Rozporządzenie 2017/1262 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wykorzystania obornika zwierząt... - OpenLEX

Rozporządzenie 2017/1262 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wykorzystania obornika zwierząt gospodarskich jako paliwa w obiektach energetycznego spalania

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.182.34

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1262
z dnia 12 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wykorzystania obornika zwierząt gospodarskich jako paliwa w obiektach energetycznego spalania
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 1 lit. e) i art. 27 lit. i),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 2  ustanawia przepisy wykonawcze do rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w tym parametry dotyczące usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, a także dotyczące bezpiecznego przetwarzania, przekształcania lub przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w produkty pochodne.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009 spalanie zgodnie z definicją w pkt 41 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 jest jednym z procesów usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym obornika.

(3) W art. 6 rozporządzenia (UE) nr 142/2011 przewidziano przepisy dotyczące zatwierdzania obiektów energetycznego spalania wykorzystujących produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego jako paliwo. Należy odpowiednio zmienić jego ust. 8, aby uregulować kwestię wykorzystania obornika pochodzącego od wszelkich zwierząt gospodarskich jako paliwa.

(4) Obornik pochodzący od zwierząt gospodarskich może stanowić zrównoważone źródło paliwa do spalania, pod warunkiem że proces spalania będzie zgodny ze szczegółowymi wymogami dotyczącymi skutecznego ograniczenia niekorzystnych skutków jego stosowania jako paliwa, dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 592/2014 3  wprowadzono wymogi dotyczące wykorzystania obornika pochodzącego od drobiu jako paliwa w obiektach energetycznego spalania. Określono w nim ogólne wymogi dla każdej instalacji wykorzystującej produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne jako paliwo i szczegółowe wymogi dotyczące rodzajów paliwa i rodzajów obiektów energetycznego spalania. Obornik pochodzący od zwierząt gospodarskich gatunków innych niż drób może teraz być również wykorzystywany jako paliwo w obiektach energetycznego spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 50 MW na takich samych warunkach jak określone dla spalania obornika pochodzącego od drobiu, w tym w odniesieniu do dopuszczalnych wartości emisji oraz wymogów dotyczących monitorowania.

(5) Operatorzy obiektów energetycznego spalania, w których wykorzystywany jest obornik pochodzący od zwierząt gospodarskich jako paliwo powinni stosować konieczne środki z zakresu higieny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ewentualnych patogenów. W związku z tym takie obiekty powinny spełniać wymogi ogólne w zakresie wykorzystywania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa, które to wymogi są określone w rozdziale IV załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 142/2011, oraz wymogi szczegółowe dla określonych rodzajów obiektów i paliw, które można wykorzystywać do spalania, przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

(6) Spalanie obornika zwierząt roślinożernych, z uwagi na jego skład, powoduje wyższe emisje pyłu zawieszonego niż spalanie obornika pochodzącego od drobiu. Aby rozwiązać ten problem, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć bardziej elastyczne dopuszczalne wartości emisji pyłu zawieszonego dla bardzo małych obiektów energetycznego spalania w celu umożliwienia usuwania obornika, którego w innym przypadku nie można by było usunąć jako paliwa do spalania.

(7) Podobnie niniejsze rozporządzenie powinno umożliwiać właściwym organom przyznawanie istniejącym obiektom energetycznego spalania okresu przejściowego w celu spełnienia wymogów dotyczących kontrolowanego wzrostu temperatury gazu, pod warunkiem że te emisje nie stwarzają ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt lub środowiska. Prawodawstwo dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nie uniemożliwia państwom członkowskim stosowania odpowiednich zasad obliczania dopuszczalnych wartości emisji określonych w przepisach dotyczących ochrony środowiska, w przypadku gdy obornik zwierząt gospodarskich jest spalany w połączeniu z innymi paliwami lub odpadami.

