Rozporządzenie 2022/2067 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.277.106

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2067
z dnia 25 października 2022 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") 1 , w szczególności jego art. 71 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową występującą u świń utrzymywanych i dzikich, która może mieć poważny wpływ na odnośną populację zwierząt i rentowność hodowli, powodując zakłócenia w przemieszczaniu przesyłek tych zwierząt i pozyskanych od nich lub z nich produktów w Unii oraz w wywozie do państw trzecich.

(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 2  zostało przyjęte w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429 i ustanawia na czas określony środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które mają być stosowane przez państwa członkowskie wymienione w załączniku I do tego rozporządzenia (zainteresowane państwa członkowskie) na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III wymienionych w tym załączniku.

(3) Obszary wymienione jako obszary objęte ograniczeniami I, II i III w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 wyznaczono w oparciu o sytuację epidemiologiczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Unii. Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 został ostatnio zmieniony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1911 3  w następstwie zmian sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tej choroby w Niemczech i we Włoszech. Od czasu przyjęcia tego rozporządzenia wykonawczego sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do tej choroby w niektórych zainteresowanych państwach członkowskich uległa zmianie.

(4) Wszelkie zmiany obszarów objętych ograniczeniami I, II i III w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 powinny opierać się na sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na obszarach występowania tej choroby oraz ogólnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w zainteresowanym państwie członkowskim, poziomie ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby, a także naukowych zasadach i kryteriach określania podziału geograficznego na obszary ze względu na afrykański pomór świń oraz wytycznych Unii uzgodnionych z państwami członkowskimi w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz i publicznie dostępnych na stronie internetowej Komisji 4 . Zmiany takie powinny również uwzględniać normy międzynarodowe, takie jak Kodeks zdrowia zwierząt lądowych 5  Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt oraz uzasadnienia podziału na obszary przedstawione przez właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich.

(5) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 6  uzupełnia przepisy dotyczące zwalczania chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, i zdefiniowanych jako choroby kategorii A, B i C w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 7 . W szczególności w art. 9 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 przewidziano pewne środki służące sklasyfikowaniu zwierzęcia lub grupy zwierząt jako podejrzewanego lub potwierdzonego przypadku choroby umieszczonej w wykazie, w tym afrykańskiego pomoru świń.

(6) Rozporządzenie delegowane Komisji 2020/687 8  uzupełnia przepisy dotyczące zwalczania chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, i zdefiniowanych jako choroby kategorii A, B i C w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/1882. W szczególności w art. 63-66 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 przewidziano pewne środki, które należy wprowadzić w przypadku urzędowego potwierdzenia wystąpienia ogniska choroby kategorii A u dzikich zwierząt, w tym afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń. W szczególności środki te przewidują ustanowienie strefy objętej zakażeniem i zakazy przemieszczania zwierząt dzikich należących do gatunków umieszczonych w wykazie i pozyskanych z nich produktów pochodzenia zwierzęcego.

(7) W maju 2022 r. Włochy poinformowały Komisję o obecnej sytuacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń na swoim terytorium w związku z podejrzeniem przypadku tej choroby u dzikiej świni w prowincji Rieti w regionie Lacjum. Stosując zasadę ostrożności, właściwy organ tego państwa członkowskiego potraktował przypadek podejrzenia afrykańskiego pomoru świń tak, jakby był to potwierdzony przypadek afrykańskiego pomoru świń, i ustanowił strefę objętą zakażeniem, jak przewidziano w przypadku urzędowego potwierdzenia tej choroby w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687 i rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/605.

(8) W październiku 2022 r. Włochy poinformowały Komisję, że ciągłe i szczegółowe środki zwalczania chorób oraz nadzór bierny nad utrzymywanymi i dzikimi świniami wskazują na brak występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń w prowincji Rieti oraz że właściwy organ Włoch może stwierdzić, że przypadek podejrzenia afrykańskiego pomoru świń w prowincji Rieti nie powinien być uważany za potwierdzony przypadek afrykańskiego pomoru świń zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, ponieważ mimo że w wyniku badań na zwierzęciu wykryto kwas nukleinowy właściwy dla tej choroby, zwierzę nie wykazywało żadnych objawów klinicznych choroby i wykluczono wszelkie powiązania epidemiologiczne z innymi podejrzanymi lub potwierdzonymi przypadkami.

(9) Dodatkowo od czasu przyjęcia rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1911 W Niemczech wystąpiły nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń. Ponadto sytuacja epidemiologiczna na niektórych obszarach wymienionych jako obszary objęte ograniczeniami I i III w Polsce poprawiła się w odniesieniu do świń utrzymywanych i dzikich.

(10) W październiku 2022 r. odnotowano również wystąpienie kilku ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w kraju związkowym Brandenburgia w Niemczech na obszarze obecnie wymienionym jako obszar objęty ograniczeniami II w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605, położonym w bliskim sąsiedztwie obszaru w kraju związkowym Brandenburgia obecnie wymienionego w tymże załączniku jako obszar objęty ograniczeniami I. Te nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń oznaczają wzrost poziomu ryzyka, który należy uwzględnić w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605. W związku z tym należy zmienić obecne granice obszarów objętych ograniczeniami I i II, aby uwzględnić te niedawne ogniska.

