Rozporządzenie 2022/2106 ustanawiające zamknięcie połowów czerwonej krewetki głębinowej w podobszarach geograficznych GFCM 8, 9, 10 i 11 w odniesieniu do statków pływających pod banderą Włoch

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.284.49

Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/2106
z dnia 31 października 2022 r.
ustanawiające zamknięcie połowów czerwonej krewetki głębinowej w podobszarach geograficznych GFCM 8, 9, 10 i 11 w odniesieniu do statków pływających pod banderą Włoch

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1 , w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Rady (UE) 2022/110 2  określono kwoty na rok 2022.

(2) Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą Włoch lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy czerwonej krewetki głębinowej w podobszarach geograficznych Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) 8, 9, 10 i 11 przyznaną na rok 2022.

(3) Należy zatem zakazać pewnych rodzajów działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na rok 2022 Włochom w odniesieniu do stada czerwonej krewetki głębinowej w podobsza- rach geograficznych GFCM 8, 9, 10 i 11 uznaje się za wyczerpaną z dniem określonym w tym załączniku.

Artykuł  2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada, o którym mowa w art. 1, przez statki pływające pod banderą Włoch lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności zakazuje się zatrzymywania na statku, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tym terminie.

Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 października 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

Nr09/TQ110
PAŃSTWO CZŁONKOWSKIEWłochy
STADOARS/GF8-11
GATUNEKCzerwona krewetka głębinowa (Aristaeomorpha foliacea)
OBSZARpodobszary geograficzne 8-9-10-11
DATA28.9.2022
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2022/110 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 mających zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb (Dz.U. L 21 z 31.1.2022, s. 165).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.