Rozporządzenie 2020/1579 ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/123 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.362.3

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2020/1579
z dnia 29 października 2020 r.
ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2020/123 w odniesieniu do uprawnień do połowów w innych wodach *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 1  nałożono wymóg ustanowienia środków ochronnych, z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych, technicznych i ekonomicznych, obejmujących w stosownych przypadkach sprawozdania przygotowane przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa i inne organy doradcze, jak również z uwzględnieniem opinii otrzymanych od komitetów doradczych, które powołano dla odpowiednich obszarów geograficznych lub dziedzin kompetencji, oraz wspólnych rekomendacji wydanych przez państwa członkowskie.

(2) Rada zobowiązana jest do przyjęcia środków dotyczących ustalenia i przydziału uprawnień do połowów, w tym, w stosownych przypadkach, określonych warunków funkcjonalnie z nimi związanych. Uprawnienia do połowów należy przydzielać państwom członkowskim w taki sposób, by zapewnić względną stabilność działalności połowowej każdego państwa członkowskiego w odniesieniu do każdego stada lub rodzaju rybołówstwa, i z należytym uwzględnieniem celów wspólnej polityki rybołówstwa (zwanej dalej "WPRyb") określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1380/2013.

(3) Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 stanowi, że cel WPRyb polega na osiągnięciu współczynnika eksploatacji na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) w miarę możliwości do 2015 r., a w sposób stopniowy i narastający - najpóźniej do 2020 r. w przypadku wszystkich stad.

(4) Całkowite dopuszczalne połowy (TAC) należy zatem ustalać, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013, na podstawie dostępnych opinii naukowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i społeczno-gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego traktowania poszczególnych sektorów rybołówstwa, jak również biorąc pod uwagę opinie wyrażane podczas konsultacji z zainteresowanymi stronami.

(5) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 2  ustanowiono wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza atlantyckiego, śledzia atlantyckiego i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada (zwany dalej "planem"). Plan ma na celu zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morza pozwalała na odtwarzanie i utrzymywanie populacji poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających zapewnić MSY. W tym celu jak najszybciej, w sposób stopniowy i narastający, do 2020 r. należy dla tych stad osiągnąć docelową śmiertelność połowową wyrażoną w postaci przedziałów. Limity połowowe mające zastosowanie w 2021 r. do stad dorsza atlantyckiego, śledzia atlantyckiego i szprota w Morzu Bałtyckim należy ustalić z myślą o osiągnięciu celów planu.

(6) Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) wskazała, że biomasa stada śledzia atlantyckiego w podrejonach ICES 20-24 w zachodniej części Morza Bałtyckiego wynosi zaledwie 48 % granicznego punktu odniesienia biomasy stada tarłowego (Blim), poniżej którego zdolność reprodukcyjna może być ograniczona. W związku z tym, zgodnie z opinia naukową wydaną przez ICES w dniu 29 maja 2020 r., połowy śledzia atlantyckiego powinny być na poziomie zerowym. Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1139 należy zatem wprowadzić wszystkie odpowiednie środki zaradcze, aby zapewnić szybkie przywrócenie liczebności przedmiotowego stada do poziomów wyższych niż poziom pozwalający uzyskać MSY. Ponadto przepis ten wymaga wprowadzenia dalszych środków zaradczych. W tym celu należy uwzględnić harmonogram realizacji ogólnych celów WPRyb, a w szczególności planu, ze względu na oczekiwane skutki przyjętych środków zaradczych oraz konieczność zapewnienia korzyści ekonomicznych, społecznych i w zakresie zatrudnienia, zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. W związku z tym, zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/1139, uprawnienia do połowów w odniesieniu do stada śledzia atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego należy ustalić na poziomie poniżej przedziału śmiertelności połowowej, tak aby uwzględnić spadek biomasy tego stada w podrejonach ICES 20-24.

