Rozporządzenie 2021/1237 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.270.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/1237
z dnia 23 lipca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 2  stanowi ważne odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą państwa członkowskie muszą zgłaszać Komisji wszelkie plany przyznania nowej pomocy przed ich wdrożeniem, uzależnione od spełnienia pewnych określonych wcześniej warunków.

(2) Z uwagi na gospodarcze i finansowe skutki pandemii COVID-19 dla przedsiębiorstw oraz w celu zapewnienia spójności z ogólną reakcją polityczną Komisji, zwłaszcza w latach 2020-2021, należy dostosować rozporządzenie (UE) nr 651/2014. Przedsiębiorstwa, które stały się przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji w wyniku pandemii COVID-19, powinny nadal kwalifikować się do pomocy na podstawie rozporządzenia (UE) nr 651/2014 przez ograniczony okres, a mianowicie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Ponadto należy uznać, że beneficjenci regionalnej pomocy inwestycyjnej, którzy czasowo lub na stałe zwolnili pracowników w związku z pandemią COVID-19 w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., nie naruszyli obowiązku utrzymania tych miejsc pracy na danym obszarze przez okres pięciu lat od dnia, w którym stanowisko zostało po raz pierwszy obsadzone, lub trzech lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

(3) Pomoc państwa przyznana przedsiębiorstwom uczestniczącym w projektach grupy operacyjnej europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI), objętych art. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 3  lub w projektach na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 4  lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 5 , ma niewielki wpływ na konkurencję, w szczególności ze względu na pozytywną rolę, jaką pomoc ta odgrywa w dzieleniu się wiedzą, zwłaszcza w przypadku społeczności lokalnych i rolniczych, oraz fakt, że ma często zbiorowy charakter i dość małą skalę. Projekty te to projekty o charakterze zintegrowanym, wielopodmiotowym i wielosektorowym, co może prowadzić do pewnych trudności w ich kwalifikacji w świetle prawa dotyczącego pomocy państwa. Ze względu na lokalny charakter poszczególnych projektów grupy operacyjnej EPI i projektów RLKS, wybieranych na podstawie wieloletniej strategii rozwoju lokalnego określonej i realizowanej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz ich ukierunkowanie na cele leżące w interesie społeczności, społeczeństwa, środowiska i klimatu, niniejsze rozporządzenie powinno odnosić się do pewnych trudności, jakie występują w przypadku projektów grupy operacyjnej EPI i projektów RLKS, aby ułatwić zapewnienie ich zgodności z zasadami pomocy państwa.

(4) Z uwagi na ograniczony wpływ, jaki mają na handel i konkurencję małe kwoty pomocy przyznawanej MŚP korzystającym, bezpośrednio lub pośrednio, z projektów grupy operacyjnej EPI i projektów RLKS, należy określić proste zasady obowiązujące w przypadkach, w których łączna kwota pomocy na jeden projekt nie przekracza określonego pułapu.

(5) Przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej (EWT) objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 6  lub rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 7  doświadczają często trudności w finansowaniu dodatkowych kosztów wynikających ze współpracy między partnerami znajdującymi się w różnych regionach oraz w różnych państwach członkowskich lub państwach trzecich. Z uwagi na znaczenie, jakie dla polityki spójności ma EWT, która zapewnia ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich lub państw trzecich, należy zaradzić pewnym trudnościom związanym z projektami w ramach EWT, aby ułatwić doprowadzenie do ich zgodności z zasadami dotyczącymi pomocy państwa. W świetle doświadczeń Komisji rozporządzenie (UE) nr 651/2014 powinno mieć zastosowanie do pomocy dla projektów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, niezależnie od wielkości przedsiębiorstw będących beneficjentami.

(6) Ponadto, z uwagi na ograniczony wpływ, jaki mają na handel i konkurencję małe kwoty pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom uczestniczącym w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwa otrzymują tę pomoc pośrednio, należy określić proste zasady obowiązujące w przypadkach, w których łączna kwota pomocy przypadająca na jedno przedsiębiorstwo na jeden projekt nie przekracza określonego pułapu.

(7) Projekty badawczo-rozwojowe lub studia wykonalności, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w następstwie oceny i rankingu przeprowadzonego przez niezależnych ekspertów, które uznaje się za doskonałe i zasługujące na uzyskanie finansowania publicznego, a które jednak nie mogą być finansowane w ramach programu ramowego Horyzont ze względu na brak dostępnego budżetu, mogą być wspierane ze środków krajowych, w tym środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020, oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027. Pomoc państwa przyznana na rzecz takich projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez MŚP powinna zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia pod pewnymi warunkami. Ponadto nie należy wymagać ponownej oceny spełnienia warunków kwalifikowalności, które oceniono już na poziomie Unii zgodnie z przepisami programu "Horyzont 2020" lub programu "Horyzont Europa" przed przyznaniem znaku pieczęci doskonałości. Fakt, czy podmiot realizujący projekt jest nastawiony czy nienastawiony na zysk, nie jest istotnym kryterium w świetle prawa konkurencji.

(8) Pomoc państwa przyznana na wsparcie rozwoju niektórych stałych sieci szerokopasmowych o dużej przepustowości oraz pomoc państwa przyznana na wsparcie rozwoju niektórych pasywnych sieci ruchomych o dużej przepustowości powinny zostać uznane za zgodne z rynkiem wewnętrznym i wyłączone z obowiązku zgłoszenia pod pewnymi warunkami, aby pomóc w zmniejszeniu przepaści cyfrowej na obszarach, na których występują niedoskonałości rynku, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka zakłócenia konkurencji i wyparcia inwestycji prywatnych.

(9) Pomoc państwa przyznana w formie bonów łączności dla konsumentów w celu ułatwienia telepracy, usług kształcenia i szkolenia zdalnego oraz dla MŚP powinna zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia pod pewnymi warunkami, aby pomóc w zmniejszeniu przepaści cyfrowej na obszarach, na których występują niedoskonałości rynku, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka zakłócenia konkurencji i wyparcia inwestycji prywatnych.

(10) Pomoc państwa przyznaną na niektóre projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej infrastruktury łączności cyfrowej, finansowane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 8  lub którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości na podstawie tego rozporządzenia, należy uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym i wyłączoną z obowiązku zgłoszenia pod pewnymi warunkami, aby pomóc w zmniejszeniu przepaści cyfrowej na obszarach, na których występują niedoskonałości rynku, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka zakłócenia konkurencji i wyparcia inwestycji prywatnych.

(11) Dotacje udzielane naukowcom w ramach weryfikacji poprawności projektu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) i działań "Maria Skłodowska-Curie", które kwalifikują się jako działalność gospodarcza, należy również uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym, jeżeli korzystają ze znaku jakości w postaci pieczęci doskonałości.

(12) Finansowanie publiczne łączące zasoby krajowe oraz zarządzane bezpośrednio przez Unię zasoby na projekty badawcze i rozwojowe (takie jak te realizowane w ramach zinstytucjonalizowanego partnerstwa europejskiego, którego podstawą jest art. 185 lub art. 187 Traktatu, lub działanie współfinansowania w ramach programu, zdefiniowane w przepisach programu "Horyzont Europa"), może przyczynić się do poprawy konkurencyjności w zakresie europejskich badań i innowacji, jako że uznaje się, że takie projekty badawczo-rozwojowe służą realizacji celów leżących we wspólnym europejskim interesie i odnoszą się do wyraźnie określonych niedoskonałości rynku. Uznaje się, że tak jest w przypadku, gdy takie projekty są wybierane na podstawie oceny i klasyfikacji dokonanej przez niezależnych ekspertów zgodnie z przepisami programu ramowego "Horyzont 2020" lub programu ramowego "Horyzont Europa" w wyniku transnarodowych zaproszeń do składania wniosków, w których uczestniczą co najmniej trzy (a w przypadku łączenia zespołów - dwa) państwa członkowskie lub opcjonalnie - dwa państwa członkowskie i co najmniej jedno państwo stowarzyszone. Wkłady finansowe państw członkowskich, w tym środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020 oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027, na rzecz tych współfinansowanych projektów badawczo-rozwojowych należy uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym i wyłączone z obowiązku zgłoszenia pod pewnymi warunkami. Ponadto nie należy wymagać ponownej oceny spełnienia warunków kwalifikowalności, które zostały już ocenione na poziomie transnarodowym zgodnie z przepisami programu "Horyzont 2020" lub programu "Horyzont Europa" przez niezależnych ekspertów przed wybraniem projektu badawczo-rozwojowego.

(13) W programach ramowych "Horyzont 2020" i "Horyzont Europa" określono, które działania w zakresie badań naukowych i innowacji kwalifikują się do otrzymania finansowania. W tym względzie działania w zakresie badań naukowych i innowacji zdefiniowane w programie ramowym Horyzont będą zasadniczo odpowiadać badaniom podstawowym i badaniom przemysłowym zdefiniowanym w rozporządzeniu (UE) nr 651/2014. Ponadto działania w zakresie innowacji wspierane w ramach programu ramowego Horyzont będą zasadniczo odpowiadać definicji eksperymentalnych prac rozwojowych zawartej w rozporządzeniu (UE) nr 651/2014. Uproszczenia w dziedzinie badań i rozwoju przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie powinny jednak być wykorzystywane do wprowadzania środków pomocy służących do finansowania działań, które nie są kwalifikowalne w świetle zasad dotyczących pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju, tj. działań wykraczających poza eksperymentalne prace rozwojowe. W tym celu państwa członkowskie mogą uwzględnić także definicje dotyczące poziomu gotowości technologicznej (TRL). Pomoc państwa na rzecz działalności badawczo-rozwojowej na poziomie TRL 9 uważa się za wykraczającą poza zakres definicji eksperymentalnych prac rozwojowych i w związku z tym pomoc taka nie powinna wchodzić w zakres rozporządzenia (UE) nr 651/2014.

(14) Wsparcie na rzecz środków w zakresie efektywności energetycznej w niektórych budynkach można łączyć, w ramach Funduszu InvestEU i na uproszczonych warunkach, ze wsparciem na produkcję i magazynowanie energii ze źródeł odnawialnych na miejscu, na punkty ładowania pojazdów na miejscu lub na cyfryzację tych budynków. Takie łączone wsparcie na uproszczonych warunkach jest możliwe w odniesieniu do budynków mieszkalnych, budynków przeznaczonych do kształcenia lub świadczenia usług socjalnych, budynków przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z administracją publiczną lub usługami wymiaru sprawiedliwości, policji lub straży pożarnej i budynków, w których działalność gospodarcza zajmuje mniej niż 35 % całkowitej wewnętrznej powierzchni. Ze względu na charakter działalności prowadzonej w takich budynkach, wsparcie na poprawę ich charakterystyki energetycznej ma bardziej ograniczony wpływ na konkurencję. Aby zapewnić spójne traktowanie projektów finansowanych z Funduszu InvestEU i tych realizowanych przy użyciu wyłącznie zasobów krajowych, należy zmienić przepisy rozporządzenia (UE) nr 651/2014 dotyczące pomocy inwestycyjnej na środki w zakresie efektywności energetycznej oraz wprowadzić warunki zgodności ułatwiające łączenie w ramach tego samego projektu inwestycji w środki w zakresie efektywności energetycznej z inwestycjami poprawiającymi charakterystykę energetyczną budynku (tj. zintegrowanymi miejscowymi instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, wbudowanymi urządzeniami do ładowania pojazdów elektrycznych użytkowników budynku) oraz inwestycjami w cyfryzację budynku, w szczególności na rzecz zwiększenia jego gotowości do obsługi inteligentnych sieci. W tym celu koszty kwalifikowalne powinny stanowić całkowite koszty inwestycji w środek na rzecz efektywności energetycznej i poszczególne urządzenia; zastosowanie ma przy tym jednakowa maksymalna intensywność pomocy.

(15) Aby zapewnić spójne traktowanie projektów finansowanych przy wsparciu Funduszu InvestEU i tych realizowanych przy użyciu wyłącznie zasobów krajowych, należy zmienić rozporządzenie (UE) nr 651/2014 poprzez wprowadzenie warunków zgodności pomocy inwestycyjnej na niektóre rodzaje infrastruktury służącej mobilności niskoemisyj- nej pojazdów drogowych. Pomoc inwestycyjną na publicznie dostępną infrastrukturę ładowania lub tankowania dla pojazdów drogowych należy uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym i wyłączoną z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, o ile umożliwia ona wyższy poziom ochrony środowiska i nie zakłóca nadmiernie konkurencji. Jeżeli chodzi o infrastrukturę tankowania, wobec braku zharmonizowanej definicji wodoru niskoemisyjnego wyłączeniem grupowym należy objąć wyłącznie pomoc inwestycyjną na infrastrukturę tankowania zaopatrującą pojazdy drogowe w wodór odnawialny. Komisja rozważy rozszerzenie zakresu odpowiednich przepisów, tak aby obejmowały one również wodór niskoemisyjny, po przyjęciu zharmonizowanej definicji. Ponadto zarówno w przypadku infrastruktury ładowania, jak i tankowania należy wprowadzić pewne zabezpieczenia w celu ograniczenia zakłóceń konkurencji. Warunki zgodności powinny w szczególności zapewniać, aby wsparcie generowało dodatkowe inwestycje i eliminowało niedoskonałości rynku lub nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji, aby nie utrudniało rozwoju rynku, a w szczególności by istniał otwarty i niedyskryminacyjny dostęp do infrastruktury. Ponadto pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania powinna być przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji, aby zapewnić proporcjonalność i zminimalizować zakłócenia na rynku infrastruktury. Wreszcie, aby pobudzić skuteczną konkurencję, pomoc przyznana temu samemu beneficjentowi w ramach każdego środka powinna być ograniczona.

(16) Produkty finansowe wspierane z Funduszu InvestEU mogą obejmować fundusze kontrolowane przez państwa członkowskie, w tym fundusze unijne objęte zarządzaniem dzielonym, wkłady pochodzące z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności lub inne wkłady państw członkowskich, w celu zwiększenia efektu dźwigni i wsparcia dodatkowych inwestycji w Unii. Na przykład państwa członkowskie mają możliwość wniesienia części unijnych funduszy objętych zarządzaniem dzielonym lub zasobów Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności do modułu państw członkowskich gwarancji UE w ramach Funduszu InvestEU. Ponadto państwa członkowskie mogą finansować produkty finansowe wspierane przez Fundusz InvestEU ze swoich własnych funduszy lub za pośrednictwem krajowych banków prorozwojowych. Takie finansowanie może zostać zakwalifikowane jako "zasoby państwa" i można je przypisać państwu, jeśli dane państwo członkowskie ma swobodę decydowania o wykorzystaniu tych zasobów. Jeśli jednak państwo członkowskie nie ma swobody decydowania o wykorzystaniu zasobów lub działa zgodnie z normalnymi warunkami rynkowymi, wykorzystanie tych środków może nie stanowić pomocy państwa.

(17) W przypadku gdy fundusze krajowe, w tym fundusze unijne objęte zarządzaniem dzielonym, stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu, należy przewidzieć zestaw warunków, na podstawie których pomoc może być uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, aby ułatwić wdrożenie Funduszu InvestEU.

(18) Struktura Funduszu InvestEU obejmuje szereg istotnych środków ochrony konkurencji, takich jak wspieranie inwestycji, które służą realizacji celów polityki unijnej oraz zapewniają unijną wartość dodaną; przewidziano także, że musi on być zgodny z wymogiem dodatkowości oraz korygować niedoskonałości rynku i nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji. Ponadto system zarządzania i proces decyzyjny zagwarantują, zanim udzielona zostanie gwarancja UE, że operacje wspierane przez InvestEU spełniają powyższe wymogi. Ponadto wsparcie udzielane przez Fundusz InvestEU będzie przejrzyste, a jego skutki będą poddawane ocenie. Pomoc państwa zawarta w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU powinna zatem zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia na podstawie ograniczonego zestawu warunków.