(11) W następstwie tych niedawnych ognisk afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w kraju związkowym Brandenburgia w Niemczech oraz biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Unii, podział na obszary w tym państwie członkowskim został ponownie oceniony i zaktualizowany zgodnie z art. 5, 6 i 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605. Ponadto ponownie oceniono i zaktualizowano również wprowadzone środki zarządzania ryzykiem. Zmiany te należy odzwierciedlić w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605.

(12) Ponadto, biorąc pod uwagę skuteczność środków zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na niektórych obszarach objętych ograniczeniami III wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605, stosowanych w Polsce zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687, a w szczególności środków określonych w art. 22, 25 i 40 tego rozporządzenia, oraz zgodnie ze środkami zmniejszającymi ryzyko w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń określonymi w kodeksie WOAH, niektóre obszary w województwie lubelskim, podkarpackim, wielkopolskim i lubuskim w Polsce, wymienione obecnie jako obszary objęte ograniczeniami III w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605, powinny teraz zostać wymienione jako obszary objęte ograniczeniami II w tym załączniku z powodu braku ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych na tych obszarach objętym ograniczeniami III w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, podczas gdy choroba ta nadal występuje u dzikich świń. Te obszary objęte ograniczeniami III powinny teraz zostać wymienione jako obszary objęte ograniczeniami II z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

(13) Ponadto, biorąc pod uwagę skuteczność środków zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na obszarach objętych ograniczeniami I wymienionych w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605, stosowanych w Polsce zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/687, a w szczególności środków określonych w art. 64, 65 i 67 tego rozporządzenia, oraz zgodnie ze środkami zmniejszającymi ryzyko w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń określonymi w kodeksie Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, niektóre obszary w województwach podkarpackim, łódzkim i śląskim w Polsce wymienione obecnie jako obszary objęte ograniczeniami I w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 należy teraz usunąć z obszarów objętych ograniczeniami I w tym załączniku z powodu niewystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń utrzymywanych i dzikich na tych obszarach objętych ograniczeniami I przez ostatnie dwanaście miesięcy. Obszary objęte ograniczeniami I należy teraz usunąć z tego załącznika, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

(14) Ponadto na podstawie informacji i uzasadnień otrzymanych od Włoch, w szczególności biorąc pod uwagę zakończenie dochodzenia epidemiologicznego i skuteczność środków zwalczania choroby w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, a także biorąc pod uwagę obecną korzystną sytuację w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w regionie Lacjum oraz środki zwalczania chorób należycie wdrożone przez Włochy, w celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu, należy usunąć obszary objęte ograniczeniami I i II w prowincji Rieti z załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 w celu uwzględnienia obecnej sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w tym państwie członkowskim.

(15) Aby uwzględnić niedawne zmiany sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Unii oraz proaktywnie zwalczać ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się tej choroby, w Niemczech i Polsce należy wyznaczyć nowe obszary objęte ograniczeniami o odpowiedniej wielkości oraz uwzględnić je jako obszary objęte ograniczeniami I i II w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605. Ponadto niektóre części obszaru objętego ograniczeniami I należy usunąć z tego załącznika w odniesieniu do Polski. Ponieważ sytuacja w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń jest w Unii bardzo dynamiczna, przy wyznaczaniu tych nowych obszarów objętych ograniczeniami wzięto pod uwagę sytuację epidemiologiczną na otaczających je obszarach.

(16) Ze względu na pilny charakter sytuacji epidemiologicznej w Unii w odniesieniu do rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń ważne jest, aby zmiany, które mają zostać wprowadzone niniejszym rozporządzeniem wykonawczym w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605, stały się skuteczne tak szybko, jak jest to możliwe.

(17) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 października 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK I

OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMI

CZĘŚĆ I

1. Niemcy

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Niemczech:

Bundesland Brandenburg:

– Landkreis Dahme-Spreewald:

– Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

– Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

– Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Witt- mannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

– Gemeinde Neu Zauche,

– Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

– Gemeinde Spreewaldheide,

– Gemeinde Straupitz,

– Landkreis Märkisch-Oderland:

– Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

– Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

– Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

– Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Raths- dorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

– Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

– Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

– Gemeine Garzau-Garzin,

– Gemeinde Waldsieversdorf,

– Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

– Gemeinde Reichenow-Mögelin,

– Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

– Gemeinde Oberbarnim,

– Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

– Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

– Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

– Landkreis Barnim:

– Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

– Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

– Gemeinde Althüttendorf,

– Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

– Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

– Gemeinde Britz,

– Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

– Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

– Gemeinde Breydin,

– Gemeinde Melchow,

– Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

– Hohenfinow südlich der B167,

– Landkreis Uckermark:

– Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

– Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

– Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

– Gemeinde Zichow,

– Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

– Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

– Gemeinde Tantow,

– Gemeinde Mescherin außer der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2, dieser folgend bis zur Gemarkungsgrenze Rosow, weiter in nordwestlicher Richtung bis Rosow, weiter auf der K7311 zur Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, dieser folgend in östlicher Richtung bis zur polnischen Grenze,

– Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohen- reinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

– Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

– Landkreis Oder-Spree:

– Gemeinde Storkow (Mark),

– Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

– Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

– Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

– Gemeinde Rauen,

– Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

– Gemeinde Reichenwalde,

– Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

– Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

– Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

– Landkreis Spree-Neiße:

– Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

– Gemeinde Drachhausen,

– Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

– Gemeinde Drehnow,

– Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

– Gemeinde Guhrow,

– Gemeinde Werben,

– Gemeinde Dissen-Striesow,

– Gemeinde Briesen,

– Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig, Schorbus, Domsdorf, Drebkau, Laubst, Leuthen, Siewisch, Casel und Greifenhain,

– Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow nördl. der BAB 15, Kolkwitz, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Krieschow, Limberg, Glinzig, Milkersdorf und Hähnchen,

– Gemeinde Burg (Spreewald)

– Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

– Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

– Gemeinde Neupetershain,

– Gemeinde Lauchhammer,

– Gemeinde Schwarzheide,

– Gemeinde Schipkau,

– Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg, Reppist, Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,

– die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

– Gemeinde Neu-Seeland mit den Gemarkungen Lieske, Bahnsdorf und Lindchen,

– Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Dörrwalde und Allmosen,

– Gemeinde Tettau,

– Landkreis Elbe-Elster:

– Gemeinde Großthiemig,

– Gemeinde Hirschfeld,

– Gemeinde Gröden,

– Gemeinde Schraden,

– Gemeinde Merzdorf,

– Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

– Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

– Landkreis Prignitz:

– Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

– Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

– Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dall- min westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

– Gemeinde Gülitz-Reetz,

– Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

– Gemeinde Triglitz,

– Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

– Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

– Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

– Gemeinde Meyenburg,

– Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

– Landkreis Bautzen

– Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Cunewalde,

– Gemeinde Demitz-Thumitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Doberschau-Gaußig,

– Gemeinde Göda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

– Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

– Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Neukirch/Lausitz,

– Gemeinde Obergurig,

– Gemeinde Schmölln-Putzkau,

– Gemeinde Sohland a. d. Spree,

– Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

– Gemeinde Stadt Wilthen,

– Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

– Stadt Dresden:

– Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Landkreis Meißen:

– Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Hirschstein,

– Gemeinde Käbschütztal,

– Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Stadt Lommatzsch,

– Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,

– Gemeinde Stadt Riesa,

– Gemeinde Stadt Strehla,

– Gemeinde Stauchitz,

– Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

– Gemeinde Zeithain,

– Landkreis Mittelsachsen:

– Gemeinde Reinsberg,

– Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

– Gemeinde Bannewitz,

– Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

– Gemeinde Kreischa,

– Gemeinde Lohmen,

– Gemeinde Müglitztal,

– Gemeinde Stadt Dohna,

– Gemeinde Stadt Freital,

– Gemeinde Stadt Heidenau,

– Gemeinde Stadt Hohnstein,

– Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

– Gemeinde Stadt Pirna,

– Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

– Gemeinde Stadt Stolpen,

– Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

– Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

– Landkreis Vorpommern Greifswald

– Gemeinde Penkun,

– Gemeinde Nadrensee,

– Gemeinde Krackow,

– Gemeinde Glasow,

– Gemeinde Grambow,

– Landkreis Ludwigslust-Parchim:

– Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

– Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

– Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

– Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

– Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

– Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tön- chow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

– Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

– Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

– Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

– Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

– Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

– Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

– Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

– Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

– Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

– Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möde- ritz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

– Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

– Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

– Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

– Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

– Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2. Estonia

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Estonii:

– Hiiu maakond.

3. Grecja

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Grecji:

– in the regional unit of Drama:

– the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropo- tamo (in Drama municipality),

– the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

– the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

– the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Pota- moi (in Kato Nevrokopi municipality),

– in the regional unit of Xanthi:

– the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

– the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

– the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

– in the regional unit of Rodopi:

– the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

– the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

– the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

– the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

– in the regional unit of Evros:

– the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

– the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

– the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

– in the regional unit of Serres:

– the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promaho- nas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achla- dochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

– the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

– the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Pod- ismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4. Łotwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Łotwie:

– Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

– Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļu- pes ielas un Dauguļupītes.

5. Litwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Litwie:

– Kalvarijos savivaldybė,

– Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

– Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

– Palangos miesto savivaldybė,

– Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6. Węgry

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Węgrzech:

– Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

– Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

– 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7. Polska

Następujące obszary objęte ograniczeniami I w Polsce:

w województwie kujawsko - pomorskim:

– powiat rypiński,

– powiat brodnicki,

– powiat grudziądzki,

– powiat miejski Grudziądz,

– powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

– gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

– gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

– gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

– gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

– gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

– powiat ostrołęcki,

– powiat miejski Ostrołęka,

– gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

– powiat miejski Płock,

– powiat ciechanowski,

– gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

– powiat sierpecki,

– gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

– część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

– gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

– powiat przasnyski,

– powiat makowski,

– powiat pułtuski,

– część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

– część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

– część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

– gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

– gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

– gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

– powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

– gmina Krempna w powiecie jasielskim,

– część powiatu ropczycko - sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

– gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

– gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

– powiat miejski Przemyśl,

– gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

– powiat łańcucki,

– gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

– gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

– część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie świętokrzyskim:

– gminy Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,

– powiat kazimierski,

– powiat skarżyski,

– część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

– część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

– gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

– gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

– powiat ostrowiecki,

– gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

– gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna - Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce - Słopiec - Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

– gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

– gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

– gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno - Rogienice - Dąbie - Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec - Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

– gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

– gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

– gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

– powiat miejski Skierniewice,

– gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

– gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim, w województwie pomorskim:

– gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

– gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

– gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

– powiat gdański,

– Miasto Gdańsk,

– powiat tczewski,

– powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

– gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

– gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko - drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

– gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

– gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

– część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

– gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

– część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

– miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,

– gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

– gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,

– gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,

– część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

– gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,

– gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

– gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

– gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

– gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

– gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

– gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

– gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

– gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

– gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

– gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

– gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północnowschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

– gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

– powiat czarnkowsko-trzcianecki,

– część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

– gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

– gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

– powiat pleszewski,

– gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

– gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

– gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

– powiat ostrowski,

– powiat miejski Kalisz,

– powiat kaliski,

– powiat turecki,

– gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,

– powiat kępiński,

– powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

– gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

– gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

– gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

– gmina Grodków w powiecie brzeskim,

– gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

– powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

– gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

– gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

– gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

– gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

– część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

– gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

– powiat brzeski,

– powiat gorlicki,

– powiat proszowicki,

– część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

– gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

– powiat miejski Nowy Sącz,

– powiat tarnowski,

– powiat miejski Tarnów,

– część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8. Słowacja

Następujące obszary objęte ograniczeniami I na Słowacji:

– in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

– in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

– in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Seme- rovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,

– in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

– the whole district of Ružomberok,

– in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

– in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

– in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leš- tiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

– in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

– in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,

– the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9. Włochy

Następujące obszary objęte ograniczeniami I we Włoszech:

Piedmont Region:

– in the province of Alessandria, the municipalities of Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

– in the province of Asti, the municipalities of Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,

– in the province of Cuneo, the municipalities of Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

Liguria Region:

– in the province of Genova, the Municipalities of Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;

– in the province of Savona, the municipalities of Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

Emilia-Romagna Region:

– in the province of Piacenza, the municipalities of Ottone, Zerba,

Lombardia Region:

– in the province of Pavia, the municipalities of Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

Lazio Region:

– in the province of Rome,

North: the municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;

West: the municipality of Fiumicino;

South: the municipality of Rome between the boundaries of the municipality of Fiumicino (West), the limits of Zone 3 (North), the Tiber river up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare GRA Highway, the Grande Raccordo Anulare GRA Highway up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio;

East: the municipalities of Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova.

CZĘŚĆ II

1. Bułgaria

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Bułgarii:

– the whole region of Haskovo,

– the whole region of Yambol,

– the whole region of Stara Zagora,

– the whole region of Pernik,

– the whole region of Kyustendil,

– the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

– the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

– the whole region of Smolyan,

– the whole region of Dobrich,

– the whole region of Sofia city,

– the whole region of Sofia Province,

– the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

– the whole region of Razgrad,

– the whole region of Kardzhali,

– the whole region of Burgas,

– the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

– the whole region of Silistra,

– the whole region of Ruse,

– the whole region of Veliko Tarnovo,

– the whole region of Pleven,

– the whole region of Targovishte,

– the whole region of Shumen,

– the whole region of Sliven,

– the whole region of Vidin,

– the whole region of Gabrovo,

– the whole region of Lovech,

– the whole region of Montana,

– the whole region of Vratza.

2. Niemcy

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Niemczech:

Bundesland Brandenburg:

– Landkreis Oder-Spree:

– Gemeinde Grunow-Dammendorf,

– Gemeinde Mixdorf

– Gemeinde Schlaubetal,

– Gemeinde Neuzelle,

– Gemeinde Neißemünde,

– Gemeinde Lawitz,

– Gemeinde Eisenhüttenstadt,

– Gemeinde Vogelsang,

– Gemeinde Ziltendorf,

– Gemeinde Wiesenau,

– Gemeinde Friedland,

– Gemeinde Siehdichum,

– Gemeinde Müllrose,

– Gemeinde Briesen,

– Gemeinde Jacobsdorf

– Gemeinde Groß Lindow,

– Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

– Gemeinde Ragow-Merz,

– Gemeinde Beeskow,

– Gemeinde Rietz-Neuendorf,

– Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

– Gemeinde Langewahl,

– Gemeinde Berkenbrück,

– Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

– Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

– Gemeinde Diensdorf-Radlow,

– Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

– Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

– Landkreis Dahme-Spreewald:

– Gemeinde Jamlitz,

– Gemeinde Lieberose,

– Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

– Landkreis Spree-Neiße:

– Gemeinde Schenkendöbern,

– Gemeinde Guben,

– Gemeinde Jänschwalde,

– Gemeinde Tauer,

– Gemeinde Peitz,

– Gemeinde Kolkwitz mit der Gemarkung Klein Gaglow südl. der BAB 15,

– Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

– Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

– Gemeinde Heinersbrück,

– Gemeinde Forst,

– Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

– Gemeinde Neiße-Malxetal,

– Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

– Gemeinde Tschernitz,

– Gemeinde Döbern,

– Gemeinde Felixsee,

– Gemeinde Wiesengrund,

– Gemeinde Spremberg,

– Gemeinde Welzow,

– Gemeinde Neuhausen/Spree,

– Gemeinde Drebkau mit der Gemarkung Kausche,

– Kreisfreie Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB 15,

– Landkreis Märkisch-Oderland:

– Gemeinde Bleyen-Genschmar,

– Gemeinde Neuhardenberg

– Gemeinde Golzow,

– Gemeinde Küstriner Vorland,

– Gemeinde Alt Tucheband,

– Gemeinde Reitwein,

– Gemeinde Podelzig,

– Gemeinde Gusow-Platkow,

– Gemeinde Seelow,

– Gemeinde Vierlinden,

– Gemeinde Lindendorf,

– Gemeinde Fichtenhöhe,

– Gemeinde Lietzen,

– Gemeinde Falkenhagen (Mark),

– Gemeinde Zeschdorf,

– Gemeinde Treplin,

– Gemeinde Lebus,

– Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

– Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

– Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf - östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße "Sophienhof" dieser westlich folgend bis "Ruesterchegraben" weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung "Herrnhof", weiter entlang "Letschiner Hauptgraben" nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf - östlich der B167,

– Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

– Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

– Gemeinde Oderaue,

– Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Raths- dorf - östlich der B167 und Wriezen - östlich der B167,

– Gemeinde Neulewin,

– Gemeinde Neutrebbin,

– Gemeinde Letschin,

– Gemeinde Zechin,

– Landkreis Barnim:

– Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

– Gemeinde Parsteinsee,

– Gemeinde Oderberg,

– Gemeinde Liepe,

– Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

– Gemeinde Niederfinow,

– Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

– Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

– Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

– Landkreis Uckermark:

– Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

– Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Fel- chow östlich der B2,

– Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

– Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

– Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

– Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

– Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

– Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

– Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2, dieser folgend bis zur Gemarkungsgrenze Rosow, weiter in nordwestlicher Richtung bis Rosow, weiter auf der K7311 zur Landesgrenze zu MecklenburgVorpommern, dieser folgend in östlicher Richtung bis zur polnischen Grenze,

– Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

– Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

– Landkreis Prignitz:

– Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

– Gemeinde Berge,

– Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,

– Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Tel- schow,

– Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

– Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

– Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkung Peickwitz,

– Gemeinde Hohenbocka,

– Gemeinde Grünewald,

– Gemeinde Hermsdorf,

– Gemeinde Kroppen,

– Gemeinde Ortrand,

– Gemeinde Großkmehlen,

– Gemeinde Lindenau,

– Gemeinde Frauendorf,

– Gemeinde Ruhland,

– Gemeinde Guteborn

– Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

– Landkreis Bautzen:

– Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,

– Gemeinde Burkau,

– Gemeinde Crostwitz,

– Gemeinde Demitz-Thumitz nördlich der S111,

– Gemeinde Elsterheide,

– Gemeinde Frankenthal,

– Gemeinde Göda nördlich der S111,

– Gemeinde Großdubrau,

– Gemeinde Großharthau nördlich der B6,

– Gemeinde Großnaundorf,

– Gemeinde Haselbachtal,

– Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

– Gemeinde Königswartha,

– Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

– Gemeinde Laußnitz,

– Gemeinde Lichtenberg,

– Gemeinde Lohsa,

– Gemeinde Malschwitz,

– Gemeinde Nebelschütz,

– Gemeinde Neukirch,

– Gemeinde Neschwitz,

– Gemeinde Ohorn,

– Gemeinde Oßling,

– Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

– Gemeinde Panschwitz-Kuckau,

– Gemeinde Puschwitz,

– Gemeinde Räckelwitz,

– Gemeinde Radibor,

– Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

– Gemeinde Rammenau,

– Gemeinde Schwepnitz,

– Gemeinde Spreetal,

– Gemeinde Stadt Bautzen nördlich der S111 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

– Gemeinde Stadt Bernsdorf,

– Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 nördlich der S111,

– Gemeinde Stadt Elstra,

– Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

– Gemeinde Stadt Hoyerswerda,

– Gemeinde Stadt Kamenz,

– Gemeinde Stadt Königsbrück,

– Gemeinde Stadt Lauta,

– Gemeinde Stadt Pulsnitz,

– Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,

– Gemeinde Stadt Weißenberg,

– Gemeinde Stadt Wittichenau,

– Gemeinde Steina,

– Gemeinde Wachau,

– Stadt Dresden:

– Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

– Landkreis Görlitz,

– Landkreis Meißen:

– Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

– Gemeinde Ebersbach,

– Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

– Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

– Gemeinde Lampertswalde,

– Gemeinde Moritzburg,

– Gemeinde Niederau östlich der B101,

– Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

– Gemeinde Priestewitz,

– Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

– Gemeinde Schönfeld,

– Gemeinde Stadt Coswig,

– Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

– Gemeinde Stadt Großenhain,

– Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

– Gemeinde Stadt Radebeul,

– Gemeinde Stadt Radeburg,

– Gemeinde Thiendorf,

– Gemeinde Weinböhla,

– Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

– Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

– Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

– Landkreis Ludwigslust-Parchim:

– Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

– Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl,

– Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

– Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage:

– Dambeck (bei Ludwigslust),

– Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wan- gelin,

– Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Aus- bau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

– Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen:

– Groß Godems, Klein Godems,

– Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

– Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien,

– Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

– Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

– Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

– Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

– Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

– Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

– Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,

– Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

– Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

– Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

– Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,

– Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,

– Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3. Estonia

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Estonii:

– Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Łotwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Łotwie:

– Aizkraukles novads,

– Alūksnes, novada Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemera pagasts, Jaunannas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no Pededzes upes, Alūksnes pilsēta,

– Augšdaugavas novads,

– Ādažu novads,

– Balvu, novada Baltinavas, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kupravas, Lazdukalna, Lazdulejas, Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, Tilžas, Vectilžas, Vecumu, Žīguru, Viļakas pilsēta,