(7) W odniesieniu do stada dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego od 2019 r. ICES mogła opracować swoją ostrożnościową opinię na podstawie oceny obejmującej większą ilość danych niż to było możliwe wcześniej. Według szacunków ICES wartość biomasy dorsza atlantyckiego był w 2019 r. niższy od Blim, a od tego momentu odnotowano jego dalszy spadek. ICES powtórzyła zatem swoje zalecenie, by połowy dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego w 2021 r. miały poziom zerowy. ICES nie była jednak w stanie określić wartości liczbowych przedziałów śmiertelności połowowej. Jeżeli, podobnie jak w roku ubiegłym, uprawnienia do połowów dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego zostałyby ustalone na poziomie wskazanym w opinii naukowej, obowiązek wyładunku wszystkich połowów uzyskanych w ramach połowów wielogatunkowych z przyłowami dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego doprowadziłby do wystąpienia zjawiska "gatunków dławiących". W celu osiągnięcia właściwej równowagi między kontynuacją połowów ze względu na potencjalnie poważne skutki społeczno-gospodarcze zakazu połowów dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego a potrzebą osiągnięcia dobrego stanu biologicznego tych stad, biorąc pod uwagę, że w połowach wielogatunkowych trudno jest jednocześnie poławiać wszystkie gatunki na poziomach zgodnych z MSY, należy ustanowić specjalne TAC dla przyłowów dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Uprawnienia do połowów należy ustalić zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1139.

(8) W maju 2020 r. ICES przedstawiła zaktualizowaną opinię dotyczącą poziomów przyłowów dorsza atlantyckiego w innych połowach. Uprawnienia do połowów należy ustalić zgodnie z tą opinią, przewidując zwolnienie dotyczące operacji połowowych prowadzonych wyłącznie do celów badań naukowych oraz w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 3 . Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1139 należy przyjąć dodatkowe środki zaradcze, aby zapewnić szybkie przywrócenie stada do poziomów wyższych niż poziom pozwalający uzyskać MSY. Opinie naukowe wskazują, iż zwłaszcza zamykanie tarlisk może przynieść dla stada dodatkowe korzyści, których nie da się osiągnąć jedynie za pomocą TAC, na przykład zwiększoną rekrutację dzięki niezakłóconemu tarłu. W związku z tym należy utrzymać obowiązujące zamknięcie tarlisk w okresie letnim. Opinie naukowe wskazują ponadto, że stosunkowo duże znaczenie połowów rekreacyjnych dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego zależy od poziomu TAC. Mając na uwadze bardzo ograniczony TAC, wielkość połowów rekreacyjnych uznaje się za znaczną, w związku z czym należy utrzymać zakaz połowów rekreacyjnych dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 25 i 26, w których stado dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego jest najbardziej obfite.

(9) W odniesieniu do stada dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego ICES obniżyła szacunkową wartość biomasy i szacuje, że biomasa stada dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego nie wróciła do poziomu powyżej punktu odniesienia biomasy stada tarłowego, poniżej którego należy podjąć określone i odpowiednie działania w zakresie zarządzania (Btrigger). Należy zatem utrzymać wprowadzone na rok 2020 środki towarzyszące oraz ustalić uprawnienia do połowów zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1139, uwzględniając jednocześnie poziomy przyłowu dorsza atlantyckiego w innych połowach w podrejonie ICES 24 zgodnie z opinią ICES w celu zapewnienia spójności z podejściem stosowanym w obszarze zarządzania zasobami dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Ponadto opinie naukowe wskazują, że zachodnie i wschodnie stada dorsza atlantyckiego mieszają się w podrejonie ICES 24. W celu ochrony wschodniego stada dorsza atlantyckiego i zapewnienia równych warunków działania w obszarze zarządzania zasobami dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego należy w dalszym ciągu ograniczyć stosowanie TAC w podrejonie ICES 24 do przyłowów dorsza, przewidując zwolnienie dotyczące operacji połowowych prowadzonych wyłącznie do celów badań naukowych oraz w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241 oraz przypadków, w których rybacy prowadzą połowy przybrzeżne na niewielką skalę i przy użyciu narzędzi biernych, w obszarach do sześciu mil morskich od brzegu, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, ponieważ w tych płytkich obszarach przybrzeżnych dominują zachodnie stada dorsza atlantyckiego. Ponadto okres zamknięcia w podrejonie ICES 24 należy dostosować do okresu zamknięcia w podrejonach ICES 25 i 26, aby zapewnić równoważną ochronę zgodnie z opinią ICES.