(19) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 651/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 651/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
(i)
lit. m) i n) otrzymują brzmienie:

"m) pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych;

n) pomoc na rzecz portów;";

(ii)
dodaje się lit. o) i p) w brzmieniu:

"o) pomoc na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej; oraz

p) pomoc zawarta w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU.";

b)
ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) programów w ramach sekcji 1 (z wyjątkiem art. 15), sekcji 2, 3, 4, 7 (z wyjątkiem art. 44) i sekcji 10 rozdziału III niniejszego rozporządzenia oraz pomocy wdrażanej w formie produktów finansowych w ramach sekcji 16 tego rozdziału, jeśli średni roczny budżet na pomoc państwa na państwo członkowskie przekracza 150 mln EUR, po sześciu miesiącach od daty wejścia w życie takich programów. W przypadku pomocy w ramach sekcji 16 rozdziału III niniejszego rozporządzenia, do celów oceny, czy średni roczny budżet na pomoc państwa danego państwa członkowskiego związany z określonym produktem finansowym przekracza 150 mln EUR, uwzględnia się jedynie wkład tego państwa członkowskiego do modułu państw członkowskich gwarancji UE, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 * , przeznaczony na ten produkt finansowy. Komisja może zdecydować o dalszym stosowaniu niniejszego rozporządzenia przez dłuższy okres do jakiegokolwiek z takich programów pomocy po dokonaniu oceny stosownego planu ewaluacji zgłoszonego Komisji przez państwo członkowskie, w terminie 20 dni roboczych od wejścia w życie danego programu. W przypadku gdy Komisja przedłużyła już stosowanie niniejszego rozporządzenia poza początkowy okres sześciu miesięcy w odniesieniu do takich programów, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o przedłużeniu tych programów do końca okresu stosowania niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że zainteresowane państwo członkowskie przedłożyło sprawozdanie z ewaluacji zgodnie z planem ewaluacji zatwierdzonym przez Komisję. Pomoc regionalna przyznana na podstawie niniejszego rozporządzenia może jednak, na zasadzie odstępstwa, zostać przedłużona do końca okresu ważności odpowiednich map pomocy regionalnej;";

c)
ust. 3 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

"a) pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 * , z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych, regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych, programów regionalnej pomocy operacyjnej, pomocy na projekty grupy operacyjnej europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI), pomocy na projekty na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), pomocy na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej oraz pomocy zawartej w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU, z wyjątkiem operacji wymienionych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 ** ;

b) pomocy przyznawanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyjątkiem regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych, programów regionalnej pomocy operacyjnej, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomocy na finansowanie ryzyka, pomocy na działalność badawczo-rozwojową, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy na ochronę środowiska, pomocy szkoleniowej, pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych, pomocy na projekty grupy operacyjnej europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI), pomocy na projekty na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), pomocy na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej oraz pomocy zawartej w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU;";

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

a) programów pomocy, które nie wykluczają wyraźnie możliwości wypłacenia pomocy indywidualnej na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi oraz programów pomocy objętych art. 19b, sekcją 2a oraz sekcją 16 rozdziału III;

b) pomocy ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa, o którym mowa w lit. a);

c) pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi, programów pomocy na rozpoczęcie działalności, programów regionalnej pomocy operacyjnej, programów pomocy objętych art. 19b, pomocy dla MŚP na podstawie art. 56f i pomocy dla pośredników finansowych na podstawie art. 16, 21, 22 i 39 oraz sekcji 16 rozdziału III, o ile przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji nie są traktowane w sposób uprzywilejowany w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami. Niniejsze rozporządzenie stosuje się jednak na zasadzie odstępstwa do przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz znalazły się w takiej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.";

2)
w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a)
uchyla się pkt 63, 64 i 65;
b)
dodaje się pkt 102a, 102b i 102c w brzmieniu:

"102a) »infrastruktura ładowania« oznacza stacjonarną lub ruchomą infrastrukturę dostarczającą pojazdom drogowym energię elektryczną;

102b) »infrastruktura tankowania« oznacza stacjonarną lub ruchomą infrastrukturę dostarczającą pojazdom drogowym wodór;

102c) »wodór odnawialny« oznacza wodór wytwarzany w drodze elektrolizy wody (w elektrolizerze zasilanym energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych) lub w procesie reformingu biogazu lub bioche- miczneej konwersji biomasy, pod warunkiem że spełnione są kryteria zrównoważonego rozwoju, określone w art. 29 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 * ;";

c)
dodaje się pkt 103a-103e w brzmieniu:

"103a) »budynek mieszkalny« oznacza budynek składający się wyłącznie z jednorodzinnych lub wielorodzinnych lokali mieszkalnych;

103b) »usługi socjalne« oznaczają wyraźnie określone usługi zaspokajające potrzeby socjalne, w szczególności w zakresie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, opieki nad dziećmi, dostępu do rynku pracy i reintegracji na tym rynku, mieszkalnictwa socjalnego (czyli mieszkań dla osób w niekorzystnej sytuacji lub osób w gorszym położeniu społecznym, które nie posiadają wystarczających środków, aby pozyskać mieszkanie na zasadach rynkowych) i opieki nad słabszymi grupami społecznymi oraz włączenia społecznego tych grup (wyjaśnione w motywie 11 decyzji Komisji 2012/21/UE * );

103c) »cyfryzacja« oznacza przyjęcie technologii wykorzystywanych przez urządzenia lub systemy elektroniczne i umożliwiających zwiększenie funkcjonalności produktu, rozwój usług internetowych, unowocześnienie procesów lub przejście na modele biznesowe oparte na odchodzeniu od pośrednictwa w produkcji dóbr i świadczeniu usług, co w efekcie prowadzi do daleko idących zmian;

103d) »gotowość do obsługi inteligentnych sieci« oznacza zdolność budynków (lub modułów budynków) do dostosowywania ich funkcjonowania do potrzeb użytkownika, w tym optymalizacji efektywności energetycznej i ogólnej charakterystyki oraz do dostosowywania ich funkcjonowania do sygnałów z sieci;

103e) »mała spółka o średniej kapitalizacji« oznacza przedsiębiorstwo niebędące MŚP i zatrudniające do 499 pracowników, zgodnie z obliczeniami na podstawie art. 3-6 załącznika I, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa - 86 mln EUR; kilka podmiotów uznaje się za jedno przedsiębiorstwo, jeżeli spełniony jest którykolwiek z warunków wymienionych w art. 3 ust. 3 załącznika I;";

d)
uchyla się pkt 133;
e)
pkt 137 otrzymuje brzmienie:

"137) »sieć pasywna« oznacza sieć bez żadnego aktywnego elementu, taką jak: infrastruktura techniczna, rury, kanały, studzienki inspekcyjne, studzienki włazowe, światłowód ciemny, szafki, źródła zasilania, instalacje antenowe, anteny pasywne, maszty, słupy i wieże;";

f)
uchyla się pkt 138;
g)
dodaje się pkt 139a, 139b i 139c w brzmieniu:

"139a) »lokal, przez który przechodzi infrastruktura« oznacza lokal, który może zostać podłączony w krótkim czasie i przy opłacie za aktywację w normalnej wysokości dla użytkownika końcowego, niezależnie od tego, czy lokal ten jest podłączony do sieci. Operator zgłasza dany lokal jako lokal, przez który przechodzi infrastruktura, jedynie wtedy, gdy na wniosek użytkownika końcowego zobowiąże się do podłączenia go, pobierając opłaty za aktywację w normalnej wysokości, to znaczy bez żadnych dodatkowych lub wyjątkowych kosztów, a w każdym razie w wysokości nieprzekraczającej średniej opłaty za aktywację w danym państwie członkowskim. Dostawca sieci i usług łączności elektronicznej musi być w stanie podłączyć do sieci i aktywować usługę w określonym lokalu w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia wniosku;

139b) »podmioty stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy« oznaczają podmioty, które ze względu na swoją misję, charakter lub lokalizację mogą bezpośrednio lub pośrednio generować istotne korzyści społeczno- gospodarcze dla obywateli, przedsiębiorstw i społeczności lokalnych znajdujących się w ich otoczeniu lub w ich strefie wpływów, w tym m.in. organy publiczne, podmioty publiczne lub prywatne, którym powierzono wykonywanie usług świadczonych w interesie ogólnym lub usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym określonych w art. 106 ust. 2 Traktatu, a także przedsiębiorstwa prowadzące intensywną działalność w internecie;

139c) »korytarz 5G« oznacza szlak transportowy, drogę, linię kolejową lub śródlądową drogę wodną, w pełni objęte infrastrukturą łączności cyfrowej, w szczególności systemami 5G, oraz umożliwiającą nieprzerwane świadczenie synergicznych usług cyfrowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 * , takich jak oparta na sieci i zautomatyzowana mobilność, podobne usługi w zakresie inteligentnej mobilności dla kolei lub łączność cyfrowa na śródlądowych drogach wodnych;";

h)
dodaje się nagłówek oraz punkty 166-172 w brzmieniu:

"Definicje dotyczące pomocy zawartej w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU (pojęcia zdefiniowane pod innymi nagłówkami niniejszego artykułu mają takie samo znaczenie również w odniesieniu do pomocy zawartej w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU)

166) »Fundusz InvestEU«, »gwarancja UE«, »produkt finansowy«, »krajowe banki lub instytucje prorozwojowe« oraz »partner wykonawczy« mają znaczenie określone w art. 2 rozporządzenia (UE) 2021/523;

167) »pośrednik finansowy« do celów sekcji 16 oznacza pośrednika finansowego w rozumieniu pkt 34, z wyjątkiem partnerów wykonawczych;

168) »komercyjny pośrednik finansowy« oznacza pośrednika finansowego, który działa na zasadzie zysku i całkowicie na własne ryzyko, bez gwarancji publicznej; krajowych banków lub instytucji prorozwojowych nie uważa się za komercyjnych pośredników finansowych;

169) »węzeł miejski TEN-T« ma znaczenie określone w art. 3 lit. p) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 * ;

170) »nowy podmiot« oznacza przedsiębiorstwo kolejowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE ** , które spełnia następujące warunki:

a) uzyskało licencję na podstawie art. 17 ust. 3 dyrektywy 2012/34/UE dla właściwego segmentu rynku mniej niż dwadzieścia lat przed udzieleniem pomocy;

b) nie jest powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do niniejszego rozporządzenia z przedsiębiorstwem kolejowym, które uzyskało licencję w rozumieniu art. 3 pkt 14 dyrektywy 2012/34/UE przed dniem 1 stycznia 2010 r.;

171) »transport miejski« oznacza transport w obrębie miasta lub aglomeracji i ich stref dojazdu;

172) »ekosystem«, »bioróżnorodność« oraz »dobry stan ekosystemu« mają znaczenie określone w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 *** .";

3)
w art. 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a)
lit. f) otrzymuje brzmienie:

"f) pomoc dla przedsiębiorstw uczestniczących w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej: w przypadku pomocy na podstawie art. 20 - 2 mln EUR na przedsiębiorstwo i na projekt; w przypadku pomocy na podstawie art. 20a - kwoty określone w art. 20a ust. 2 na przedsiębiorstwo i na projekt;";

b)
w lit. i) dodaje się ppkt (vii)-(x) w brzmieniu:

"(vii) w przypadku pomocy dla MŚP na projekty badawczo-rozwojowe, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości i które realizowane są na podstawie art. 25a - kwota, o której mowa w art. 25a;

(viii) w przypadku pomocy na działania »Maria Skłodowska-Curie« i weryfikację poprawności projektu ERBN realizowane na podstawie art. 25b - kwoty, o których mowa w art. 25b;

(ix) w przypadku pomocy zawartej we współfinansowanych projektach badawczo-rozwojowych realizowanych na podstawie art. 25c - kwoty, o których mowa w art. 25c;

(x) w przypadku pomocy na łączenie w zespoły - kwoty, o których mowa w art. 25d;";

c)
lit. s) otrzymuje brzmienie:

"s) pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, wyłączając pomoc inwestycyjną na publicznie dostępną infrastrukturę ładowania lub tankowania dla pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych, pomoc inwestycyjną na rekultywację zanieczyszczonych terenów oraz pomoc na sieć dystrybucji będącą częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego: 15 mln EUR na przedsiębiorstwo i na jeden projekt inwestycyjny; 30 mln EUR w przypadku pomocy na inwestycje w efektywność energetyczną określonych budynków, objęte zakresem art. 38 ust. 3a; oraz 30 mln EUR całkowitego pozostałego nominalnego finansowania w przypadku pomocy na inwestycje w efektywność energetyczną określonych budynków, objęte zakresem art. 38 ust. 7;";

d)
dodaje się lit. sa) w brzmieniu:

"sa) pomoc inwestycyjna na publicznie dostępną infrastrukturę ładowania lub tankowania dla pojazdów bezemi- syjnych lub niskoemisyjnych: 15 mln EUR na przedsiębiorstwo i na projekt, a w przypadku programów - średni roczny budżet w wysokości do 150 mln EUR;";

e)
lit. t) otrzymuje brzmienie:

"t) pomoc inwestycyjna na projekty związane z efektywnością energetyczną: kwoty określone w art. 39 ust. 5;";

f)
lit. y) otrzymuje brzmienie:

"y) pomoc na rozwój stałych sieci szerokopasmowych przyznana w formie dotacji: 100 mln EUR łącznych kosztów na projekt; w przypadku pomocy na infrastrukturę stałych sieci szerokopasmowych przyznanej w formie instrumentu finansowego nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt nie może przekraczać 150 mln EUR;";

g)
dodaje się lit. ya), yb) oraz yc) w brzmieniu:

"ya) pomoc na rozwój sieci ruchomych 4G lub 5G przyznana w formie dotacji: 100 mln EUR łącznych kosztów na projekt; w przypadku pomocy na sieci ruchome 4G lub 5G przyznanej w formie instrumentu finansowego nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt nie może przekraczać 150 mln EUR;

yb) pomoc na niektóre projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej infrastruktury łączności cyfrowej, które finansowane są na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/1153 lub którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości na podstawie tego rozporządzenia, przyznana w formie dotacji: 100 mln EUR łącznych kosztów na projekt; w przypadku pomocy na niektóre projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej infrastruktury łączności cyfrowej przyznanej w formie instrumentu finansowego nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt nie może przekraczać 150 mln EUR;

yc) pomoc w formie programów bonów łączności: całkowity budżet pomocy państwa w okresie 24 miesięcy na wszystkie programy bonów łączności w danym państwie członkowskim nie może przekroczyć 50 mln EUR (całkowita kwota obejmująca krajowe i regionalne lub lokalne programy bonów);";

h)
dodaje się lit. gg) i hh) w brzmieniu:

"gg) pomoc zawarta w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU - kwoty określone w sekcji 16 rozdziału III;

hh) pomoc dla MŚP na koszty ponoszone w związku z udziałem w projektach na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) oraz projektach grupy operacyjnej europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI): w przypadku pomocy na podstawie art. 19a - 2 mln EUR na przedsiębiorstwo i na projekt; w przypadku pomocy na podstawie art. 19b - kwoty określone w art. 19b ust. 2 na projekt.";

4)
w art. 5 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a)
dodaje się lit. ea) w brzmieniu:

"ea) pomoc dla przedsiębiorstw w związku z udziałem w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej na podstawie art. 20a, jeżeli przewidziano w niej pułap zapewniający, aby nie został przekroczony mający zastosowanie próg określony w art. 20a;";

b)
dodaje się lit. l) w brzmieniu:

"l) pomoc zawarta w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU, jeżeli spełnione są warunki określone w sekcji 16 rozdziału III.";

5)
w art. 6 ust. 5 dodaje się lit. i), j), k) i l) w brzmieniu:

"i) pomoc dla przedsiębiorstw uczestniczących w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki określone w art. 20 lub art. 20a;

j) pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości, działania »Maria Skłodowska-Curie« i weryfikację poprawności projektu ERBN, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości, pomoc zawarta w projektach współfinansowanych i we współfinansowanych działaniach na łączenie w zespoły, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki określone w art. 25a, 25b, 25c lub 25d;

k) pomoc zawarta w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU, jeżeli spełnione są warunki określone w sekcji 16 rozdziału III;

l) pomoc dla MŚP uczestniczących w projektach na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) oraz projektach grupy operacyjnej europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI) lub korzystających z takich projektów, o ile spełnione są odpowiednie warunki określone w art. 19a lub 19b.";

6)
art. 7 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Wysokość kosztów kwalifikowalnych można obliczyć zgodnie z uproszczonymi metodami rozliczania kosztów określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 * lub rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 ** w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie, pod warunkiem że działanie jest co najmniej częściowo finansowane z funduszu unijnego, który pozwala na wykorzystanie takich uproszczonych metod rozliczania kosztów, oraz że dany rodzaj kosztów jest kwalifikowalny na podstawie odpowiedniego przepisu dotyczącego wyłączenia.";

7)
w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) wszelką inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych - pokrywających się częściowo lub w całości - kosztów kwalifikowalnych tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do tej pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia.

