712Kontrakty terminowe typu forwardoooooooooooooooooo
AF.72Opcje na akcje dla pracownikówooooooooooooooooo
AF.8Pozostałe kwoty do zapłaceniaXt+4Xt+4Xt+4Xt+4xxxXt+4Xt+4Xt+4xxxxXt+4XncXncXt+4
AF.8W tym: Waluta krajowaoooooooooooooooooo
AF.81Kredyty handlowe i zaliczkiXt+4Xt+4Xt+4Xt+4XXXXt+4Xt+4Xt+4XXXXXt+4XncXncXt+4
AF.89Pozostałe kwoty do zapłacenia, z wyjątkiem kredytów handlowych i zaliczekXt+4Xt+4Xt+4Xt+4XXXXt+4Xt+4Xt+4XXXXXt+4XncXncXt+4
(BF.90)Wartość finansowa netto (i)Xt+4Xt+4Xt+4Xt+4XXXXt+4Xt+4Xt+4XXXXXt+4XncXncXt+4
Legenda:
xobowiązkowe w terminie t+9 miesięcy
odobrowolne
Xt+4obowiązkowe w terminie t+4 miesiące
Xncobowiązkowe przekazywanie danych dla nieskonsolidowanych stanów począwszy od roku odniesienia 2012 w terminie t+4 miesiące
x2012dobrowolne dla lat odniesienia przed 2012; obowiązkowe począwszy od roku odniesienia 2012
pola nieistotne
(i) W przypadku niniejszej pozycji informacje o sektorach kontrpartnerskich są nieistotne.

Tablica 8

Rachunki niefinansowe według sektorów - dane roczne

Dane zgłasza się począwszy od 1995 r. w terminie t+9 miesięcy po upływie okresu odniesienia. Dane dla S.14 i S.15 dla lat odniesienia przed 2012 r. przekazuje się dobrowolnie. Przekazywanie jest obowiązkowe począwszy od roku odniesienia 2012.

Dane dotyczące następujących podsektorów sektora S.11 dostarcza się na zasadzie dobrowolności: S.11DO przedsiębiorstwa niefinansowe kontrolowane przez podmioty krajowe; S.11001 przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne; S.110011 w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.11002 przedsiębiorstwa niefinansowe prywatne krajowe; S.110021 w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe prywatne krajowe, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.11003 przedsiębiorstwa niefinansowe pod kontrolą zagraniczną;

Dane dotyczące następujących podsektorów sektora S.12 dostarcza się na zasadzie dobrowolności: S.12DO instytucje finansowe kontrolowane przez podmioty krajowe; S.12001 instytucje finansowe publiczne; S.120011 w tym: instytucje finansowe publiczne, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.12002 instytucje finansowe prywatne krajowe; S.120021 w tym: instytucje finansowe prywatne krajowe, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.12003 instytucje finansowe pod kontrolą zagraniczną; S12K (S.121 + S.122 + S.123) monetarne instytucje finansowe (MIF); S12P (S.124 + S.125 + S.126 + S.127) pozostałe instytucje finansowe (instytucje finansowe inne niż MIF, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe); S12Q (S.128 + S.129) instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe.

KodTransakcje i pozycje bilansująceSektory
I

Rachunek produkcji/Rachunek wymiany towarów i usług z zagranicą

PrzychodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
P.1Produkcja globalnaxxxxxx2012x2012
(P.11+P.12

+P.131)

Produkcja globalna rynkowa, produkcja globalna na własne cele finalne oraz opłaty za produkcję globalną nierynkowąx
P.11Produkcja globalna rynkowaxxxxxx2012x2012
P.12Produkcja globalna na własne cele finalnexxxxxx2012x2012
P.13Produkcja globalna nierynkowaxxxx2012
P.7Import towarów i usługx
P.71Import towarówx
P.72Import usługx
P.72FImport usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM)o
(D.21 - D.31)Podatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktówxx
RozchodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
P.2Zużycie pośredniexxxxxx2012x2012
P.6Eksport towarów i usługx
P.61Eksport towarówx
P.62Eksport usługx
P.62FEksport usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM)o
B.1gWartość dodana brutto / Produkt krajowy bruttoxxxxxx2012x2012x
B.11Saldo wymiany towarów i usług z zagranicąx
P.51cAmortyzacja środków trwałychxxxxxx2012x2012
B.1nWartość dodana netto / Produkt krajowy nettoxxxxxx2012x2012x
II.1.1

Rachunek tworzenia dochodów

PrzychodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
B.1gWartość dodana brutto / Produkt krajowy bruttoxxxxxx2012x2012x
D.3Dotacjexxxxxx2012x2012x
D.31Dotacje do produktówxx
D.39Pozostałe dotacje związane z produkcjąxxxxxx2012x2012
RozchodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
D.1Koszty związane z zatrudnieniemxxxxxx2012x2012
D.11Wynagrodzeniaxxxxxx2012x2012
D.12Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówxxxxxx2012x2012
D.2Podatki związane z produkcją i importemxxxxxx2012x2012x
D.21Podatki od produktówxx
D.29Pozostałe podatki związane z produkcjąxxxxxx2012x2012
(B.2g+ B.3g)Nadwyżka operacyjna brutto plus dochód mieszany bruttoxxxxxx2012x2012
B.2gNadwyżka operacyjna bruttoxxx2012
B.3gDochód mieszany bruttoxxx2012
II.1.2

Rachunek podziału pierwotnego dochodów

PrzychodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
(B.2g+B.3g)Nadwyżka operacyjna brutto plus dochód mieszany bruttoxxxxxx2012x2012
B.2gNadwyżka operacyjna bruttoxxx2012
B.3gDochód mieszany bruttoxxx2012
D.1Koszty związane z zatrudnieniemxxx2012x
D.11Wynagrodzeniaxxx2012x
D.12Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówxxx2012x
D.2Podatki związane z produkcją i importemxxx
D.21Podatki od produktówxxx
D.211Podatki typu podatku od towarów i usług (VAT)xxx
D.212Podatki i cła związane z importem (poza VAT)xxx
D.214Podatki od produktów (poza VAT i poza podatkami związanymi z importem)xxx
D.29Pozostałe podatki związane z produkcjąxxx
D.4Dochody z tytułu własnościxxxxxx2012x2012x
D.41Odsetki (1)xxxxxx2012x2012x
D.42Dochód podzielony przedsiębiorstw i instytucji finansowychxxxxxx2012x2012x
D.421Dywidendyoooooooo
D.422Dochód podzielony jednostek typu przedsiębiorstwooooooooo
D.43Reinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednichxxxxxx2012x2012x
D.43S2IReinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich wewnątrz strefy euro (tylko dla państw członkowskich strefy euro) (2)x2012x2012
D.43S2XReinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich poza strefą euro (tylko dla państw członkowskich strefy euro) (2)x2012x2012
D.43S21Reinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich wewnątrz UE (2)x2012x2012
D.43S22Reinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich poza UE (2)x2012x2012
D.44Pozostałe dochody z inwestycjixxxxxx2012x2012x
D.441Dochody z inwestycji przypisane posiadaczom polis ubezpieczeniowychx2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012
D.442Dochody z inwestycji do zapłacenia z tytułu uprawnień emerytalno- rentowychx2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012
D.443Dochody z inwestycji przypisane udziałowcom funduszy zbiorowego inwestowaniax2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012
D.45Renty gruntowexxxxxx2012x2012x
B.4gDochód przedsiębiorcy bruttooxxoooo
D.41gOdsetki ogółem przed alokacją FISIM (1)xxxxxx2012x2012x
RozchodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
D.1Koszty związane z zatrudnieniemx
D.11Wynagrodzeniax
D.12Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówx
D.3Dotacjexxx
D.31Dotacje do produktówxxx
D.39Pozostałe dotacje związane z produkcjąxxx
D.4Dochody z tytułu własnościxxxxxx2012x2012x
D.41Odsetki (1)xxxxxx2012x2012x
D.42Dochód podzielony przedsiębiorstw i instytucji finansowychxxxxx
D.421Dywidendyooooo
D.422Dochód podzielony jednostek typu przedsiębiorstwooooo
D.43Reinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednichxxxxx2012x2012x
D.43S2IReinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich wewnątrz strefy euro (tylko dla państw członkowskich strefy euro) (2)x2012x2012
D.43S2XReinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich poza strefą euro (tylko dla państw członkowskich strefy euro) (2)x2012x2012
D.43S21Reinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich wewnątrz UE (2)x2012x2012
D.43S22Reinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich poza UE (2)x2012x2012
D.44Pozostałe dochody z inwestycjixxxxxx2012x2012x
D.441Dochody z inwestycji przypisane posiadaczom polis ubezpieczeniowychx2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012
D.442Dochody z inwestycji do zapłacenia z tytułu uprawnień emerytalno- rentowychx2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012
D.443Dochody z inwestycji przypisane udziałowcom funduszy zbiorowego inwestowaniax2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012
D.45Renty gruntowexxxxxx2012x2012x
B.5gSaldo dochodów pierwotnych brutto / dochód narodowy bruttoxxxxxx2012x2012
D.41gOdsetki ogółem przed alokacją FISIM (1)xxxxxx2012x2012x
II.2

Rachunek podziału wtórnego dochodów

PrzychodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
B.5gSaldo dochodów pierwotnych brutto / dochód narodowy bruttoxxxxxx2012x2012
D.5Podatki bieżące od dochodów, majątku itp.xxx
D.51Podatki dochodowexxx
D.59Pozostałe podatki bieżącexxx
D.6Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia społecznexxxxxx2012x2012x
D.61Składki netto na ubezpieczenia społecznexxxxxx2012x2012x
D.611Faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówx2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012
D.612Przypisane umownie składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówx2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012
D.613Faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowex2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012
D.614Uzupełnienia do składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez gospodarstwa domowex2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012
D.61SCOpłaty za usługi związane z systemem ubezpieczeń społecznychx2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012x2012
D.62Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturzexxx2012x
D.63Transfery socjalne w naturzexxx2012
D.631Transfery socjalne w naturze - produkcja nierynkowaooo
D.632Transfery socjalne w naturze - nabyta produkcja rynkowaooo
D.7Pozostałe transfery bieżącexxxxxx2012x2012x
D.71Składki na udziale własnym z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowychxxxx
D.72Odszkodowania i świadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowychxxxxxx2012x2012x
D.74Bieżąca współpraca międzynarodowaxxx
D. 74AW tym: do zapłacenia na rzecz instytucji i organów Unii Europejskiej/ do otrzymania przez instytucje i organy Unii Europejskiejx
D.75Różne transfery bieżące (1)xxxxxx2012x2012x
D.76Zasoby własne UE z tytułu

VAT i DNB

x
RozchodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
D.5Podatki bieżące od dochodów, majątku itp.xxxxxx2012x2012x
D.51Podatki dochodowexxxxxx2012x
D.59Pozostałe podatki bieżącexxxxxx2012x2012x
D.6Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia społecznexxxxxx2012x2012x
D.61Składki netto na ubezpieczenia społecznexxx2012x
D.611Faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówx2012x2012x2012x2012
D.612Przypisane umownie składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcówx2012x2012x2012x2012
D.613Faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowex2012x2012x2012x2012
D.614Uzupełnienia do składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez gospodarstwa domowex2012x2012x2012x2012
D.61SCOpłaty za usługi związane z systemem ubezpieczeń społecznychx2012x2012x2012x2012
D.62Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturzexxxxxx2012x2012x
D.63Transfery socjalne w naturzexxxx2012
D.631Transfery socjalne w naturze - produkcja nierynkowaoxoo
D.632Transfery socjalne w naturze - nabyta produkcja rynkowaoxoo
D.7Pozostałe transfery bieżącexxxxxx2012x2012x
D.71Składki na udziale własnym z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowychxxxxxx2012x2012x
D.72Odszkodowania i świadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowychxxxx
D.74Bieżąca współpraca międzynarodowaxxx
D.74AW tym: do zapłacenia na rzecz instytucji i organów Unii Europejskiej / do otrzymania przez instytucje i organy Unii Europejskiej (np. Europejski Fundusz Rozwoju)xx
D.75Różne transfery bieżące (1)xxxxxx2012x2012x
D.76Zasoby własne UE z tytułu

VAT i DNB

xx
B.7gSkorygowany dochód do dyspozycji bruttoxxxx2012x2012
B.6gDochód do dyspozycji bruttoxxxxxx2012x2012
II.4.1

Rachunek wykorzystania dochodów do dyspozycji

PrzychodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
B.6gDochód do dyspozycji bruttoxxxxxx2012x2012
D.8Korekta z tytułu zmian w uprawnieniach emerytalno-rentowychxxx2012x
RozchodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
P.3Spożyciexxxx2012x2012
P.31Spożycie indywidualnexxxx2012x2012
P.32Spożycie ogólnospołecznexx
D.8Korekta z tytułu zmian w uprawnieniach emerytalno-rentowychxxxxxx2012x2012x
B.8gOszczędności bruttoxxxxxx2012x2012
B.12Saldo obrotów bieżących z zagranicąx
III.1.1