(10) W związku z tym, w celu zapewnienia równych warunków działania w podrejonach ICES 25 i 26, połowy rekreacyjne dorsza atlantyckiego w podrejonie ICES 24 powinny nadal być zakazane w odległości powyżej sześciu mil morskich od brzegu. Ponadto, ponieważ w opinii naukowej wskazano, że połowy rekreacyjne w dużym stopniu przyczyniają się do ogólnej śmiertelności połowowej tego stada, jak również biorąc pod uwagę obecny stan tego stada i zmniejszenie TAC, należy utrzymać dzienny limit ilościowy na rybaka rekreacyjnego. Pozostaje to bez uszczerbku dla zasady względnej stabilności mającej zastosowanie do komercyjnej działalności połowowej. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że stan stada jest zagrożony oraz że w opiniach naukowych wskazano, iż zwłaszcza zamykanie tarlisk może przynieść dodatkowe korzyści dla stada, których nie da się osiągnąć jedynie za pomocą TAC, na przykład zwiększoną rekrutację dzięki niezakłóconemu tarłu, należy utrzymać zimowe zamknięcie tarlisk, przewidując zwolnienie dotyczące rybaków prowadzących połowy przybrzeżne na niewielką skalę oraz operacji połowowych prowadzonych wyłącznie do celów badań naukowych oraz w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241.

(11) Według szacunków ICES wartość biomasy stada śledzia atlantyckiego w środkowej części Morza Bałtyckiego spadła poniżej punktu odniesienia biomasy stada tarłowego, poniżej którego należy podjąć określone i odpowiednie działania w zakresie zarządzania (Btrigger). Uprawnienia do połowów należy zatem ustalić zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/1139.

(12) Zgodnie z opinią ICES dorsz atlantycki jest przyłowem w połowach gładzicy. Ponadto szprot jest poławiany w połowach wielogatunkowych ze śledziem atlantyckim oraz stanowi pożywienie dla dorsza atlantyckiego. Tego typu zależności międzygatunkowe należy uwzględniać przy ustalaniu uprawnień do połowów gładzicy i szprota.

(13) Aby zapewnić pełne wykorzystanie uprawnień do połowów przybrzeżnych, w 2019 r. wprowadzono ograniczoną elastyczność między obszarami w odniesieniu do łososia atlantyckiego z podrejonów iCES 22-31 do podrejonu ICES 32. Ze względu na zmiany uprawnień do połowów tych dwóch stad należy zwiększyć elastyczność w tym zakresie.

(14) Wprowadzenie zakazu połowów troci wędrownej w odległości powyżej czterech mil morskich oraz wprowadzenie ograniczenia przyłowów troci wędrownej do 3 % łącznych połowów troci wędrownej i łososia atlantyckiego w dużym stopniu przyczyniło się do znacznego ograniczenia uprzedniego poważnego nieprawidłowego raportowania połowów łososia atlantyckiego szczególnie jako połowów troci wędrownej. Należy zatem utrzymać ten przepis w celu ograniczenia w jak największym stopniu nieprawidłowego raportowania.

(15) Korzystanie z uprawnień do połowów określonych w niniejszym rozporządzeniu podlega przepisom rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 4 , w szczególności jego art. 33 i 34, które dotyczą rejestrowania połowów i nakładu połowowego oraz przekazywania Komisji danych dotyczących wyczerpania uprawnień do połowów. W niniejszym rozporządzeniu należy zatem określić kody dotyczące wyładunków ryb ze stad objętych niniejszym rozporządzeniem, które to kody państwa członkowskie mają stosować, przesyłając dane Komisji.

(16) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 847/96 5  wprowadzono dodatkowe ustalane z roku na rok warunki zarządzania TAC, w tym w art. 3 i 4 przepisy dotyczące elastyczności w odniesieniu do zasobów objętych TAC przezornościo- wymi i analitycznymi. Na podstawie art. 2 tego rozporządzenia przy ustalaniu TAC Rada ma określić stada, w odniesieniu do których nie stosuje się art. 3 lub 4, w szczególności na podstawie biologicznego stanu zasobów. Ostatnio w odniesieniu do wszystkich stad objętych obowiązkiem wyładunku wprowadzono na podstawie art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 mechanizm elastyczności obejmującej kolejny rok. W związku z tym w celu uniknięcia nadmiernej elastyczności, która podważyłaby zasadę racjonalnej i odpowiedzialnej eksploatacji żywych zasobów morza, utrudniłaby realizację celów WPRyb i spowodowałaby pogorszenie biologicznego stan stad, należy ustalić, że art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 mają zastosowanie do TAC analitycznych tylko wówczas, gdy nie korzysta się z elastyczności obejmującej kolejny rok określonej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(17) Ponadto, ponieważ wartość biomasy stada dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego jest poniżej wartości Blim, a w 2021 r. dozwolony jest jedynie przyłów i połów do celów badań naukowych, państwa członkowskie zobowiązały się, że nie będą stosować art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do tego stada w celu przeniesienia z 2020 r. na 2021 r., tak aby połowy w 2021 r. nie przekroczyły TAC ustalonego dla dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego.