Finansowanie przyznane beneficjentom końcowym przy wsparciu z Funduszu InvestEU objętym sekcją 16 rozdziału III oraz koszty objęte tym finansowaniem nie są brane pod uwagę przy ustalaniu zgodności z przepisami dotyczącymi kumulacji określonymi w zdaniu pierwszym niniejszej litery. Kwotę właściwą do ustalania zgodności z przepisami dotyczącymi kumulacji określonymi w zdaniu pierwszym niniejszej litery oblicza się natomiast następująco. W pierwszej kolejności odejmuje się nominalną kwotę finansowania wspieranego przez Fundusz InvestEU od całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu, otrzymując w ten sposób łączne pozostałe koszty kwalifikowalne; następnie oblicza się maksymalną kwotę pomocy poprzez zastosowanie właściwego najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy wyłącznie do łącznych pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku artykułów, w których próg powodujący obowiązek zgłoszenia wyrażony jest jako maksymalna kwota pomocy, nominalna kwota finansowania przyznanego beneficjentom końcowym przy wsparciu z Funduszu InvestEU również nie jest brana pod uwagę w celu ustalenia, czy progi powodujące obowiązek zgłoszenia określone w art. 4 są przestrzegane.

Opcjonalnie, w przypadku pożyczek uprzywilejowanych lub gwarancji na pożyczki uprzywilejowane wspieranych przez Fundusz InvestEU w ramach rozdziału III sekcja 16, ekwiwalent dotacji brutto pomocy związanej z takimi pożyczkami lub gwarancjami przyznawanymi beneficjentom końcowym można obliczyć zgodnie z - odpowiednio - art. 5 ust. 2 lit. b) lub c). Ekwiwalent dotacji brutto pomocy można wykorzystać do zapewnienia, zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszej litery, by kumulacja z żadną inną pomocą w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, które można wyodrębnić, nie doprowadziła do przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do pomocy na podstawie niniejszego rozporządzenia lub właściwego progu powodującego obowiązek zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia.";

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pomoc, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, wyłączoną na mocy art. 19b, 20a, 21, 22 lub 23, art. 56e ust. 5 lit. a) ppkt (ii) lub (iii), art. 56e ust. 8 lit. d), art. 56e ust. 10 oraz art. 56f, można kumulować z każdą inną pomocą państwa, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifi- kowalne. Pomoc, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, można kumulować z wszelką inną pomocą państwa, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, do najwyższego odpowiedniego łącznego progu finansowania ustalonego pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w niniejszym lub innym rozporządzeniu o wyłączeniach grupowych lub decyzji Komisji. Pomoc, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, wyłączoną na mocy art. 56e ust. 5 lit. a) ppkt (ii) lub (iii), art. 56e ust. 8 lit. d), art. 56e ust. 10 oraz art. 56f, można kumulować z inną pomocą, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, wyłączoną na mocy tych artykułów.";

8)
w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia publikację na kompleksowej stronie internetowej dotyczącej pomocy państwa następujących danych na szczeblu krajowym lub regionalnym:

a) skróconych informacji, o których mowa w art. 11, w standardowym formacie określonym w załączniku II, lub linku do nich;

b) pełnego tekstu poszczególnych środków pomocy, o którym mowa w art. 11, lub linku zapewniającego dostęp do pełnego tekstu;

c) informacji, o których mowa w załączniku III, na temat każdej przyznanej pomocy indywidualnej przekraczającej 500 000 EUR lub, w przypadku beneficjentów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, innych niż ci, do których zastosowanie ma sekcja 2a, na temat każdej przyznanej pomocy indywidualnej na tę produkcję przekraczającej 60 000 EUR, a w przypadku beneficjentów prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury, innych niż ci, do których zastosowanie ma sekcja 2a, na temat każdej przyznanej pomocy indywidualnej przekraczającej 30 000 EUR.

W odniesieniu do pomocy przyznanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, o której mowa w art. 20, informacje, o których mowa w niniejszym ustępie, umieszcza się na stronie internetowej państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma dana instytucja zarządzająca, zgodnie z definicją w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 * lub art. 45 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 ** , w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie. Opcjonalnie, uczestniczące państwa członkowskie mogą postanowić, że każde z nich dostarcza informacje dotyczące środków pomocy na swoim terytorium na odpowiednich stronach internetowych.

Obowiązki dotyczące publikacji określone w akapicie pierwszym nie mają zastosowania do pomocy przyznanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, o której mowa w art. 20a, ani na projekty grupy operacyjnej europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI) oraz projekty na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) na podstawie art. 19b.

2. W przypadku programów pomocy w formie korzyści podatkowej oraz programów objętych art. 16 i 21 *** warunki określone w ust. 1 akapit pierwszy lit. c) niniejszego artykułu uznaje się za spełnione, jeśli państwa członkowskie opublikują wymagane informacje dotyczące kwot pomocy indywidualnej w następujących przedziałach (w mln EUR):

0,03-0,5 (tylko w przypadku rybołówstwa i akwakultury);

0,06-0,5 (tylko w przypadku produkcji podstawowej produktów rolnych);

0,5-1;

1-2;

2-5;

5-10;

10-30; oraz

30 lub więcej.";

b)
dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Jeżeli produkt finansowy został wdrożony przez państwo członkowskie w ramach modułu państw członkowskich InvestEU lub przez krajowy bank prorozwojowy działający w charakterze partnera wykonawczego lub pośrednika finansowego w ramach InvestEU, państwo członkowskie pozostaje zobowiązane do zapewnienia publikacji informacji zgodnie z ust. 1 akapit pierwszy lit. c). Obowiązek ten uznaje się jednak za spełniony, jeżeli partner wykonawczy przedstawi Komisji informacje określone w ust. 1 akapit pierwszy lit. c) nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku obrotowym, w którym przyznano pomoc, oraz jeżeli umowa w sprawie gwarancji zawarta między Komisją a partnerem wykonawczym przewiduje wymóg przedstawienia Komisji informacji określonych w ust. 1 akapit pierwszy lit. c).";

9)
art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwa członkowskie, lub ewentualnie - w przypadku pomocy przyznawanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej na podstawie art. 20 - państwo członkowskie, w którym siedzibę ma instytucja zarządzająca, zgodnie z definicją w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 lub art. 45 rozporządzenia (UE) 2021/1059, w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie, przekazuje Komisji:

a) za pośrednictwem systemu elektronicznej notyfikacji Komisji - skrócone informacje na temat każdego środka pomocy wyłączonego na mocy niniejszego rozporządzenia, w standardowym formacie określonym w załączniku II, wraz z linkiem zapewniającym dostęp do pełnego tekstu środka pomocy, włącznie z jego zmianami, w ciągu 20 dni roboczych od jego wejścia w życie; oraz

b) w formie elektronicznej - sprawozdanie roczne w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 794/2004 * , zawierające informacje wskazane w tym rozporządzeniu, w odniesieniu do każdego pełnego roku lub każdej części roku, kiedy zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie. W odniesieniu do produktów finansowych wdrożonych przez państwo członkowskie w ramach modułu państw członkowskich InvestEU lub przez krajowy bank prorozwojowy działający w charakterze partnera wykonawczego lub pośrednika finansowego w ramach InvestEU ten obowiązek państwa członkowskiego uznaje się za spełniony, jeżeli partner wykonawczy przedstawi Komisji sprawozdania roczne zgodnie z odpowiednimi wymogami w zakresie sprawozdawczości określonymi w umowie w sprawie gwarancji podpisanej między Komisją a partnerem wykonawczym.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do pomocy przyznanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, o której mowa w art. 20a, ani na projekty grupy operacyjnej europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI) ani projekty na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), o których mowa w art. 19b.";

10)
art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Aby umożliwić Komisji monitorowanie pomocy wyłączonej z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie lub ewentualnie - w przypadku pomocy przyznawanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, o której mowa w art. 20 - państwo członkowskie, w którym instytucja zarządzająca ma siedzibę, prowadzą szczegółową dokumentację obejmującą informacje i dokumenty uzupełniające niezbędne do ustalenia, że wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu zostały spełnione. Dokumentacja ta jest przechowywana przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy ad hoc lub dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu.

Akapit pierwszy nie ma zastosowania do pomocy przyznanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, o której mowa w art. 20a, ani na projekty grupy operacyjnej europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa ani projekty na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS), o których mowa w art. 19b.";

11)
w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 9 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) każde miejsce pracy utworzone dzięki inwestycji jest utrzymane na danym obszarze przez okres co najmniej pięciu lat od dnia pierwszego obsadzenia stanowiska lub trzech lat w przypadku MŚP, chyba że miejsce pracy zostało zlikwidowane między 1 stycznia 2020 r. a 30 czerwca 2021 r.";

b)
ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. W przypadku inwestycji początkowej związanej z projektami w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej objętymi rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 lub rozporządzeniem (UE) 2021/1059 intensywność pomocy obszaru, na którym znajduje się dana inwestycja początkowa, ma zastosowanie do wszystkich beneficjentów uczestniczących w danym projekcie. Jeżeli inwestycja początkowa mieści się na dwóch lub większej liczbie obszarów objętych pomocą, zastosowanie ma maksymalna intensywność pomocy odnosząca się do tego obszaru objętego pomocą, na którym poniesiono najwięcej kosztów kwalifikowalnych. Na obszarach objętych pomocą kwalifikujących się do pomocy zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu przepis ten stosuje się do dużych przedsiębiorstw wyłącznie, jeżeli inwestycja początkowa dotyczy nowej działalności gospodarczej.";

12)
art. 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty projektu na rzecz rozwoju obszarów miejskich w zakresie, w jakim są one zgodne z art. 37 i 65 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub art. 67 i 68 rozporządzenia (UE) 2021/1060 w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie.";

13)
dodaje się art. 19a i 19b w brzmieniu:

"Artykuł 19a

Pomoc na koszty ponoszone przez MŚP uczestniczące w projektach na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) lub projektach grupy operacyjnej europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI)

1. Pomoc na koszty ponoszone przez MŚP uczestniczące w projektach RLKS, określanych nazwą LEADER w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, objętych rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 lub rozporządzeniem (UE) 2021/1060 oraz na projekty grupy operacyjnej EPI objęte art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. W przypadku projektów RLKS i projektów grupy operacyjnej EPI za koszty kwalifikowalne uznaje się następujące koszty określone w art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub art. 34 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1060 w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie:

a) koszty wsparcia przygotowawczego, budowania potencjału, szkolenia i tworzenia sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii RLKS lub projektu grupy operacyjnej EPI;

b) wdrażanie zatwierdzonych operacji;

c) przygotowanie i realizacja przedsięwzięć grupy w zakresie współpracy;

d) koszty bieżące związane z zarządzaniem procesem wdrażania strategii RLKS lub projektu grupy operacyjnej EPI;

e) animowanie społeczności EPI lub realizacji strategii RLKS w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewniać informacje i propagować strategię i projekty oraz aby wspierać potencjalnych beneficjentów, mając na uwadze opracowywanie operacji i przygotowywanie wniosków.

3. Intensywność pomocy nie może przekraczać maksymalnych stóp współfinansowania określonych w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy wspierających RLKS i grupy operacyjne EPI.

Artykuł 19b

Ograniczone kwoty pomocy dla MŚP korzystających z projektów na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) lub projektów grupy operacyjnej europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI)

1. Pomoc dla przedsiębiorstw uczestniczących w projektach RLKS lub projektach grupy operacyjnej EPI lub korzystających z takich projektów, o których mowa w art. 19a ust. 1, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Całkowita kwota pomocy przyznana na podstawie niniejszego artykułu nie może przekroczyć 200 000 EUR na projekt w przypadku projektów RLKS oraz 350 000 EUR na projekt w przypadku projektów grupy operacyjnej EPI.";

14)
po art. 19b dodaje się nagłówek sekcji w brzmieniu:

"SEKCJA 2A

Pomoc na rzecz Europejskiej współpracy terytorialnej";

15)
art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 20

Pomoc na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej

1. Pomoc na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej objętych rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 lub rozporządzeniem (UE) 2021/1059 jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. W zakresie, w jakim są one powiązane z projektem współpracy, następujące koszty, które mają znaczenie przypisane im w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 481/2014 * lub art. 38-44 rozporządzenia (UE) 2021/1059, w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie, uznaje się za koszty kwalifikowalne:

a) koszty personelu;

b) koszty biurowe i administracyjne;

c) koszty podróży i zakwaterowania;

d) koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych;

e) koszty wyposażenia;

f) koszty infrastruktury i robót.

3. Intensywność pomocy nie może przekraczać maksymalnej stopy dofinansowania określonej w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 lub rozporządzeniu (UE) 2021/1060 lub rozporządzeniu (UE) 2021/1059, w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie.";

16)
dodaje się art. 20a w brzmieniu:

"Artykuł 20a

Ograniczone kwoty pomocy dla przedsiębiorstw w związku z udziałem w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej

1. Pomoc dla przedsiębiorstw w związku z udziałem w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej objętych rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 lub rozporządzeniem (UE) 2021/1059 jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Całkowita kwota pomocy przyznana na podstawie niniejszego artykułu nie może przekroczyć 20 000 EUR na przedsiębiorstwo i na projekt.";

17)
art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, w tym projekty badawczo-rozwojowe, które uzyskały znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu »Horyzont 2020« lub »Horyzont Europa«, i współfinansowane projekty badawczo-rozwojowe oraz, w stosownych przypadkach, pomoc na współfinansowane łączenie w zespoły, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.";

18)
dodaje się art. 25a-25d w brzmieniu:

"Artykuł 25a

Pomoc na projekty, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości

1. Pomoc dla MŚP na projekty badawczo-rozwojowe oraz studia wykonalności, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu »Horyzont 2020« lub »Horyzont Europa«, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Działaniami kwalifikowalnymi w ramach objętego pomocą projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności są działania określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«, z wyłączeniem działań wykraczających poza eksperymentalne prace rozwojowe.

3. Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych objętego pomocą projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności są takie jak te określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«.

4. Maksymalna kwota pomocy nie może przekraczać 2,5 mln EUR na MŚP i na projekt badawczo-rozwojowy lub studium wykonalności.

5. Całkowite finansowanie publiczne dla projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności nie może przekraczać stopy finansowania określonej dla tego projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności zgodnie z przepisami programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«.

Artykuł 25b

Pomoc na działania »Maria Skłodowska-Curie« i weryfikację poprawności projektu ERBN

1. Pomoc na działania »Maria Skłodowska-Curie« i weryfikację poprawności projektu ERBN, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu »Horyzont 2020« lub »Horyzont Europa«, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Działaniami kwalifikowalnymi w ramach działania objętego pomocą są działania określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«.

3. Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych działania objętego pomocą są takie jak te określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020" lub programu »Horyzont Europa«.

4. Całkowite finansowanie publiczne dla działania objętego pomocą nie może przekraczać maksymalnego poziomu wsparcia przewidzianego w programie »Horyzont 2020« lub »Horyzont Europa«.