Rachunek zmiany wartości netto z tytułu oszczędności i transferów kapitałowych

Zmiany zobowiązań i wartości nettoS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
B.8gOszczędności bruttoxxxxxx2012x2012
B.12Saldo obrotów bieżących z zagranicąx
D.9rTransfery kapitałowe, do otrzymania.xxxxxx2012x2012x
D.91rPodatki od kapitału, do otrzymaniaxxx
D.92rDotacje na inwestycje, do otrzymania (1)xxxxxx2012x2012x
D.99rPozostałe transfery kapitałowe, do otrzymania (1)xxxxxx2012x2012x
Zmiany aktywówS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
D.9pTransfery kapitałowe, do zapłaceniaxxxxxx2012x2012x
D.91pPodatki od kapitału, do zapłaceniaxxxxx2012x2012x
D.92pDotacje na inwestycje, do zapłacenia (1)xxx
D.99pPozostałe transfery kapitałowe, do zapłacenia (1)xxxxxx2012x2012x
P.51cAmortyzacja środków trwałychxxxxxx2012x2012
B.10.1Zmiana wartości netto z tytułu oszczędności i transferów kapitałowychxxxxxx2012x2012x
III.1.2

Rachunek nabycia aktywów niefinansowych

Zmiany zobowiązań i wartości nettoS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
B.10.1Zmiana wartości netto z tytułu oszczędności i transferów kapitałowychxxxxxx2012x2012x
Zmiany aktywówS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
P.5gAkumulacja bruttoxxxxxx2012x2012
P.51gNakłady brutto na środki trwałexxxxxx2012x2012
P51g_AN.111Budynki mieszkalneooooooo
P.51g_AN.112Pozostałe budynki i budowleooooooo
P.51g_AN.1121Budynki inne niż budynki mieszkalneooooooo
P.51g_AN.1122Pozostałe budowleooooooo
P.51cAmortyzacja środków trwałychxxxxxx2012x2012
P.52Przyrost rzeczowych środków obrotowychxxxxxx2012x2012
P.53Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartościxxxxxx2012x2012
NPNabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów nieprodukowanychxxxxxx2012x2012x
B.9Wierzytelności netto (+) / zadłużenie netto (-)xxxxxx2012x2012x
DB.9Rozbieżność w stosunku do

wierzytelności netto/za- dłużenia netto w rachunkach finansowych

xxxxxx2012x2012x
Informacje dodatkoweS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
EMPPracujący (liczba osób i liczba godzin przepracowanych)oooxooo
OTEWydatki sektora instytucji rządowych

i samorządowych ogółem

x
OTRDochody sektora instytucji rządowych i samorządowych ogółemx
Dane w nawiązaniach łańcuchowychS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
P.51gNakłady brutto na środki trwałeooooooo
P.51g_AN.111Budynki mieszkalneooooooo
P.51g_AN.112Pozostałe budynki i budowleooooooo
P.51g_AN.1121Budynki inne niż budynki mieszkalneooooooo
P.51g_AN.1122Pozostałe budowleooooooo

Legenda:

xobowiązkowe
x2012dobrowolne dla lat odniesienia przed 2012; obowiązkowe dla lat odniesienia począwszy od 2012 r.
odobrowolne
pola nieistotne
(1) Skonsolidowane między podsektorami sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13).
(2) Podział ma odzwierciedlać faktyczny skład na koniec ostatniego okresu odniesienia (»skład stały«).

Tablica 801

Rachunki niefinansowe według sektorów - dane kwartalne

Dane zgłasza się począwszy od 1 kw. 1999 r. Termin dla tabeli 801 przypada 85 dni po upływie okresu odniesienia. Jeżeli państwo członkowskie przekaże kompletny zbiór danych w terminie t+85 dni, nie musi przekazywać danych w terminie t +3 miesiące.

Dane dla sektorów S.11, S.12, S.14+S1.15, S.14, S.15 i S.1N są dobrowolne dla państw, których PKB w cenach bieżących stanowi mniej niż 1 % PKB dla całej Unii. Próg ten jest liczony z wykorzystaniem średniej ruchomej na podstawie danych z trzech ostatnich dostępnych lat.

Dane dotyczące następujących podsektorów sektora S.11 dostarcza się na zasadzie dobrowolności: S.11DO przedsiębiorstwa niefinansowe kontrolowane przez podmioty krajowe; S.11001 przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne; S.110011 w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.11002 przedsiębiorstwa niefinansowe prywatne krajowe; S.110021 w tym: przedsiębiorstwa niefinansowe prywatne krajowe, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.11003 przedsiębiorstwa niefinansowe pod kontrolą zagraniczną;

Dane dotyczące następujących podsektorów sektora S.12 dostarcza się na zasadzie dobrowolności: S.12DO instytucje finansowe kontrolowane przez podmioty krajowe; S.12001 instytucje finansowe publiczne; S.120011 w tym: instytucje finansowe publiczne, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.12002 instytucje finansowe prywatne krajowe; S.120021 w tym: instytucje finansowe prywatne krajowe, które są częścią krajowych przedsiębiorstw wielonarodowych; S.12003 instytucje finansowe pod kontrolą zagraniczną; S12K (S.121 + S.122 + S.123), monetarne instytucje finansowe (MIF); S12P (S.124 + S.125 + S.126 + S.127) pozostałe instytucje finansowe (instytucje finansowe inne niż MIF, instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe); S12Q (S.128 + S.129) instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe.

KodTransakcje i pozycje bilansująceSektory
I

Rachunek produkcji/Rachunek wymiany towarów i usług z zagranicą

PrzychodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
P.1Produkcja globalnaooooooo
(P.11 + P.12 +

P.131)

Produkcja globalna rynkowa, produkcja globalna na własne cele finalne oraz opłaty za produkcję globalną nierynkowąx
P.7Import towarów i usługx
P.71Import towarówx
P.72Import usługx
P.72FImport usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM)o
D.21 - D.31Podatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktówxxb
RozchodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
P.2Zużycie pośrednieooooooo
P.6Eksport towarów i usługx
P.61Eksport towarówx
P.62Eksport usługx
P.62FEksport usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM)o
B.1gWartość dodana brutto / Produkt krajowy bruttoxxbxbxxbooxb
B.11Saldo wymiany towarów i usług z zagranicąx
P51cAmortyzacja środków trwałychxxbxbxxboo
B.1nWartość dodana netto / Produkt krajowy nettoxxbxbxxboo
II.1.1

Rachunek tworzenia dochodów

PrzychodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
B.1gWartość dodana brutto / Produkt krajowy bruttoxxbxbxxbooxb
D.3Dotacjexxbxbxxbooxb
D.31Dotacje do produktówxxb
D.39Pozostałe dotacje związane z produkcjąxxbxbxxboo
RozchodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
D.1Koszty związane z zatrudnieniemxxbxbxxboo
D.2Podatki związane z produkcją i importemxxbxbxxbooxb
D.21Podatki od produktówxxb
D.29Pozostałe podatki związane z produkcjąxxbxbxxboo
B.2g+B.3gNadwyżka operacyjna brutto plus dochód mieszany bruttoxxbxbxxbooxb
B.2gNadwyżka operacyjna bruttoooo
B.3gDochód mieszany bruttoxxbo
II.1.2

Rachunek podziału pierwotnego dochodów

PrzychodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
B.2g+B.3gNadwyżka operacyjna brutto plus dochód mieszany bruttoxxbxbxxbooxb
B.2gNadwyżka operacyjna bruttooo
B.3gDochód mieszany bruttoxxbo
D.1Koszty związane z zatrudnieniemxxbox
D.2Podatki związane z produkcją i importemxxx
D.21Podatki od produktówxxx
D.211Podatki typu podatku od towarów i usług (VAT)x
D.29Pozostałe podatki związane z produkcjąxxx
D.4Dochody z tytułu własnościxbxbxbxxboox
D.41Odsetki (1)xbxbxbxxboox
(D.42 + D.43 +

D.44 + D.45)

Pozostałe dochody z tytułu własności, gdzie indziej niesklasyfikowanexbxbxbxxboox
D.42Dochód podzielony przedsiębiorstw i instytucji finansowychxbxbxbxxboox
D.43Reinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednichxbxbxbxxboox
D.43S2IReinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich wewnątrz strefy euro (tylko dla państw członkowskich strefy euro) (2)oo
D.43S2XReinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich poza strefą euro (tylko dla państw członkowskich strefy euro) (2)oo
D.43S21Reinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich wewnątrz UE (2)oo
D.43S22Reinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich poza Ue (2)oo
D.44Pozostałe dochody z inwestycjixbxbxbxxboox
D.45Renty gruntowexbxbxbxxboox
B.4gDochód przedsiębiorcy bruttooxbxboooo
D.41gOdsetki ogółem przed alokacją FISIM (1)xbxbxbxxboox
RozchodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
D.1Koszty związane z zatrudnieniemx
D.3Dotacjexxxbx
D.31Dotacje do produktówxxxbx
D.39Pozostałe dotacje związane z produkcjąxxx
D.4Dochody z tytułu własnościxbxbxbxxboox
D.41Odsetki (1)xbxbxbxxboox
(D.42 + D.43 +

D.44 + D.45)

Pozostałe dochody z tytułu własności, gdzie indziej niesklasyfikowanexbxbxbxxboox
D.42Dochód podzielony przedsiębiorstw i instytucji finansowychxbxbxbxx
D.43Reinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednichxbxbxbx
D.43S2IReinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich wewnątrz strefy euro (tylko dla państw członkowskich strefy euro) (2)oo
D.43S2XReinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich poza strefą euro (tylko dla państw członkowskich strefy euro) (2)oo
D.43S21Reinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich wewnątrz UE (2)oo
D.43S22Reinwestowane zyski z zagranicznych inwestycji bezpośrednich poza UE (2)oo
D.44Pozostałe dochody z inwestycjixbxbxbxx
D.45Renty gruntowexbxbxbxxboox
B.5gSaldo dochodów pierwotnych brutto / dochód narodowy bruttoxxbxbxxboo
D.41gOdsetki ogółem przed alokacją FISIM (1)xbxbxbxxboox
II.2

Rachunek podziału wtórnego dochodów

PrzychodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
B.5gSaldo dochodów pierwotnych brutto / dochód narodowy bruttoxxbxbxxboo
D.5Podatki bieżące od dochodów, majątku itp.xxx
D.6Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia społecznexbxbxbxxboox
D.61Składki netto na ubezpieczenia społecznexbxbxbxxboox
D.62Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturzexbxbox
D.63Transfery socjalne w naturzexbxbo
D.631Transfery socjalne w naturze - produkcja nierynkowaoo
D.632Transfery socjalne w naturze - nabyta produkcja rynkowaoo
D.7Pozostałe transfery bieżącexbxbxbxxboox
D.71Składki na udziale własnym z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowychxbxbxx
D.72Odszkodowania i świadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowychxbxbxbxxboox
(D.74 + D.75 +

D.76)

Pozostałe transfery bieżące, gdzie indziej niesklasyfikowanexbxbxbxxboox
D.74Bieżąca współpraca międzynarodowaooo
D.74AW tym: do zapłacenia na rzecz instytucji i organów Unii Europejskiej / do otrzymania przez instytucje i organy Unii Europejskiejx
D.75Różne transfery bieżące (1)oooooooo
D.76Zasoby własne UE z tytułu

VAT i DNB

o
RozchodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
D.5Podatki bieżące od dochodów, majątku itp.xbxbxbxxboox
D.6Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia społecznexbxbxbxxboox
D.61Składki netto na ubezpieczenia społecznexbxbox
D.62Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturzexbxbxbxxboox
D.63Transfery socjalne w naturzexbxxbo
D.631Transfery socjalne w naturze - produkcja nierynkowaxxoo
D.632Transfery socjalne w naturze - nabyta produkcja rynkowaxxoo
D.7Pozostałe transfery bieżącexbxbxbxxboox
D.71Składki na udziale własnym z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowychxbxbxbxxboox
D.72Odszkodowania i świadczenia z tytułu pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowychxbxbxx
(D.74 + D.75 +

D.76)

Pozostałe transfery bieżące, gdzie indziej niesklasyfikowanexbxbxbxxboox
D.74Bieżąca współpraca międzynarodowaooo
D.74AW tym: do zapłacenia na rzecz instytucji i organów Unii Europejskiej / do otrzymania przez instytucje i organy Unii Europejskiejxx
D.75Różne transfery bieżące (1)oooooooo
D.76Zasoby własne UE z tytułu

VAT i DNB

oo
B.7gSkorygowany dochód do dyspozycji bruttoxxboo
B.6gDochód do dyspozycji bruttoxxbxbxxboo
II.4.1

Rachunek wykorzystania dochodów do dyspozycji

PrzychodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
B.6gDochód do dyspozycji bruttoxxbxbxxboo
D.8Korekta z tytułu zmian w uprawnieniach emerytalno-rentowychxxbox
RozchodyS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
P.3Spożyciexxxboo
P.31Spożycie indywidualnexxxboo
P.32Spożycie ogólnospołecznexx
D.8Korekta z tytułu zmian w uprawnieniach emerytalno-rentowychxxbxbxxboox
B.8gOszczędności bruttoxxbxbxxboo
B.12Saldo obrotów bieżących z zagranicąx
III.1.1