(18) Rok połowowy dotyczący okowiela w rejonie ICES 3a i wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października. W oparciu o nowe opinie naukowe należy ustalić wstępny TAC dla oko- wiela w tych obszarach. Zjednoczone Królestwo nie posiada kwoty dotyczącej okowiela. Część tej kwoty jest jednak poławiana na wodach Zjednoczonego Królestwa. Zgodnie z art. 130 ust. 1 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej przeprowadzono konsultacje ze Zjednoczonym Królestwem 6 . Należy zatem ustalić wstępny TAC dotyczący uprawnień do połowów na okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Ten TAC pozwoli na rozpoczęcie okresu połowu. Ze Zjednoczonym Królestwem prowadzone będą konsultacje w sprawie uprawnień do połowów na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r. Mimo że Zjednoczone Królestwo nie ma udziału w kwotach dla tego stada, zasoby te są dzielone ze Zjednoczonym Królestwem. W związku z czym należy przeprowadzić konsultacje dotyczące wspólnego zarządzania tym stadem po upływie okresu przejściowego w dniu 31 grud nia 2020 r. Rozporządzenie w sprawie uprawnień do połowów okowiela w obszarach ICES 3a i wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 powinno zostać później zmienione w celu uwzględnienia wyniku tych konsultacji na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., tak aby objąć cały rok połowowy od dnia 1 lis topada 2020 r. do dnia 31 października 2021 r.

(19) Aby nie zakłócać działalności połowowej oraz zapewnić unijnym rybakom środki utrzymania, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2021 r. Niniejsze rozporządzenie powinno jednak mieć zastosowanie do okowiela w rejonie ICES 3a i w wodach Unii rejonu ICES 2a oraz podobszaru ICES 4 od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 października 2021 r. W związku z pilnym charakterem niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł  1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustala się uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim na rok 2021 oraz zmienia się niektóre uprawnienia do połowów w innych wodach ustalone w rozporządzeniu (UE) 2020/123 7 .

Artykuł  2

Zakres stosowania

1. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do unijnych statków rybackich prowadzących działalność na Morzu Bałtyckim.
2. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się również do połowów rekreacyjnych, w przypadku gdy zostały one wyraźnie wskazane w odpowiednich przepisach.
Artykuł  3

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się definicje zawarte w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Ponadto stosuje się następujące definicje:

1)
"podrejon" oznacza podrejon ICES Morza Bałtyckiego zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia Rady (WE) nr 218/2009 8 ;
2)
"całkowity dopuszczalny połów" (TAC) oznacza wielkość połowów z każdego stada, którą można złowić w okresie jednego roku;
3)
"kwota" oznacza część TAC przydzieloną Unii, państwu członkowskiemu lub państwu trzeciemu;
4)
"połowy rekreacyjne" oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której żywe zasoby morza są eksploatowane do celów, takich jak rekreacja, turystyka lub sport.

ROZDZIAŁ  II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW

Artykuł  4

TAC i przydziały

Wielkości TAC, kwoty oraz - w stosownych przypadkach - warunki funkcjonalnie z nimi związane, określono w załączniku.

Artykuł  5

Przepisy szczególne dotyczące przydziału uprawnień do połowów

Przydział uprawnień do połowów dla państw członkowskich określony w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla:

a)
wymian dokonywanych na podstawie art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
b)
odliczeń i ponownych przydziałów dokonywanych na podstawie art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009;
c)
dodatkowych wyładunków dozwolonych na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 lub art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
d)
ilości zatrzymanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 lub przeniesionych na podstawie art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;
e)
odliczeń dokonywanych na podstawie art. 105 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.
Artykuł  6

Warunki wyładunku połowów i przyłowów

Stada gatunków znajdujące się w bezpiecznych granicach biologicznych niebędące gatunkami docelowymi, o których mowa w art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, które kwalifikują się do objęcia odstępstwem od obowiązku odliczania połowów od odpowiednich kwot, zostały określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  7