Artykuł 25c

Pomoc zawarta we współfinansowanych projektach badawczo-rozwojowych

1. Pomoc na współfinansowany projekt badawczo-rozwojowy lub studium wykonalności (w tym projekty badawczo-rozwojowe realizowane w ramach zinstytucjonalizowanego partnerstwa europejskiego, którego podstawą jest art. 185 lub 187 Traktatu, lub działanie współfinansowania w ramach programu, zdefiniowane w przepisach programu »Horyzont Europa«), który realizowany jest przez co najmniej trzy państwa członkowskie lub - opcjonalnie - dwa państwa członkowskie i co najmniej jedno państwo stowarzyszone, oraz wybrany na podstawie oceny i klasyfikacji dokonanej przez niezależnych ekspertów w wyniku transnarodowych zaproszeń do składania wniosków zgodnie z przepisami programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Działaniami kwalifikowalnymi w ramach objętego pomocą projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności są działania określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«, z wyłączeniem działań wykraczających poza eksperymentalne prace rozwojowe.

3. Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych są takie jak te określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«.

4. Całkowite finansowanie publiczne nie może przekraczać stopy finansowania określonej dla projektu badawczo- rozwojowego lub studium wykonalności w następstwie wyboru, klasyfikacji i oceny zgodnie z przepisami programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«.

5. Finansowanie zapewniane z programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa« pokrywa co najmniej 30 % łącznych kosztów kwalifikowalnych w przypadku działania w zakresie badań i innowacji lub działania w zakresie innowacji zdefiniowanych w programie »Horyzont 2020« lub programie »Horyzont Europa«.

Artykuł 25d

Pomoc na łączenie w zespoły

1. Pomoc na współfinansowane łączenie w zespoły, w którym uczestniczą co najmniej dwa państwa członkowskie i które jest wybierane na podstawie oceny i klasyfikacji dokonanej przez niezależnych ekspertów w wyniku transnarodowych zaproszeń do składania wniosków zgodnie z przepisami programu »Horyzont 2020« lub programu »Hory- Horyzont Europa«, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Działaniami kwalifikowalnymi w ramach współfinansowanego łączenia w zespoły są działania określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«. Wyłączone są działania wykraczające poza eksperymentalne prace rozwojowe.

3. Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych są takie jak te określone jako kwa- lifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«. Ponadto za koszty kwalifiko- walne uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z projektem.

4. Całkowite finansowanie publiczne nie może przekraczać stopy finansowania określonej dla łączenia w zespoły w następstwie wyboru, klasyfikacji i oceny zgodnie z przepisami programu »Horyzont 2020« lub programu »Hory- Horyzont Europa«. Ponadto w przypadku inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z projektem pomoc nie może przekraczać 70 % kosztów inwestycji.

5. W przypadku pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę w ramach łączenia w zespoły zastosowanie mają następujące dodatkowe warunki:

a) jeżeli infrastrukturę wykorzystuje się do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, finansowanie, koszty i dochody z każdego rodzaju działalności rozlicza się osobno, konsekwentnie stosując obiektywnie uzasadnione zasady rachunku kosztów;

b) cena pobierana za prowadzenie i użytkowanie infrastruktury odpowiada cenie rynkowej;

c) dostęp do infrastruktury jest udzielany szeregowi użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. Przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 10 % kosztów inwestycji w infrastrukturę, można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych warunkach. Aby uniknąć nadmiernej rekompensaty, dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu przedsiębiorstwa w koszty inwestycji, a warunki te muszą być podane do wiadomości publicznej;

d) jeżeli infrastruktura otrzymuje finansowanie publiczne zarówno na działalność gospodarczą, jak i niegospodarczą, państwo członkowskie wprowadza mechanizm monitorowania i wycofania w celu zapewnienia, aby w wyniku zwiększenia udziału działalności gospodarczej w stosunku do sytuacji oczekiwanej w momencie przyznania pomocy nie przekroczono obowiązującej maksymalnej intensywności pomocy.";

19)
dodaje się art. 36a w brzmieniu:

"Artykuł 36a

Pomoc inwestycyjna na publicznie dostępną infrastrukturę ładowania lub tankowania dla pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych

1. Pomoc na rozwój infrastruktury ładowania lub tankowania służącej do dostarczania energii dla pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych do celów transportu jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Niniejszy artykuł obejmuje wyłącznie pomoc przyznaną na rozwój infrastruktury ładowania lub tankowania, która dostarcza pojazdom energię elektryczną lub wodór odnawialny do celów transportu. Państwo członkowskie zapewnia, aby wymóg dostarczania wodoru odnawialnego był spełniony przez cały ekonomiczny cykl życia infrastruktury.

3. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty budowy, instalacji lub modernizacji infrastruktury ładowania lub tankowania. Mogą one obejmować koszty samej infrastruktury ładowania lub tankowania, instalację lub modernizację komponentów elektrycznych lub komponentów innego rodzaju, w tym transformatorów elektroenergetycznych, które są niezbędne do przyłączenia infrastruktury ładowania lub tankowania do sieci lub do lokalnej jednostki produkcji lub magazynowania energii elektrycznej lub wodoru, jak również powiązanych urządzeń technicznych, robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, przystosowania gruntów lub dróg, koszty instalacji oraz koszty uzyskania powiązanych pozwoleń. Wyłączone są koszty lokalnych jednostek produkcji lub magazynowania wytwarzających lub magazynujących energię elektryczną oraz koszty lokalnych jednostek produkcji wytwarzających wodór.

4. Pomoc na podstawie niniejszego artykułu jest przyznawana w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji w oparciu o jasne, przejrzyste i niedyskryminujące kryteria, a intensywność pomocy może wynieść do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

5. Pomoc przyznana któremukolwiek beneficjentowi nie przekracza 40 % całkowitego budżetu danego programu.

6. Pomoc na podstawie niniejszego artykułu przyznaje się wyłącznie na budowę, instalację lub modernizację infrastruktury ładowania lub tankowania publicznie dostępnej i umożliwiającej użytkownikom niedyskryminacyjny dostęp, w tym w odniesieniu do taryf, metod uwierzytelniania i płatności oraz innych warunków użytkowania.

7. Konieczność udzielania pomocy zachęcającej do rozwoju infrastruktury tej samej kategorii służącej do ładowania lub tankowania (na przykład w przypadku infrastruktury ładowania: o normalnej lub dużej mocy) weryfikuje się ex ante w drodze otwartych konsultacji społecznych lub niezależnego badania rynku. W szczególności weryfikuje się, czy infrastruktura taka najprawdopodobniej nie powstanie na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat od opublikowania środka pomocy.

8. Na zasadzie odstępstwa od ust. 7 można domniemywać, że pomoc na infrastrukturę ładowania lub tankowania jest konieczna, wtedy gdy pojazdy elektryczne o napędzie akumulatorowym (w przypadku infrastruktury ładowania) lub pojazdy wodorowe (w przypadku infrastruktury tankowania) stanowią odpowiednio mniej niż 2 % całkowitej liczby pojazdów tej samej kategorii zarejestrowanych w danym państwie członkowskim. Do celów niniejszego ustępu samochody osobowe i lekkie pojazdy użytkowe uznaje się za należące do tej samej kategorii pojazdów.

9. Wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji objętej wsparciem infrastruktury ładowania lub tankowania udzielane są zgodnie z zasadami konkurencji, przejrzystości i niedyskryminacji, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień.";

20)
w art. 38 wprowadza się następujące zmiany:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Za koszty kwalifikowalne uznaje się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej. Ustala się je w następujący sposób:

a) jeżeli koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty kwalifikowalne uznaje się te koszty związane z efektywnością energetyczną;

b) jeżeli inwestycje dotyczą poprawy efektywności energetycznej (i) budynków mieszkalnych, (ii) budynków przeznaczonych do kształcenia lub świadczenia usług socjalnych, (iii) budynków przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z administracją publiczną lub usługami wymiaru sprawiedliwości, policji lub straży pożarnej lub (iv) budynków, o których mowa w ppkt (i), (ii) lub (iii) i w których działania inne niż działania wymienione w tych ppkt zajmują mniej niż 35 % całkowitej wewnętrznej powierzchni, za koszty kwalifikowalne uznaje się całkowite koszty inwestycji niezbędne do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej, pod warunkiem że poprawa efektywności energetycznej prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną o co najmniej 20 % w przypadku renowacji oraz do oszczędności energii pierwotnej o co najmniej 10 % w porównaniu z progiem określonym dla wymogów dotyczących budynków o niemal zerowym zużyciu energii w krajowych środkach wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE * w przypadku nowych budynków. Początkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną oraz szacowaną poprawę ustala się poprzez odniesienie do świadectwa charakterystyki energetycznej zdefiniowanego w art. 2 pkt 12 dyrektywy 2010/31/UE;

c) w innych przypadkach koszty inwestycji w efektywność energetyczną określa się poprzez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy. Różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z efektywnością energetyczną i stanowi koszty kwalifikowalne.

Kosztów, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej, nie uznaje się za kwalifikowalne.";

b)
dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku budynków, o których mowa w ust. 3 lit. b), inwestycję w poprawę efektywności energetycznej budynku można łączyć z inwestycjami w niektóre lub wszystkie z poniższych:

a) zintegrowane miejscowe instalacje wytwarzające energię elektryczną lub ciepło ze źródeł odnawialnych;

b) urządzenia do magazynowania energii wytworzonej przez miejscową instalację wytwarzającą energię ze źródeł odnawialnych;

c) urządzenia i powiązana infrastruktura wbudowane w konstrukcję budynku i służące do ładowania pojazdów elektrycznych użytkowników budynku;

d) inwestycje w cyfryzację budynku, w szczególności na rzecz zwiększenia jego gotowości do obsługi inteligentnych sieci. Inwestycje kwalifikowalne mogą obejmować interwencje ograniczone do okablowania pasywnego wewnątrz budynków lub okablowania strukturalnego na potrzeby sieci danych oraz - w razie potrzeby - dodatkową część sieci pasywnej znajdującą się na prywatnej nieruchomości poza budynkiem. Wyłączone jest oprzewodowanie i okablowanie na potrzeby sieci danych poza prywatną nieruchomością.

W przypadku wszelkich takich prac łączonych określonych w akapicie pierwszym lit. a)-d) za koszty kwalifikowalne uznaje się całkowite koszty inwestycji w różne urządzenia.

Pomoc może zostać przyznana właścicielowi (właścicielom) budynku lub najemcy (najemcom), w zależności od tego, kto przeprowadza prace w zakresie efektywności energetycznej.";

c)
dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Pomoc na środki służące poprawie efektywności energetycznej budynków może również dotyczyć ułatwienia zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej, z zastrzeżeniem spełnienia łącznie następujących warunków:

a) wsparcie ma formę pożyczki lub gwarancji udzielanej dostawcom realizującym środki poprawy efektywności energetycznej na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej lub ma postać produktu finansowego mającego na celu refinansowanie danego dostawcy (np. faktoring, forfaiting);

b) nominalna kwota całkowitego pozostałego finansowania przyznanego na podstawie niniejszego ustępu na beneficjenta nie przekracza 30 mln EUR;

c) wsparcie przyznawane jest MŚP lub małym spółkom o średniej kapitalizacji;

d) wsparcie przyznawane jest w odniesieniu do umów o poprawę efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 27 dyrektywy 2012/27/UE;

e) umowy o poprawę efektywności energetycznej odnoszą się do budynków, o których mowa w ust. 3 lit. b).";

21)
w art. 39 wprowadza się następujące zmiany:
a)
tytuł otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 39

Pomoc inwestycyjna na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach w formie instrumentów finansowych";

b)
dodaje się ust. 2 a w brzmieniu:

"2a. Jeżeli inwestycje dotyczą poprawy efektywności energetycznej (i) budynków mieszkalnych, (ii) budynków przeznaczonych do kształcenia lub świadczenia usług socjalnych, (iii) budynków przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z administracją publiczną lub usługami wymiaru sprawiedliwości, policji lub straży pożarnej lub (iv) budynków, o których mowa w ppkt (i), (ii) lub (iii) i w których działania inne niż działania wymienione w tych ppkt zajmują mniej niż 35 % całkowitej powierzchni, projekty wspierające efektywność energetyczną na podstawie niniejszego artykułu można także łączyć z którąkolwiek z poniższych inwestycji:

a) zintegrowana miejscowa instalacja wytwarzająca energię elektryczną lub ciepło ze źródeł odnawialnych;

b) urządzenia do magazynowania energii wytworzonej przez miejscową instalację wytwarzającą energię ze źródeł odnawialnych;

c) urządzenia i powiązana infrastruktura wbudowane w konstrukcję budynku i służące do ładowania pojazdów elektrycznych użytkowników budynku;

d) inwestycje w cyfryzację budynku, w szczególności na rzecz zwiększenia jego gotowości do obsługi inteligentnych sieci. Inwestycje kwalifikowalne mogą obejmować interwencje ograniczone do okablowania pasywnego wewnątrz budynków lub okablowania strukturalnego na potrzeby sieci danych oraz - w razie potrzeby - dodatkową część sieci pasywnej znajdującą się na prywatnej nieruchomości poza budynkiem. Wyłączone jest oprzewodowanie i okablowanie na potrzeby sieci danych poza prywatną nieruchomością.";

c)
ust. 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"3. Kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty projektu wspierającego efektywność energetyczną, przy czym wyjątek stanowią budynki, o których mowa w ust. 2a, w przypadku których kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty projektu wspierającego efektywność energetyczną oraz koszty inwestycji w różne urządzenia wymienione w ust. 2a.

4. Pomoc jest przyznawana w formie środków finansowych, kapitału własnego, gwarancji lub pożyczki funduszowi na rzecz efektywności energetycznej lub innemu pośrednikowi finansowemu, który w możliwie największym stopniu przekazuje pomoc beneficjentom końcowym będącym właścicielami lub najemcami budynku, w formie wyższego finansowania, niższych wymogów dotyczących zabezpieczenia, niższych premii gwarancyjnych lub niższych stóp oprocentowania.

5. Pomoc przyznawana z funduszu na rzecz efektywności energetycznej lub przez innego pośrednika finansowego na kwalifikowalne projekty w zakresie efektywności energetycznej może przybierać formę pożyczek lub gwarancji. Wartość nominalna pożyczki lub gwarantowanej kwoty nie może przekroczyć 15 milionów EUR na projekt na poziomie beneficjentów końcowych, z wyjątkiem przypadków inwestycji łączonych, o których mowa w ust. 2a, kiedy to nie może ona przekroczyć 30 mln EUR. Wartość gwarancji nie może przekraczać 80 % wartości pożyczki bazowej.";

22)
art. 52 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 52

Pomoc na stałe sieci szerokopasmowe

1. Pomoc na rozwój stałych sieci szerokopasmowych jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Kosztami kwalifikowalnymi są wszelkie koszty budowy stałej sieci szerokopasmowej, zarządzania nią i jej obsługi. Maksymalną kwotę pomocy na projekt ustala się na podstawie konkurencyjnej procedury wyboru określonej w ust. 6 lit. a). Jeżeli inwestycja jest przeprowadzana zgodnie z ust. 6 lit. b) bez zastosowania konkurencyjnej procedury wyboru, kwota pomocy inwestycyjnej nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante na podstawie rozsądnych prognoz i weryfikuje ex post przy użyciu mechanizmu wycofania.