Rachunek zmiany wartości netto z tytułu oszczędności i transferów kapitałowych

Zmiany zobowiązań i wartości nettoS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
B.8gOszczędności bruttoxxbxbxxboo
B.12Saldo obrotów bieżących z zagranicąx
D.9rTransfery kapitałowe, do otrzymania.xbxbxbxxboox
D.91rPodatki od kapitału, do otrzymaniaxxx
D.92r + D.99rDotacje na inwestycje oraz pozostałe transfery kapitałowe (1)xbxbxbxxboox
D.92rDotacje na inwestycje, do otrzymania (1)oooooooo
D.99rPozostałe transfery kapitałowe, do otrzymania (1)oooooooo
Zmiany aktywówS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
D.9pTransfery kapitałowe, do zapłaceniaxbxbxbxxboox
D.91pPodatki od kapitału, do zapłaceniaxbxbxbxboox
D.92p + D.99pDotacje na inwestycje oraz pozostałe transfery kapitałowe (1)xbxbxbxxboox
D.92pDotacje na inwestycje, do zapłacenia (1)ooo
D.99pPozostałe transfery kapitałowe, do zapłacenia (1)oooooooo
P.51cAmortyzacja środków trwałychxxbxbxxboo
B.101Zmiana wartości netto z tytułu oszczędności i transferów kapitałowychxxbxbxxboox
III.1.2

Rachunek nabycia aktywów niefinansowych

Zmiany zobowiązań i wartości nettoS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
B.101Zmiana wartości netto z tytułu oszczędności i transferów kapitałowychxxbxbxxboox
Zmiany aktywówS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
P.5gAkumulacja bruttoxxbxbxxboo
P.51gNakłady brutto na środki trwałexxbxbxxboo
P.51cAmortyzacja środków trwałychxxbxbxxboo
P.52 + P.53Przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz nabycie netto aktywów o wyjątkowej wartościxxbxbxxboo
NPNabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów nieprodukowanychxxbxbxxboox
B.9Wierzytelności netto (+) / zadłużenie netto (-)xxbxbxxboox
DB.9Rozbieżność w stosunku do wierzytelności netto/za- dłużenia netto w rachunkach finansowychoooooooo
Informacje dodatkoweS.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.14S.15S.1NS.2
EMPPracujący (liczba osób i liczba godzin przepracowanych)oooooooo
OTEWydatki sektora instytucji rządowych

i samorządowych ogółem

x
OTRDochody sektora instytucji rządowych i samorządowych ogółemx
AN.111Budynki mieszkalneo
AN.211Gruntyo

Legenda:

xobowiązkowe
xbobowiązkowe, ale dobrowolne dla państw, których PKB w cenach bieżących stanowi mniej niż 1 % PKB dla całej Unii. Próg ten jest liczony z wykorzystaniem średniej ruchomej na podstawie danych z trzech ostatnich dostępnych lat.
odobrowolne
pola nieistotne
(1) Skonsolidowane między podsektorami sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13)

(2) Podział ma odzwierciedlać faktyczny skład na koniec ostatniego okresu odniesienia (»skład stały«).

Tablica 801SA

Rachunki niefinansowe według sektorów - dane wyrównane sezonowo i kalendarzowo - dane kwartalne

Dane zgłasza się począwszy od 1 kw. 1999 r. Termin przypada 85 dni i 3 dni robocze po upływie okresu odniesienia. W przypadku ponownego przekazywania tabeli 801 należy również - 3 dni robocze później - ponownie przekazać tabelę 801SA, jeżeli jakakolwiek zmienna w tabeli 801SA została zrewidowana w zakresie niewyrównanym.

Dane dla sektorów S.11, S.12, S.14+S.15, S.14, S.15 i S.1N są dobrowolne dla państw, których PKB w cenach bieżących stanowi mniej niż 1 % PKB dla całej Unii. Próg ten jest liczony z wykorzystaniem średniej ruchomej na podstawie danych z trzech ostatnich dostępnych lat.

W stosownych przypadkach wyrównanie sezonowe obejmuje wyrównanie kalendarzowe.

KodTransakcjaSektory
S.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.1NS.2S.1S.11S.12S.13S.14 +

S.15

S.1NS.2
RozchodyPrzychody
P.3Spożyciex
P.31Spożycie indywidualnexb
P.5gAkumulacja bruttooo
P.51gNakłady brutto na środki trwałexbxxb
P.52 +

P.53

Przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz nabycie netto aktywów o wyjątkowej wartościo
P.6Eksport towarów i usługx
P.61Eksport towarówo
P.62Eksport usługo
P.7Import towarów i usługx
P.71Import towarówo
P.72Import usługo
D.1Koszty związane z zatrudnieniemxbxb
D.2Podatki związane z produkcją i importemo
D.29Pozostałe podatki związane z produkcjąo
D.3Dotacjeo
D.39Pozostałe dotacje związane z produkcjąo
D.4Dochody z tytułu własnościoxboxb
D.41Odsetkioo
(D.42 +

D.43 +

D.44 +

D.45)

Pozostałe dochody z tytułu własności, gdzie indziej niesklasyfiko- waneoo
D.1 +

D.2 +

D.3 +

D.4

xx
D.5Podatki bieżące od dochodów, majątku itp.oxb
D.61Składki netto na ubezpieczenia społeczneoxbo
D.62Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturzeooxb
D.63Transfery socjalne w naturzeoo
D.7Pozostałe transfery bieżąceoxboxb
D.5 +

D.6 +

D.7

xx
D.8Korekta z tytułu zmian w uprawnieniach emerytalno- rentowychoxbxxbx
D.9Transfery kapitałoweooxoox
NPNabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów nieproduko- wanychoo
OTEWydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych ogółemx
OTRDochody sektora instytucji rządowych i samorządowych ogółemx
Pozycje bilansujące
cZS.11S.12S.13S.14 + S.15S.1NcZ
B.1gWartość dodana brutto / Produkt krajowy bruttoxxb
B.2g+B.3gNadwyżka operacyjna brutto plus dochód mieszany bruttoxxbxb
B.3gDochód mieszany bruttoo
B.4gDochód przedsiębiorcy bruttoo
B.5gSaldo dochodów pierwotnych brutto / dochód narodowy bruttoxo
B.6gDochód do dyspozycji bruttoxoxb
B.8gOszczędności bruttoxoxb
B.9Wierzytelności netto (+) / zadłużenie netto (-)xoxo
Dane w nawiązaniach łańcuchowych po wyrównaniu sezonowym
cZS.11S.12S.13S.14 + S.15S.1NcZ
B.1gWartość dodana brutto / Produkt krajowy bruttoo
P.31Spożycie indywidualneo
P.51gNakłady brutto na środki trwałeoo
Legenda:
xobowiązkowe
xbobowiązkowe, ale dobrowolne dla państw, których PKB w cenach bieżących stanowi mniej niż 1 % PKB dla całej Unii. Próg ten jest liczony z wykorzystaniem średniej ruchomej na podstawie danych z trzech ostatnich dostępnych lat.
odobrowolne
pola nieistotne

Tablica 9

Szczegółowe dochody z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, w tym wykaz podatków i składek na ubezpieczenia społeczne według klasyfikacji krajowej - dane roczne

Dane zgłasza się w cenach bieżących, w milionach waluty krajowej (z dokładnością do co najmniej 1 miliona waluty krajowej) dla sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) i jego podsektorów (instytucje rządowe na szczeblu centralnym S.1311, instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym S.1312, instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym S.1313, fundusze zabezpieczenia społecznego S.1314), instytucji i organów Unii Europejskiej (S.212) oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych plus instytucji i organów Unii Europejskiej (S.13 + S.212) w terminie t+9 miesięcy po okresie odniesienia, począwszy od roku odniesienia 1995.

Ponadto wraz z tablicą 9 przekazuje się pełne szczegółowe informacje dotyczące krajowej klasyfikacji podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (»krajowa lista podatkowa«), wraz z odpowiednimi kwotami pod każdym powiązanym kodem ESA. Krajowa lista podatkowa wymagana jest obowiązkowo dla sektora instytucji rządowych i samorządowych plus instytucji i organów Unii Europejskiej (S.13 + S.212).

Dane muszą być spójne z tablicą 2 niniejszego załącznika.

Wszelkie dane nieobowiązkowe wskazano w uwagach poniżej. Poza tym dane są obowiązkowe począwszy od roku odniesienia 1995.

KodTransakcjaUwagi
D.2Podatki związane z produkcją i importem
D.21Podatki od produktów
D.211Podatki typu podatku od towarów i usług (VAT)
D.212Podatki i cła związane z importem (poza VAT)
D.2121Cła importowe
D.2122Podatki związane z importem (poza VAT i cłami importowymi)
D.2122aPodatki od importowanych produktów rolnych
D.2122bPieniężne kwoty wyrównawcze od importu
D.2122cPodatki akcyzowe
D.2122dPodatki od sprzedaży
D.2122ePodatki od określonych usług
D.2122fZyski z monopoli zajmujących się importem
D.214Podatki od produktów (poza VAT i poza podatkami związanymi z importem)
D.214aPodatki akcyzowe i podatki konsumpcyjne
D.214bOpłaty stemplowe
D.214cPodatki od transakcji finansowych i kapitałowych
D.214dPodatki od rejestracji samochodów
D.214ePodatki od widowisk
D.214fPodatki od loterii, gier hazardowych i zakładów
D.214gPodatki od składek ubezpieczeniowych
D.214hPozostałe podatki od określonych usług
D.214iPodatki od sprzedaży lub podatki obrotowe
D.214jZyski z monopoli fiskalnych
D.214kCła eksportowe i pieniężne kwoty wyrównawcze pobierane od eksportu
D.214lPozostałe podatki od produktów, gdzie indziej niesklasyfikowane
D.29Pozostałe podatki związane z produkcją
D.29aPodatki od gruntów, budynków lub innych budowli
D.29bPodatki związane z wykorzystaniem środków trwałych
D.29cPodatki ogółem od funduszu płac i wynagrodzeń
D.29dPodatki od transakcji międzynarodowych
D.29eOpłaty za zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub zawodowej
D.29fPodatki od zanieczyszczania środowiska
D.29gPodatek wyrównawczy VAT (zryczałtowany system stawek)
D.29hPozostałe podatki związane z produkcją, gdzie indziej niesklasyfikowane
D.5Podatki bieżące od dochodów, majątku itp.
D.51Podatki dochodowe
D.51a + D.51c1Podatki od dochodów indywidualnych lub od dochodów gospodarstw domowych, w tym podatki od zysków z tytułu posiadania majątku
D.51aPodatki od dochodów indywidualnych lub od dochodów gospodarstw domowych, z wyłączeniem podatków od zysków z tytułu posiadania majątkudobrowolne
D.51c1Podatki od zysków od osób indywidualnych lub gospodarstw domowych z tytułu posiadania majątkudobrowolne
D.51b + D.51c2Podatki od dochodów lub zysków przedsiębiorstw i instytucji finansowych, w tym od zysków z tytułu posiadania majątku
D.51bPodatki od dochodów lub zysków przedsiębiorstw i instytucji finansowych, z wyłączeniem podatków od zysków z tytułu posiadania majątkudobrowolne
D.51c2Podatki od zysków przedsiębiorstw i instytucji finansowych z tytułu posiadania majątkudobrowolne
D.51c3Pozostałe podatki od zysków z tytułu posiadania majątkudobrowolne
D.51cPodatki od zysków z tytułu posiadania majątku
D.51dPodatki od wygranych w grach loteryjnych lub hazardowych
D.51ePozostałe podatki dochodowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
D.59Pozostałe podatki bieżące
D.59aPodatki bieżące od kapitału
D.59bPodatek pogłówny
D.59cPodatki od wydatków
D.59dOpłaty gospodarstw domowych za zezwolenia
D.59ePodatki od transakcji międzynarodowych
D.59fPozostałe podatki bieżące, gdzie indziej niesklasyfikowane
D.91Podatki od kapitału
D.91aPodatki od transferów kapitałowych
D.91bPodatki kapitałowe
D.91cPozostałe podatki od kapitału, gdzie indziej niesklasyfikowane
ODADochody podatkowe ogółem
D.61Składki netto na ubezpieczenia społeczne
D.611Faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców
D.611CObowiązkowe faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców
D.611VDobrowolne faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców
D.61SCOpłaty za usługi związane z systemem ubezpieczeń społecznychdobrowolne do roku odniesienia 2011; mają być przekazywane ze znakiem dodatnim, mimo że są przychodem ujemnym
D.6111Faktyczne składki emerytalno-rentowe płacone przez pracodawcówdobrowolne
D.6112Faktyczne składki inne niż emerytalno-rentowe płacone przez pracodawcówdobrowolne
D.6121Przypisane umownie składki emerytalno-rentowe płacone przez pracodawcówdobrowolne
D.6122Przypisane umownie składki inne niż emerytalno-rentowe płacone przez pracodawcówdobrowolne
D.6131Faktyczne składki emerytalno-rentowe płacone przez gospodarstwa domowedobrowolne
D.6132Faktyczne składki inne niż emerytalno-rentowe płacone przez gospodarstwa domowedobrowolne
D.6141Uzupełnienia do składek emerytalno-rentowych płaconych przez gospodarstwa domowedobrowolne
D.6142Uzupełnienia do składek innych niż emerytalno-rentowe płaconych przez gospodarstwa domowedobrowolne
D.612Przypisane umownie składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców
D.613Faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe
D.613cObowiązkowe faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe
D.613ceObowiązkowe faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników
D.613csObowiązkowe faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez osoby pracujące na własny rachunekdobrowolne
D.613cnObowiązkowe faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez osoby niezatrudnionedobrowolne
D.613vDobrowolne faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe
D.614Uzupełnienia do składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez gospodarstwa domowedobrowolne do roku odniesienia 2011
D.995Transfery kapitałowe z sektora instytucji rządowych

