Rozporządzenie 2022/943 w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.164.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/943
z dnia 17 czerwca 2022 r.
w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1 , w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Chorwacka i estońska wersja językowa rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 zawiera błąd w załączniku I tabela "Słownik główny" kolumna druga w odniesieniu do kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 79530000-8.

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować chorwacką i estońską wersję językową załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Doradczego ds. Zamówień Publicznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

(Nie dotyczy wersji polskiej).

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2022 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN
1 Dz.U. L 340 z 16.12.2002, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.