3. Kwalifikowalne są następujące alternatywne rodzaje inwestycji:

a) rozwój stałej sieci szerokopasmowej w celu podłączenia gospodarstw domowych i podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach, na których sieć zdolna do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 30 Mb/s (prędkości progowe) nie istnieje lub rozwój takiej sieci nie jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy lub w tym samym horyzoncie czasowym co rozwój dotowanej sieci, który nie może być krótszy niż dwa lata. Podlega to weryfikacji przez sporządzanie map i w drodze konsultacji publicznych zgodnie z ust. 4. Wyłączone są obszary, na których istnieje lub w wiarygodny sposób planowana jest co najmniej jedna sieć zdolna do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 30 Mb/s. Objęta pomocą sieć zapewnia co najmniej podwojenie prędkości pobierania i wysyłania danych w porównaniu z istniejącymi lub planowanymi w wiarygodny sposób sieciami i jest zdolna do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 30 Mb/s (prędkości docelowe);

b) rozwój stałej sieci szerokopasmowej w celu podłączenia gospodarstw domowych i podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy na obszarach, na których sieć zdolna do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s (prędkości progowe) nie istnieje lub rozwój takiej sieci nie jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy lub w tym samym horyzoncie czasowym co rozwój dotowanej sieci, który nie może być krótszy niż dwa lata. Podlega to weryfikacji przez sporządzanie map i w drodze konsultacji publicznych zgodnie z ust. 4. Wyłączone są obszary, na których istnieje lub w wiarygodny sposób planowana jest co najmniej jedna sieć zdolna do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s. Objęta pomocą sieć zapewnia co najmniej podwojenie prędkości pobierania i wysyłania danych w porównaniu z istniejącymi lub planowanymi w wiarygodny sposób sieciami i jest zdolna do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 300 Mb/s i wysyłania danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s (prędkości docelowe);

c) rozwój stałej sieci szerokopasmowej w celu podłączenia wyłącznie podmiotów stymulujących rozwój społeczno- gospodarczy na obszarach, na których istnieje tylko jedna sieć zdolna do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s, ale poniżej 300 Mb/s (prędkości progowe) lub rozwój takiej sieci jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy lub w tym samym horyzoncie czasowym co rozwój dotowanej sieci, który nie może być krótszy niż dwa lata. Podlega to weryfikacji przez sporządzanie map i w drodze konsultacji publicznych zgodnie z ust. 4. Wyłączone są obszary, na których istnieje lub w wiarygodny sposób planowana jest co najmniej jedna sieć zdolna do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 300 Mb/s. Wyłączone są również obszary, na których istnieją lub w wiarygodny sposób planowane są co najmniej dwie sieci zdolne do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s. Objęta pomocą sieć zapewnia co najmniej podwojenie prędkości pobierania i wysyłania danych w porównaniu z istniejącymi lub planowanymi w wiarygodny sposób sieciami i jest zdolna do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 1 Gb/s (prędkości docelowe).

4. Mapy i konsultacje publiczne, o których mowa w ust. 3, spełniają wszystkie poniższe wymogi:

a) mapy określają geograficzne obszary docelowe, które mają zostać objęte interwencją publiczną, i uwzględniają wszystkie istniejące sieci publiczne i prywatne zdolne do zapewnienia w sposób niezawodny prędkości progowych podanych w ust. 3 w zależności od rodzaju inwestycji. Mapy sporządza się: (i) w przypadku sieci wyłącznie stałych - w oparciu o adres, biorąc pod uwagę lokal, przez który przechodzi infrastruktura, oraz (ii) w przypadku sieci stałego dostępu bezprzewodowego - w oparciu o adres, biorąc pod uwagę lokal, przez który przechodzi infrastruktura, lub na podstawie podziału w układzie siatki o wymiarach oczek maksymalnie 100x100 m. Zarówno w przypadku ppkt (i), jak i (ii) mapy są zawsze weryfikowane w drodze konsultacji publicznych;

b) konsultacje publiczne przeprowadza właściwy organ publiczny w drodze publikacji głównych cech planowanego środka oraz wykazu geograficznych obszarów docelowych określonych przy sporządzaniu map zgodnie z lit. a) na odpowiedniej stronie internetowej (w tym na poziomie krajowym). W ramach konsultacji publicznych zaprasza się zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat środka oraz przedstawiania udokumentowanych informacji zgodnie z lit. a) dotyczących sieci zdolnych do zapewnienia w sposób niezawodny prędkości progowych podanych w ust. 3, które na ich obszarze docelowym istnieją lub których rozwój jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy. Jeżeli organ przyznający pomoc przyjmie horyzont czasowy na rozwój dotowanej infrastruktury krótszy lub dłuższy niż trzy lata, ten sam horyzont czasowy, który nie może być krótszy niż dwa lata, musi być również zastosowany do przeprowadzenia oceny tego, czy rozwój sieci, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest w wiarygodny sposób planowany. Konsultacje publiczne trwają co najmniej 30 dni.

5. Projekt objęty pomocą przynosi znaczącą poprawę (skokową zmianę) w porównaniu z sieciami istniejącymi lub takimi, których rozwój jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy lub w tym samym horyzoncie czasowym co rozwój dotowanej sieci, który zgodnie z ust. 4 nie może być krótszy niż dwa lata. Skokowa zmiana następuje, gdy na skutek dotowanej interwencji podjęta zostaje znacząca nowa inwestycja w sieć szerokopasmową oraz dotowana sieć stwarza znaczące nowe możliwości na rynku pod względem dostępności usługi szerokopasmowego dostępu do internetu i przepustowości, prędkości i konkurencji w porównaniu z sieciami istniejącymi lub w wiarygodny sposób planowanymi. Projekt musi obejmować znaczne inwestycje w infrastrukturę pasywną wykraczające poza marginalne inwestycje związane jedynie z modernizacją aktywnych elementów sieci.

6. Pomoc przyznaje się w następujący sposób:

a) pomoc przydziela się dostawcom usług i sieci łączności elektronicznej w oparciu o otwartą, przejrzystą i niedyskryminującą konkurencyjną procedurę wyboru, zgodnie z założeniami przepisów dotyczących zamówień publicznych i z poszanowaniem zasady neutralności technologicznej, nie naruszając obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych, na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Na potrzeby konkurencyjnej procedury wyboru organ przyznający pomoc ustanawia z wyprzedzeniem obiektywne, przejrzyste i niedyskryminujące jakościowe kryteria przyznawania, które muszą być wyważone względem wnioskowanej kwoty pomocy. W przypadku podobnych warunków jakościowych pomoc przyznanje się oferentowi ubiegającemu się o najniższą kwotę pomocy;

b) jeżeli pomoc przyznawana jest bez przeprowadzenia konkurencyjnej procedury wyboru organowi publicznemu na rozwój stałej sieci szerokopasmowej i zarządzanie nią bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki wewnętrznej, odpowiednio organ publiczny lub jednostka wewnętrzna świadczy wyłącznie usługi hurtowe przy użyciu dotowanej sieci. Organ publiczny zapewnia prowadzenie oddzielnej księgowości funduszy wykorzystywanych w celu obsługi sieci i innych funduszy będących do jego dyspozycji. Wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej budowy lub obsługi sieci udzielane są w oparciu o otwartą, przejrzystą i niedyskryminującą konkurencyjną procedurę wyboru, zgodnie z założeniami przepisów dotyczących zamówień publicznych i z poszanowaniem zasady neutralności technologicznej, nie naruszając obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych, na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

7. Obsługa dotowanej sieci oferuje możliwie najszerszy aktywny i pasywny dostęp hurtowy, zgodnie z art. 2 pkt 139, na sprawiedliwych i niedyskryminujących warunkach, w tym fizyczne uwolnienie pętli. Projekt może zapewniać wirtualne uwolnienie pętli zamiast fizycznego uwolnienia pętli, jeżeli wirtualny produkt dostępu jest uznawany za równoważny fizycznemu uwolnieniu pętli przez krajowy organ regulacyjny. Aktywny dostęp hurtowy przyznawany jest na co najmniej siedem lat, zaś hurtowy dostęp do infrastruktury fizycznej, w tym kanałów i słupów, nie jest ograniczony w czasie. Takie same warunki dostępu muszą mieć zastosowanie do całości dotowanej sieci, w tym także do tych części sieci, gdzie wykorzystuje się istniejącą infrastrukturę. Zobowiązanie dotyczące dostępu wykonuje się niezależnie od jakichkolwiek zmian w zakresie własności dotowanej sieci, zarządzania nią lub jej obsługi. W przypadku pomocy na budowę kanałów, kanały muszą być na tyle obszerne, aby można było umieścić w nich co najmniej trzy sieci i różne rodzaje topologii sieci.

8. Cena dostępu hurtowego opiera się na jednym z następujących punktów odniesienia: (i) średnich publikowanych cenach hurtowych obowiązujących w innych, porównywalnych, bardziej konkurencyjnych obszarach państwa członkowskiego lub Unii; lub (ii) przy braku takich publikowanych cen - na cenach regulowanych już ustalonych lub zatwierdzonych przez krajowy organ regulacyjny dla odnośnych rynków i usług; lub (iii) przy braku takich publikowanych lub regulowanych cen - ustalanie cen jest zgodne z orientacją kosztową i metodyką obowiązującą na podstawie sektorowych ram regulacyjnych. Bez uszczerbku dla kompetencji krajowego organu regulacyjnego wynikających z ram regulacyjnych zasięga się opinii tego organu w kwestii warunków dostępu, w tym cen, oraz w kwestii sporów związanych ze stosowaniem niniejszego artykułu.

9. Jeśli kwota pomocy na dany projekt przekracza 10 mln EUR, państwa członkowskie wprowadzają mechanizm monitorowania i wycofania pomocy.";

23)
dodaje się art. 52a, 52b i 52c w brzmieniu:

"Artykuł 52a

Pomoc na sieci ruchome 4G i 5G

1. Pomoc na rozwój sieci ruchomych 4G i 5G jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Kosztami kwalifikowalnymi są wszelkie koszty budowy pasywnej sieci ruchomej, zarządzania nią i jej obsługi. Maksymalna kwota pomocy na projekt ustalana jest na podstawie konkurencyjnej procedury wyboru określonej w ust. 7 lit. a). Jeżeli inwestycja jest przeprowadzana zgodnie z ust. 7 lit. b) bez zastosowania konkurencyjnej procedury wyboru, kwota pomocy inwestycyjnej nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante na podstawie rozsądnych prognoz i weryfikuje ex post przy użyciu mechanizmu wycofania.

3. Inwestycje 5G lokalizowane są na obszarach, na których sieci ruchome nie zostały stworzone lub na których dostępne są jedynie sieci ruchome zdolne do obsługi usług łączności ruchomej do poziomu 3G i na których nie istnieje sieć ruchoma 4G ani 5G lub rozwój takich sieci nie jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy lub w tym samym horyzoncie czasowym co rozwój dotowanej sieci, który nie może być krótszy niż dwa lata. Podlega to weryfikacji przez sporządzanie map i w drodze konsultacji publicznych zgodnie z ust. 4. Inwestycje 4G lokalizowane są na obszarach, na których sieci ruchome nie zostały stworzone lub na których dostępne są jedynie sieci ruchome zdolne do obsługi usług łączności ruchomej do poziomu 2G i na których nie istnieje sieć ruchoma 3G, 4G ani 5G, lub też rozwój takich sieci nie jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy lub w tym samym horyzoncie czasowym co rozwój dotowanej sieci, który nie może być krótszy niż dwa lata. Podlega to weryfikacji przez sporządzanie map i w drodze konsultacji publicznych zgodnie z ust. 4.

4. Mapy i konsultacje publiczne, o których mowa w ust. 3, spełniają wszystkie poniższe wymogi:

a) mapy wyraźnie określają geograficzne obszary docelowe, które mają zostać objęte interwencją publiczną, i uwzględniają wszystkie istniejące sieci ruchome w zależności od rodzaju inwestycji. Mapy sporządzane są na podstawie podziału w układzie siatki o wymiarach oczek maksymalnie 100x100 m. Mapy są zawsze weryfikowane w drodze konsultacji publicznych;

b) konsultacje publiczne przeprowadza właściwy organ publiczny w drodze publikacji głównych cech planowanego środka oraz wykazu geograficznych obszarów docelowych określonych przy sporządzaniu map zgodnie z lit. a) na odpowiedniej stronie internetowej (w tym na poziomie krajowym). W ramach konsultacji publicznych zaprasza się zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat środka oraz przedstawiania udokumentowanych informacji zgodnie z lit. a) dotyczących sieci ruchomych, które na ich obszarze docelowym istnieją lub których rozwój jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy. Jeżeli organ przyznający pomoc przyjmie horyzont czasowy na rozwój dotowanej infrastruktury krótszy lub dłuższy niż trzy lata, ten sam horyzont czasowy, który nie może być krótszy niż dwa lata, musi być również zastosowany do przeprowadzenia oceny tego, czy rozwój sieci, o którym mowa w poprzednim zdaniu, jest w wiarygodny sposób planowany. Konsultacje publiczne trwają co najmniej 30 dni.

5. Objęta pomocą infrastruktura nie jest brana pod uwagę, jeżeli chodzi o wypełnienie obowiązków w zakresie zasięgu ciążących na operatorach sieci ruchomych, które to obowiązki wynikają z warunków związanych z prawem do wykorzystania widma 4G i 5G.

6. Projekt objęty wsparciem przynosi znaczącą poprawę (skokową zmianę) w porównaniu z istniejącymi sieciami ruchomymi lub z sieciami ruchomymi, których rozwój jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy lub w tym samym horyzoncie czasowym co rozwój dotowanej sieci, który zgodnie z ust. 4 nie może być krótszy niż dwa lata. Skokowa zmiana następuje, gdy na skutek dotowanej interwencji podjęta zostaje znacząca nowa inwestycja w sieć ruchomą oraz dotowana sieć stwarza znaczące nowe możliwości na rynku pod względem dostępności usługi łączności ruchomej, przepustowości, prędkości i konkurencji w porównaniu z sieciami istniejącymi lub w wiarygodny sposób planowanymi. Projekt musi obejmować znaczne inwestycje w infrastrukturę pasywną wykraczające poza marginalne inwestycje związane jedynie z modernizacją aktywnych elementów sieci.

7. Pomoc przyznaje się w następujący sposób:

a) pomoc przydziela się dostawcom usług i sieci łączności elektronicznej w oparciu o otwartą, przejrzystą i niedyskryminującą konkurencyjną procedurę wyboru, zgodnie z założeniami przepisów dotyczących zamówień publicznych i z poszanowaniem zasady neutralności technologicznej, nie naruszając obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych, na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Na potrzeby konkurencyjnej procedury wyboru organ przyznający pomoc ustanawia z wyprzedzeniem obiektywne, przejrzyste i niedyskryminujące jakościowe kryteria przyznawania, które muszą być wyważone względem wnioskowanej kwoty pomocy. W przypadku podobnych warunków jakościowych pomoc przyznaje się oferentowi ubiegającemu się o najniższą kwotę pomocy;

b) jeżeli pomoc przyznawana jest bez przeprowadzenia konkurencyjnej procedury wyboru organowi publicznemu na rozwój pasywnej sieci ruchomej i zarządzanie nią bezpośrednio lub za pośrednictwem jednostki wewnętrznej, odpowiednio organ publiczny lub jednostka wewnętrzna świadczy wyłącznie usługi hurtowe przy użyciu dotowanej sieci. Organ publiczny zapewnia prowadzenie oddzielnej księgowości funduszy wykorzystywanych w celu obsługi sieci i innych funduszy będących do dyspozycji organu publicznego. Wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej budowy lub obsługi sieci udzielane są w oparciu o otwartą, przejrzystą i niedyskryminującą konkurencyjną procedurę wyboru, zgodnie z założeniami przepisów dotyczących zamówień publicznych i z poszanowaniem zasady neutralności technologicznej, nie naruszając obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych, na podstawie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie.

8. Obsługa dotowanej sieci oferuje możliwie najszerszy aktywny i pasywny dostęp hurtowy, zgodnie z art. 2 pkt 139, na sprawiedliwych i niedyskryminujących warunkach. Aktywny dostęp hurtowy przyznawany jest na co najmniej siedem lat, zaś hurtowy dostęp do infrastruktury fizycznej, w tym kanałów i słupów, nie jest ograniczony w czasie. Takie same warunki dostępu muszą mieć zastosowanie do całości dotowanej sieci, w tym także do tych części takiej sieci, gdzie wykorzystuje się istniejącą infrastrukturę. Zobowiązanie dotyczące dostępu wykonuje się niezależnie od jakichkolwiek zmian w zakresie własności dotowanej sieci, zarządzania nią lub jej obsługi. W przypadku pomocy na budowę kanałów, kanały muszą być na tyle obszerne, aby mogły zaspokoić potrzeby co najmniej wszystkich istniejących operatorów sieci ruchomych.