i samorządowych do odpowiednich sektorów stanowiące podatki

i składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobrane

D.995 i podziały zgłasza się ze znakiem dodatnim, mimo że D.995 jest zapisywany ze znakiem ujemnym w D.99r dochody z transferów kapitałowych.
D.995aPodatki od produktów, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobranezob. D.995
D.995bPozostałe podatki związane z produkcją, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobranezob. D.995
D.995cPodatki dochodowe, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobranezob. D.995
D.995dPozostałe podatki bieżące, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobranezob. D.995
D.995eFaktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobranezob. D.995
D.995fFaktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobranezob. D.995
D.995feFaktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracowników, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobranezob. D.995
D.995fsFaktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobranedobrowolne; zob. D.995
D.995fnFaktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez osoby niezatrudnione, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobranedobrowolne; zob. D.995
D.995gPodatki od kapitału, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobranezob. D.995
ODBDochody ogółem z podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, po odjęciu kwot, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobrane
ODCDochody ogółem z podatków i składek netto na ubezpieczenia społeczne (w tym przypisanych umownie składek na ubezpieczenia społeczne), po odjęciu kwot, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobrane
ODDDochody ogółem z podatków i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, po odjęciu kwot, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobrane

Tablica 10

Najważniejsze zmienne według regionów, NUTS poziomy 2 i 3 - dane roczne

Dane zgłasza się począwszy od 2000 r., z wyjątkiem wartości dodanej brutto w cenach poprzedniego roku, która jest zgłaszana od 2001 r.

Państwa członkowskie złożone z jednej tylko jednostki terytorialnej NUTS na poziomie 3, zgodnie z definicją we wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003, nie mają obowiązku dostarczania tej tablicy. Państwa członkowskie złożone z jednej tylko jednostki terytorialnej NUTS na poziomie 2 nie mają obowiązku dostarczania zmiennych niniejszej tablicy dla poziomu regionalnego NUTS 2.

Przekazywanie danych, które nie zostały zrewidowane, jest dobrowolne.

KodZmiennaPodział według NACEPoziom regionalnyTermin
OGÓŁEMA*6 (1)A*10Nie dotyczy
B.1gWartość dodana brutto w cenach bazowych (ceny bieżące)x

x

x

o

x

x

o

x

o

NUTS 2

NUTS 2

NUTS 3

12 miesięcy

24 miesiące

24 miesiące

Podział według NACE
KodZmiennaOGÓŁEMA*6 (1)A*10Nie dotyczyPoziom regionalnyTermin
B.1gWartość dodana brutto w cenach bazowych (ceny poprzedniego roku)xooNUTS 224 miesiące
xooNUTS 212 miesięcy
ETOPracujący w tysiącach osóbxxxNUTS 224 miesiące
xxoNUTS 324 miesięcy
oooNUTS 212 miesięcy
EEMPracownicy najemni w tysiącach osóbxxxNUTS 224 miesiące
xxoNUTS 324 miesiące
oooNUTS 212 miesięcy
SELFOsoby pracujące na własny rachunek w tysiącach osóbxxxNUTS 224 miesiące
xxoNUTS 324 miesiące
ETOPracujący w tysiącach godzin przepracowanychxxoNUTS 224 miesiące
EEMPracownicy najemni w tysiącach godzin przepracowanychxxoNUTS 224 miesiące
SELFOsoby pracujące na własny rachunek w tysiącach godzin przepracowanychxxoNUTS 224 miesiące
POPLudność w tysiącach osóbx

x

NUTS 2

NUTS 3

12 miesięcy

24 miesiące

D.1Koszty związane z zatrudnieniemxxxNUTS 224 miesiące
P.51gNakłady brutto na środki trwałe (ceny bieżące)xxxNUTS 224 miesiące
B.1*gProdukt krajowy brutto w cenach rynkowych (ceny bieżące)o

o

NUTS 2

NUTS 3

12 miesięcy

24 miesiące

(1) A*6 odpowiada następującym pozycjom zagregowanym NACE Rev 2 podział A*10: - (G, H, I J) zamiast (G, H i I) i (J); - (K, L, M i N) zamiast (K), (L) i (M i N) - (O, P, Q, R, S, T i U) zamiast (O, P i Q) i (R, S, T i U).

Tablica 11

Wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych według funkcji (COFOG) - dane roczne

Dane zgłasza się w cenach bieżących, w milionach waluty krajowej (z dokładnością do co najmniej 1 miliona waluty krajowej), w terminie t+11 miesięcy.

Dane zgłasza się obowiązkowo (poza wyjątkami określonymi w uwagach poniżej):

- według działów COFOG i COFOG ogółem dla sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) i jego podsektorów (instytucje rządowe na szczeblu centralnym S.1311, instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym S.1312, instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym S.1313, fundusze zabezpieczenia społecznego S.1314) począwszy od roku odniesienia 1995 r.,

- według grup COFOG dla sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) począwszy od roku odniesienia 2001.

Dodatkowe szczegółowe dane (według grup COFOG, podsektorów, transakcji ESA i okresów odniesienia) określone poniżej mogą być zgłaszane na zasadzie dobrowolności.

Dane dotyczące podsektorów zgłasza się jako skonsolidowane w pozycjach: dochody z tytułu własności (D.4), pozostałe transfery bieżące (D.7) i transfery kapitałowe (D.9) (oraz ich podpozycje; częściowo skonsolidowane w wydatkach ogółem TE) w ramach każdego podsektora, ale nie między podsektorami. Dane sektora S.13 równe są sumie danych podsektorów, z wyjątkiem pozycji D.4, D.7 i D.9 (oraz ich podpozycji i TE), które są skonsolidowane między podsektorami (z dobrowolnie przekazywanymi informacjami na temat kontrpartnerów ze strony wydatków).

Zgłaszane dane muszą być spójne z danymi zgłoszonymi w tablicy 2 niniejszego załącznika, z wyjątkiem różnic w kolejnych wersjach danych.

KodWykaz transakcji według działów, grup i COFOG ogółem dla sektora instytucji rządowych i samorządowych i jego podsektorówUwagi
P.5 + NPAkumulacja brutto + nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych
P.5Akumulacja brutto
P.51gNakłady brutto na środki trwałedobrowolne dla podsektorów
NPNabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych
D.1Koszty związane z zatrudnieniem
D.3DotacjeMają być zgłaszane ze znakiem dodatnim.
D.4Dochody z tytułu własności
D.4p_S.1311w tym na rzecz podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311)dobrowolne
D.4p_S.1312w tym na rzecz podsektora instytucji rządowych

i samorządowych na szczeblu regionalnym (S.1312)

dobrowolne
D.4p_S.1313w tym na rzecz podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313)dobrowolne
D.4p_S.1314w tym na rzecz podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego (S.1314)dobrowolne
D.62 + D.632Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze oraz transfery socjalne w naturze - nabyta produkcja rynkowa
D.62Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturzedobrowolne do roku odniesienia 2011
D.632Transfery socjalne w naturze - nabyta produkcja rynkowadobrowolne do roku odniesienia 2011
P.2 + D.29 + D.5 + D.8Zużycie pośrednie + pozostałe podatki związane z produkcją + podatki bieżące od dochodów, majątku itp. + korekta z tytułu zmian w uprawnieniach emerytalno-rentowychdobrowolne
P.2Zużycie pośrednie
D.29 + D.5 + D.8Pozostałe podatki związane z produkcją + podatki bieżące od dochodów, majątku itp. + korekta z tytułu zmian w uprawnieniach emerytalno-rentowych
D.7Pozostałe transfery bieżące
D.7p_S.1311w tym na rzecz podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311)dobrowolne
D.7p_S.1312w tym na rzecz podsektora instytucji rządowych

i samorządowych na szczeblu regionalnym (S.1312)

dobrowolne
D.7p_S.1313w tym na rzecz podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313)dobrowolne
D.7p_S.1314w tym na rzecz podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego (S.1314)dobrowolne
D.9Transfery kapitałoweKwot dla D.995 nie należy włączać do D.9p. D.995 należy odjąć od D.99r.
D.9p_S.1311w tym na rzecz podsektora instytucji rządowych na szczeblu centralnym (S.1311)dobrowolne
D.9p_S.1312w tym na rzecz podsektora instytucji rządowych

i samorządowych na szczeblu regionalnym (S.1312)

dobrowolne
D.9p_S.1313w tym na rzecz podsektora instytucji samorządowych na szczeblu lokalnym (S.1313)dobrowolne
D.9p_S.1314w tym na rzecz podsektora funduszy zabezpieczenia społecznego (S.1314)dobrowolne
D.92Dotacje na inwestycjedobrowolne dla podsektorów
TEWydatki ogółem
P.3Spożycie
P.31Spożycie indywidualnedobrowolne dla działów i grup COFOG; alokacja P3 do grup COFOG implikuje podział na P.31 i P.32.
P.32Spożycie ogólnospołecznedobrowolne dla działów i grup COFOG; alokacja P3 do grup COFOG implikuje podział na P.31 i P.32.

Tablica 13

Rachunki sektora gospodarstw domowych (S.14) według regionów (NUTS 2)

Dane w cenach bieżących mają być zgłaszane począwszy od 2000 r. w terminie t+24 miesiące po upływie okresu odniesienia.

Dla okresu 2000-2011 zamiast S.14 można zgłaszać S.14 + S.15.

Państwa członkowskie złożone z jednej tylko jednostki terytorialnej NUTS na poziomie 2, zgodnie z definicją we wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003, nie mają obowiązku dostarczania tej tablicy.

Przekazywanie danych, które nie zostały zrewidowane, jest dobrowolne.

KodTransakcjaRozchodyPrzychody
B.2n + B.3nNadwyżka operacyjna netto plus dochód mieszany nettox
D.1Koszty związane z zatrudnieniemx
D.4Dochody z tytułu własnościxx
B.5nSaldo dochodów pierwotnych nettox
D.5Podatki bieżące od dochodów, majątku itp.x
D.61Składki netto na ubezpieczenia społecznexo
D.62Świadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturzeox
D.7Pozostałe transfery bieżącexx
B.6nDochód do dyspozycji nettox
D.63Transfery socjalne w naturzeo
B.7nSkorygowany dochód do dyspozycji nettoo
P.3Spożycie w sektorze gospodarstw domowych (koncepcja narodowa)o
P.51cAmortyzacja środków trwałycho

Legenda:

xobowiązkowe
oopcjonalne
pola nieistotne

Tablica 15

Tablica podaży w cenach bazowych, łącznie z przejściem na ceny nabycia

Dane zgłasza się w cenach bieżących (począwszy od 2010 r.) oraz w cenach poprzedniego roku (począwszy od 2015 r.) dla NACE (n=64, dobrowolnie n=88) i CPA (m=64, dobrowolnie m=88) w terminie t+36 miesięcy po upływie okresu odniesienia.

Przekazywanie danych, które nie zostały zrewidowane, jest dobrowolne.

Gałęzie (NACE)

1 ... n

Σ (1)Import (1) (CIF)Podaż ogółem w cenach bazowychMarże handlowe i transportowePodatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktówPodaż ogółem w cenach nabycia
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
Produkty (CPA)1...m(1)Produkcja globalna według produktów i według gałęzi w cenach bazowycha) Wewnątrz UE (2) (CIF)

a.1) Wewnątrz strefy euro (2) (CIF) a.2) Poza strefą euro (2) (CIF)

b) Poza UE (2) (CIF)

c) Ogółem

Σ (1)Produkcja globalna ogółem według gałęzi
Pozycje korygujące:

- Korekty importu z tytułu CIF/FOB

- Bezpośrednie zakupy za granicą przez rezydentów

(2)
(1) + (2)
Ogółem, w tym:

- Produkcja globalna rynkowa

- Produkcja globalna na własne cele

(3)
finalne

- Produkcja globalna nierynkowa

(1) Koncepcją, którą należy zastosować do danych według produktów w tablicach podaży i wykorzystania oraz w tablicach przepływów międzygałęziowych, jest koncepcja krajowa. Korekty koncepcji narodowej (bezpośrednie zakupy za granicą przez rezydentów) są uwzględnione jako wartości ogółem wierszy w części
(2) tablicy. Import (CIF) według produktów nie uwzględnia bezpośrednich zakupów za granicą przez rezydentów.
(2) Import ma być podzielony na:
a) S.21 państwa członkowskie oraz instytucje i organy Unii Europejskiej, a1) S.2I państwa członkowskie strefy euro, Europejski Bank Centralny oraz inne instytucje i organy strefy euro, a2) S.21 - S.2I państwa członkowskie nienależące do strefy euro oraz instytucje i organy Unii Europejskiej (z wyjątkiem Europejskiego Banku Centralnego i innych instytucji i organów strefy euro) oraz
b) S.22 państwa niebędące członkami Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe niebędące rezydentami w UE, biorąc pod uwagę, że:
- mają one odzwierciedlać faktyczny skład na koniec każdego okresu odniesienia (»skład zmienny«);
- państwa członkowskie strefy euro muszą dostarczać wszystkie podziały wymienione pod a), a1), a2) i b); państwa członkowskie nienależące do strefy euro powinny dostarczać podziały wymienione pod
a) i b), ale podziały wymienione pod a1) i a2) są dobrowolne.