Zamknięcia w celu ochrony tarła dorsza atlantyckiego

1. 
Zakazuje się połowów przy użyciu dowolnego rodzaju narzędzi połowowych w podrejonach 25 i 26 od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia.
2. 
Zwolnienie dotyczące zakazu ustanowionego w ust. 1 stosuje się w przypadkach:
a)
operacji połowowych prowadzonych wyłącznie na potrzeby badań naukowych, które mogą być podejmowane, pod warunkiem że badania te prowadzone są w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241;
b)
unijnych statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 metrów, które prowadzą połowy z użyciem sieci skrzelo- wych, sieci oplątujących lub drygawic, przy użyciu sznurów stawnych dennych, takli, takli dryfujących, węd ręcznych oraz podrywek lub podobnych biernych narzędzi połowowych na obszarach, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe;
c)
unijnych statków rybackich, które w podrejonie 25, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 50 metrów, poławiają ze stad pelagicznych z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia przez ludzi, używając narzędzi o rozmiarze oczek sieci nie większym niż 45 mm, i których wyładunki są sortowane.
3. 
Zakazuje się połowów przy użyciu dowolnego rodzaju narzędzi połowowych w podrejonach 22 i 23 od dnia 1 lutego do dnia 31 marca, a w podrejonie 24 - od dnia 15 maja do dnia 15 sierpnia.
4. 
Zwolnienie dotyczące zakazu ustanowionego w ust. 3 stosuje się w przypadkach:
a)
operacji połowowych prowadzonych wyłącznie na potrzeby badań naukowych, pod warunkiem że są one prowadzone w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241;
b)
unijnych statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 metrów, które prowadzą połowy z użyciem sieci skrzelo- wych, sieci oplątujących lub drygawic, przy użyciu sznurów stawnych dennych, takli, takli dryfujących, węd ręcznych oraz podrywek lub podobnych biernych narzędzi połowowych w podrejonach 22 i 23 - na obszarach, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe, a także w podrejonie 24 - na obszarach w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe;
c)
unijnych statków rybackich, które w podrejonie 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 40 metrów, poławiają ze stad pelagicznych z przeznaczeniem do bezpośredniego spożycia przez ludzi, używając narzędzi o rozmiarze oczek sieci nie większym niż 45 mm, i których wyładunki są sortowane.
5. 
Kapitanowie statków, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c) oraz ust. 4 lit. b) i c), zapewniają możliwość monitorowania ich działalności połowowej w dowolnym momencie przez organy kontrolne państwa członkowskiego.
Artykuł  8

Środki dotyczące połowów rekreacyjnych dorsza atlantyckiego w podrejonach 22-26

1. 
W ramach połowów rekreacyjnych w podrejonach 22 i 23 oraz w podrejonie 24 w odległości do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych można zatrzymać nie więcej niż pięć osobników dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka, z wyjątkiem okresu od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2021 r., w którym można zatrzymać nie więcej niż dwa osobniki dorsza atlantyckiego dziennie na rybaka.
2. 
Zakazuje się połowów rekreacyjnych dorsza atlantyckiego w podrejonie 24 w odległości powyżej sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych oraz w podrejonach 25 i 26.
3. 
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych środków krajowych.
Artykuł  9

Środki dotyczące połowów troci wędrownej i łososia atlantyckiego w podrejonach 22-32

1. 
Zakazuje się statkom rybackim połowów troci wędrownej w odległości powyżej czterech mil morskich mierzonych od linii podstawowych w podrejonach 22-32 od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. Podczas połowów łososia atlantyckiego w tych wodach przyłowy troci wędrownej nie mogą przekraczać 3 % całkowitego połowu łososia atlantyckiego i troci wędrownej znajdujących się w dowolnym momencie na statku lub wyładowanych po każdym rejsie połowowym.
2. 
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych środków krajowych.
Artykuł  10

Elastyczność

1. 
O ile w załączniku do niniejszego rozporządzenia nie określono inaczej, art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 stosuje się do stad, dla których obowiązuje TAC przezornościowy, a art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 tego rozporządzenia stosuje się do stad, dla których obowiązuje TAC analityczny.
2. 
Art. 3 ust. 2 i 3 oraz art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 nie stosuje się, w przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z elastyczności obejmującej kolejny rok ustanowionej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.
Artykuł  11