9. Cena dostępu hurtowego opiera się na jednym z następujących punktów odniesienia: (i) średnich publikowanych cenach hurtowych obowiązujących w innych, porównywalnych, bardziej konkurencyjnych obszarach państwa członkowskiego lub Unii; lub (ii) przy braku takich publikowanych cen - na cenach regulowanych już ustalonych lub zatwierdzonych przez krajowy organ regulacyjny dla odnośnych rynków i usług; lub (iii) przy braku takich publikowanych lub regulowanych cen - ustalanie cen jest zgodne z orientacją kosztową i metodyką obowiązującą na podstawie sektorowych ram regulacyjnych. Bez uszczerbku dla kompetencji krajowego organu regulacyjnego wynikających z ram regulacyjnych zasięga się opinii tego organu w kwestii warunków dostępu, w tym cen, oraz w kwestii sporów związanych ze stosowaniem niniejszego artykułu.

10. Jeśli kwota pomocy na dany projekt przekracza 10 mln EUR, państwa członkowskie wprowadzają mechanizm monitorowania i wycofania pomocy.

11. Wykorzystywanie finansowanych ze środków publicznych sieci 4G lub 5G do świadczenia usług stałego dostępu bezprzewodowego jest dopuszczalne wyłącznie w następujący sposób:

a) na obszarach, na których sieć zdolna do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 30 Mb/s nie istnieje lub rozwój takiej sieci nie jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy lub w tym samym horyzoncie czasowym co rozwój dotowanej sieci, który nie może być krótszy niż dwa lata, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: (i) przy sporządzaniu map i przeprowadzaniu konsultacji publicznych uwzględnia się również istniejące lub w wiarygodny sposób planowane stałe sieci szerokopasmowe określone zgodnie z art. 52 ust. 4; (ii) objęte wsparciem rozwiązanie z zakresu stałego dostępu bezprzewodowego za pomocą sieci 4G lub 5G jest zdolne do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 30 Mb/s i co najmniej podwojenia prędkości pobierania i wysyłania danych w porównaniu z istniejącymi lub planowanymi w wiarygodny sposób sieciami stałymi na tych obszarach;

b) na obszarach, na których sieć zdolna do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s nie istnieje lub rozwój takiej sieci nie jest w wiarygodny sposób planowany w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy lub w tym samym horyzoncie czasowym co rozwój dotowanej sieci, który nie może być krótszy niż dwa lata, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: (i) przy sporządzaniu map i przeprowadzaniu konsultacji publicznych uwzględnia się również istniejące lub w wiarygodny sposób planowane stałe sieci szerokopasmowe określone zgodnie z art. 52 ust. 4; (ii) objęte wsparciem rozwiązanie z zakresu stałego dostępu bezprzewodowego za pomocą sieci 4G lub 5G jest zdolne do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 300 Mb/s i wysyłania danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s oraz co najmniej podwojenia prędkości pobierania i wysyłania danych w porównaniu z istniejącymi lub planowanymi w wiarygodny sposób sieciami stałymi na tych obszarach.

Artykuł 52b

Pomoc na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej infrastruktury łączności cyfrowej

1. Pomoc na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej infrastruktury łączności cyfrowej, finansowane na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/1153 lub którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości zgodnie z tym rozporządzeniem, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Projekty muszą spełniać łączne ogólne warunki zgodności określone w ust. 3. Muszą one ponadto należeć do jednej z kategorii projektów kwalifikowalnych określonych w ust. 4 i muszą spełniać wszystkie szczególne warunki zgodności dla danej kategorii określone w tym ustępie. Wyłączeniu w ust. 1 podlegają tylko projekty, które odnoszą się jedynie do elementów i podmiotów określonych w każdej odnośnej kategorii podanej w ust. 4.

3. Poniższe stanowią ogólne warunki zgodności, które muszą być spełnione łącznie:

a) beneficjent musi zapewnić wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych ze środków własnych lub z finansowania zewnętrznego niezawierającego publicznego wsparcia finansowego. Jeżeli 25 % wkładu beneficjenta pochodzi z finansowania zewnętrznego za pośrednictwem platformy inwestycyjnej łączącej różne źródła finansowania, warunek, zgodnie z którym finansowanie zewnętrzne nie może zawierać publicznego wsparcia finansowego i który został określony w poprzednim zdaniu, zostaje zastąpiony wymogiem udziału co najmniej 30 % inwestycji prywatnych w takiej platformie;

b) do objęcia pomocą kwalifikują się wyłącznie kwalifikowalne koszty inwestycji na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/1153 na cele rozwoju infrastruktury;

c) projekt musi zostać wybrany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/1153 w jeden z następujących sposobów:

(i) przez niezależnego pośrednika finansowego wyznaczonego przez Komisję na podstawie wspólnie uzgodnionych wytycznych inwestycyjnych;

(ii) przez Komisję w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji w oparciu o jasne, przejrzyste i niedyskryminacyjne kryteria;

(iii) przez niezależnych ekspertów powołanych przez Komisję;

d) projekt musi umożliwiać zwiększenie zdolności łączności w zakresie wykraczającym poza wymogi związane z jakimikolwiek istniejącymi zobowiązaniami prawnymi, takimi jak zobowiązania związane z prawem do wykorzystania widma;

e) projekt musi zapewniać osobom trzecim otwarty dostęp hurtowy, w tym uwolnienie pętli na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach zgodnie z odpowiednio art. 52 ust. 7 i 8 lub art. 52a ust. 8 i 9.

4. Poniżej określono kategorie projektów kwalifikowalnych i szczegółowe warunki zgodności, które muszą być spełnione łącznie:

a) inwestycje w rozwój transgranicznego odcinka korytarza 5G wzdłuż korytarza transportowego wskazanego w wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej, określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1315/2013 (korytarze TEN-T), które spełniają łącznie następujące warunki szczególne:

(i) projekt składa się z transgranicznego odcinka korytarza 5G, który przebiega przez granicę między dwoma państwami członkowskimi lub większą ich liczbą, lub przebiega przez granicę między co najmniej jednym państwem członkowskim a co najmniej jednym państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

(ii) transgraniczne odcinki korytarzy 5G zlokalizowane w danym państwie członkowskim nie mogą stanowić łącznie więcej niż 15 % całkowitej długości korytarzy 5G wzdłuż bazowej transeuropejskiej sieci transportowej w tym państwie członkowskim, które nie są objęte żadnymi obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi, takimi jak zobowiązania związane z prawem do wykorzystania widma. W wyjątkowych okolicznościach, jeżeli państwo członkowskie wspiera rozwój transgranicznych korytarzy 5G wzdłuż swojej kompleksowej transeuropejskiej sieci transportowej, transgraniczne odcinki korytarzy 5G zlokalizowane w tym państwie członkowskim nie mogą stanowić łącznie więcej niż 15 % całkowitej długości korytarzy 5G wzdłuż kompleksowej transeuropejskiej sieci transportowej w tym państwie członkowskim, które nie są objęte żadnymi obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi, takimi jak zobowiązania związane z prawem do wykorzystania widma;

(iii) projekt zapewnia znaczącą nową inwestycję w ruchomą sieć 5G odpowiednią do świadczenia usług w zakresie mobilności opartej na sieci i zautomatyzowanej, wykraczającą poza marginalne inwestycje związane jedynie z modernizacją aktywnych elementów sieci;

(iv) projekt wspiera rozwój nowej infrastruktury pasywnej jedynie w przypadku gdy istniejąca infrastruktura pasywna nie może zostać ponownie wykorzystana;

b) inwestycje w rozwój transgranicznego odcinka paneuropejskiej sieci szkieletowej o terabitowej przepustowości, wspomagającej realizację celów Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali przez połączenie niektórych urządzeń obliczeniowych, urządzeń do obliczeń superkomputerowych i infrastruktur danych, które spełniają łącznie następujące warunki szczególne:

(i) w ramach projektu wykorzystuje się lub nabywa aktywa związane z łącznością, w tym nieodwołalne prawa użytkowania, światłowód ciemny lub sprzęt, w celu zbudowania transgranicznego odcinka paneuropejskiej sieci szkieletowej, która wspiera wzajemne połączenie zapewniające nieograniczoną łączność pomiędzy użytkownikami końcowymi o przepustowości co najmniej 1 Tb/s co najmniej dwóch urządzeń obliczeniowych, urządzeń do obliczeń superkomputerowych lub infrastruktur danych: 1) które są jednostkami przyjmującymi Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali ustanowionego zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2018/1488 * lub są infrastrukturami badawczymi oraz innymi infrastrukturami obliczeniowymi i infrastrukturami danych wspierającymi badawcze inicjatywy przewodnie i misje określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 ** i rozporządzeniu Rady (WE) nr 723/2009, przyczyniającymi się do realizacji celów Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali; oraz 2) które zlokalizowane są w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w co najmniej jednym państwie członkowskim i co najmniej jednym państwie będącym członkiem europejskiej przestrzeni badawczej;

(ii) projekt zapewnia znaczącą nową inwestycję w sieć szkieletową wykraczającą poza marginalne inwestycje, takie jak inwestycje związane jedynie z aktualizacją oprogramowania lub uzyskaniem licencji;

(iii) nabycie aktywów związanych z łącznością odbywa się w drodze zamówień publicznych;

(iv) projekt wspiera wdrażanie nowej infrastruktury pasywnej jedynie w przypadku gdy istniejąca infrastruktura pasywna nie może zostać ponownie wykorzystana;

c) inwestycje w rozwój transgranicznego odcinka sieci szkieletowej łączącej infrastrukturę chmur obliczeniowych niektórych podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy, które spełniają łącznie następujące warunki szczególne:

(i) projekt służy połączeniu infrastruktur chmur obliczeniowych podmiotów stymulujących rozwój społeczno- gospodarczy będących instytucjami administracji publicznej bądź publicznymi lub prywatnymi podmiotami, którym powierzono wykonywanie usług świadczonych w interesie ogólnym lub usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu art. 106 ust. 2 Traktatu;

(ii) projekt dotyczy transgranicznego odcinka w ramach ustanawiania nowych transgranicznych sieci szkieletowych lub znaczącego zmodernizowania istniejących sieci szkieletowych, który(1) przebiega przez granicę między dwoma państwami członkowskimi lub większą ich liczbą, lub(2) przebiega przez granicę między co najmniej jednym państwem członkowskim a co najmniej jednym państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

(iii) projekt obejmuje co najmniej dwa kwalifikujące się podmioty stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy, o których mowa w ppkt (i), z których każdy prowadzi działalność w innym państwie członkowskim lub w jednym państwie członkowskim i w jednym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

(iv) projekt zapewnia znaczącą nową inwestycję w sieć szkieletową wykraczającą poza marginalne inwestycje, takie jak inwestycje związane jedynie z aktualizacją oprogramowania lub uzyskaniem licencji. Projekt jest w stanie zapewnić w sposób niezawodny symetryczne prędkości pobierania i wysyłania danych o przepustowości będącej co najmniej wielokrotnością 10 Gb/s;

(v) projekt wspiera wdrażanie nowej infrastruktury pasywnej jedynie w przypadku gdy istniejąca infrastruktura pasywna nie może zostać ponownie wykorzystana;

d) inwestycje w rozwój podmorskiej sieci kablowej, które spełniają łącznie następujące warunki szczególne:

(i) projekt dotyczy transgranicznego odcinka podmorskiej sieci kablowej, który 1) przebiega przez granicę między dwoma państwami członkowskimi lub większą ich liczbą, lub 2) przebiega przez granicę między co najmniej jednym państwem członkowskim a co najmniej jednym państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Opcjonalnie, podmiot otrzymujący pomoc zapewnia jedynie świadczenie usług hurtowych, a infrastruktura objęta wsparciem poprawia łączność z europejskimi regionami najbardziej oddalonymi, terytoriami zamorskimi lub regionami wyspiarskimi, nawet w obrębie jednego państwa członkowskiego;

(ii) projekt nie może dotyczyć tras obsługiwanych już przez co najmniej dwie istniejące lub w wiarygodny sposób planowane infrastruktury szkieletowe;

(iii) projekt zapewnia znaczącą nową inwestycję w podmorską sieć kablową poprzez położenie nowego kabla podmorskiego lub podłączenie do istniejącego kabla podmorskiego, regulowanie kwestii redundancji i wykraczanie poza marginalne inwestycje. Projekt jest w stanie zapewnić w sposób niezawodny symetryczne prędkości pobierania i wysyłania danych o przepustowości co najmniej 1 Gb/s;

(iv) projekt wspiera wdrażanie nowej infrastruktury pasywnej jedynie w przypadku gdy istniejąca infrastruktura pasywna nie może zostać ponownie wykorzystana.

Artykuł 52c

Bony łączności

1. Pomoc w postaci programu bonów łączności dla konsumentów w celu ułatwienia telepracy, kształcenia zdalnego, usług szkoleniowych lub dla MŚP jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Czas trwania programu bonów nie przekracza 24 miesięcy.

3. Kwalifikowalne są następujące kategorie programów bonów:

a) programy bonów dostępne dla konsumentów w zamian za wykupienie nowego abonamentu na usługi szerokopasmowego dostępu do internetu lub podniesienie standardu obecnego abonamentu do usługi zapewniającej pobieranie danych z prędkością co najmniej 30 Mb/s, pod warunkiem że wszyscy dostawcy usług łączności elektronicznej zdolni do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 30 Mb/s kwalifikują się do objęcia programem bonów, przy czym bonów nie przyznaje się w przypadku zmiany na dostawcę zapewniającego takie same prędkości ani w przypadku podniesienia standardu istniejącego abonamentu przewidującego pobieranie danych z prędkością co najmniej 30 Mb/s;

b) programy bonów dostępne dla MŚP w zamian za wykupienie nowego abonamentu na usługi szerokopasmowego dostępu do internetu lub podniesienie standardu obecnego abonamentu do usługi zapewniającej pobieranie danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s, pod warunkiem że wszyscy dostawcy zdolni do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s kwalifikują się do objęcia programem bonów, przy czym bonów nie przyznaje się w przypadku zmiany na dostawcę zapewniającego takie same prędkości ani w przypadku podniesienia standardu istniejącego abonamentu przewidującego pobieranie danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s.

4. Bony pokrywają do 50 % całkowitych kosztów uruchomienia oraz miesięcznego abonamentu na usługę szerokopasmowego dostępu do internetu z prędkościami określonymi w ust. 3, czy to jako osobnej usługi, czy w ramach pakietu usług obejmujących co najmniej niezbędne urządzenia końcowe (modem/router) zapewniające dostęp do internetu z prędkością określoną w ust. 3. Bon wypłacają organy publiczne bezpośrednio użytkownikom końcowym lub bezpośrednio dostawcy usług wybranemu przez użytkowników końcowych, w którym to przypadku fakturę użytkownika końcowego pomniejsza się o kwotę bonu.

5. Bony są dostępne dla konsumentów lub MŚP tylko na obszarach, na których jest co najmniej jedna istniejąca sieć zdolna do zapewnienia w sposób niezawodny prędkości określonych w ust. 3, co weryfikuje się przez sporządzanie map i w drodze konsultacji publicznych. Na podstawie sporządzonych map i przeprowadzonych konsultacji publicznych określa się geograficzne obszary docelowe pokryte co najmniej jedną siecią zdolną do zapewnienia w sposób niezawodny prędkości określonej w ust. 3 przez okres trwania programu bonów oraz kwalifikujących się dostawców obecnych na tym obszarze, a także zbiera się informacje na potrzeby obliczenia ich udziału w rynku. Mapy sporządza się: (i) w przypadku sieci stałych wykorzystujących przewody - w oparciu o adres, biorąc pod uwagę lokal, przez który przechodzi infrastruktura oraz (ii) w przypadku sieci stałego dostępu bezprzewodowego lub sieci ruchomych - w oparciu o adres, biorąc pod uwagę lokal, przez który przechodzi infrastruktura, lub na podstawie podziału w układzie siatki o wymiarach oczek maksymalnie 100 * 100 m. Mapy są zawsze weryfikowane w drodze konsultacji publicznych. Konsultacje publiczne przeprowadza właściwy organ publiczny w drodze publikacji głównych cech planowanego środka oraz wykazu geograficznych obszarów docelowych określonych przy sporządzaniu map na odpowiedniej stronie internetowej, w tym na poziomie krajowym. W ramach konsultacji publicznych zaprasza się zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat projektu środka oraz przedstawiania udokumentowanych informacji dotyczących ich istniejących sieci zdolnych do zapewnienia w sposób niezawodny prędkości określonej w ust. 3. Konsultacje publiczne trwają co najmniej 30 dni.