Tablica 16

Tablica wykorzystania w cenach nabycia ((1)*) - dane roczne

Dane zgłasza się w cenach bieżących (począwszy od 2010 r.) oraz w cenach poprzedniego roku (począwszy od 2015 r.) dla NACE (n=64, dobrowolnie n=88) i CPA (m=64, dobrowolnie m=88) w terminie t+36 miesięcy po upływie okresu odniesienia. Pięć dodatkowych tablic ((1)*) dostarcza się co pięć lat.

Przekazywanie danych, które nie zostały zrewidowane, jest dobrowolne.

Gałęzie (NACE)Z (1)Wykorzystanie końcoweZ (3)Z (1) + Z (3)
1...na) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)
(1)(2)(3)(4)(5)
Produkty (CPA) 1_m(1)Zużycie pośrednie w cenach nabycia według produktów i według gałęziWykorzystanie końcowe w cenach nabycia (1):

Spożycie:

a) w gospodarstwach domowych

b) INKgd

c) w sektorze instytucji rządowych i samorządowych

d) ogółem

Akumulacja brutto:

e) Nakłady brutto na środki trwałe

f) Przyrost rzeczowych środków obrotowych (2)

g) Zmiany w aktywach o wyjątkowej wartości (2)

h) Przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz zmiany w aktywach o wyjątkowej wartości

i) Ogółem

Eksport FOB (3):

j) Wewnątrz UE (3)

j1) - Wewnątrz strefy euro (3)

j2) - Poza strefą euro (3)

k) Poza UE((3)

l) Ogółem

m) (dane dobrowolne)

- Reeksport towarów (4)

- Eksport towarów używanych (4)

- Pośrednictwo handlowe (merchanting) (4)

- Towary wysyłane za granicę przed przetworzeniem (uszlachetnianie bierne, tj. państwo zgłaszające jest głównym zobowiązanym) (4)

- Towary wysyłane za granicę po przetworzeniu (uszlachetnianie czynne, tj. państwo zgłaszające dokonuje przetworzenia) (4)

- Opłaty za przetwarzanie (4)

Z (1)(2)Zużycie pośrednie ogółem według gałęziWykorzystanie końcowe ogółem według rodzajuWykorzystanie ogółem
Pozycje korygujące:

- Korekty eksportu

z tytułu CIF/FOB

- Bezpośrednie zakupy za granicą przez rezydentów

- Zakupy na terytorium kraju przez nierezyden- tów

(3)Tylko eksport

Tylko spożycie gospodarstw domowych Tylko spożycie gospodarstw domowych oraz eksport

Tylko eksport

Tylko spożycie gospodarstw domowych

Tylko spożycie gospodarstw domowych oraz eksport

Z (2) + Z (3)(4)
- Koszty związane

z zatrudnieniem (2)

- Wynagrodzenia (2)

- Pozostałe podatki

pomniejszone o dotacje związane z produkcją (2)

- Amortyzacja środków trwałych (2)

- Nadwyżka operacyjna netto (2)

- Nadwyżka operacyjna brutto (2)

- Dochód mieszany

brutto (2) (4)

(5)
Wartość dodana brutto w cenach bazowych(6)
Produkcja globalna ogółem w cenach bazowych(7)
Uzupełniające dane dobrowolne

- Nakłady brutto na środki trwałe (4)

- Wartość środków trwałych brutto (4)

- Pracujący (godziny przepracowane i osoby zatrudnione - w tysiącach) (4)

(8)
((1)*)

Pięć dodatkowych tablic wspomnianych poniżej wymaganych jest co pięć lat (dla lat odniesienia zakończonych cyfrą 0 lub 5). Przekazywanie tych pięciu dodatkowych tablic jest obowiązkowe w cenach bieżących i dobrowolne w cenach poprzedniego roku.

Te pięć tablic to:

- tablica wykorzystania w cenach bazowych (zawierająca wiersze-bloki (1) - (7)),

- tablica wykorzystania dla produkcji krajowej w cenach bazowych (zawierająca wiersze-bloki (1) i (2)),

- tablica wykorzystania dla importu w cenach bazowych (zawierająca wiersze-bloki (1) i (2)),

- tablica marż handlowych i transportowych (zawierająca wiersze-bloki (1) i (2)),

- tablica podatków od produktów pomniejszonych o dotacje do produktów (zawierająca wiersze-bloki (1) i (2)).

(1) Koncepcją, którą należy zastosować do danych według produktów w tablicach podaży i wykorzystania oraz w tablicach przepływów międzygałęziowych, jest koncepcja krajowa. Korekty koncepcji narodowej (bezpośrednie zakupy za granicą przez rezydentów i zakupy na terytorium kraju przez nierezydentów) są uwzględnione jako wartości ogółem wierszy w części (3) tablicy. Spożycie w gospodarstwach domowych według produktów nie uwzględnia bezpośrednich zakupów za granicą przez rezydentów. Spożycie w gospodarstwach domowych według produktów uwzględnia zakupy na terytorium kraju przez niere- zydentów. Eksport FOB według produktów nie uwzględnia zakupów na terytorium kraju przez nierezydentów.

(2) Wyłącznie w cenach bieżących.

(3) Eksport ma być przedstawiony w podziale na:

j) S.21 państwa członkowskie oraz instytucje i organy Unii Europejskiej, j1) S.2I państwa członkowskie strefy euro, Europejski Bank Centralny oraz inne instytucje i organy strefy euro, j2) S.21 - S.2I państwa członkowskie nienależące do strefy euro oraz instytucje i organy Unii Europejskiej (z wyjątkiem Europejskiego Banku Centralnego i innych instytucji i organów strefy euro) oraz

k) S.22 państwa niebędące członkami Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe niebędące rezydentami w UE, biorąc pod uwagę, że:

- mają one odzwierciedlać faktyczny skład na koniec każdego okresu odniesienia (»skład zmienny«),

- państwa członkowskie strefy euro muszą dostarczać wszystkie podziały wymienione pod j), j1), j2) i k); państwa członkowskie nienależące do strefy euro mają dostarczać podziały wymienione pod j) i k), ale podziały wymienione pod j1) i j2) są dobrowolne.

(4) Na zasadzie dobrowolności.

Tablica 17

Symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych w cenach bazowych ((1)*) (produkt na produkt ((2)*)) - co pięć lat

Dane począwszy od 2010 r. zgłasza się w cenach bieżących (n=64, dobrowolnie n=88) co pięć lat (lata zakończone cyfrą 0 i 5) w terminie t+36 miesięcy po upływie okresu odniesienia.

Dane w cenach poprzedniego roku są dobrowolne.

Przekazywanie danych, które nie zostały zrewidowane, jest dobrowolne.

ProduktyΣ (1)Wykorzystanie końcoweΣ (3)Σ(1) + Σ (3)
1...na) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)
(1)(2)(3)(4)(5)
Produkty

1...n

(1)Zużycie pośrednie w cenach bazowych (produkt na produkt)Wykorzystanie końcowe w cenach

bazowych (1):

Spożycie:

a) w gospodarstwach domowych

b) INKgd

c) w sektorze instytucji rządowych i samorządowych

d) ogółem

Akumulacja brutto:

e) nakłady brutto na środki trwałe

f) przyrost rzeczowych środków obrotowych (2)

g) zmiany w aktywach o wyjątkowej wartości (2)

h) przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz zmiany w aktywach o wyjątkowej wartości

i) ogółem

Eksport (3):

j) wewnątrz UE (3)

j1) - wewnątrz strefy euro (3)

j2) - poza strefą euro (3)

k) poza UE (3)

l) ogółem

Σ (1)(2)Zużycie pośrednie ogółem w cenach bazowych według produktówWykorzystanie końcowe według rodzaju w cenach bazowychWykorzystanie ogółem w cenach bazowych
Wykorzystanie produktów importowanych ((3)*)Zużycie pośrednie ogółem produktów importowanych, według produktów, CIFWykorzystanie końcowe produktów importowanych, CIFImport ogółem
Podatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktów(3)Podatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktów, według produktówPodatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktów, według rodzaju wykorzystania końcowegoPodatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktów ogółem
Σ (1) + (3)(4)Zużycie pośrednie ogółem w cenach nabycia według produktówWykorzystanie końcowe ogółem według rodzaju w cenach nabyciaWykorzystanie ogółem w cenach nabycia
- Koszty związane z zatrudnieniem (4)

- Wynagrodzenia (4)

- Pozostałe podatki pomniejszone o dotacje związane z produkcją (4)

- Amortyzacja środków trwałych (4)

- Nadwyżka operacyjna netto (4)

- Nadwyżka operacyjna brutto (4)

- Dochód mieszany brutto (2) (4)

(5)
Wartość dodana brutto w cenach bazowych(6)
Produkcja globalna ogółem w cenach bazowych(7)
Import wewnątrz UE (3) CIF

- Wewnątrz strefy euro (3)

- Poza strefą euro (3)

Import poza UE (3) CIF

(8)
Σ (8)(9)Import CIF według produktów
Podaż ogółem w cenach bazowych(10)Podaż w cenach bazowych według produktów
((1)*) Przekazanie dwóch dodatkowych tablic wspomnianych poniżej jest obowiązkowe w cenach bieżących:
- symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla produkcji krajowej w cenach bazowych (zawierająca wiersz-blok (1), wiersz-blok (2), wiersz »wykorzystanie produktów importowanych«, wiersze- bloki (3) i (4)),
- symetryczna tablica przepływów międzygałęziowych dla importu w cenach bazowych (zawierająca wiersze-bloki (1) i (2)).
((2)*) Gałąź na gałąź, pod warunkiem, że układ gałąź na gałąź jest dobrym przybliżeniem układu produkt na produkt.
((3)*) Wyłącznie w przypadku podtablicy dotyczącej produkcji globalnej krajowej.
(1) Koncepcją, którą należy zastosować do danych według produktów w tablicach podaży i wykorzystania oraz w tablicach przepływów międzygałęziowych, jest koncepcja krajowa. Korekty koncepcji narodowej (bezpośrednie zakupy za granicą przez rezydentów i zakupy na terytorium kraju przez nierezydentów) są uwzględnione jako wartości ogółem wierszy. Spożycie w gospodarstwach domowych według produktów nie uwzględnia bezpośrednich zakupów za granicą przez rezydentów. Spożycie w gospodarstwach domowych według produktów uwzględnia zakupy na terytorium kraju przez nierezydentów. Eksport FOB według produktów nie uwzględnia zakupów na terytorium kraju przez nierezydentów.
(2) Na zasadzie dobrowolności.
(3) Import i eksport mają być podzielone na:
j) S.21 państwa członkowskie oraz instytucje i organy Unii Europejskiej, j1) S.2I państwa członkowskie strefy euro, Europejski Bank Centralny oraz inne instytucje i organy strefy euro, j2) S.21 - S.2I państwa członkowskie nienależące do strefy euro oraz instytucje i organy Unii Europejskiej (z wyjątkiem Europejskiego Banku Centralnego i innych instytucji i organów strefy euro) oraz k) S.22 państwa niebędące członkami Unii Europejskiej i organizacje międzynarodowe niebędące rezydentami w UE, biorąc pod uwagę, że:
- mają one odzwierciedlać faktyczny skład na koniec każdego okresu odniesienia (»skład zmienny«),
- państwa członkowskie strefy euro muszą dostarczać wszystkie podziały wymienione pod j), j1), j2) i k); państwa członkowskie nienależące do strefy euro mają dostarczać podziały wymienione pod j) i k), ale podziały wymienione pod j1) i j2) są dobrowolne.
(4) Dane mają być dostarczane w cenach bieżących.

Tablica 20

Środki trwałe według działalności gospodarczej i rodzaju aktywów (stany) - dane roczne

Dane dotyczące środków trwałych zgłasza się w terminie t+24 miesiące po upływie okresu odniesienia, brutto i netto, w bieżących kosztach odtworzenia (CURC) od 2000 r., w kosztach odtworzenia z poprzedniego roku (PYRC) od 2001 r.; przekazywanie nawiązań łańcuchowych (CLV) jest opcjonalne (o).