(8) W załączniku XVI do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 określono szczegółowe wymogi dotyczące kontroli urzędowych. Po wprowadzeniu wymagań dotyczących spalania obornika pochodzącego od zwierząt gospodarskich jako paliwa na podstawie niniejszego rozporządzenia, te szczegółowe wymogi powinny również obowiązywać w odniesieniu do tego procesu.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki III i XVI do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 142/2011 art. 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku wykorzystania obornika pochodzącego od zwierząt gospodarskich jako paliwa do spalania zgodnie z załącznikiem III rozdział V oprócz zasad, o których mowa w ust. 7 niniejszego artykułu, zastosowanie mają następujące zasady:

a) wniosek o zatwierdzenie składany przez podmiot właściwemu organowi zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 musi zawierać dowody, potwierdzone przez właściwy organ lub przez organizację zawodową upoważnione przez właściwe organy państwa członkowskiego, świadczące o tym, że obiekt energetycznego spalania, w którym wykorzystuje się obornik pochodzący od zwierząt gospodarskich jako paliwo, w pełni spełnia wymogi określone w rozdziale V sekcja B pkt 3, 4 i 5 załącznika III do niniejszego rozporządzenia, nie naruszając możliwości przyznania przez właściwe organy państwa członkowskiego odstępstwa od przestrzegania niektórych przepisów zgodnie z rozdziałem V sekcja C pkt 4 załącznika III;

b) procedura zatwierdzenia przewidziana w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 nie jest zakończona, dopóki w ciągu pierwszych sześciu miesięcy działania obiektu energetycznego spalania nie zostaną przeprowadzone przez właściwy organ lub przez organizację zawodową upoważnioną przez ten organ co najmniej dwie następujące po sobie kontrole, przy czym jedna z nich musi być niezapowiedziana, a wszystkie muszą obejmować niezbędne pomiary temperatury i emisji. Ostateczne zatwierdzenie może zostać przyznane po stwierdzeniu, że wyniki tych kontroli wykazują zgodność z wymogami określonymi w sekcji B pkt 3, 4 i 5 oraz, w stosownych przypadkach, w rozdziale V sekcja C pkt 4 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.".

Artykuł  2

W załącznikach III i XVI do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach III i XVI do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w rozdziale V załącznika III dodaje się sekcję C w brzmieniu:

"C. Obiekty energetycznego spalania, w których jako paliwo do spalania wykorzystuje się obornik pochodzący od zwierząt gospodarskich inny niż obornik pochodzący od drobiu

1. Typ instalacji:

Obiekty energetycznego spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 50 MW.

2. Materiał wyjściowy:

Wyłącznie obornik zwierząt gospodarskich inny niż obornik pochodzący od drobiu określony w sekcji B, który ma być wykorzystany jako paliwo do spalania zgodnie z wymogami określonymi w pkt 3.

W obiektach energetycznego spalania, o których mowa w pkt 1, nie zezwala się na spalanie jako paliwa innych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych. Obornik zwierząt gospodarskich inny niż obornik pochodzący od drobiu określony w sekcji B wytworzony poza gospodarstwem nie powinien mieć kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi.

3. Metoda:

Obiekty energetycznego spalania, w których jako paliwo do spalania wykorzystuje się obornik pochodzący od zwierząt gospodarskich inny niż obornik pochodzący od drobiu określony w sekcji B, spełniają wymogi określone w sekcji B pkt 3, 4 i 5.

4. Odstępstwo i okres przejściowy:

Właściwy organ państwa członkowskiego odpowiedzialny za kwestie środowiskowe może:

a) w drodze odstępstwa od sekcji B pkt 3 lit. b) ppkt (ii) przyznać obiektom energetycznego spalania funkcjonującym w dniu 2 sierpnia 2017 r. dodatkowy okres wynoszący maksymalnie 6 lat na osiągnięcie zgodności z przepisami rozdziału IV sekcja 2 pkt 2 akapit pierwszy załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

b) w drodze odstępstwa od sekcji B pkt 4 zezwolić na emisje pyłu zawieszonego nieprzekraczające 50 mg/m3, pod warunkiem że całkowita nominalna moc cieplna dostarczona w paliwie do instalacji spalania nie przekracza 5 MW;

c) w drodze odstępstwa od sekcji B pkt 3 lit. b) ppkt (i) zezwolić na ręczne umieszczanie obornika końskiego jako paliwa w komorze spalania przy całkowitej nominalnej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie nieprzekraczającej 0,5 MW.";

2)
w załączniku XVI sekcja 12 rozdziału III otrzymuje brzmienie:

"Sekcja 12

Urzędowe kontrole dotyczące zatwierdzonych obiektów, w których spala się produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego

Właściwy organ przeprowadza kontrole dokumentów zatwierdzonych obiektów, o których mowa w rozdziale V załącznika III zgodnie z procedurami, o których mowa w art. 6 ust. 7 i 8.".

1 Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa w obiektach energetycznego spalania (Dz.U. L 165 z 4.6.2014, s. 33).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.