6. Program bonów jest zgodny z zasadą neutralności technologicznej w takim znaczeniu, że bonów można używać do zakupu abonamentów na usługi wszelkich operatorów zdolnych do zapewniania w sposób niezawodny prędkości określonych w ust. 3 w istniejącej sieci szerokopasmowej, niezależnie od stosowanych technologii. W celu ułatwienia wyboru konsumentom lub MŚP wykaz kwalifikujących się dostawców dla każdego z geograficznych obszarów docelowych publikowany jest w internecie, a każdy zainteresowany dostawca może złożyć wniosek o umieszczenie go w tym wykazie w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące kryteria.

7. Aby się kwalifikować, w przypadku gdy dostawca usługi szerokopasmowego dostępu do internetu jest zintegrowany pionowo i ma udział w rynku detalicznym przekraczający 25 %, taki dostawca oferuje każdemu dostawcy usług łączności elektronicznej na odpowiadającym rynku dostępu hurtowego co najmniej jeden produkt hurtowego dostępu umożliwiający podmiotowi ubiegającemu się o dostęp zapewnienie w sposób niezawodny usługi detalicznej o prędkości określonej w ust. 3 na otwartych, przejrzystych i niedyskryminujących warunkach. Cena dostępu hurtowego opiera się na jednym z następujących punktów odniesienia: (i) średnich publikowanych cenach hurtowych obowiązujących w innych, porównywalnych, bardziej konkurencyjnych obszarach państwa członkowskiego lub Unii; lub (ii) przy braku takich publikowanych cen - na cenach regulowanych już ustalonych lub zatwierdzonych przez krajowy organ regulacyjny dla odnośnych rynków i usług; lub (iii) przy braku takich publikowanych lub regulowanych cen - ustalanie cen jest zgodne z orientacją kosztową i metodyką obowiązującą na podstawie sektorowych ram regulacyjnych. Bez uszczerbku dla kompetencji krajowego organu regulacyjnego wynikających z ram regulacyjnych zasięga się opinii tego organu w kwestii warunków dostępu, w tym cen, oraz w kwestii sporów związanych ze stosowaniem niniejszego artykułu.";

24)
po art. 56c dodaje się sekcję 16 w brzmieniu:

"SEKCJA 16

Pomoc zawarta w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU

Artykuł 56d

Zakres i wspólne warunki

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie do pomocy zawartej w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU, które zapewniają pomoc partnerom wykonawczym, pośrednikom finansowym lub beneficjentom końcowym.

2. Pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w rozdziale I, niniejszym artykule oraz albo w art. 56e, albo art. 56f.

3. Pomoc musi spełniać wszystkie mające zastosowanie warunki określone w rozporządzeniu (UE) 2021/523 oraz w wytycznych inwestycyjnych dotyczących InvestEU określonych w załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/1078 * .

4. Maksymalne progi określone w art. 56e i 56f mają zastosowanie do całkowitego pozostałego finansowania, w zakresie, w jakim finansowanie to, przyznane w ramach dowolnego produktu finansowego wspieranego przez Fundusz InvestEU, obejmuje pomoc. Maksymalne progi mają zastosowanie:

a) do projektu w przypadku pomocy objętej art. 56e ust. 2 i 4, art. 56e ust. 5 lit. a) ppkt (i), art. 56e ust. 6 i 7, art. 56e ust. 8 lit. a) i

b) oraz art. 56e ust. 9;

b) do beneficjenta końcowego w przypadku pomocy objętej art. 56e ust. 5 lit. a) ppkt (ii) oraz (iii), art. 56e ust. 8 lit. d), art. 56e ust. 10 oraz art. 56f.

5. Pomocy nie przyznaje się w formie refinansowania lub gwarancji dla istniejących portfeli pośredników finansowych.

Artykuł 56e

Warunki dotyczące pomocy zawartej w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU

1. Pomoc na rzecz beneficjenta końcowego w ramach produktu finansowego wspieranego przez Fundusz Inves- tEU:

a) musi spełniać warunki określone w jednym z ust. 2-9; oraz

b) w przypadku gdy finansowanie przyznane jest beneficjentowi końcowemu w formie pożyczek, ich stopa procentowa odpowiada co najmniej podstawowej stopie referencyjnej mającej zastosowanie w momencie przyznania pożyczki.

2. Pomoc na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej infrastruktury łączności cyfrowej, finansowane na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/1153 lub którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości na podstawie tego rozporządzenia, przyznaje się wyłącznie projektom spełniającym wszystkie ogólne i szczegółowe warunki zgodności określone w art. 52b. Nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU nie może przekraczać 150 mln EUR.

3. Pomoc na inwestycje w stałe sieci szerokopasmowe w celu podłączenia tylko niektórych kwalifikujących się podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy spełnia następujące warunki:

a) pomoc przyznawana jest wyłącznie projektom spełniającym wszystkie warunki zgodności określone w art. 52, chyba że wskazano inaczej w lit. c) i d) niniejszego ustępu;

b) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU nie może przekraczać 150 mln EUR;

c) projekt służy podłączeniu wyłącznie podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy będących instytucjami administracji publicznej bądź publicznymi lub prywatnymi podmiotami, którym powierzono wykonywanie usług świadczonych w interesie ogólnym lub usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w rozumieniu art. 106 ust. 2 Traktatu. Wyłączone są projekty obejmujące elementy lub podmioty inne niż te określone w niniejszej literze;

d) na zasadzie odstępstwa od art. 52 ust. 4 zidentyfikowana niedoskonałość rynku musi być zweryfikowana na podstawie odpowiednich dostępnych map lub, jeśli takie mapy nie są dostępne, w drodze konsultacji publicznych, w następujący sposób:

(i) mapy można uznać za odpowiednie, jeżeli nie są starsze niż 18 miesięcy i obejmują wszystkie sieci zdolne do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s, ale poniżej 300 Mb/s (prędkości progowe), które przechodzą przez lokal kwalifikującego się podmiotu stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy wskazanego w lit. c). Mapy te muszą być sporządzone przez właściwy organ publiczny, muszą uwzględniać wszystkie sieci zdolne do zapewniania w sposób niezawodny prędkości progowych istniejące lub w wiarygodny sposób planowane w ciągu najbliższych trzech lat lub w tym samym horyzoncie czasowym co planowana interwencja objęta wsparciem, który nie może być krótszy niż dwa lata, i muszą być sporządzane: (i) w przypadku sieci wyłącznie stałych - w oparciu o adres, biorąc pod uwagę lokal, przez który przechodzi infrastruktura; oraz (ii) w przypadku sieci stałego dostępu bezprzewodowego - w oparciu o adres, biorąc pod uwagę lokal, przez który przechodzi infrastruktura, lub na podstawie podziału w układzie siatki o wymiarach oczek maksymalnie 100 * 100 m;

(ii) konsultacje publiczne musi przeprowadzać właściwy organ publiczny w drodze publikacji na odpowiedniej stronie internetowej zapraszającej zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat projektu środka oraz do przedstawiania udokumentowanych informacji dotyczących sieci zdolnych do zapewnienia w sposób niezawodny pobierania danych z prędkością co najmniej 100 Mb/s, ale poniżej 300 Mb/s (prędkości progowe), istniejących lub w wiarygodny sposób planowanych w ciągu najbliższych trzech lat lub w tym samym horyzoncie czasowym co planowana interwencja objęta wsparciem, który nie może być krótszy niż dwa lata, które to sieci przechodzą przez lokal kwalifikującego się podmiotu stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy, o którym mowa w lit. c), w oparciu o informacje: (i) w przypadku sieci wyłącznie stałych - w oparciu o adres, biorąc pod uwagę lokal, przez który przechodzi infrastruktura; oraz (ii) w przypadku sieci stałego dostępu bezprzewodowego - w oparciu o adres, biorąc pod uwagę lokal, przez który przechodzi infrastruktura, lub na podstawie podziału w układzie siatki o wymiarach oczek maksymalnie 100 * 100 m. Konsultacje publiczne trwają co najmniej 30 dni.

4. Pomoc na wytwarzanie energii i infrastrukturę energetyczną spełnia następujące warunki:

a) pomoc przyznaje się wyłącznie na inwestycje w infrastrukturę energetyczną w zakresie gazu i energii elektrycznej, niepodlegające wyłączeniu z obowiązku przestrzegania zasad dostępu osób trzecich, regulacji taryf i rozdziału własnościowego, w oparciu o prawodawstwo dotyczące wewnętrznego rynku energii, w odniesieniu do następujących kategorii projektów:

(i) w odniesieniu do infrastruktury gazowej, projekty umieszczone na obowiązującej unijnej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w załączniku VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 ** ;

(ii) w odniesieniu do infrastruktury elektroenergetycznej:

1) inteligentne sieci, w tym inwestycje w rozwój i modernizację infrastruktury służącej do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i przekształcenie jej w infrastrukturę inteligentną;

2) inne projekty:

– spełniające którekolwiek z kryteriów określonych w art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 347/2013, lub

– umieszczone na obowiązującej unijnej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 347/2013;

3) inne projekty, z wyłączeniem magazynowania energii elektrycznej, na obszarach objętych pomocą;

(iii) projekty dotyczące magazynowania energii elektrycznej, oparte na nowych i innowacyjnych technologiach, niezależnie od poziomu napięcia przyłączenia do sieci;

b) pomoc inwestycyjna na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii spełnia następujące warunki:

(i) pomoc przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do nowych instalacji wybranych zgodnie z zasadami konkurencji, przejrzystości, niedyskryminacji i na podstawie obiektywnych kryteriów;

(ii) pomoc może być przyznawana w odniesieniu do nowych instalacji również w połączeniu z urządzeniami do magazynowania lub elektrolizerami do produkcji wodoru, pod warunkiem że zarówno urządzenia do magazynowania energii elektrycznej lub wodoru, jak i elektrolizery wodoru używają wyłącznie energii wytworzonej przez instalację lub instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych;

(iii) pomocy nie przyznaje się na elektrownie wodne, które nie spełniają wymogów określonych w dyrektywie 2000/60/WE;

(iv) w przypadku instalacji produkujących biopaliwa pomoc przyznaje się wyłącznie na instalacje produkujące biopaliwa zrównoważone, które nie są biopaliwami produkowanymi z roślin spożywczych;

c) nominalna kwota całkowitego finansowania, o którym mowa w lit. a), przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU na dany projekt nie może przekraczać 150 mln EUR. Nominalna kwota całkowitego finansowania, o którym mowa w lit. b), przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU na dany projekt nie może przekraczać 75 mln EUR.

5. Pomoc na infrastrukturę i działania o charakterze socjalnym, edukacyjnym i kulturalnym oraz w dziedzinie dziedzictwa naturalnego spełnia następujące warunki:

a) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU nie może przekraczać:

(i) 100 mln EUR na projekt w przypadku inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do świadczenia usług socjalnych i na potrzeby edukacji; 150 mln EUR na projekt w przypadku celów i działań kulturalnych i związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego określonych w art. 53 ust. 2, w tym w dziedzinie dziedzictwa naturalnego;

(ii) 30 mln EUR w przypadku działań związanych z usługami socjalnymi;

(iii) 75 mln EUR w przypadku działań związanych z kulturą i zachowaniem dziedzictwa kulturowego; oraz

(iv) 5 mln EUR w przypadku edukacji i szkoleń;

b) pomocy nie przyznaje się na szkolenia organizowane w celu spełnienia obowiązkowych wymogów krajowych w zakresie szkoleń.

6. Pomoc na transport i infrastrukturę transportową spełnia następujące warunki:

a) pomoc na infrastrukturę, z wyjątkiem portów, przyznaje się wyłącznie na następujące projekty:

(i) projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania zdefiniowane w art. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, z wyjątkiem projektów dotyczących infrastruktury portów lub portów lotniczych;

(ii) połączenia do węzłów miejskich transeuropejskiej sieci transportowej;

(iii) tabor kolejowy wyłącznie do celów świadczenia usług transportu kolejowego nieobjętych umową o świadczenie usług publicznych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady *** , o ile beneficjent jest nowym podmiotem;

(iv) transport miejski;

(v) infrastrukturę ładowania lub tankowania, która dostarcza pojazdom energię elektryczną lub wodór odnawialny;

b) pomoc na projekty dotyczące infrastruktury portów spełnia następujące warunki:

(i) pomoc może być przyznawana wyłącznie na inwestycje w infrastrukturę zapewniającą dostęp i infrastrukturę portową udostępniane zainteresowanym użytkownikom na równych i niedyskryminacyjnych zasadach na warunkach rynkowych;

(ii) wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej budowy, modernizacji, obsługi lub wynajmu infrastruktury portowej, na którą udzielono pomocy, są udzielane na zasadach konkurencji, przejrzystości, niedyskryminacji i bezwarunkowo;

(iii) pomocy nie przyznaje się na inwestycje w suprastrukturę portową;

c) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na podstawie lit. a) lub b) na dany projekt w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU nie może przekraczać 150 mln EUR.

7. Pomoc na inne infrastruktury spełnia następujące warunki:

a) pomoc przyznaje się wyłącznie na następujące projekty:

(i) inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną dla ogółu ludności;

(ii) inwestycje w recykling i przygotowanie do ponownego wykorzystania odpadów zgodnie z art. 47 ust. 1-6, o ile ukierunkowane są one na zarządzanie odpadami wytwarzanymi przez inne przedsiębiorstwa;

(iii) inwestycję w infrastrukturę badawczą;

(iv) inwestycje w utworzenie lub modernizację zaplecza klastrów innowacyjnych;

b) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU nie może przekraczać 100 mln EUR.

8. Pomoc na ochronę środowiska, w tym ochronę klimatu, spełnia następujące warunki:

a) pomoc przyznaje się wyłącznie na następujące projekty:

(i) inwestycje umożliwiające przedsiębiorstwom naprawienie szkody wyrządzonej lub zapobieżenie wyrządzeniu szkody fizycznemu otoczeniu (co obejmuje zmianę klimatu) lub zasobom naturalnym poprzez działalność beneficjenta, o ile inwestycja prowadzi do zastosowania norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienia poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych lub stanowi wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych w zakresie ochrony środowiska;

(ii) środki służące poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, o ile usprawnienia w zakresie efektywności energetycznej nie są realizowane w celu zapewnienia przestrzegania przez przedsiębiorstwo już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli normy te jeszcze nie obowiązują;

(iii) rekultywację zanieczyszczonych terenów, o ile nie określono osoby fizycznej lub prawnej odpowiedzialnej za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu na mocy obowiązującego prawa zgodnie z zasadą "zanieczy- eczyszczający płaci", o której mowa w art. 45 ust. 3;

(iv) badania środowiska;

(v) zwiększenie i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, jeżeli działalność ta wnosi wkład w ochronę, zachowanie lub odbudowę bioróżnorodności oraz w osiąganie dobrego stanu ekosystemów, lub w ochronę ekosystemów będących dotychczas w dobrym stanie;

b) nie naruszając przepisów lit. a), gdy środek pomocy odnosi się do poprawy efektywności energetycznej 1) budynków mieszkalnych, 2) budynków przeznaczonych do kształcenia lub świadczenia usług socjalnych lub do prowadzenia działań związanych z usługami wymiaru sprawiedliwości, policji lub straży pożarnej, 3) budynków przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z administracją publiczną lub 4) budynków, o których mowa w ppkt 1), 2) lub 3) i w których działania inne niż działania wymienione w ppkt 1), 2) lub 3) zajmują mniej niż 35 % całkowitej wewnętrznej powierzchni, pomoc może również zostać przyznana w odniesieniu do środków, które jednocześnie poprawiają efektywność energetyczną tych budynków i obejmują niektóre lub wszystkie z poniższych inwestycji:

(i) zintegrowane miejscowe instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych znajdujące się w budynku, którego dotyczy środek pomocy na rzecz efektywności energetycznej. Zintegrowane miejscowe instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych dotyczą wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła. Mogą być połączone z urządzeniami do magazynowania energii wytworzonej przez miejscową instalację wytwarzającą energię ze źródeł odnawialnych;

(ii) miejscowe instalacje do magazynowania energii;

(iii) urządzenia i powiązana infrastruktura wbudowane w konstrukcję budynku i służące do ładowania pojazdów elektrycznych użytkowników budynku;

(iv) inwestycje w cyfryzację budynku, w szczególności na rzecz zwiększenia jego gotowości do obsługi inteligentnych sieci. Inwestycje w cyfryzację budynku mogą obejmować interwencje ograniczone do okablowania pasywnego wewnątrz budynków lub okablowania strukturalnego na potrzeby sieci danych oraz - w razie potrzeby - dodatkową część sieci pasywnej znajdującą się na prywatnej nieruchomości poza budynkiem. Wyłączone jest oprzewodowanie i okablowanie na potrzeby sieci danych poza prywatną nieruchomością.