KodAktywaJednostki: CURC, PYRC, CLV (o)
Podziały NACE Rev.2 do
OGÓŁEMA*10/A*21A*38/A*64/A*88
AN.11Środki trwałeg/ng/no
AN.111Budynki mieszkalneg/ng/no
AN.112Pozostałe budynki i budowleg/ng/no
AN.1121Budynki inne niż budynki mieszkalneooo
AN.1122Pozostałe budowleooo
AN.1123Udoskonalenia gruntówooo
AN.113 + AN.114Maszyny i urządzenia + systemy uzbrojeniag/ng/no
AN.1131Środki transportug/ng/no
AN.1132Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjnyg/noo
AN.11321Sprzęt komputerowyg/noo
AN.11322Sprzęt telekomunikacyjnyg/noo
AN.1139 + AN.114Pozostałe maszyny i urządzenia + systemy uzbrojeniag/noo
AN.115Kultywowane zasoby biologiczneg/ng/no
AN.117Produkty własności intelektualnejg/ng/no
AN.1171Badania i rozwójooo
AN.1172Nakłady na poszukiwanie złóżooo
AN.1173Oprogramowanie komputerowe i bazy danychg/noo
AN.11731Oprogramowanie komputeroweooo
AN.11732Bazy danychooo
AN.1174Oryginały przedsięwzięć kulturalnych, dzieł literackich lub artystycznychooo
AN.1179Pozostałe produkty własności intelektualnejooo

Tablica 22

Nakłady brutto na środki trwałe według działalności gospodarczej i rodzaju aktywów (transakcje) - dane roczne

Dane zgłasza się w terminie t+9 miesięcy po upływie okresu odniesienia dla podziałów NACE do A*10 oraz w terminie t +24 miesiące do A*21, jak określono poniżej; przekazywanie danych dotyczących innych aktywów oraz podziały A*38/64/88 są opcjonalne (o). Dane zgłasza się w cenach bieżących (CUP), w cenach poprzedniego roku (PYP) oraz w nawiązaniach łańcuchowych (CLV); początkowym rokiem zgłaszania CUP lub CLV jest 1995 r. lub 2000 r., jak określono poniżej; w przypadku PYP jest to jeden rok później, czyli 1996 r. lub 2001 r.

KodPodziały według aktywów:t+9t+24Jednostka: CUP, PYP, CLV
P.51gNakłady brutto na środki trwałe: dla podziałów i lat określonych poniżej
AN.11Środki trwałeA*10A*211995/6
AN.111Budynki mieszkalneA*10A*211995/6
AN.112Pozostałe budynki i budowleA*10A*211995/6
AN.1121Budynki inne niż budynki mieszkalneooo
AN.1122Pozostałe budowleooo
AN.1123Udoskonalenia gruntówooo
AN.113+ AN.114Maszyny i urządzenia + systemy uzbrojeniaA*10A*211995/6
AN.1131Środki transportuA*10A*211995/6
AN.1132Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjnyA*10A*212000/1
AN.11321Sprzęt komputerowyoOgółem2000/1
AN.11322Sprzęt telekomunikacyjnyoOgółem2000/1
AN.1139 + AN.114Pozostałe maszyny i urządzenia + systemy uzbrojeniaoOgółem2000/1
AN.115Kultywowane zasoby biologiczneA*10A*211995/6
AN.117Produkty własności intelektualnejA*10A*211995/6
AN.1171Badania i rozwójoOgółem2000/1
AN.1172Nakłady na poszukiwanie złóżooo
AN.1173Oprogramowanie komputerowe i bazy danychoOgółem2000/1
AN.11731Oprogramowanie komputeroweooo
AN.11732Bazy danychooo
AN.1174Oryginały przedsięwzięć kulturalnych, dzieł literackich lub artystycznychooo
AN.1179Pozostałe produkty własności intelektualnejooo
P.52Przyrost rzeczowych środków obrotowych według działalności gospodarczejA*10o1995/6
P.53Nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartościOgółemo1995/6
P.5gAkumulacja bruttoOgółemo1995/6
P.51cAmortyzacja środków trwałych według działalności gospodarczej oraz rodzaju aktywówooo

Tablica 25

Rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane kwartalne

Dane zgłasza się w cenach bieżących w milionach waluty krajowej (z dokładnością do co najmniej 1 miliona waluty krajowej), począwszy od kwartału odniesienia 1 kw. 2002 r. w terminie t+3 miesiące po okresie odniesienia.

Poza wyjątkami opisanymi poniżej zgłaszanie danych niewyrównanych sezonowo dotyczących sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) jest obowiązkowe.

Dane dotyczące podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych można zgłaszać na zasadzie dobrowolności:

- S.1311 instytucje rządowe na szczeblu centralnym,

- S.1312 instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym,

- S.1313 instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym,

- S.1314 fundusze zabezpieczenia społecznego.

Dane dotyczące instytucji i organów Unii Europejskiej (S.212) mogą być przekazywane na zasadzie dobrowolności w odniesieniu do podatków związanych z produkcją i importem (D.2r), podatków od produktów (D.21r) i pozostałych podatków związanych z produkcją (D.29r).

Dane wyrównane sezonowo i kalendarzowo mogą być zgłaszane na zasadzie dobrowolności, poza następującymi wyjątkami na poziomie S.13: dochody ogółem (TR), wydatki ogółem (TE) oraz wierzytelności netto (+) / zadłużenie netto (-) (B.9). Te wyżej wymienione dane mają być zgłaszane obowiązkowo w terminie t+107 dni po okresie odniesienia. Państwa członkowskie dostarczają metadane dotyczące wyrównania sezonowego, zawierające krótki opis ogólnych cech metody wyrównania sezonowego, tj. podejście bezpośrednie lub pośrednie, metoda wyrównania sezonowego i powiązane oprogramowanie komputerowe, występowanie efektu kalendarza oraz analiza porównawcza z danymi rocznymi, jak również specyficzne modele, których użyto. Komisja (Eurostat) zapewnia pomoc techniczną w zakresie wyrównania sezonowego zgodnie z wymogami państw członkowskich.

Dane dotyczące podsektorów zgłasza się jako skonsolidowane w pozycjach: dochody z tytułu własności (D.4), pozostałe transfery bieżące (D.7) i transfery kapitałowe (D.9) (oraz ich podpozycje; częściowo skonsolidowane w wydatkach ogółem i dochodach ogółem (TE i TR) w ramach każdego podsektora, ale nie między podsektorami). Dane sektora S.13 równe są sumie danych podsektorów, z wyjątkiem pozycji D.4, D.7 i D.9 (oraz ich podpozycji i agregacji), które są skonsolidowane między podsektorami.

Dane są oparte na bezpośrednich informacjach dostępnych z podstawowych źródeł, takich jak np. rachunki publiczne lub źródła administracyjne, stanowiących, w przypadku podatków związanych z produkcją i importem (D.2r), podatków bieżących od dochodów, majątku itp. (D.5r), podatków od kapitału (D.91r), faktycznych składek na ubezpieczenia społeczne (D.611 i D.613 łącznie) oraz świadczeń społecznych (D.62p), co najmniej 90 % kwoty w danej kategorii. W razie potrzeby bezpośrednie informacje uzupełnia się korektami w zakresie pokrycia oraz korektami koncepcyjnymi, tak aby dane kwartalne odpowiadały koncepcjom ESA 2010.

Dane kwartalne oraz odpowiadające im dane roczne zgłaszane w tablicy 2 niniejszego załącznika, a także dane zgłaszane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 479/2009, muszą być spójne, z wyjątkiem różnic w kolejnych wersjach danych powstałych na skutek odmiennych terminów ich przekazania.

Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) opis źródeł i metod wykorzystanych do zestawiania danych w tym samym czasie, gdy rozpoczynają przekazywanie danych kwartalnych zgodnie z harmonogramem przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu. Wszelkie zmiany wstępnego opisu źródeł i metod wykorzystanych do zestawiania danych kwartalnych dostarcza się Komisji (Eurostatowi) w momencie przekazywania zrewidowanych danych.

Przekazywaniu danych towarzyszy sprawozdawczość na temat poważnych zdarzeń i poważnych rewizji.

KodTransakcjaUwagi
P.1Produkcja globalna
P.11 + P.12 + P.131Produkcja globalna rynkowa, produkcja globalna na własne cele finalne oraz płatności za produkcję globalną nierynkową
P.2Zużycie pośrednie
B.1gWartość dodana bruttodobrowolne
P.51cAmortyzacja środków trwałych
D.1pKoszty związane z zatrudnieniem, wydatki
D.29pPozostałe podatki związane z produkcją, wydatki
D.39rPozostałe dotacje związane z produkcją, dochodymają być zgłaszane ze znakiem dodatnim
D.2rPodatki związane z produkcją i importem, dochodymogą być zgłaszane na zasadzie dobrowolności dla sektora S.212
D.21rPodatki od produktów, dochodyzob. D.2r
D.211rPodatki typu podatku od towarów i usług (VAT), dochody
D.29rPozostałe podatki związane z produkcją, dochodyzob. D.2r
D.4rDochody z tytułu własności, dochody
D.41rOdsetki, dochody
D.42r + D.43r +

D.44r + D.45r

Pozostałe dochody z tytułu własności, dochody
D.3pDotacje, wydatkimają być zgłaszane ze znakiem dodatnim
D.31pDotacje do produktów, wydatkimają być zgłaszane ze znakiem dodatnim
D.39pPozostałe dotacje związane z produkcją, wydatkimają być zgłaszane ze znakiem dodatnim
D.4pDochody z tytułu własności, wydatki
D.41pOdsetki, wydatki
D.42p + D.43p +

D.44p + D.45p

Pozostałe dochody z tytułu własności, wydatki
D.5rPodatki bieżące od dochodów, majątku itp., dochody
D.51rPodatki od dochodów, dochodydobrowolne
D.59rPozostałe podatki bieżące, dochodydobrowolne
D.61rSkładki netto na ubezpieczenia społeczne, dochody
D.611rFaktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców
D.613rFaktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe
D.7rPozostałe transfery bieżące, dochody
D.5pPodatki bieżące od dochodów, majątku itp., wydatki
D.62pŚwiadczenia społeczne
D.632pTransfery socjalne w naturze - nabyta produkcja rynkowa, wydatki
D.62p + D.632pŚwiadczenia społeczne inne niż transfery socjalne w naturze oraz transfery socjalne w naturze - nabyta produkcja rynkowa, wydatki
D.7pPozostałe transfery bieżące, wydatki
P.3Spożycie
P.31Spożycie indywidualne
P.32Spożycie ogólnospołeczne
D.8Korekta z tytułu zmian w uprawnieniach emerytalno-rentowych
B.8gOszczędności brutto
D.9rTransfery kapitałowe, dochody
D.91rPodatki od kapitału, dochody
D.92r + D.99rDotacje na inwestycje oraz pozostałe transfery kapitałowe, dochody
D.9pTransfery kapitałowe, wydatki
D.92pDotacje na inwestycje, wydatki
P.5Akumulacja brutto
P.51gNakłady brutto na środki trwałe
P.52 + P.53Przyrost rzeczowych środków obrotowych oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości
NPNabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych
P.5 + NPAkumulacja brutto oraz nabycie pomniejszone o rozdysponowanie niefinansowych aktywów nieprodukowanych
B.9Wierzytelności netto (+) / zadłużenie netto (-)dane wyrównane sezonowo i kalendarzowo są obowiązkowe dla S.13 w terminie t+107 dni po kwartale odniesienia.
TEWydatki ogółemzob. B.9
TRDochody ogółemzob. B.9
D.995Transfery kapitałowe z sektora instytucji rządowych i samorządowych do odpowiednich sektorów stanowiące podatki i składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały naliczone, lecz prawdopodobnie nie zostaną pobranedobrowolne; D.995 należy odjąć od D.99r. Kwot dla D.995 nie należy włączać do D.9p. D.995 ma być zgłaszane ze znakiem dodatnim.

Tablica 26

Bilanse aktywów niefinansowych - dane roczne

Dane zgłasza się w terminie t+24 miesiące po upływie okresu odniesienia, w cenach bieżących (CUP), począwszy od 1995 r., 2000 r. lub 2012 r., jak określono; dodatkowe podziały są opcjonalne (o).