Przekazywanie danych

W przypadku gdy państwa członkowskie przesyłają Komisji, zgodnie z art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, dane odnoszące się do ilości ryb złowionych lub wyładowanych, stosują kody stad określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ  III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  12

Zmiana rozporządzenia (UE) 2020/123

W załączniku IA tabela zawierająca uprawnienia do połowów okowiela i powiązanych przyłowów w rejonie ICES 3a i w wodach Unii rejonu ICES 2a i podobszaru ICES 4 otrzymuje brzmienie:

"Gatunek:

Okowiel i powiązane przyłowy Trisopterus esmarkii

Obszar: 3a; wody Unii obszarów 2a i 4

(NOP/2A3A4.)

Okres

1 listopada 2019 r. - 31 paź dziernika 2020 r.

1 listopada 2020 - 31 grud nia 2020 r.

TAC analityczny

Dania

72 433 (1) (3)

29 972 (1) (6)

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Niemcy

14 (1) (2) (3)

6 (1) (2) (6)

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Niderlandy

53 (1) (2) (3)

22 (1) (2) (6)

Unia

72 500 (1) (3)

30 000 (1) (6)

Norwegia

14 500 (4)

pm

Wyspy Owcze

5 000 (5)

pm

TAC

Nie dotyczy

Nie dotyczy

(1) Przyłowy plamiaka i witlinka mogą stanowić do 5 % kwoty (OT2/*2A3A4). Przyłowy plamiaka i witlinka odjęte od kwoty zgodnie z niniejszym przepisem oraz przyłowy gatunków odjęte od kwoty zgodnie z art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 nie mogą łącznie przekraczać 9 % kwoty.

(2) Kwotę można poławiać wyłącznie w wodach Unii obszarów ICES 2a, 3a i 4.

(3) Kwota przyznana Unii może być poławiana wyłącznie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r.

(4) Stosuje się kratownicę sortującą.

(5) Stosuje się kratownicę sortującą. Łącznie z maksymalnie 15 % nieuniknionych przyłowów (NOP/*2A3A4), które należy odjąć od tej kwoty.

(6) Kwota Unii może być poławiana od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r."

Artykuł  13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. z wyjątkiem art. 12, który stosuje się jednak od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 października 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2020 r.
W imieniu Rady
M. ROTH
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 9  

TAC MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH NA OBSZARACH, GDZIE WPROWADZONO TAC, W PODZIALE NA GATUNKI I OBSZARY

W tabelach poniżej określono TAC i kwoty (w tonach masy w relacji pełnej, o ile nie określono inaczej), w podziale na stada, oraz warunki funkcjonalnie z nimi związane.

O ile nie określono inaczej, odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do obszarów ICES.

Stada ryb zostały wymienione zgodnie z kolejnością alfabetyczną łacińskich nazw gatunków.

Do celów niniejszego rozporządzenia podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa łacińskaKod Alfa-3Nazwa zwyczajowa
Clupea harengusHERŚledź atlantycki
Gadus morhuaCODDorsz atlantycki
Pleuronectes platessaPLEGładzica
Salmo salarSALŁosoś atlantycki
Sprattus sprattusSPRSzprot
Gatunek:Śledź atlantycki Clupea harengusObszar: Podrejony 30-31

(HER/30/31.)

Finlandia96 321TAC analityczny
Szwecja21 164
Unia117 485
TAC117 485
Gatunek:Śledź atlantycki Clupea harengusObszar: Podrejony 22-24

(HER/3BC+24)

Dania221
Niemcy869
Finlandia0
Polska205
Szwecja280
Unia1 575
TAC1 575TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Gatunek:Śledź atlantycki Clupea harengusObszar: wody Unii podrejonów 25-27, 28.2, 29 i 32

(HER/3D-R30)

Dania2 146
Niemcy569
Estonia10 960
Finlandia21 393
Łotwa2 705
Litwa2 848
Polska24 304
Szwecja32 626
Unia97 551
TACNie dotyczyTAC analityczny

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia.

Gatunek:Śledź atlantycki Clupea harengusObszar: Podrejon 28.1

(HER/03D.RG)

Estonia18 216
Łotwa21 230
Unia39 446
TAC39 446TAC analityczny

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia.

Gatunek:Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar: wody Unii podrejonów 25-32

(COD/3DX32.)