Beneficjentem końcowym pomocy może być właściciel (właściciele) budynku lub najemca (najemcy), w zależności od tego, kto otrzymuje finansowanie projektu;

c) nominalna kwota całkowitego finansowania, o którym mowa w lit. a), przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU na dany projekt nie może przekraczać 50 mln EUR;

d) nominalna kwota całkowitego finansowania, o którym mowa w lit. b), przyznanego w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU na dany projekt nie może przekraczać 50 mln EUR na beneficjenta końcowego i na budynek;

e) pomoc na środki służące poprawie efektywności energetycznej budynków, o których mowa w lit. b), może również dotyczyć ułatwienia zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej, z zastrzeżeniem następujących warunków:

(i) wsparcie ma formę pożyczki lub gwarancji udzielanej dostawcom realizującym środki poprawy efektywności energetycznej na podstawie umowy o poprawę efektywności energetycznej lub ma postać produktu finansowego mającego na celu refinansowanie danego dostawcy (np. faktoring, forfaiting);

(ii) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU nie przekracza 30 mln EUR;

(iii) wsparcie przyznawane jest MŚP lub małym spółkom o średniej kapitalizacji;

(iv) wsparcie przyznawane jest w odniesieniu do umów o poprawę efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 27 dyrektywy 2012/27/UE;

(v) umowy o poprawę efektywności energetycznej odnoszą się do budynków, o których mowa w ust. 8 lit. b).

9. Pomoc na badania, rozwój technologiczny, innowacje i cyfryzację spełnia następujące warunki:

a) pomoc można przyznać na:

(i) badania podstawowe;

(ii) badania przemysłowe;

(iii) eksperymentalne prace rozwojowe;

(iv) innowacje procesowe i organizacyjne, dla MŚP;

(v) usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji dla MŚP;

(vi) cyfryzację MŚP;

b) w przypadku projektów wchodzących w zakres lit. a) ppkt (i), (ii) i (iii) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU nie może przekraczać 75 mln EUR. W przypadku projektów wchodzących w zakres lit. a) ppkt (iv), (v) i (vi) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU nie może przekraczać 30 mln EUR.

10. MŚP lub - w stosownych przypadkach - małe spółki o średniej kapitalizacji mogą, oprócz kategorii pomocy przewidzianych w ust. 2-9, otrzymać także pomoc w formie finansowania wspieranego przez Fundusz InvestEU, pod warunkiem że spełniony jest jeden z następujących warunków:

a) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU nie przekracza 15 mln EUR i jest przyznawana:

(i) MŚP nienotowanym na giełdzie, które jeszcze nie prowadzą działalności na żadnym rynku lub prowadzą działalność przez mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży;

(ii) MŚP nienotowanym na giełdzie, wchodzącym na nowy rynek produktowy lub geograficzny, w którym to przypadku początkowa inwestycja w celu wejścia na nowy rynek produktowy lub geograficzny musi być wyższa niż 50 % średnich rocznych obrotów w poprzednich 5 latach;

(iii) MŚP i małym spółkom o średniej kapitalizacji będącym przedsiębiorstwami innowacyjnymi w rozumieniu art. 2 pkt 80;

b) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU nie przekracza 15 mln EUR i jest przyznawana MŚP lub małym spółkom o średniej kapitalizacji, których główna działalność zlokalizowana jest na obszarach objętych pomocą, pod warunkiem że finansowanie nie jest wykorzystywane do przenoszenia działalności w rozumieniu art. 2 pkt 61a;

c) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU nie przekracza 2 mln EUR i jest przyznawana MŚP lub małym spółkom o średniej kapitalizacji.

Artykuł 56f

Warunki dotyczące pomocy związanej z komercyjnymi produktami finansowymi z udziałem pośredników wspieranymi przez Fundusz InvestEU

1. Finansowanie przyznawane jest beneficjentom końcowym przez komercyjnych pośredników finansowych, którzy są wybierani w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminujący, na podstawie obiektywnych kryteriów.

2. Minimalna ekspozycja na ryzyko komercyjnego pośrednika finansowego, który zapewnia finansowanie beneficjentowi końcowemu, wynosi 20 % każdej transakcji finansowania.

3. Nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego każdemu beneficjentowi końcowemu przez komercyjnego pośrednika finansowego nie może przekraczać 7,5 mln EUR.";

25)
art. 58 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

"3a. Każda pomoc indywidualna przyznana w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 2 sierpnia 2021 r. zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia obowiązującymi w momencie przyznawania pomocy jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu. Każda pomoc indywidualna przyznana przed dniem 1 lipca 2014 r. zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia z wyjątkiem art. 9, obowiązującymi przed dniem 10 lipca 2017 r. albo po tym dniu, bądź obowiązującymi przed dniem 3 sierpnia 2021 r. albo po tym dniu, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu.";

26)
część II w załączniku II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 23 lipca 2021 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

"CZĘŚĆ II

Informacje do przekazania za pomocą systemu elektronicznej notyfikacji udostępnionego przez Komisję, jak określono w art. 11

Proszę wskazać, który przepis ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych ma zastosowanie do danego środka pomocy.

Główny cel pomocy - cele ogólne (wykaz)Cele (wykaz)Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna roczna kwota pomocy w walucie krajowej (kwota bez ułamków)MŚP - premie w %
Pomoc regionalna - pomoc inwestycyjna (1) (art. 14)□ Program pomocy...%...%
□ Pomoc ad hoc...%...%
Pomoc regionalna - pomoc operacyjna (art. 15)□ Na obszarach słabo zaludnionych (art. 15 ust. 2)...%...%
□ Na obszarach bardzo słabo zaludnionych (art. 15 ust. 3)...%...%
□ W regionach najbardziej oddalonych (art. 15 ust. 4)...%...%
□ Pomoc regionalna na rzecz rozwoju obszarów miejskich (art. 16). w walucie krajowej...%
Pomoc dla MŚP (art. 17-19b)□ Pomoc inwestycyjna dla MŚP (art. 17)...%...%
□ Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18)...%...%
□ Pomoc na udział MŚP w targach (art. 19)...%...%
□ Pomoc na koszty ponoszone przez MŚP uczestniczące w projektach na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) lub projektach grupy operacyjnej europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI) (art. 19a)...%...%
□ Ograniczone kwoty pomocy dla MŚP korzystających z projektów na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) lub projektów grupy operacyjnej europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EPI) (art. 19b) (2). w walucie krajowej...%
Pomoc na rzecz Europejskiej współpracy terytorialnej (art. 20-20a)□ Pomoc na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej (art. 20)...%...%
□ Ograniczone kwoty pomocy dla przedsiębiorstw w związku z udziałem w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej (art. 20a) (3). w walucie krajowej...%
Pomoc dla MŚP - dostęp MŚP do finansowania (art. 21-22)□ Pomoc na finansowanie ryzyka (art. 21).. w walucie krajowej...%
□ Pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność (art. 22). w walucie krajowej...%
□ Pomoc dla MŚP - Pomoc na rzecz alternatywnych platform obrotu specjalizujących się w MŚP (art. 23)...%;

w przypadku gdy środek pomocy przyjmuje postać pomocy na rozpoczęcie działalności:. w walucie krajowej

...%
□ Pomoc dla MŚP - Pomoc na koszty rozpoznania (art. 24)...%...%
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (art. 25-30)Pomoc na projekty badawczo- rozwojowe (art. 25)□ Badania podstawowe (art. 25 ust. 2 lit. a))...%...%
□ Badania przemysłowe (art. 25 ust. 2 lit. b))...%...%
□ Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 25 ust. 2 lit. c))...%...%
□ Studia wykonalności (art. 25 ust. 2 lit. d))...%...%
□ Pomoc na projekty, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości (art. 25a). w walucie krajowej...%
□ Pomoc na działania "Maria Skłodowska-Curie" i we

ryfikację poprawności projektu ERBN (art. 25b)

. w walucie krajowej...%
□ Pomoc zawarta w współfinansowanych projektach badawczo-rozwojowych (art. 25c)...%...%
□ Pomoc na łączenie w zespoły (art. 25d)...%...%
□ Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą (art. 26)...%...%
□ Pomoc dla klastrów innowacyjnych (art. 27)...%...%
□ Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (art. 28)...%...%
□ Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne (art. 29)...%...%
□ Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sek

torze rybołówstwa i akwakultury (art. 30)

...%...%
□ Pomoc szkoleniowa (art. 31)...%...%
Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych (art. 32-35)□ Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 32)...%...%
□ Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (art. 33)...%...%
□ Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (art. 34)...%...%
□ Pomoc na rekompensatę kosztów wsparcia udzielanego pracownikom znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 35)...%...%
Pomoc na ochronę środowiska (art. 36-49)□ Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych (art. 36)...%...%
□ Pomoc inwestycyjna na publicznie dostępną infrastrukturę ładowania lub tankowania dla pojazdów bezemisyjnych lub niskoemisyjnych (art. 36a)...%...%
□ Pomoc inwestycyjna na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych (art. 37)...%...%
□ Pomoc inwestycyjna na środki wspierające efektywność energetyczną (art. 38)...%...%
□ Pomoc inwestycyjna na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach w formie instrumentów finansowych (art. 39)... w walucie krajowej...%
□ Pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji (art. 40)...%...%
□ Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 41)...%...%
□ Pomoc operacyjna na propagowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (art. 42)...%...%
□ Pomoc operacyjna na propagowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w instalacjach działających na małą skalę (art. 43)...%...%
□ Pomoc w formie ulg w podatkach na ochronę środowiska na mocy dyrektywy Rady 2003/96/WE (art. 44 niniejszego rozporządzenia)...%...%
□ Pomoc inwestycyjna na rekultywację zanieczyszczonych terenów (art. 45)...%...%
□ Pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy (art. 46)...%...%
□ Pomoc inwestycyjna na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów (art. 47)...%...%
□ Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną (art. 48)...%...%
□ Pomoc na badania środowiska (art. 49)...%...%
□ Programy pomocy mające na celu naprawienie szkód spowodowanych przez niektóre klęski żywiołowe (art. 50)Maksymalna intensywność pomocy...%...%
Rodzaj klęski żywiołowej□ trzęsienie ziemi

□ lawina

□ osuwisko

□ powódź

□ tornado

□ huragan

□ erupcja wulkaniczna

□ pożar naturalny

Data wystąpienia klęski żywiołowejdd/mm/rrrrr do dd/mm/rrrr
□ Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkań

ców regionów oddalonych (art. 51)

...%...%
□ Pomoc na stałe sieci szerokopasmowe (art. 52).. w walucie krajowej...%
□ Pomoc na sieci ruchome 4G i 5G (art. 52a). w walucie krajowej...%
□ Pomoc na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej infrastruktury łączności cyfrowej (art. 52b). w walucie krajowej...%
□ Bony łączności (art. 52c)...%...%
□ Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego (art. 53)...%...%
□ Programy pomocy na rzecz utworów audiowizualnych (art. 54)
...%...%
□ Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (art. 55)...%...%
□ Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną (art. 56)...%...%
□ Pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych (art. 56a)...%...%
□ Pomoc na rzecz portów morskich (art. 56b)...%...%
□ Pomoc na rzecz portów śródlądowych (art. 56c)...%...%
Pomoc zawarta w produktach finansowych wspieranych przez Fundusz InvestEU (art. 56d-56f)Art. 56e□ Pomoc na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej infrastruktury łączności cyfrowej, finansowane na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/1153 lub którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości na podstawie tego rozporządzenia (art. 56e ust. 2). w walucie krajowej...%
□ Pomoc na inwestycje w stałe sieci szerokopasmowe w celu podłączenia tylko niektórych kwalifikujących się podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy (art. 56e ust. 3). w walucie krajowej...%
□ Pomoc na wytwarzanie energii

i infrastrukturę energetyczną (art. 56e ust. 4)

. w walucie krajowej...%
□ Pomoc na infrastrukturę i dzia

łania o charakterze socjalnym, edukacyjnym i kulturalnym oraz w dziedzinie dziedzictwa naturalnego (art. 56e ust. 5)

. w walucie krajowej...%
□ Pomoc na transport i infrastrukturę transportową

(art. 56e ust. 6)

.. w walucie krajowej...%
□ Pomoc na inne infrastruktury (art. 56e ust. 7). w walucie krajowej...%
□ Pomoc na ochronę środowiska, w tym ochronę klimatu (art. 56e ust. 8). w walucie krajowej...%
□ Pomoc na badania, rozwój technologiczny, innowacje i cyfryzację (art. 56e ust. 9). w walucie krajowej...%
□ Pomoc w formie finansowania wspieranego przez Fundusz InvestEU udzielana MŚP lub małym spółkom o średniej kapitalizacji (art. 56e ust. 10). w walucie krajowej...%
□ Pomoc związana z komercyjnymi produktami finansowymi z udziałem pośredników wspieranymi przez Fundusz InvestEU (art. 56f)... w walucie krajowej...%
(1) W przypadku pomocy regionalnej ad hoc uzupełniającej pomoc przyznaną w ramach programu (programów) pomocy proszę wskazać zarówno intensywność pomocy przyznanej w ramach programu pomocy, jak i intensywność pomocy ad hoc.

(2) Zgodnie z art. 11 ust. 1 sprawozdawczość dotycząca pomocy przyznanej na podstawie art. 19b nie jest obowiązkowa. Sprawozdawczość dotycząca takiej pomocy jest zatem jedynie fakultatywna.

(3) Zgodnie z art. 11 ust. 1 sprawozdawczość dotycząca pomocy przyznanej na podstawie art. 20a nie jest obowiązkowa. Sprawozdawczość dotycząca takiej pomocy jest zatem jedynie fakultatywna."

1 Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu "Europejska współpraca terytorialna" (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 94).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające instrument "Łącząc Europę" i uchylające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (Dz.U. L 249 z 14.7.2021, s. 38).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające Program InvestEU i zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/1017 (Dz.U. L 107 z 26.3.2021, s. 30);
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).
** Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45).
* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82).
* Decyzja Komisji 2012/21/UE z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. L 7 z 11.1.2012, s. 3).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające instrument "Łącząc Europę" i uchylające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 (Dz.U. L 249 z 14.7.2021, s. 38).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).
** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 32).
*** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz.U. L 231 z 30.6.2021, s. 159).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu »Europejska współpraca terytorialna« (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259).
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu »Europejska współpraca terytorialna« (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (Dz.U L 231 z 30.6.2021, s. 94).
*** W przypadku programów pomocy objętych art. 16 i 21 niniejszego rozporządzenia od wymogu publikowania informacji o każdej przyznanej pomocy indywidualnej powyżej 500 000 EUR można odstąpić w odniesieniu do MŚP, które nie dokonały żadnej komercyjnej sprzedaży na żadnym rynku.
* Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1).
* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 45).
* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13).
* Rozporządzenie Rady (UE) 2018/1488 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (Dz.U. L 252 z 8.10.2018, s. 1).
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont Europa" oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (Dz.U. L 170 z 12.5.2021, s. 1).
* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1078 z dnia 14 kwietnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/523 poprzez określenie wytycznych inwestycyjnych dotyczących Funduszu InvestEU (Dz.U. L 234 z 2.7.2021, s. 18).
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39).
*** Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.