KodWykaz zmiennychS.1S.11, S.12, S.13, S.14 +S.15

Podział S.14 i S.15 jest opcjonalny (o)

Jednostka: CUP
AN.1Niefinansowe aktywa produkowaneoo
AN.11+AN.12Środki trwałe + rzeczowe środki obrotowe20122012
AN.11Środki trwałe20002012
AN.111Budynki mieszkalne19951995
AN.112Pozostałe budynki i budowle20002012
AN.1121Budynki inne niż budynki mieszkalne20122012
AN.1122Pozostałe budowle20122012
AN.1123Udoskonalenia gruntówoo
AN.113 + AN.114Maszyny i urządzenia + systemy uzbrojenia20002012
AN.1131Środki transportuoo
AN.1132Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjnyoo
AN.11321Sprzęt komputerowyoo
AN.11322Sprzęt telekomunikacyjnyoo
AN.1139 + AN.114Pozostałe maszyny i urządzenia + systemy uzbrojeniaoo
AN.115Kultywowane zasoby biologiczne20002012
AN.117Produkty własności intelektualnej20002012
AN.1171Badania i rozwójoo
AN.1172Nakłady na poszukiwanie złóżoo
AN.1173Oprogramowanie komputerowe i bazy danychoo
AN.11731Oprogramowanie komputeroweoo
AN.11732Bazy danychoo
AN.1174Oryginały przedsięwzięć kulturalnych, dzieł literackich lub artystycznychoo
AN.1179Pozostałe produkty własności intelektualnejoo
AN.12Rzeczowe środki obrotowe20122012
AN.13Aktywa o wyjątkowej wartościoo
AN.2Niefinansowe aktywa nieprodukowaneoo
AN.21Zasoby naturalneoo
AN.211Gruntyo(S.14+S.15): 1995

S.11, S.12, S.13: o

AN.212Zasoby surowców mineralnych i energetycznychoo
AN.213 + AN.214Niekultywowane zasoby biologiczne oraz zasoby wodneoo
AN.215Pozostałe zasoby naturalneoo
AN.22Umowy, umowy leasingu i licencjeoo
AN.23Zakup pomniejszony o sprzedaż wartości firmy i aktywów marketingowychoo

Tablica 27

Rachunki finansowe i bilanse sektora instytucji rządowych i samorządowych - dane kwartalne

Dane zgłasza się w milionach waluty krajowej (z dokładnością do co najmniej 1 miliona waluty krajowej) począwszy od kwartału odniesienia 1 kw. 1999 r. dla sektora instytucji rządowych i samorządowych i jego podsektorów.

Termin zgłaszania wstępnych danych wynosi t+85 dni po kwartale odniesienia. Państwa członkowskie ponownie przekazują sfinalizowane dane, w tym wszelkie aktualizacje danych lub inne rewizje, w terminie t+3 miesiące. Jeżeli dane przekazane w terminie t+85 dni są oznaczone "nieprzeznaczone do publikacji" na poziomie krajowym, danych tych nie publikuje się na poziomie europejskim.

Dane zgłasza się obowiązkowo dla następujących sektorów:

- S.13 sektor instytucji rządowych i samorządowych,

- skonsolidowane w ramach podsektorów i między podsektorami (S.13C), oraz

- nieskonsolidowane (S.13N),

- S.1311 instytucje rządowe na szczeblu centralnym - skonsolidowane wewnątrz podsektora,

- S.1312 instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym - skonsolidowane wewnątrz podsektora,

- S.1313 instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym - skonsolidowane wewnątrz podsektora,

- S.1314 fundusze zabezpieczenia społecznego - skonsolidowane wewnątrz podsektora.

Transakcje i pozycje bilansowe zgłasza się obowiązkowo (poza wyjątkami określonymi w uwagach poniżej). Pozostałe zmiany wolumenu (K.3 straty z tytułu klęsk żywiołowych + K.4 nierekompensowane konfiskaty + K.5 pozostałe zmiany wolumenu gdzie indziej niesklasyfikowane + K.6 zmiany w klasyfikacji) oraz nominalne zyski/straty z tytułu posiadania majątku (K.7) mogą być zgłaszane według instrumentu na zasadzie dobrowolności.

Niektóre informacje na temat sektora kontrpartnerskiego są obowiązkowe - jak określono w uwagach poniżej - podczas gdy pozostałe informacje na temat sektora kontrpartnerskiego mogą być przekazywane na zasadzie dobrowolności dla następujących sektorów kontrpartnerskich:

- S.11 przedsiębiorstwa niefinansowe,

- S.12 instytucje finansowe,

- S.128+S.129 instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalno-rentowe,

- S.14+S.15 gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych,

- gospodarka ogółem poza S.13,

- S.2 zagranica.

W celu otrzymania wysokiej jakości statystyk dane kwartalne dotyczące transakcji finansowych oraz finansowych aktywów i zobowiązań powinny opierać się, na ile to tylko możliwe, na informacjach bezpośrednio dostępnych w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Dane kwartalne dotyczące akcji nienotowanych (AF.512) i pozostałych udziałów kapitałowych (AF.519) w posiadaniu jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych mogą jednak zostać oszacowane przez interpolację i ekstrapolację odpowiednich danych rocznych. Dane kwartalne oraz odpowiadające im dane roczne zgłaszane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 479/2009 muszą być spójne w zbieżnych terminach przekazywania danych.

Przekazywaniu danych towarzyszy sprawozdawczość na temat poważnych zdarzeń i poważnych rewizji.

Kod/instrument)Transakcje / pozycje bilansowe / pozostałe zmiany wolumenu / nominalne zyski/straty z tytułu posiadania majątku - dla aktywów i zobowiązań - dla sektora instytucji rządowych i samorządowych i jego podsektorówUwagi
B.9f / BF.90Transakcje finansowe netto / wartość finansowa netto
(A)FTransakcje finansowe / aktywa lub zobowiązania ogółem (bilans)
(A)F.1Złoto monetarne i specjalne prawa ciągnienia (SDR-y)
(A)F.2Gotówka i depozyty
(A)F.21Gotówkadobrowolne
(A)F.22Depozyty bieżące rozliczeniowedobrowolne
(A)F.29Pozostałe depozytydobrowolne
(A)F.3Dłużne papiery wartościoweinformacje na temat sektora kontrpartnerskiego są obowiązkowe dla aktywów S.1311 i S.1314 vis-à-vis: S.11, S.12, S.128 + S.129 i S.2
(A)F.31Papiery wartościowe krótkoterminowezob. (A)F.3
(A)F.32Papiery wartościowe długoterminowezob. (A)F.3
(A)F.4Kredyty i pożyczkiinformacje na temat sektora kontrpartnerskiego są obowiązkowe dla aktywów S.1311 i S.1314 vis-à-vis S.11, S.128+S.129 i S.14+S.15;

zobowiązań S.1311 i S.1314 vis-à-vis S.128+S.129

(A)F.41Kredyty i pożyczki krótkoterminowezob. (A)F.4
(A)F.42Kredyty i pożyczki długoterminowezob. (A)F.4
(A)F.5Udziały kapitałowe i udziały w funduszach lub jednostkach inwestycyjnychinformacje na temat sektora kontrpartnerskiego są obowiązkowe dla aktywów S.1311 i S.1314 vis-à-vis S.11, S.12, S.128 + S.129 i S.2
(A)F.51Udziały kapitałowe
(A)F.511Akcje notowanedobrowolne
(A)F.512Akcje nienotowanedobrowolne
(A)F.519Pozostałe udziały kapitałowedobrowolne
(A)F.52Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
(A)F.521Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnegodobrowolne
(A)F.522Udziały lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnegodobrowolne
(A)F.6Systemy ubezpieczeniowe, emerytalno-rentowe i standaryzowanych gwarancji
(A)F.61Rezerwy techniczne pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych
(A)F.62Uprawnienia z tytułu ubezpieczeń na życie i rent dożywotnichdobrowolne
(A)F.63 + (A)F.64 + (A)

F.65

Uprawnienia emerytalno-rentowe, należności funduszy emerytalno-rentowych od podmiotów nimi zarządzających, uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno-rentowe
(A)F.63Uprawnienia emerytalno-rentowedobrowolne
(A)F.64Należności funduszy emerytalno-rentowych od podmiotów nimi zarządzającychdobrowolne
(A)F.65Uprawnienia do świadczeń innych niż emerytalno-rentowedobrowolne
(A)F.66Rezerwy na pokrycie żądań wypłaty z tytułu standaryzowanych gwarancji
(A)F.7Instrumenty pochodne i opcje na akcje dla pracowników
(A)F.8Pozostałe kwoty do otrzymania/zapłacenia
(A)F.81Kredyty handlowe i zaliczkidobrowolne
(A)F.89Pozostałe kwoty do otrzymania, z wyłączeniem kredytów handlowych i zaliczekdobrowolne

Tablica 28

Dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług Maastricht) - dane kwartalne

Dane zgłasza się w cenach bieżących w milionach waluty krajowej (z dokładnością do co najmniej 1 miliona waluty krajowej), począwszy od 1 kw. 2000 r. w terminie t+3 miesiące po okresie odniesienia dla sektora instytucji rządowych i samorządowych i jego podsektorów.

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) i podział na podsektory (instytucje rządowe na szczeblu centralnym S.1311, instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym S.1312, instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym S.1313, fundusze zabezpieczenia społecznego S.1314) zgłasza się obowiązkowo, poza wyjątkami określonymi poniżej.

Sektor i podział na podsektory, które mogą być zgłaszane na zasadzie dobrowolności:

- S.13111 budżetowe instytucje rządowe na szczeblu centralnym,

- S.13112 pozabudżetowe instytucje rządowe na szczeblu centralnym,

- S.11001 przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne,

- S.12001 instytucje finansowe publiczne,

- S.13 + S.11001 + S.12001 sektor publiczny.

Dane z podsektorów mają być konsolidowane w ramach poszczególnych podsektorów, ale nie pomiędzy różnymi podsektorami. Dane z sektora instytucji rządowych i samorządowych należy zgłaszać jako skonsolidowane w ramach podsektorów i między podsektorami.

Dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych należy zgłaszać na poziomie wartości nominalnej na koniec kwartału zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 479/2009.

Zgłoszone dane muszą być spójne z danymi zgłoszonymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 479/2009 z wyjątkiem wszelkich różnic w kolejnych wersjach danych powstałych na skutek odmiennych terminów ich przekazania.

KodZobowiązaniaUwagi
GDOgółem = dług brutto
GD XDCDług brutto denominowany w walucie krajowejdobrowolne
GD X1Dług brutto denominowany w walucie obcejdobrowolne
GD S.1Dług brutto w posiadaniu wierzycieli krajowych (S.1)dobrowolne
GD S.2Dług brutto w posiadaniu wierzycieli zagranicznych (S.2)dobrowolne
GD TSDług brutto z krótkim rezydualnym terminem zapadalnościdobrowolne
GD LLDług brutto z długim rezydualnym terminem zapadalnościdobrowolne
AF.2Gotówka i depozyty
AF.21Gotówka
AF.22 + AF.29Depozyty
AF.3Dłużne papiery wartościowe
AF.31Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe
AF.32Długoterminowe dłużne papiery wartościowe
AF.4Kredyty i pożyczki
AF.41Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
AF.42Kredyty i pożyczki długoterminowe

Tablica 28A

Dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług Maastricht) - struktura, dane roczne

Dane zgłasza się w cenach bieżących w milionach waluty krajowej (z dokładnością do co najmniej 1 miliona waluty krajowej poza wyjątkami określonymi poniżej) dla sektora instytucji rządowych i samorządowych i jego podsektorów. Obowiązkowe dane przekazuje się w terminie t+100 dni i t+283 dni po okresie odniesienia. Dobrowolne dane należy przekazywać w terminie t+132 dni i t+283 dni od końca okresu odniesienia.

Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) i podział na podsektory (instytucje rządowe na szczeblu centralnym S.1311, instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym S.1312, instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym S.1313, fundusze zabezpieczenia społecznego S.1314) zgłasza się na zasadzie dobrowolności, poza wyjątkami określonymi poniżej.

Dane obowiązkowe zgłasza się za cztery poprzednie lata odniesienia. Dane dobrowolne i obowiązkowe mogą być zgłaszane począwszy od 1995 r.

Podziały (pod)sektorów kontrpartnerskich:

- S.11 przedsiębiorstwa niefinansowe,

- S.12 instytucje finansowe:

- S.121 bank centralny - tylko w przypadku wybranych pozycji wskazanych poniżej,

- S.122 + S.123 instytucje przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego i fundusze rynku pieniężnego,

- S.124 + S.125 + S.126 + S.127 + S.128 + S.129 pozostałe instytucje finansowe,

- S.1311 instytucje rządowe na szczeblu centralnym:

- S.1312 instytucje rządowe i samorządowe na szczeblu regionalnym,

- S.1313 instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym,

- S.1314 fundusze zabezpieczenia społecznego,

- S.14+S.15 gospodarstwa domowe i INKgd,

- S.11+S.14+S.15 przedsiębiorstwa niefinansowe, gospodarstwa domowe i INKgd,

- S.2 zagranica,

- S.1 + S.2 ogółem.

Podział terminów zapadalności (pierwotny i rezydualny termin zapadalności):

- ogółem,

- < 1 (włącznie) rok,

- 1-5 (włącznie) lat,

- 5-10 (włącznie) lat,

- 10-30 lat,

- > 30 (włącznie) lat,

- > 1 rok.

Podział według waluty:

- waluta krajowa,

- wszystkie waluty obce, - euro,

- dolar amerykański,

- jen japoński,

- frank szwajcarski,

- brytyjski funt szterling,

- pozostałe waluty obce.

Dane z podsektorów mają być konsolidowane w ramach poszczególnych podsektorów, ale nie pomiędzy różnymi podsektorami. Dane z sektora instytucji rządowych i samorządowych należy zgłaszać jako skonsolidowane w ramach podsektorów i między podsektorami.

Dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych (dane bilansowe) należy zgłaszać na poziomie wartości nominalnej na koniec kwartału zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 479/2009. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych w zobowiązaniach z tytułu długu Maastricht zgłasza się według wartości rynkowej.

