Rozporządzenie 1993/95 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 344/91 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1186/90 rozszerzającego zakres wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.194.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1993/95
z dnia 16 sierpnia 1995 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 344/91 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1186/90 rozszerzającego zakres wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1186/90 z dnia 7 maja 1990 r. rozszerzające zakres wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych(1), w szczególności jego art. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 344/91 z dnia 13 lutego 1991 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1186/90 rozszerzającego zakres wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wołowych(2), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2191/93(3), ustanawia szczegółowe zasady dotyczące dokonywania i kontroli klasyfikacji; aby utrzymać na zadowalającym poziomie wyniki pracy klasyfikatorów regularnie działających w rzeźniach, należy dokonywać okresowych przeglądów ich pracy za pomocą indywidualnych kwartalnych testów; w świetle dotychczasowych doświadczeń wydaje się konieczne, aby kontrole na miejscu obejmowały nie tylko klasyfikację i identyfikowanie większej liczby tusz, ale także i ich obróbkę poubojową; ponadto aby uzyskać większą wydajność, wyniki indywidualnych testów, jak również kontroli przewidzianych w wyżej wymienionym artykule, powinny być przedmiotem sprawozdań przechowywanych przez krajowe organy kontroli;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia (EWG) nr 344/91 otrzymują brzmienie:

"1. Państwa Członkowskie zapewniają dokonywanie klasyfikacji przez wykwalifikowanych fachowców, posiadających odpowiednie licencje. Licencja może zostać zastąpiona przez zaświadczenie wydane przez Państwo Członkowskie, jeśli zaświadczenie takie odpowiada uznaniu kwalifikacji.

Praca klasyfikatorów, regularnie działających w zatwierdzonych zakładach dokonujących uboju ponad 75 sztuk dorosłego bydła tygodniowo średniorocznie, będzie monitorowana regularnie za pomocą niezapowiedzianych indywidualnych testów przeprowadzanych na 40 tuszach. Jednakże, w przypadku gdy w zatwierdzonym zakładzie regularnie pracuje tylko jeden klasyfikator oraz gdy w zakładzie znajduje się w czasie kontroli mniej niż 40 tusz, test należy przeprowadzić na dostępnych tuszach, pod warunkiem, że ich ilość wynosi, co najmniej 25. Test przeprowadzony jest przez organ niezależny od danej rzeźni oraz od instytucji odpowiedzialnej za klasyfikacje i zostaje zaliczony do kontroli wymaganych na podstawie ust. 2. Jednakże nie stosuje się wymogu niezależności instytucji odpowiedzialnej za klasyfikacje w wypadku przeprowadzania takiej kontroli bezpośrednio przez właściwy organ.

2. W zakładach objętych art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1186/90, przeprowadzanie klasyfikacji i identyfikacji kontrolowane jest na miejscu, bez wcześniejszego uprzedzenia przez organ, który jest niezależny od rzeźni.

Kontrole należy przeprowadzać co najmniej dwa razy na trzy miesiące we wszystkich zatwierdzonych zakładach dokonujących klasyfikacji tusz i muszą obejmować przynajmniej tą samą liczbę tusz, wybranych losowo, która jest określona w ust. 1 akapit drugi. Jednakże w przypadku zatwierdzonych zakładów, określonych w art. 2 ust. 2 tiret pierwsze, oraz w przypadku zatwierdzonych zakładów, w których regularnie pracuje jeden klasyfikator, częstotliwość kontroli może zostać zmniejszona tylko do jednej na trzy miesiące.

W przypadku gdy organ odpowiedzialny za kontrole jest tożsamy z organem odpowiedzialnym za klasyfikację i identyfikację tusz lub, gdy nie podlega on władzy podmiotu publicznego, kontrole, przewidziane w poprzednim akapicie, muszą zostać przeprowadzone pod bezpośrednim nadzorem podmiotu publicznego na takich samych warunkach, przynajmniej raz w roku. Podmiot publiczny regularnie informuje o wynikach kontroli organ odpowiedzialny za kontrole.

W przypadkach wykazania przez kontrole znacznej liczby klasyfikacji lub identyfikacji nieprawidłowych i niezgodnych z przepisami:

a) należy zwiększyć liczbę kontrolowanych tusz oraz częstotliwość kontroli na miejscu; oraz

b) można wycofać licencję, określoną w ustępie poprzednim.

Sprawozdania z kontroli przeprowadzonych na mocy niniejszego artykułu są sporządzane oraz przechowywane przez krajowe organy kontrolne. Sprawozdania te zawierają w szczególności liczbę tusz poddanych kontroli oraz liczbę tusz nieprawidłowo zakwalifikowanych lub zidentyfikowanych. W sprawozdaniach podaje się również wszystkie szczegóły dotyczące stosowanego rodzaju obróbki poubojowej oraz, tam gdzie jest to właściwe, jego zgodności z regułami wspólnotowymi."

Artykuł  2

Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie inne środki niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 sierpnia 1995 r.

W imieniu Komisji
Erkki LIIKANEN
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 119 z 11.5.1990, str. 32.

(2) Dz.U. L 41 z 14.2.1991, str. 15.

(3) Dz.U. L 136 z 5.8.1993, str. 17.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.