Rozporządzenie 2015/623 zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.103.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE, Euratom) 2015/623
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 312,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 19 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 1 stanowi, że w przypadku przyjęcia po dniu 1 stycznia 2014 r. nowych zasad lub programów w ramach zarządzania dzielonego odnoszących się do funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, należy dokonać rewizji wieloletnich ram finansowych celem przesunięcia na następne lata, powyżej odnośnych pułapów wydatków, środków przydzielonych, ale niewykorzystanych w 2014 r. Zgodnie z tym artykułem, rewizję dotyczącą przesunięcia niewykorzystanych środków przydzielonych na 2014 r. przyjmuje się przed dniem 1 maja 2015 r.

(2) W wyniku takiego późnego przyjęcia środki przydzielone na fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w kwocie 11 216 187 326 EUR w cenach bieżących, środki przydzielone na Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki w kwocie 9 446 050 652 EUR w cenach bieżących oraz środki przydzielone na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwocie 442 319 096 EUR nie mogły zostać wykorzystane w 2014 r., ani przeniesione na 2015 r.

(3) Należy zatem zmienić załącznik do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 i przesunąć na kolejne lata do poddziału 1b, działu 2 i działu 3 środki na zobowiązania, których nie można było wykorzystać w 2014 r. W tym celu kwoty w cenach bieżących należy przeliczyć na ceny z 2011 r.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 kwietnia 2015 r.

W imieniu Rady
E. RINKĒVIČS
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

TABELA WIELOLETNICH RAM FINANSOWYCH (UE 28)

(miliony EUR w cenach z 2011 r.)
ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA2014201520162017201820192020Łącznie 2014-2020
1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu49 71372 04762 77164 27765 52867 21469 004450 554
1a: Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia15 60516 32116 72617 69318 49019 70021 079125 614
1b: Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna34 10855 72646 04546 58447 03847 51447 925324 940
2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne46 98159 76558 20453 44852 46651 50350 558372 925
w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie41 25440 93840 41839 83439 07638 33237 602277 454
3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo1 6372 2692 3062 2892 3122 3912 46915 673
4. Globalny wymiar Europy7 8548 0838 2818 3758 5538 7648 79458 704
5. Administracja8 2188 3858 5898 8079 0079 2069 41761 629
w tym: wydatki administracyjne instytucji6 6496 7916 9557 1107 2787 4257 59049 798
6. Wyrównania2700000027
ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM114 430150 549140 151137 196137 866139 078140 242959 512
jako procent DNB0,88 %1,13 %1,03 %1,00 %0,99 %0,98 %0,98 %1,00 %
ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM128 030131 095131 046126 777129 778130 893130 781908 400
jako procent DNB0,98 %0,98 %0,97 %0,92 %0,93 %0,93 %0,91 %0,95 %
Dostępny margines0,25 %0,25 %0,26 %0,31 %0,30 %0,30 %0,32 %0,28 %
Pułap zasobów własnych jako procent DNB1,23 %1,23 %1,23 %1,23 %1,23 %1,23 %1,23 %1,23 %
1 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.