– Bauskas novads,

– Cēsu novads,

– Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Prie- kules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

– Dobeles novads,

– Gulbenes, novada Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagasts, Litenes pagasta daļa uz rietumiem no Pededzes upes, Gulbenes pilsēta,

– Jelgavas novads,

– Jēkabpils novads,

– Krāslavas novads,

– Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kuldīgas pilsēta,

– Ķekavas novads,

– Limbažu novads,

– Līvānu novads,

– Ludzas novads,

– Madonas novads,

– Mārupes novads,

– Ogres novads,

– Olaines novads,

– Preiļu, novada Aglonas, Aizkalnes, Pelēču, Preiļu, Riebiņu, Rožkalnu, Saunas, Sīļukalna, Stabulnieku, Upmalas, Vārkavas pagasts, Galēnu pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V742, Preiļu pilsēta,

– Rēzeknes, novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dekšāres, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Mākoņkalna, Nagļu, Nautrēnu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Sokolku, Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu, Viļānu pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Vertukšne, uz austrumiem no Vertukšnes ezera, Maltas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa Vertukšne - Rozentova un uz austrumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V577, V742, Viļānu pilsēta,

– Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

– Salaspils novads,

– Saldus novads,

– Saulkrastu novads,

– Siguldas novads,

– Smiltenes novads,

– Talsu novads,

– Tukuma novads,

– Valkas novads,

– Valmieras novads,

– Varakļānu novads,

– Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Vārves, Užavas, Usmas, Jūrkalnes pagasts, Ugāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1347, uz austrumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei, Piltenes pilsēta,

– Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

– Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

– Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

– Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5. Litwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Litwie:

– Alytaus miesto savivaldybė,

– Alytaus rajono savivaldybė,

– Anykščių rajono savivaldybė,

– Akmenės rajono savivaldybė,

– Birštono savivaldybė,

– Biržų miesto savivaldybė,

– Biržų rajono savivaldybė,

– Druskininkų savivaldybė,

– Elektrėnų savivaldybė,

– Ignalinos rajono savivaldybė,

– Jonavos rajono savivaldybė,

– Joniškio rajono savivaldybė,

– Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

– Kaišiadorių rajono savivaldybė,

– Kauno miesto savivaldybė,

– Kauno rajono savivaldybė,

– Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija.

– Kelmės rajono savivaldybė,

– Kėdainių rajono savivaldybė,

– Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

– Kupiškio rajono savivaldybė,

– Kretingos rajono savivaldybė,

– Lazdijų rajono savivaldybė,

– Mažeikių rajono savivaldybė,

– Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

– Pagėgių savivaldybė,

– Pakruojo rajono savivaldybė,

– Panevėžio rajono savivaldybė,

– Panevėžio miesto savivaldybė,

– Pasvalio rajono savivaldybė,

– Radviliškio rajono savivaldybė,

– Rietavo savivaldybė,

– Prienų rajono savivaldybė,

– Plungės rajono savivaldybė,

– Raseinių rajono savivaldybė,

– Rokiškio rajono savivaldybė,

– Skuodo rajono savivaldybė,

– Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

– Šalčininkų rajono savivaldybė,

– Šiaulių miesto savivaldybė,

– Šiaulių rajono savivaldybė,

– Šilutės rajono savivaldybė,

– Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

– Šilalės rajono savivaldybė,

– Švenčionių rajono savivaldybė,

– Tauragės rajono savivaldybė,

– Telšių rajono savivaldybė,

– Trakų rajono savivaldybė,

– Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

– Utenos rajono savivaldybė,

– Varėnos rajono savivaldybė,

– Vilniaus miesto savivaldybė,

– Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

– Visagino savivaldybė,

– Zarasų rajono savivaldybė.

6. Węgry

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Węgrzech:

– Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

– Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

– Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

– Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgaz dálkodási egységeinek teljes területe,

– Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7. Polska

Następujące obszary objęte ograniczeniami II w Polsce:

w województwie warmińsko-mazurskim:

– gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

– powiat elbląski,

– powiat miejski Elbląg,

– część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,

– powiat piski,

– powiat bartoszycki,

– część powiatu oleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

– część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

– powiat braniewski,

– powiat kętrzyński,

– powiat lidzbarski,

– gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

– powiat mrągowski,

– część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

– powiat olsztyński,

– powiat miejski Olsztyn,

– powiat nidzicki,

– gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

– część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

– gmina Iłowo - Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

– powiat bielski,

– powiat grajewski,

– powiat moniecki,

– powiat sejneński,

– gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

– powiat miejski Łomża,

– powiat siemiatycki,

– powiat hajnowski,

– gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

– gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

– gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

– powiat białostocki,

– powiat suwalski,

– powiat miejski Suwałki,

– powiat augustowski,

– powiat sokólski,

– powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

– gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

– powiat miejski Siedlce,

– gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

– powiat łosicki,

– powiat sochaczewski,

– powiat zwoleński,

– powiat kozienicki,

– powiat lipski,

– powiat radomski

– powiat miejski Radom,

– powiat szydłowiecki,

– gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

– gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

– gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

– powiat nowodworski,

– gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

– gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

– powiat garwoliński,

– gminy Boguty - Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

– część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny - zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

– gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

– gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

– powiat otwocki,

– powiat warszawski zachodni,

– powiat legionowski,

– powiat piaseczyński,

– powiat pruszkowski,

– powiat grójecki,

– powiat grodziski,

– powiat żyrardowski,

– powiat białobrzeski,

– powiat przysuski,

– powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

– powiat bialski,

– powiat miejski Biała Podlaska,

– powiat janowski,

– powiat puławski,

– powiat rycki,

– powiat łukowski,

– powiat lubelski,

– powiat miejski Lublin,

– powiat lubartowski,

– powiat łęczyński,

– powiat świdnicki,

– powiat biłgorajski,

– powiat hrubieszowski,

– powiat krasnostawski,

– powiat chełmski,

– powiat miejski Chełm,

– powiat tomaszowski,

– powiat kraśnicki,

– powiat opolski,

– powiat parczewski,

– powiat włodawski,

– powiat radzyński,

– powiat miejski Zamość,

– powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

– powiat stalowowolski,

– powiat lubaczowski,

– gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

– powiat jarosławski,

– gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

– gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

– powiat leżajski,

– powiat niżański,

– powiat tarnobrzeski,

– gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

– gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4,

– część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

– część powiatu mieleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie małopolskim:

– gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,

– gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

– gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

– gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

– gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

– gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

– część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

– gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

– gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

– gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

– powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

– gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko - drezdeneckim,

– powiat żarski,

– powiat słubicki,

– gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Małomice Wymiarki, Żagań i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

– powiat krośnieński,

– powiat zielonogórski

– powiat miejski Zielona Góra,

– powiat nowosolski,

– powiat sulęciński,

– powiat międzyrzecki,

– powiat świebodziński,

– powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

– powiat zgorzelecki,

– gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,

– część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

– gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

– gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

– gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średz- kim,

– gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

– gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

– gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

– gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

– powiat miejski Wrocław,

– gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

– gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

– gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

– gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów - Piotr- kosice - Sulimierz - Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

– część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,

– powiat głogowski,

– gmina Niechlów w powiecie górowskim,

– gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin - Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

– gmina Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Wleń w powiecie lwóweckim,

– gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina - Zdrój, miasto Szczawno - Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

– powiat miejski Wałbrzych,

– gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

– gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek - Kluczewo - Sączkowo - Przemęt - Błotnica - Starkowo - Boszkowo - Letnisko w powiecie wol- sztyńskim,

– gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

– powiat międzychodzki,

– powiat nowotomyski,

– powiat obornicki,

– część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północnowschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim,

– powiat miejski Poznań,

– gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północnowschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

– gminy

– część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,

– gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,

– gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

– gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

– gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

– gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

– gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

– gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

– gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfiń- skim,

– gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

w województwie opolskim:

– gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

– gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

– gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8. Słowacja

Następujące obszary objęte ograniczeniami II na Słowacji:

– the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,

– the whole district of Poprad

– the whole district of Spišská Nová Ves,

– the whole district of Levoča,

– the whole district of Kežmarok

– in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

– the whole district of Košice-okolie,

– the whole district of Rožnava,

– the whole city of Košice,

– in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,

– the whole district of Vranov nad Topľou,

– the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

– the whole district of Snina,

– the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,

– the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,

– the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,

– the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,

– the whole district of Bardejov,

– the whole district of Stará Ľubovňa,

– the whole district of Revúca,

– the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,

– in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

– the whole district of Lučenec,

– the whole district of Poltár,

– the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III,

– the whole district of Detva,

– the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

– the whole district of Banska Stiavnica,

– in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,

– the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III,

– the whole district of Brezno,

– the whole district of Liptovsky Mikuláš,

– the whole district of Trebišov'.

9. Włochy

Następujące obszary objęte ograniczeniami II we Włoszech:

Piedmont Region:

– in the Province of Alessandria, the municipalities of Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Gri- malda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casa- leggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Vil- lalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice,

– in the province of Asti, the municipality of Mombaldone,

Liguria Region:

– in the province of Genova, the municipalities of Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Mon- toggio, Crocefieschi, Vobbia;

in the province of Savona, the municipalities of Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia,

Lazio Region:

– the Area of the Municipality of Rome within the administrative boundaries of the Local Heatlh Unit "ASL RM1".

CZĘŚĆ III

1. Bułgaria

Następujące obszary objęte ograniczeniami III w Bułgarii:

– in Blagoevgrad region:

– the whole municipality of Sandanski

– the whole municipality of Strumyani

– the whole municipality of Petrich,

– the Pazardzhik region:

– the whole municipality of Pazardzhik,

– the whole municipality of Panagyurishte,

– the whole municipality of Lesichevo,

– the whole municipality of Septemvri,

– the whole municipality of Strelcha,

– in Plovdiv region

– the whole municipality of Hisar,

– the whole municipality of Suedinenie,

– the whole municipality of Maritsa

– the whole municipality of Rodopi,

– the whole municipality of Plovdiv,

– in Varna region:

– the whole municipality of Byala,

– the whole municipality of Dolni Chiflik.

2. Włochy

Następujące obszary objęte ograniczeniami III we Włoszech:

– Sardinia Region: the whole territory.

3. Łotwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami III na Łotwie:

– Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

– Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Padures, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Skrundas pilsēta,

– Ventspils novada Zlēku pagasts, Ugāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1347, uz rietumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei,

– Alūksnes novada Jaunannas pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no Pededzes upes,

– Balvu novada Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes, Balvu pagasts, Balvu pilsēta,

– Gulbenes novada Litenes pagasta daļa uz austrumiem no Pededzes upes,

– Preiļu novada Silajāņu pagasts, Galēnu pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V742,

– Rēzeknes novada Silmalas pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Ver- tukšne, uz rietumiem no Vertukšnes ezera, Maltas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa Vertukšne - Rozentova un uz rietumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V577, V742.

4. Litwa

Następujące obszary objęte ograniczeniami III na Litwie:

– Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

– Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

– Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

– Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.

– Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

– Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos.

– Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

– Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

– Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5. Polska

Następujące obszary objęte ograniczeniami III w Polsce:

w województwie zachodniopomorskim:

– gminy Banie, Trzcińsko - Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

– część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

– część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,

– powiat nowomiejski,

– gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

– gmina Banie Mazurskie, część gminy Gołdap położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę bignącą od zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Pietraszki - Grygieliszki - Łobody - Bałupiany - Piękne Łąki do skrzyżowania z drogą nr 65, następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 650 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 65 do miejscowości Wronki Wielkie i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wronki Wielkie - Suczki - Pietrasze - Kamionki - Wilkasy biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie gołdapskim,

– część gminy Pozdezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Stręgiel - Gębałka - Kuty - Jakunówko - Jasieniec, część gminy Budry położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Skalisze - Budzewo - Budry - Brzozówko w powiecie węgorzewskim,

– część gminy Kruklanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Jasieniec - Jeziorowskie - Podleśne w powiecie giżyckim,

– część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Wierzbiadnki - Czerwony Dwór - Mazury w powiecie oleckim,

w województwie podkarpackim:

– gminy Borowa, Czermin, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne w powiecie mieleckim,

w województwie lubuskim:

– gminy Niegosławice, Szprotawa w powiecie żagańskim,

w województwie wielkopolskim:

– gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

– powiat miejski Leszno,

– gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,

– część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

– gminy Gostyń, Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

– część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek - Kluczewo - Sączkowo - Przemęt - Błotnica - Starkowo - Boszkowo - Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

– powiat rawicki,

– gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Ceradz Kościelny - Grzebienisko - Wierzeja - Wilkowo, biegnącą do skrzyżowania z autostradą A2, część gminy Kaźmierz położona zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna, część gminy Ostroróg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 184 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 116 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 116 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 184 do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna biegnącą od południowej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 184 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogęn r 184 biegnącą od przecięcia z rzeką Sarna do północnej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

– część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

– część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

– gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

– część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin - Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim

– gmina Gromadka w powiecie bolesławieckim,

– gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,

– gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

– powiat miejski Legnica,

– część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,

– część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów - Piotrko- sice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

– gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,

– gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszow- skim,

– gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna - Cedzyna oraz na północ od linii wyznczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce - Słopiec - Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

– powiat miejski Kielce,

– gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno - Rogienice - Dąbie - Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec - Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminyw powiecie włoszczowskim,

– gmina Kije w powiecie pińczowskim,

– gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,

w województwie małopolskim:

– gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

6. Rumunia

Następujące obszary objęte ograniczeniami III w Rumunii:

– Zona orasului Bucuresti,

– Judetul Constanta,

– Judetul Satu Mare,

– Judetul Tulcea,

– Judetul Bacau,

– Judetul Bihor,

– Judetul Bistrita Nasaud,

– Judetul Braila,

– Judetul Buzau,

– Judetul Calarasi,

– Judetul Dambovita,

– Judetul Galati,

– Judetul Giurgiu,

– Judetul Ialomita,

– Judetul Ilfov,

– Judetul Prahova,

– Judetul Sálaj,

– Judetul Suceava

– Judetul Vaslui,

– Judetul Vrancea,

– Judetul Teleorman,

– Judetul Mehedinti,

– Judetul Gorj,

– Judetul Arges,

– Judetul Olt,

– Judetul Dolj,

– Judetul Arad,

– Judetul Timis,

– Judetul Covasna,

– Judetul Brasov,

– Judetul Botosani,

– Judetul Valcea,

– Judetul Iasi,

– Judetul Hunedoara,

– Judetul Alba,

– Judetul Sibiu,

– Judetul Caras-Severin,

– Judetul Neamt,

– Judetul Harghita,

– Judetul Mures,

– Judetul Cluj,

– Judetul Maramure§.

7. Słowacja

Następujące obszary objęte ograniczeniami III na Słowacji:

– The whole district of Vranov and Topľou,

– In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Ciro- chou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,

– In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,

– In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,

– In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,

– In the district Of Sabinov: Daletice,

– In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Baje- rov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany,

– the whole district of Medzilaborce,

– In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

– In the district of Svidník: Pstruša,

– In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Ková- čová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec,

– In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica,

– The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.".

1 Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 129 z 15.4.2021, s. 1).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1911 z dnia 6 października 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 261 z 7.10.2022, s. 6).
4 Dokument roboczy SANTE/7112/2015/Rev. 3 "Zasady i kryteria określania podziału geograficznego na obszary ze względu na afrykański pomór świń" (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en).
5 Kodeks zdrowia zwierząt lądowych OIE, 29. wydanie, 2021. Tom I i II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 211).
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).
8 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.