Dania137(1)
Niemcy54(1)
Estonia13(1)
Finlandia10(1)
Łotwa51(1)
Litwa33(1)
Polska159(1)
Szwecja138(1)
Unia595(1)
TACNie dotyczyTAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego mogą być podejmowane ukierunkowane na dorsza atlantyckiego operacje połowowe prowadzone wyłącznie na potrzeby badań naukowych, pod warunkiem że badania te będą prowadzone w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241.

Gatunek:Dorsz atlantycki Gadus morhuaObszar: Podrejony 22-24

(COD/3BC+24)

Dania1 746(1)
Niemcy854(1)
Estonia39(1)
Finlandia34(1)
Łotwa144(1)
Litwa94(1)
Polska467(1)
Szwecja622(1)
Unia4 000(1)
TAC4 000(1)TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) W podrejonie 24 wyłącznie przyłowy. W ramach tej kwoty nie są dozwolone połowy ukierunkowane w podrejonie 24.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego mogą być podejmowane ukierunkowane na dorsza atlantyckiego operacje połowowe prowadzone wyłącznie na potrzeby badań naukowych, pod warunkiem że badania te będą prowadzone w pełnej zgodności z warunkami określonymi w art. 25 rozporządzenia (UE) 2019/1241.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego połowy w ramach tej kwoty w podrejonie 24 są dozwolone w przypadku unijnych statków rybackich o długości całkowitej poniżej 12 metrów, które poławiają z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplątujących lub drygawic, przy użyciu sznurów stawnych dennych, takli, takli dryfujących, węd ręcznych oraz podrywek lub podobnych biernych narzędzi połowowych na obszarach do sześciu mil morskich mierzonych od linii podstawowych, gdzie głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, zgodnie ze współrzędnymi na oficjalnej mapie morskiej wydanej przez właściwe organy krajowe. Kapitanowie tych statków zapewniają możliwość monitorowania ich działalności połowowej w dowolnym momencie przez organy kontrolne państwa członkowskiego.

Gatunek:Gładzica

Pleuronectes platessa

Obszar: wody Unii podrejonów 22-32

(PLE/3BCD-C)

Dania5 187
Niemcy576
Polska1 086
Szwecja391
Unia7 240
TAC7 240TAC analityczny

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia.

Gatunek:Łosoś atlantycki Salmo salarObszar: wody Unii podrejonów 22-31

(SAL/3BCD-F)

Dania19 582(1)
Niemcy2 179(1)
Estonia1 990(1) (2)
Finlandia24 417(1)
Łotwa12 455(1)
Litwa1 464(1)
Polska5 940(1)
Szwecja26 469(1)
Unia94 496(1)
TACNie dotyczyTAC przezornościowy

Nie stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Wyrażony w liczbie sztuk ryb.

(2) Warunek specjalny: do 25 %, jednak nie więcej niż 500 osobników z tej kwoty można poławiać w wodach Unii podrejonu 32 (SAL/ *3D32).

Gatunek:Łosoś atlantycki

Salmo salar

Obszar:wody Unii podrejonu 32 (SAL/3D32.)
Estonia

Finlandia

Unia

TAC

911 (1)

7 972 (1)

8 883 (1)

Nie dotyczy

TAC przezornościowy
(1) Wyrażony w liczbie sztuk ryb.
Gatunek:Szprot

Sprattus sprattus

Obszar: wody Unii podrejonów 22-32

(SPR/3BCD-C)

Dania21 993
Niemcy13 933
Estonia25 539
Finlandia11 513
Łotwa30 845
Litwa11 158
Polska65 460
Szwecja42 517
Unia222 958
TACNie dotyczyTAC analityczny

Stosuje się art. 6 niniejszego rozporządzenia.

* Kwoty połowowe ustalone w nin. rozporządzeniu zostały zwiększone zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia nr 1708/2021 z dnia 23 września 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.339.65) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 2021 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza atlantyckiego, śledzia atlantyckiego i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1241 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 i (UE) 2019/1022 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 (Dz.U. L 198 z 25.7.2019, s. 105).
4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).
5 Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3).
6 Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7.
7 Rozporządzenie Rady (UE) 2020/123 z dnia 27 stycznia 2020 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 25 z 30.1.2020, s. 1).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północnowschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 70).
9 Załącznik zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1069/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.230.5) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.