Zgłoszone dane muszą być spójne z danymi zgłoszonymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 479/2009.

KodZobowiązania sektora instytucji rządowych i samorządowych i podsektorów według pierwotnego terminu zapadalności i sektora kontrpartnerskiegoUwagi
GDOgółem = dług bruttoobowiązkowe dla pierwotnego terminu zapadalności ogółem:

- S.1311 vis-à-vis S.1312, S.1313,

S.1314,

- S.1312 vis-à-vis S.1311, S.1313,

S.1314,

- S.1313 vis-à-vis S.1311, S.1312,

S.1314,

- S.1314 vis-à-vis S.1311, S.1312,

S.1313,

- S.13 vis-à-vis S.1, S.2, S.121, S.122 + S.123, S.12P, S.11+S.14+S.15,

obowiązkowe dla:

- S.13 vis-à-vis S.1 + S.2 w przypadku terminu zapadalności < 1 (włącznie) rok oraz > 1 rok, ogółem.

AF.2Gotówka i depozyty
AF.21Gotówka
AF.22Depozyty bieżące rozliczeniowe
AF.29Pozostałe depozyty
AF.3Dłużne papiery wartościowe
AF.4Kredyty i pożyczkiobowiązkowe dla pierwotnego terminu zapadalności ogółem:

- S.13 vis-à-vis S.121.

Zobowiązania sektora instytucji rządowych i samorządowych według zmiennej stopy oprocentowania
GDOgółem = dług brutto, w tym według zmiennej stopy oprocentowaniaobowiązkowe dla:

S.13 dla terminu zapadalności >1 rok, nie przewiduje się dodatkowego dobrowolnego przekazywania danych

Zobowiązania instytucji rządowych na szczeblu centralnym oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych według rezydualnego terminu zapadalności
GDOgółem = dług bruttoobowiązkowe dla:

S.13 dla terminu zapadalności <1 (włącznie) rok oraz 1-5 (włącznie) lat

GDOgółem = dług brutto, w tym według zmiennej stopy oprocentowaniaobowiązkowe dla:

S.13 dla terminu zapadalności 1-5 (włącznie) lat oraz >1 rok

Pozycja uzupełniająca: średni rezydualny termin zapadalności długuobowiązkowo dla S.13, w latach i miesiącach
Zobowiązania instytucji rządowych na szczeblu centralnym oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych według waluty denominacji
GDOgółem = dług bruttopo swapach;

obowiązkowe dla:

S.13 dla długu denominowanego w

- walucie krajowej,

- euro,

- walucie obcej;

(dobrowolne) pozycja uzupełniająca

(nieprzeznaczona do publikacji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej): saldo zadłużenia w walucie obcej po przeliczeniu na walutę krajową.

Zobowiązania warunkowe instytucji rządowych na szczeblu centralnym i sektora instytucji rządowych i samorządowych
Gwarancjeorientacyjny podział sektora

kontrpartnerskiego:

S.1+S.2, S.11, S.12, S.14 + S.15, S.2

Pozycje uzupełniające
Średni koszt obsługi długudla S.13 i S.1311, odsetek
AF.32Długoterminowe dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje zerokuponoweobowiązkowo dla S.13, nie przewiduje się dodatkowego dobrowolnego przekazywania danych
Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych w zobowiązaniach z tytułu długu Maastricht według wartości rynkowej
F.2 + F.3 + F.4Depozyty + dłużne papiery wartościowe + kredyty i pożyczkiobowiązkowo dla S.13 dla długu denominowanego w - walucie krajowej, - euro, - walucie obcej;

obowiązkowo dla S.13 dla terminu zapadalności >1 rok;

nie przewiduje się dodatkowego dobrowolnego przekazywania danych

F.4Kredyty i pożyczkiobowiązkowo dla S.13 vis-à-vis S.121, nie przewiduje się dodatkowego dobrowolnego przekazywania danych

Tablica 29

Nabyte uprawnienia emerytalno-rentowe w ramach ubezpieczeń społecznych (1) - co trzy lata

Dane zgłasza się od roku odniesienia 2015, w terminie t+24 miesiące po upływie okresu odniesienia, co trzy lata.

Przekazywanie danych, które nie zostały zrewidowane, jest dobrowolne.

RelacjeKodNr wierszaRejestrowanieZasadnicze rachunki narodowePoza zasadniczymi rachunkami narodowymiSystemy emerytalno- rentowe ogółemDane kontrpart- nerskie: Uprawnienia emerytalno- rentowe gospodarstw domowych nierezy- dentów (5)
Zarządzający systemem emerytalno-rentowymSektory inne niż sektor instytucji rządowych i samorządowychSektor instytucji rządowych i samorządowych
Systemy o zdefiniowanej składceSystemy ozdefinio- wanym świadczeniu oraz pozostałe (2) systemy oniezdefi- niowanej składceOgółemSystemy o zdefiniowanej składceSystemy o zdefiniowanym świadczeniu dla pracowników sektora instytucji rządowych i samorządowych (3)
Zaliczane do instytucji finansowychZaliczane do sektora instytucji rządowych isamorzą- dowych(4)Zaliczane do sektora instytucji rządowych isamorzą- dowychEmerytalno- rentowe systemy zabezpieczenia społecznego
KodXPC1WXPB1WXPCB1WXPCGXPBG12XPBG13XPBOU- T13XP1314XPTOTXPTOTN- RH
Numer kolumnyABCDEFGHIJ
Bilans otwarcia
XAF63LS1Uprawnienia emerytalno- rentowe
Zmiany w uprawnieniach emerytalno-rentowych z tytułu transakcji
Z 2.1 do 2.4 - 2.5XD61p2Przyrost uprawnień emerytalno- rentowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
XD61112.1Faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców
XD61212.2Przypisane umownie składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców
XD61312.3Faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez gospodarstwa domowe
XD61412.4Uzupełnienia do składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez gospodarstwa domowe (6)
XD61SC2.5Minus: Opłaty za usługi związane z systemem emerytalno-rentowym
XD6193Pozostałe (aktuarialne) zmiany w uprawnieniach emerytalno- rentowych w emerytalno- rentowych systemach zabezpieczenia społecznego
XD62p4Zmniejszenie uprawnień emerytalno-rentowych z tytułu wypłaty świadczeń emerytalno- rentowych
2 + 3 - 4XD85Zmiany w uprawnieniach emerytalno-rentowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i świadczeń emerytalno-rentowych
XD816Przeniesienie uprawnień emerytalno-rentowych między systemami
XD827Zmiany uprawnień z tytułu wynegocjowanych zmian w strukturze systemu
Zmiany w uprawnieniach emerytalno-rentowych z tytułu pozostałych przepływów
XK78Zmiany w uprawnieniach z tytułu przeszacowań (7)
XK59Zmiany w uprawnieniach z tytułu pozostałych zmian wolumenu (7)
Bilans zamknięcia
1 + S 5 do 9XAF63LE10Uprawnienia emerytalno- rentowe
XP111Produkcja globalna
(1) Dane w kolumnach G i H mają obejmować trzy zbiory danych oparte na obliczeniach aktuarialnych przeprowadzanych w odniesieniu do tych systemów emerytalno-rentowych. Te zbiory danych mają odzwierciedlać wyniki analiz wrażliwości w odniesieniu do najważniejszych parametrów obliczeń uzgodnionych z jednej strony przez statystyków, a z drugiej przez ekspertów w dziedzinie starzenia się społeczeństwa, działających pod auspicjami Komitetu Polityki Gospodarczej. Parametry, które mają być stosowane, powinny zostać objaśnione zgodnie z art. 2 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

(2) Takie pozostałe systemy o niezdefiniowanej składce, często określane mianem systemów hybrydowych, obejmują elementy zarówno zdefiniowanego świadczenia, jak i zdefiniowanej składki.

(3) Systemy prowadzone przez sektor instytucji rządowych i samorządowych dla jego obecnych i dawnych pracowników.

(4) Są to nieautonomiczne systemy o zdefiniowanym świadczeniu, których uprawnienia emerytalno-rentowe są rejestrowane w zasadniczych rachunkach narodowych.

(5) Dane kontrpartnerskie dla gospodarstw domowych nierezydentów będą wykazywane oddzielnie tylko w przypadku, gdy relacje emerytalno-rentowe z zagranicą są znaczące.

(6) Uzupełnienia te stanowią zwrot z roszczeń członków wobec systemów emerytalno-rentowych, zarówno w formie dochodów z inwestycji aktywów systemów o zdefiniowanej składce, jak również w przypadku systemów o zdefiniowanym świadczeniu przez zmianę stosowanej stopy dyskontowej.

(7) Bardziej szczegółowe rozbicie tych pozycji należy podać w kolumnach G i H na podstawie obliczeń modelowych przeprowadzonych dla tych systemów.

Legenda:
Nie dotyczy
Dane, których nie ma w rachunkach zasadniczych""

ZAŁĄCZNIK  III

Wykaz aktów prawnych, które tracą moc:

rozporządzenie (WE) nr 359/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 odnośnie do stosowania ESA 95 do określania przez państwa członkowskie płatności za zasoby własne oparte na VAT (Dz.U. L 58 z 28.2.2002, s. 1);

rozporządzenie (WE) nr 1221/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie kwartalnych niefinansowych sprawozdań administracji publicznej (Dz.U. L 179 z 9.7.2002, s. 1);

rozporządzenie (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do terminów przekazywania głównych agregatów rachunków narodowych, w odniesieniu do odstępstw dotyczących przekazywania głównych agregatów rachunków narodowych i w odniesieniu do przekazywania danych dotyczących zatrudnienia w godzinach przepracowanych (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, s. 1);

rozporządzenie (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 1);

rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny (Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 22);

rozporządzenie (WE) nr 1392/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych (Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 1);

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 400/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 11);

rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczące opracowywania i przekazywania kwartalnych danych dotyczących długu publicznego (Dz.U. L 233 z 2.7.2004, s. 1);

rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2000 z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w zakresie krótkoterminowych statystyk finansów publicznych (Dz.U. L 29 z 4.2.2000, s. 4);

decyzja Komisji 98/715/WE z dnia 30 listopada 1998 r. wyjaśniająca załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów (Dz.U. L 340 z 16.12.1998, s. 33);

decyzja Komisji 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaśniająca ponownie załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów w rachunkach narodowych (Dz.U. L 347 z 20.12.2002, s. 42).

1 Dz.U. C 218 z 2.6.2022, s. 2.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2023 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 21 lutego 2023 r.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).
4 Zalecenie Komisji (UE) 2023/397 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie metadanych referencyjnych i raportów jakości dla Europejskiego Systemu Statystycznego, zastępujące zalecenie 2009/498/WE w sprawie metadanych referencyjnych dla Europejskiego Systemu Statystycznego (Dz.U. L 53 z 21.2.2023, s. 104).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/516 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych oraz uchylające dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 (rozporządzenie DNB) (Dz.U. L 91 z 29.3.2019, s. 19).
6 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (Dz.U. L 310 z 30.11.1996, s. 1).
7 Rozporządzenie (WE) nr 359/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 odnośnie do stosowania ESA 95 do określania przez państwa członkowskie płatności za zasoby własne oparte na VAT (Dz.U. L 58 z 28.2.2002, s. 1).
8 Rozporządzenie (WE) nr 1221/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie kwartalnych niefinanso- wych sprawozdań administracji publicznej (Dz.U. L 179 z 9.7.2002, s. 1).
9 Rozporządzenie (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do terminów przekazywania głównych agregatów rachunków narodowych, w odniesieniu do odstępstw dotyczących przekazywania głównych agregatów rachunków narodowych i w odniesieniu do przekazywania danych dotyczących zatrudnienia w godzinach przepracowanych (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, s. 1).
10 Rozporządzenie (WE) nr 501/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwartalnych rachunków finansowych instytucji rządowych i samorządowych (Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 1).
11 Rozporządzenie (WE) nr 1161/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie sporządzania kwartalnych niefinansowych sprawozdań przez sektor instytucjonalny (Dz.U. L 191 z 22.7.2005, s. 22).
12 Rozporządzenie (WE) nr 1392/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych (Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 1).
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 400/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s. 11).
14 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1222/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. dotyczące opracowywania i przekazywania kwartalnych danych dotyczących długu publicznego (Dz.U. L 233 z 2.7.2004, s. 1).
15 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2000 z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w zakresie krótkoterminowych statystyk finansów publicznych (Dz.U. L 29 z 4.2.2000, s. 4).
16 Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 1998 r. (98/715/WE) wyjaśniająca załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów (Dz.U. L 340 z 16.12.1998, s. 33).
17 Decyzja Komisji 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaśniająca ponownie załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów w rachunkach narodowych (Dz.U. L 347 z 20.12.2002, s. 42).
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz.U. L 57 z 18.2.2021, s. 17).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/734 z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 549/2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej oraz uchylające 11 aktów prawnych w dziedzinie rachunków narodowych (Dz.U. L 97 z 5.4.2023, s. 1).
* Eurostat, Handbook on prices and volume measures in national accounts, 2016.
19 Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.